Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 14. september 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

138. 1. behandling af budget 2022-2025

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-21 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

1. behandling af budget 2022-2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


x


Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forslag til budget 2022-2025 for Herning Kommune fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for Byrådets 1. behandling den 14. september 2021.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2022-2025 fremgår af vedlagte resultatopgørelse, som har afsæt i det forslag, der blev omdelt og gennemgået på Byrådets budgetkonference den 23. august 2021.


Resultatopgørelsen er suppleret med de ændringer, som er besluttet i Forligskredsen jfr. "Tillægsaftale til Herning Kommunes budgetforlig 2021-2022".


Tillægsaftalen indebærer følgende ændringer med konsekvens for budgetforslaget:

 • Ekstra penge til at understøtte minimumsnormeringerne med 3 mio. kr. i 2022 og frem.
 • Afhjælpning af stigende udgiftspres på Social- og Sundhedsudvalgets område med 5 mio. kr. i 2022 og frem.
 • Pulje til fremme af elladestandere og intensiveret arbejde med DK2020 med 1 mio. kr. i 2022 og frem.
 • Pulje til Kultur- og Fritidsudvalget til imødegåelse af øgede driftsudgifter i haller og på idrætsanlæg med 0,5 mio. kr. i 2022 og frem.
 • Pulje til øget rengøringsniveau efter Covid 19 med 4 mio. kr. i årene 2022-2025.
 • Afledt drift til stigende antal plejeboliger på SO 18 Sundhed og Ældre med 22,6 mio. kr. i 2025.
 • Nulstilling af pulje til øgede udgifter vedrørende Covid 19, som var indarbejdet med 5 mio. kr., i 2022 og frem.

Herudover er siden budgetkonferencen foretaget enkelte tekniske justeringer vedrørende pris- og lønregulering, låneoptagelse m.v.


Budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 er udarbejdet med afsæt i det budgetgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 og herudover følgende forudsætninger vedrørende skatteindtægter:


 • Skatteprocent på 24,9 (uændret)
 • Grundskyldspromille på 5,73 for produktionsjord samt 20,53 for øvrige ejendomme (uændret)


Kirkeskatteprocenten fastsættes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Lønmodtagernes Feriemidler - finansiering:

Finansiering af bidrag til Lønmodtagernes Feriemidler i 2022 og frem er i budgetforslaget finansieret via en indtil videre uudmøntet pulje, idet der afventes afklaring omkring mulighed for lånefinansiering. Når afklaring foreligger, vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling.


Tekniske korrektioner - udeståender:

Der skal gøres opmærksom på, at der i det foreliggende budgetforslag udestår enkelte tekniske korrektioner, som primært vedrører:


 • Demografi vedrørende folkeskoler og SFO, som først kan beregnes efter 5. september 2021, hvor de nye elevtal foreligger.
 • Mulige ændringer til indtægtssiden som følge af opdatering af KL´s tilskuds- og udligningsmodel primo september. Modellen opdateres med forventningerne i nyeste økonomiske redegørelse fra Finansministeriet.


Korrektionerne indgår i 2. behandlingen af budgettet.


Frist for ændringsforslag:

Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 20. september 2021, kl. 12.00.


Ændringsforslag skal afleveres til Direktionens Stab.


Budgetforslaget for 2022-2025 udarbejdes i elektronisk form og vedhæftes til Byrådets medlemmer til Byrådsmødet den 14. september 2021.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at forslag til budget 2022 og overslagsår 2023-2025 godkendes og overgår til 2. behandling,


at frist for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 20. september 2021, kl. 12.00.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Borgerlisten kunne ikke tiltræde budgetforliget og fremlægger sit eget forslag.

Bilag

 • Resultatopgørelse 1. Behandling - Budget 2022-2025
 • Samlet materiale til 1. behandling
 

139. Udmøntning af Midtvejsregulering 2021 m.v.

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-20 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Udmøntning af Midtvejsregulering 2021 m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


X

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Oversigt over midtvejsreguleringen for 2021 og bevillingsmæssige ændringer som følge af denne fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for behandling i Byrådet.


I sagen fremgår blandt andet fordeling af økonomisk kompensation vedrørende Lov- og cirkulæremæssige ændringer (DUT) og andre reguleringer i 2021 til forvaltningerne.

Sagsfremstilling

Bloktilskuddet for 2021 er endeligt opgjort til 91.517,7 mio. kr., hvilket er 500,9 mio. kr. lavere end sidste års foreløbige udmelding for 2021. Hermed sker en negativ regulering for kommunerne under ét.


I ændringen af bloktilskuddet for 2021 indgår både midtvejsregulering af overførsler og pris- og lønregulering (PL) på samlet 3,2 mia. kr., kompensation for merudgifter som følge af Covid 19 på 0,9 mia. kr., merudgifter i regi af DUT på 1,3 mia. kr. samt en række andre reguleringer.


Sammen med midtvejsreguleringen afregnes desuden særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden, endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2020 og tilskud til styrkelse af rehabilitering m.v. til sårbare ældre.


Midtvejsreguleringen for 2021 udgør således for Herning Kommune en samlet negativ regulering på 19,788 mio. kr., som kan specificeres jfr. tabellen nedenfor:Afregning af midtvejsreguleringen sker som sædvanligt i 4. kvartal 2021 med undtagelse af Covid-19 kompensationen, der afregnes allerede den 1. september 2021.


Bemærkninger til de enkelte poster i reguleringen samt de bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2021 er beskrevet nærmere nedenfor.


Ad. 1: Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT - Det Udvidede Totalbalanceprincip)

De samlede reguleringer vedrørende lov- og cirkulæreændringer (DUT) i forlængelse af økonomiaftalen udgør for Herning Kommune i alt 19,297 mio. kr. Heraf vedrører 17,253 mio. kr. lovbundne opgaver/overførsler og de resterende 2,044 mio. kr. serviceudgifter.


Administrationen har taget stilling til lov- og cirkulæreændringer med konsekvens for Herning Kommunens driftsbudget i 2021. I henhold til gældende praksis kompenseres som udgangspunkt ikke, hvis Herning Kommunes beregnede andel er mindre end 0,1 mio. kr.


For så vidt angår ændringer med konsekvens for serviceudgifterne i 2021 er der i alt 1,951 mio. kr., som skal reguleres i driftsbudgettet på forskellige serviceområder. Beløbet består af en række reguleringer +/-, som er specificeret i vedlagte bilag.


Ændringer med konsekvens for overførselsudgifterne på i alt 17,253 mio. kr. udmøntes direkte på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Beløbet består af en række reguleringer +/-, som er specificeret i vedlagte bilag.


Reguleringerne for 2022 og frem indgår som en del af budgetlægningen for 2022-2025.


Ad. 2: Midtvejsregulering af overførsler

På baggrund af midtvejsvurderingen er det i økonomiaftalen for 2022 aftalt, at der foretages en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2021. Midtvejsvurderingen er 2,8 mia. kr. under overførselsskønnet i forbindelse med økonomiaftalen 2021.


Den del af midtvejsreguleringen, der vedrører overførselsudgifterne, udgør for Herning Kommune en negativ regulering på 52,679 mio. kr. i 2021. Beløbet udmøntes direkte på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse (det budgetgaranterede område).


Supplerende kan oplyses, at reguleringen skal ses i sammenhæng med den seneste vurdering af regnskab 2021 på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, som udviser et samlet forventet mindreforbrug på kr. 52,590 mio. kr. vedrørende henholdsvis det budgetgaranterede område og aftaleområdet (BSK 17. august 2021, pkt. 53). Den seneste regnskabsvurdering er inklusiv konsekvenserne af lovændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet jfr. ovenfor. Områderne er udenfor rammestyring.


Ad. 3: Opjustering af PL-skøn i 2021

Forventningen til pris- og lønudviklingen i 2021 er opjusteret fra 1,5% til 1,6%, hvormed der som en del af midtvejsreguleringen er tilført kommunerne i alt 262,5 mio. kr. i forhold til, hvad der var indregnet i økonomiaftalen for 2021. Herning Kommmunes andel udgør 3,926 mio. kr.


Beløbet tilgår de likvide aktiver til eventuel senere stillingtagen.


Ad. 4 -12: Andre reguleringer i bloktilskudsaktstykket

I lighed med ændringer i Lov- og cirkulæreprogrammet tages efter samme principper stilling til udmøntning af andre reguleringer i bloktilskudsaktstykket.


Punkterne 4, 9 og 10 i tabellen ovenfor vedrører serviceudgifterne og udgør i alt 1,354 mio. kr.. Beløbene reguleres på driftsbudgetterne og fremgår af vedlagte bilag vedrørende lov- og cirkulæreændringer (DUT).


Punkterne 7 og 8 i tabellen ovenfor vedrører ligeledes serviceudgifter, men eftersom beløbene begge ligger under bagatelgrænsen på 0,1 mio. kr. udmøntes de ikke. Ligeledes udmøntes punkt 5 ikke, da den tidligere regulering, som punktet refererer til, ikke blev udmøntet.

Under andre reguleringer indgår følgende tilskud til Herning Kommune, hvor udmøntning enten har været behandlet i Byrådet eller er på vej til behandling:


 • Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem kommunerne (pkt. 6 i tabellen ovenfor). Byrådet har på møde den 22. juni 2021 givet en samlet udgiftsbevilling på 2,570 mio. kr. til formålet. Den modsvarende indtægt er tilført Herning Kommune under andre reguleringer og udgør 2,549 mio. kr. Forskellen i beløbene skyldes, at bloktilskudsnøglen for 2022 ikke var kendt på tidspunktet for behandling af sagen.
  .
 • Faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel som følge af Covid-19 - forår 2021 (punkt 11 i tabellen ovenfor). Byrådet har på møde den 18. maj 2021 givet en udgiftsbevilling på 2,518 mio. kr. til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler. Den modsvarende indtægt er tilført Herning Kommune under andre reguleringer og udgør 2,451 mio. kr. Forskellen i beløbene skyldes, at bloktilskudsnøglen for 2022 ikke var kendt på tidspunktet for behandling af sagen.
 • Faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel som følge af Covid-19 - efterår 2021 (punkt 12 i tabellen ovenfor). Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har som følge af Covid-19 indgået en aftale den 1. juni 2021 om yderligere opsamlende indsats i efteråret 2021. På den baggrund modtager Herning Kommune et tilskud på 1,237 mio. kr., som skal benyttes til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen. Børne- og Familieudvalget har på møde den 18. august 2021 anmodet om en udgiftsbevilling på beløbet. Den modsvarende indtægt er tilført Herning Kommune under andre reguleringer. Sagen er videresendt til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget på indeværende dagsorden.


 • Trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge (pkt. 14 i tabellen ovenfor). Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget har i fællesskab ansøgt om en udgiftsbevilling på 0,489 mio. kr. til formålet. Den modsvarende indtægt er tilført Herning Kommune under andre reguleringer og udgør 0,480 mio. kr. med bloktilskudsnøglen for 2022. Udgiftsbevilling medtages i budgetopfølgningen pr. 30. september 2021. Forskellen i beløbene skyldes, at bloktilskudsnøglen for 2022 ikke var kendt på tidspunktet for behandling af sagen.


Ad. 13: Covid-19 kompensation

Den positive kompensation for Covid-19 på 13,584 mio. kr. er møntet på nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing. Kompensationen vedrører udgifter afholdt frem til og med 31. marts 2021 og holdes udenfor servicerammen. Kompensationen udbetales ekstraordinært pr. 1. september 2021.


Kompensationen placeres indtil videre som en pulje på Serviceområde 20 Administration til senere politisk stillingtagen og udmøntning.


Ad 15: Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling

Det særlige tilskud for 2021 ydes til kommuner, hvor udviklingen i antallet af dagpengemodtagere opgjort i fuldtidspersoner i perioden 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 overstiger udviklingen i landsdelen tillagt 5 procentpoint. Samtlige kommuner bidrager til den særlige tilskudsordning i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede befolkningstal opgjort af Danmarks Statistik, hvormed Herning Kommunes andel udgør 0,504 mio. kr. (negativ regulering).

Beløbet afregnes med de likvide aktiver.


Ad 16: Endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet 2020

Efterreguleringen for 2020 udgør for Herning Kommune en negativ regulering på 12,852 mio. kr. og sker på baggrund af merudgiftsbehovet for 2020.

Beløbet skal ses i sammenhæng med regnskabsresultatet for 2020 vedrørende beskæftigelsestilskuddet, som udviste et merforbrug på 12,005 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Budgettet er en del af Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.


Da beløbet vedrører afsluttet regnskabsår afregnes efterreguleringen med de likvide aktiver.


Ad 17: Tilskud til styrkelse af rehabilitering m.v. til sårbare ældre

Regeringen og en række partier har den 4. juni 2021 indgået aftale om en sommer- og erhvervspakke. Heri indgår midler til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og personer med handicap. Tilskuddet er fastsat til 1,224 mio. kr. i 2021.


Social- og Sundhedsudvalget har den 18. august 2021 behandlet anvendelsen af midlerne på i alt 1,224 mio. kr., som fordeles med 0,101 mio. kr. til Handicap og Psykiatri og 1,123 mio. kr. til Sundhed og Ældre. En stor del af puljemidlerne tilgår de hjemmeboende ældre, som ikke er blevet tilgodeset i tidligere trivselstiltag i forbindelse med Covid-19.

Udgiftsbevilling på i alt 1,224 mio. kr. i 2021, fordelt med 0,101 mio. kr. til Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og 1,123 mio. kr. til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, meddeles som en del af nærværende sag.

Økonomi

De samlede bevillingsmæssige konsekvenser af midtvejsreguleringen 2021 består af følgende:

 • Udgiftsbevilling vedrørende den samlede midtvejsregulering til Serviceområde 29 Tilskud og Udligning på 19,788 mio. kr. (netto) i 2021.
 • Udgifts- og indtægtsbevillinger til driftskonti i 2021 jfr. nedenstående tabel:


Midtvejsreguleringen er teknisk set en korrektion af indtægtssiden i budget 2021, hvormed den samlede negative regulering på 19,788 mio. kr. korrigeres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.


På udgiftssiden i budget 2021 sker korrektioner vedrørende de driftsmæssige konsekvenser (modposterne til indtægtssiden), som udgør i alt en negativ korrektion på 17,313 mio. kr.


Ovenstående korrektioner medfører et kassetræk på 2,475 mio. kr.


Hertil kommer de korrektioner vedrørende forskellige særtilskud og puljer vedrørende Covid 19, der har sammenhæng til midtvejsreguleringen, men som er håndteret særskilt jfr. sagsfremstillingen.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der foretages de i sagen beskrevne bevillingsmæssige ændringer for så vidt angår henholdsvis indtægter og udgifter i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021, herunder de lov- og cirkulæremæssige ændringer samt øvrige reguleringer for 2021.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • DUT og andre reguleringer 2021
 

140. Strategi for produktion af vedvarende energi

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-21 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Strategi for produktion af vedvarende energi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Anders Meinhard Hallund

Sagsresume

I den gældende kommuneplan for Herning Kommune er det indskrevet, at kommunens energiforbrug skal være 100 % forsynet af vedvarende energi i 2050. For at kunne opfylde den målsætning er det en forudsætning, at der produceres og forbruges mere vedvarende energi i kommunen.


Derfor blev det i budgetforliget 2020 besluttet at lave en strategi for produktion af vedvarende energi, der skal virke for at Herning Kommune bliver selvforsynende med vedvarende energi. Desuden skal strategien sikre at der foretages en samlet planlægning for vedvarende energianlæg i modsætning til enkelt sagsbehandling.

Sagsfremstilling

Status på vedvarende energi i Herning Kommune

Ifølge den seneste opgørelse af det samlede energiforbrug i Herning Kommune, udgjorde andelen af vedvarende energi produceret i Herning Kommune 50,4 % dog 52 % hvis el-import af vedvarende nergi medregnes. Der er derfor et behov for at producere mere vedvarende energi i kommunen, hvis kommunens energiforbrug skal være dækket af 100 % vedvarende energi.


Figur 1: Andel vedvarende energi (Global); VE-andelen i det udvidede endelige energiforbrug (EU’s beregningsmåde). Beregnet ud fra mængden af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede endelige energiforbrug.


Den vedvarende energi der produceres i Herning Kommune, kommer fra kilderne biomasse, vindenergi, solenergi, biogas, jordvarme, geotermi og vandkraft.


Figur 2: Vedvarende energikilder der producerer energi i Herning Kommune


Da kommunen oplever stor interesse for at opstille vindmøller og solcelleanlæg, forventes det at omstillingen til vedvarende energi i Herning Kommune primært kommer til at ske via de to energikilder. Herning Kommune har også interesse i, at omstillingen sker med større bidrag fra andre relevante teknologier.


Strategi for produktion af vedvarende energi

Byplanudvalget drøftede 2. juni 2020 et forslag fra forvaltningen om at udarbejde en strategi for produktion af vedvarende energi. Her blev det besluttet, at der skal fastsættes et ambitiøst og realistisk måltal for produktion af vedvarende energi, og at Byplanudvalget er positive overfor flere vindmøller og solceller, hvor der kan skabes lokal opbakning til projekterne.


Solcelleanlæg og vindmøller optager meget areal og påvirker omgivelserne betydeligt, og der er mange hensyn, der skal tages højde for og indarbejdes i planlægningen. Det strategiske arbejde med vedvarende energi skal sikre en samlet fysisk planlægning af anlæg til produktion af vedvarende energi. En samlet planlægning vil give Herning Kommune mulighed for, at sikre den bedst mulige sammensætning af projekter med afvejning af de mange hensyn, der skal tages. Det er forvaltningens vurdering, at denne fremgangsmåde vil skabe de bedste forudsætninger for lokal opbakning og ejerskab, hvilket er en forudsætning for at et projekt kan vedtages.


Figur 3: Hensyn der skal tages, når der planlægges for vedvarende energianlæg.


I forhold til de beskrevne hensyn i ovenstående figur har forvaltningen en forventning om, at der kan laves en afvejning af disse hensyn i forbindelse med den senere konkrete behandling af projekter, men at der også kan være projekter hvor der skal prioriteres imellem hensynene. Det kan for eksempel være muligheden for placering af vindmøller i skov, inden for landskabsudpegninger eller vindmøller på over 150 meter, hvor staten er myndighed. For solceller skal det vurderes om disse kan opstilles på kulstofholdige jorde (lavbundsarealer), i sammenhæng til landskabsudpegninger. For projekter generelt skal det vurders om disse kan placeres i nærheden af byer, og om disse må medvirke til at fastlægge byvækstgrænser, for eksempel for landsbyer.


Målsætninger

 • at der i kommunen skal kunne produceres vedvarende energi til at dække kommunens samlede energiforbrug.
 • at el- og varmeforsyningen i 2030 er 100 % forsynet af vedvarende energi produceret i Herning Kommune.


Der skal produceres 1.469.445 MWh mere vedvarende energi om året, hvis kommunens samlede energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi. Det svarer til at der skal tilsluttes ca. 1936 hektarer solceller eller ca. 137 vindmøller af samme type som er opstillet ved St. Soels (3,6 MW). Tallene er beregnet på baggrund af den nyeste opgørelse af energiforbruget i Herning Kommune fra 2018. Det fremtidige energiforbrug vil naturligvis ændre sig som følge af befolkningsudvikling, produktionsudvikling og energispareinitiativer.

Opgørelsen af energiforbrug fra 2018 viser at vedvarende energi udgjorde 82,4 % af forbruget til el- og varmeforsyningen. Derved skal der opstilles ca. 354 hektarer solceller eller cirka 25 vindmøller eller en kombination af disse, for at el- og varmeforsyningen er dækket fuldstændigt af vedvarende energi.


Målsætningerne kan naturligvis opnås med bidrag fra andre vedvarende energikilder. For eksempel er der et uudnyttet potentiale for biogas produktion i Herning Kommune. Eksemplerne ved solceller og vindmøller er nævnt, da det er forvaltningens forventning, at det er de kilder der primært vil bidrage til øget produktion af vedvarende energi i Herning Kommune.

Udviklingen indenfor vedvarende energi går meget stærkt, derfor anbefaler forvaltningen at strategien revideres hvert 4. år, så det sikres at strategien er dynamisk og følger med udviklingen. Yderligere laves der en status, hver gang et nyt energiregnskab er udarbejdet for Herning Kommune. Ud fra et opdateret energiregnskab vil det være muligt at korrigere i strategien.


Særligt om transport

Transport udgør en betydelig del af energiforbruget i Herning Kommune. En større produktion af el kan ikke for nuværende overføres direkte til transportsektoren. Det vil kræve udvikling af teknologi og infrastruktur, som for eksempel flere el-biler og ladestandere, og fremskridt i power-to-X teknologi. Den udvikling ligger ikke i Herning Kommunes hænder alene, men vi kan være med til at skabe forudsætningerne. En af de forudsætninger er, at den nødvendige vedvarende energi er tilgængelig.


Særligt om biomasse

Af energiregnskabet fra 2018 fremgår det at biomasse udgør 80 % af den vedvarende energi i Herning Kommunes energiforbrug. Nationalt og internationalt diskuteres det, om afbrænding af biomasse kan regnes som CO2-neutralt og dermed som en vedvarende energikilde. For nuværende har biomasse status som vedvarende energi og medregnes derfor også som vedvarende energi i Herning Kommunes energiregnskab.


Processen

Forvaltningen foreslår at der udarbejdes et debatoplæg, som indkalder forslag til vedvarende energiprojekter, og at debatfasen derved fungerer som ansøgningsrunde. Dermed sker planlægningen for disse projekter ved en samlet proces frem for ved enkelt sagsbehandling. Ansøgningsrunden har til formål, at sikre at mindre egnede projekter ikke kommer til at spærre for projekter som i større grad kan medvirke til at opnå den samlede målsætning. Debatoplægget skal også indkalde forslag og ideer fra offentligheden til det videre planlægningsarbejde med vedvarende energi.

I forbindelse med debatoplæg og det efterfølgende arbejde med temaet, vil der være et særligt fokus på borgerinddragelse. Borgerinddragelse skal være med til at sikre lokal opbakning til de projekter der skal vedtages.

På baggrund af den indledende ansøgningsrunde forventes det, at der fremadrettet skal tages løbende stilling til nye projekter når Herning Kommune modtager disse. Dette kan ske på samme måde som ved de løbende orienteringer om status på bæredygtighedsarbejdet og medvirke til at sikre god fremdrift i realiseringen af ny vedvarende energi.

På et kommende Byplanudvalgsmøde præsenteres debatoplæg samt en samlet tidsplan for processen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at strategien for produktion af vedvarende energi tager udgangspunkt i en målsætning om, at Herning Kommune som minimum bliver selvforsynende med vedvarende energi i 2050.
at el- og varmeforsyningen i 2030 er 100 % forsynet af vedvarende energi produceret i Herning Kommune
at der indkaldes projektforslag til produktion af vedvarende energi i en ansøgningsrunde, hvor dette ligger til grund for en efterfølgende løbende behandling af indkomne projekter.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Borgerlisten kunne ikke tiltræde indstillingen, idet målet ikke må være selvforsyning i sig selv, men forsyning af vedvarende energi på den mest miljørigtige og klimavenlige måde.

 

141. Pulje til landsbyfornyelse 2021 - godkendelse af tilsagn samt frigivelse af anlægsbevillinger

Sagsnr.: 01.11.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Pulje til landsbyfornyelse 2021 - godkendelse af tilsagn samt frigivelse af anlægsbevillinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Annette Niemann, Thomas Frydensbjerg, Kristina Gaardsted, Pia Colstrup

Sagsresume

På baggrund af Byplanudvalgets beslutning på udvalgsmødet den 1. februar 2021, pkt. 11 er der gennemført ansøgningsrunde til Pulje til landsbyfornyelse 2021 fra den 21. april til den 16. juni 2021, samt afholdt informationsmøde for landsbyer og relevante centerbyer (med færre end 4.000 indbyggere, jf. vilkår nedenfor).


Forvaltningen har modtaget i alt 10 ansøgninger om støtte til istandsættelse og 6 ansøgninger om støtte til nedrivning. Ansøgningerne er vurderet iht. Byfornyelsesloven og behandlet nedenfor.


Det indstilles, at der meddeles tilsagn om støtte til i alt 9 istandsættelsessager og 6 nedrivningssager jf. nedenstående anbefaling.


Der anmodes desuden om anlægsbevillinger på 2.093.000 kr. til henholdsvis udgifter til landsbyfornyelse samt tilsvarende statsrefusion i 2021.


Sagsfremstilling

Pulje til landsbyfornyelse 2021

I finanslovsaftalen for 2021 er aftalt en ekstraordinær indsats i landdistrikterne, som betyder at Herning Kommune har fået del i de i alt 261 mio. kr. til Pulje til landsbyfornyelse 2021. Herning Kommunes statslige ramme i 2021 er på 2.093.000 kr. Med aftalen hæves den statslige refusionsprocent fra 60% til 80% for tilsagn, der gives i 2021. De 80% refusion vil også gælde for den restramme, som kommunen har fra tidligere år.


Landsbypuljemidlerne kan anvendes til byfornyelsesaktiviteter i kommunens landsbyer og centerbyer med færre end 4.000 indbyggere samt i det åbne land. Det vil sige, at aktiviteter i byerne Herning, Vildbjerg og Sunds som udgangspunkt ikke er omfattet.


På Byplanudvalgets møde den 1. februar 2021, pkt. 11 blev det besluttet, at der inden for Byfornyelseslovens rammer kan gives tilskud til aktiviteter, der er omfattet af pkt.1-6 og på baggrund af frivillige aftaler:


1. Opkøb af ejendomme

 • Opkøb af nedslidte bolig- og erhvervsejendomme, med henblik på nedrivning eller bygningsfornyelse.


2. Nedrivning

 • Frivillige aftaler om nedrivning af nedslidte boliger, bygget før 1960 - tilskud kan gå op til 100%.
 • Frivillige aftaler om nedrivning af tomme erhvervsbygninger - tilskud kan gå op til 100%.
 • Tvangsnedrivning af boliger og erhvervsbygninger, der har været anvendt til ophold, hvis der samtidig kan ske kondemnering.

3. Bygningsfornyelse

 • Udlejningsboliger. Udvendig istandsættelse af nedslidte udlejningsejendomme, bygget før 1960 – tilskud kan gå op til 100%.
 • Ejerboliger. Udvendig istandsættelse, etablering af bad og energibesparende foranstaltninger på ejerboliger bygget før 1960. Tilskud maks. 50%, dog 75 %, hvis bygningen er bevaringsværdig.
 • Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. Udvendig istandsættelse, tilgængelighed for bevægelseshæmmede, energibesparende foranstaltninger. Tilskud normalt op til 50%, med mulighed for op til 100%, hvis det er nødvendigt.


4. Etablering af mindre, fælles opholdsarealer i lokalsamfund

 • Kun, hvor bygningen nedrives/er nedrevet efter byfornyelsesloven.

5. Oprydning

 • Oprydning på private beboelsesejendomme, opført før 1960. Kun hvor der kan indgås frivillig aftale.

6. Kondemnering m.v.

 • Udgifter til bygningsundersøgelser og til genhusningsudgifter.


Ansøgninger

Forvaltningen har modtaget 10 ansøgninger om støtte til istandsættelse af hhv. boliger og forsamlingshuse (eller bygninger med lignende anvendelse) samt 6 ansøgninger om støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger eller driftsbygninger.


Der er foretaget en overordnet vurdering af ansøgningerne i forhold til, om Byfornyelseslovens krav er opfyldt. Nogle af de ansøgninger, der opfylder Byfornyelsesloven krav til støtte mangler oplysninger om f.eks. ejer/lejerstatus, yderligere økonomiske oplysninger mv., som skal indhentes forud for et endeligt tilsagn.


Anbefaling

Det anbefales, at der gives foreløbigt tilsagn i henhold til nedenstående, og at forvaltningen bemyndiges til at give endeligt tilsagn på den baggrund, når evt. supplerende oplysninger til ansøgningerne er indhentet.

Det anbefales, at ansøgningerne om støtte til istandsættelse af bevaringsværdige ejendomme (bevaringsværdi 1-4) meddeles tilsagn om støtte på 75% af det ansøgte beløb, og at øvrige ansøgninger om støtte til istandsættelse samt ansøgninger om støtte til nedrivning meddeles tilsagn om støtte på 50% af de ansøgte beløb. Dette er den generelle anbefaling og i tråd med Herning Kommunes hidtidige praksis på området.


I henhold til Byfornyelsesloven kan der dog gives tilsagn om støtte på op til 100 % ved nedriviningsager samt ved istandsættelse af forsamlinghuse, hvis det er nødvendigt.

Ved nedrivningssager, hvor der gives 100 % i støtte, skal en evt. værdistigning modregnes tilskuddet. Værdistigningen fastsættes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af handelsværdien på afslutningstidspunktet.


Ansøgninger om støtte til istandsættelse

Se Bilag A (fotos, istandsættelsesansøgninger).


Ejendom

Anvendelse

Opførelsesår

Aktivitet/projekt

Krav iht. Byfornylsesloven

Ansøgt beløb (inkl. moms)

Anbefalet, maksimal støtte (inkl. moms)

Procentvis støtte

Søndergade 1. Sdr. Felding

Bolig (udlejning)

1914

Istandsættelse af facade, indgangsparti mv.

Opfyldt

150.000 kr.

112.500 kr.

75%

Bredgade 78, Haderup

Forsamlingshus el. lign

1960

Udskiftning af tag

Opfyldt

1.074.500 kr.

537.250 kr.

50%

Møllevænget 19, Kibæk

Forsamlingshus el. lign.

1900

Udskiftning af tag

Opfyldt

557.500 kr.

418.125 kr.

75%

Halkjærvej 8, Ørnhøj

Forsamlingshus el. lign.

1977

Ny adgangstrappe (tilgængelighed)

Opfyldt

136.469 kr.

68.235 kr.

50%

Vestervænget 2, Ørnhøj

Bolig

1935

Udskiftning af tag, indgangsparti mv.

Opfyldt

350.000 kr.

175.000 kr.

50%

Voulundgårdvej 21, Herning

Staldbygning

1906

Udskiftning af tag

*Ikke opfyldt

355.250 kr.

0

0

Troldbjergvej 12, Simmelkær

Forsamlinghus el. lign.

1945

Uskiftning af tag på tilbygning

Opfyldt

171.032 kr.

85.516 kr.

50%

Nøvlingholmvej 4, Vildbjerg

Bolig

1822

Uskiftning af tag (stråtag)

Opfyldt

520.000 kr.

390.000 kr.

75%

Brandevej 4, Fasterholt

Forsamlingshus el. lign.

1953

Udskiftning af tag

Opfyldt

1.232.519 kr. *(eks. moms)

616.260 kr. *(eks. moms)

50%

Grønlundvej 34, Fasterholt

Bolig (udlejning)

1913

Istandsættelse af facade mv.

Opfyldt

300.000 kr.

150.000 kr.

50%

I alt

4.847.270kr.

2.552.886 kr.*Voulundgårdvej 21 opfylder ikke Byfornyelseslovens krav om, at den pågældende ejendom/bygning skal være i anvendelse til bolig (udbygninger, stalde mv. er ikke omfattet).


*Ved forsamlingshuse og lign. anvendelse, der er momsregistreret skal støtten tildeles eks. moms.


Ansøgninger om støtte til nedrivning

Se Bilag B (sagsnotater, nedrivningsansøgninger).


Ejendom

Anvendelse

Opførelsesår

Aktivitet/projekt

Krav iht. Byfornyelsesloven

Ansøgt beløb (inkl. moms)

Anbefalet, maksimal støtte

(inkl. moms)

Procentvis støtte

Gammel Landevej 11, Haderup

Tidligere erhvervsbygning

1940

Nedrivning

Opfyldt

175.000 kr.

87.500 kr.

50%

Røddingvej 7, Vildbjerg

Tidligere driftsbygninger

1928, 1916, 1979

Nedrivning

Opfyldt

174.050 kr.

87.025 kr.

50%

Skjernvej 74, Herning

Tidligere driftsbygninger

1916, 1969

Nedrivning

Opfyldt

168.750 kr.

84.375 kr.

50%

Teglværksvej 16, Haderup

Tidligere erhvervsbygning

1930

Nedrivning

Opfyldt

1.409.375 kr.

704.688 kr.

50%

Vildbjergvej 11, Sørvad

Tidligere landsbrugsbygninger

1948

Nedrivning

Opfyldt

69.146 kr.

34.573 kr.

50%

Ørnhøjvej 2, Vind

Tidligere erhvervsbygning (garageanlæg)

1959

Nedrivning

Opfyldt

112.500 kr.

56.250 kr.

50%

I alt

2.108.821 kr.

1.054.411 kr.
Økonomi

På Byrådsmøde den 21. januar 2020, pkt. 4 blev der frigivet anlægsbevillinger på henholdsvis 3.689.000 kr. til udgifter samt 2.041.000 kr. til indtægter fra statsrefusion, baseret på 60% i refusion, på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015097 Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020.


I 2021 kan Herning Kommune få yderligere 2.093.000 kr. i statsrefusion, og det er muligt at få 80% af udgifterne refunderet. Der anmodes således om en anlægsudgiftsbevilling på 2.093.000 kr. til landsbyfornyelse samt en tilsvarende anlægsindtægtsbevilling til refusion på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015097 Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020. Herning Kommunes egenfinansiering kan afholdes inden for den på stednummeret afsatte anlægsbevilling, blandt andet på grund af forhøjelse af refusionsandelen.


Med muligheden for at få 80% statsrefusion i 2021 udgør Pulje til landsbyfornyelse, efter tidligere bevilligede tilskud, i alt 4.822.000 kr. (udgifter). Heraf kan Herning Kommune få i alt 3.858.000 kr. i refusion (indtægter). Derudover er der et restbeløb på 578.000 kr. (udgifter - ingen refusion), som kan anvendes til formålet, og puljen vil dermed være på i alt 5.400.000 kr.


Det samlede ansøgte beløb til Pulje til landsbyfornyelse 2021 udgør i alt 6.956.091 kr. Det er forvaltningens anbefaling, at der meddeles tilsagn om støtte på i alt 3.607.297 kr. jf. ovennævnte.

Der er dermed, efter de anbefalede tilsagn om støtte, fortsat 1.793.000 kr. på stednr. 015097 Pulje til landsbyfornyelse 2019-2020.Lone Børlum kan ikke tiltræde Byplanudvalgets indstilling om, at der meddeles tilsagn til Søndergade 1, Sdr. Felding, Vestervænget 2, Ørnhøj sam Grønlundvej 34, Fasterholt.

Anders Madsen deltog ikke i behandlingen af punktet på Byplanudvalgets møde den 30. august 2021.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at Byplanudvalget meddeler foreløbigt tilsagn om støtte til 9 istandsættelsessager og 6 nedrivningssager iht. anbefalingen,
at forvaltningen bemyndiges til at give endeligt tilsagn på baggrund af supplerende oplysninger til ansøgningerne,
at der til statsrefusion meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2.093.000 kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015097 Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020,
at der til landsbyfornyelse meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2.093.000 kr. i 2021 på samme stednr., finansieret af statsrefusion til projektet
at alle forsamlingshuse tildeles 100% støtte til tagudskiftninger og
at der er tilkendegivet om tilsagn om udnyttelse inden 1. november 2021.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.


Tommy Tønning tog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde forbehold for sagens behandling i Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Socialdemokratiet kunne ikke tiltræde indstillingen om, at der meddeles tilsagn til Søndergade 1, Sdr. Felding og Grønlundsvej 34, Fasterholt.

Anders Madsen deltog ikke i sagens behandling.


Bilag

 • Bilag A_fotos istandsættelsesansøgninger
 • Bilag B_sagsnotater
 

142. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde mellem Krarupsvej og Viborgvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde mellem Krarupsvej og Viborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på møde den 15. marts 2021 Udviklingsplan for omdannelse af området ved Tingvej, Viborgvej og Lillelundvej i Herning.


Forslag til lokalplan nr. 12.C6.1 for centerområde mellem Krarupsvej og Viborgvej i Herning er sammen med forslag til en lokalplan for tæt-lav og etageboliger ved Tingvej, et af de første skridt i realisering af udviklingsplanerne for den nye bydel.


Lokalplanforslaget er udarbejdet for at give mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik, en etageboligbebyggelse og et bydelstorv i området. Lokalplanen skal samtidig sikre, at det store parkeringsareal til lokalplanområdets dagligvarebutikker kommer til at fremstå og fungere som en sammenhængende parkeringsplads med et markant grønt udtryk.


Lokalplanen indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet ligger mellem Krarupsvej og Viborgvej i den nordøstlige del af Herning, cirka 1,5 km fra byens centrum. Området er en del af erhvervsområdet ved Tingvej, som er under omdannelse til en ny bydel med boliger, liberale erhverv og offentlige funktioner. Omdannelsen forventes at strække sig over en periode på 10-15 år.


Lokalplanområdet anvendes i dag til dagligvarebutik med tilhørende parkeringspladser, samt forskellige erhvervs- og servicevirksomheder indrettet i områdets gamle fabriks- og lagerbygninger. En del af lokalplanområdet henligger som en tom byggegrund. Området omfatter et samlet areal på cirka 13.960 m2.


Lokalplanområdet grænser mod nord op til Krarupsvej og Varmeværk Nord, samt en tidligere forkromningsvirksomhed som står tom. Mod syd grænser området op til Viborgvej og et ældre villakvarter. Mod øst grænser området op til en større halbygning der blandt andet indeholder dagligvarebutik, fitnesscenter og tøjbutikker. Mod vest grænser lokalplanområdet op til erhvervsbygninger med blandt andet autoværksted, tømmervirksomhed og frisørsalon, som har facade mod Tingvej.


Luftfoto over lokalplanområdet og de nærmeste omgivelser.


Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en ny dagligvarebutik, en etageboligbebyggelse og et bydelstorv i området, samt mindre butikker og værksteder, liberale erhverv, offentlige funktioner, servicevirksomheder og lignende. Lokalplanen sikrer samtidig, at det store parkeringsareal til lokalplanområdets dagligvarebutikker kommer til at fremstå og fungere som en sammenhængende parkeringsplads med et markant grønt udtryk.


Planforslaget giver mulighed for at opføre i alt 3.985 m2 ny bebyggelse ud over den eksisterende dagligvarebutik på 1.830 m2.


Området disponeres så al bebyggelse placeres mod Krarupsvej, med et stort parkeringsareal mellem bebyggelsen og Viborgvej. Den nye dagligvarebutik får adgang fra det planlagte bydelstorv. Størstedelen af etageboligerne placeres ovenpå den nye dagligvarebutik med et fælles gårdrum på taget af butikken. En mindre del af etageboligerne placeres øst for butikken med små private haver på terræn. Mellem disse boliger og den eksisterende dagligvarebutik udlægges et areal til liberale erhverv, mindre butikker, servicevirksomheder og lignende.


Bebyggelsen skal opføres med altangange, som vender ind mod fællesarealerne, for at skabe gode muligheder for møder, interaktion og fællesskaber mellem beboerne.

Ud over fælles udendørs opholdsarealer og etablering af et offentligt bydelstorv, stiller lokalplanen krav om, at der skal etableres et lille privat udendørs opholdsareal i form af en altan, en tagterrasse eller en lille have til de mindste boliger og at der skal etableres franske altaner på boliger uden adgang til et privat udendørs opholdsareal.


Primær bebyggelse må opføres i 1-4 etager med en maksimal bygningshøjde på 17 meter. Lokalplanen indeholder bestemmelser som sikrer, at bebyggelsen opføres med et facadeudtryk og en karakter som svarer til udviklingsplanens intensioner om at lave en ny bydel, som bygger videre på erhvervsområdets spor af Hernings industrielle kulturhistorie.


Lokalplanforslaget sikrer, at der skabes gode og trafiksikre adgange til området og at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser. Forslaget sikrer endvidere, at der plantes træer på og omkring det store parkeringsareal for at give et grønt sammenhængende udtryk mod naboområdet og for de fremtidige beboere, som kommer til at se ned på og ud over parkeringspladsen fra de planlagte boliger.


Lokalplanforslaget findes som bilag 1.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 12.C6.1 for centerområde mellem Krarupsvej og Viborgvej i Herning foreløbig vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 12.C6.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Forslag til Lokalplan_LP 12.C6.1
 

143. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Navervej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-21 Sagsbehandler: Mette Møller  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Navervej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 18. maj 2021 foreløbigt vedtaget lokalplan 21.E4.3 for et erhvervsområde ved Navervej i Sunds til foreløbig vedtagelse.


Lokalplanen giver mulighed for at udnytte en gældende kommuneplanramme og udvikle et areal til erhvervsområde.


Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af grundejers ønske om at udnytte gældende kommuneplanramme, og udvikle arealet til erhvervsområde.

Lokalplan 21.E4.3 opdeler lokalplanområdet i to delområder, hvor delområde I anvendes til erhverv i miljøklasse 4-6 og delområde II udlægges til grønt område med mulighed for etablering af et anlæg til regnvandshåndtering.


Lokalplanen fastsætter placering af bebyggelse, vejadgange og beplantningsbælte, samt håndtering af spildevand og overfladevand.


Lokalplanområdet ligger i landzone, og bliver ved lokalplanens vedtagelse overført til byzone.


Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 27. maj til 24. juni 2021. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning fra Vejdirektoratet.


Forvaltningen anbefaler at lokalplan 21.E4.3 endelig vedtages med præcisering omkring vejbyggelinjerne og de vejbyggelinjepålagte arealer.


Lokalplanområdet

Forslag til lokalplan 21.E4.3 omfatter et område på ca. 3 ha af matrikel nr. 1v Torup By, Sunds.


Området er i dag ubebygget landbrugsjord beliggende i den sydlige del af Sunds. Mod nord ligger et eksisterende erhvervsområde med virksomheder i miljøklasse 4-6. Mod vest er området afgrænset af Sundsvej og mod øst og syd afgrænses området af landbrugsjord. Planområdets sydvestlige hjørne ligger ud mod rundkørslen af Sundsvej og Sunds Omfartsvej. En afvandingsgrøft går på tværs af området fra øst til vest, og deler lokalplansområdet naturligt op med ¾ areal nord for afvandingsgrøften og ¼ areal syd for grøften.


Der er i dag ingen vejadgang til lokalplansområdet. Der er dog en servitut som sikrer vejadgang fra Navervej via matrikel nr. 1dk Torup By, Sunds.


Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 21.E4.3 (bilag 1) giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 4-6 og et grønt område.


Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og skal ved endelig vedtagelse af denne lokalplan overføres til byzone. Overførelse til byzone muliggøres ved, at lokalplanområdets delområde I grænser op til den eksisterende byzone langs Navervej.


Delområde I

Lokalplanens delområde I kan anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 4-6. Delområdet I indeholder også et grønt område mellem Sundsvej og facadebyggelinjen, et beplantningsbælte som afskærmning mod det omkringliggende område, samt et grønt arbejdsbælte langs den eksisterende afvandingsgrøft. Delområde I skal vejbetjenes via en forlængelse af Navervej.


Delområde II

Lokalplanens delområde II udlægges til grønt engområde og med mulighed for etablering af et anlæg til regnvandshåndtering, hvis Forsyningen får behov for at etablere bassin eller der bliver behov for et bassin til håndtering af vejvand.


Indsigelser

Der er kommet en enkelt bemærkning til lokalplanforslaget ved høringsfristens udløb. Bemærkningen er fremsendt af Vejdirektoratet og omhandler præcisering af vejbyggelinjer og anvendelse af de vejbyggelinjepålagte arealer.


Bemærkningen er behandlet i indsigelsesnotatet som er vedhæftet dagsordenen (bilag 2).


For at imødekomme Vejdirektoratets bemærkninger om vejbyggelinjer og de vejbyggelinjepålagte arealer, anbefaler forvaltningen, at lokalplan nr. 21.E4.3 indstilles til endelig vedtagelse med de tilføjelser som fremgår af indstillingen, og at


 • Redegørelsens afsnit ’1.5 Lokalplanens indhold’ i underafsnittet ’Bebyggelse og anlæg’: byggelinje ændres til vejbyggelinje, samt begrundelse for vejbyggelinjer.
 • Redegørelsens afsnit ’1.5 Lokalplanens indhold’ i underafsnittet ’Grønne områder, landskab og beplantning’ tilføjes et afsnit omkring anvendelse af de vejbyggelinjepålagte arealer.
 • Arter til biodiversitet flyttes fra bilag til slutningen af redegørelsen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 21.E4.3 for et erhvervsområde ved Navervej i Sunds endelig vedtages med følgende ændringer:
at Bestemmelsens §7.7: Byggelinje ændres til Vejbyggelinje
at Bestemmelserne tilføjes ny §7.8: Bebyggelse skal respektere en pålagt vejbyggelinje på 20 m fra rundkørslens yderste kørebanekant med et højdetillæg på 2 gange højdeforskellen mellem rundkørslens yderste kørebanekant og terræn, plus én meter
at Bestemmelserne tilføjes ny §9.11: Der må på de vejbyggelinje pålagte arealer ikke uden Vejdirektoratets tilladelse opføres bebyggelse og andre anlæg og indretninger af blivende art.
at der på kortbilag 1 og kortbilag 2 indtegnes de pålagte vejbyggelinjer.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 21.E4.3 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 • 210705_21.E4.3_IndsigelsesNotat
 

144. Bynær skovrejsning

Sagsnr.: 04.10.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Thomas Brandt Ebbesen  

Bynær skovrejsning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Dan Overgaard

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2021 afsat til bynær skovrejsning.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder til bynær skovrejsning.


Midlerne bruges til at etablere skov kommunale arealer. Der plantes ca. 6 ha. i Sønder Felding og ca.4,5 ha. i Kibæk.

Økonomi

Forvaltningen anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 053095 Bynær Skovrejsning. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, samme stednr.

Indstilling

Teknink- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,500 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 053095 Bynær skovrejsning
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2021 på samme stednr.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknink- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Oversigtskort skovrejsning 2021 HK
 

145. Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

Sagsnr.: 82.18.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Stefan Stjernholm, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af 4,360 mio. kr. til kloakseparering i kommunale bygninger.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes kloaksepareringer følger som udgangspunkt planen for udskiftning af hovedledninger fra Herning Vand.


Forbruget og det forventede forbrug (afrundet) fordeler sig således:


 • Aulum: Eventyrhaven og skole, 825.000 kr.
 • Vildbjerg: Kirkegade, bibliotek mv., 50.000 kr.
 • Ørnhøj: Skole og hal, 1.625.000 kr.
 • Herning: UngHerning, Gl. Skolevej, 230.000 kr.
 • Sunds: Skole, 30.000 kr.
 • Snejbjerg: Svømmehal, 250.000 kr.
 • Kibæk: Skole, 1.350.000 kr.


I alt 4.360.000 kr.

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på i alt 4,706 mio. kr. i 2021 inkl. overførsler fra 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 kloakseparering i kommunale bygninger. Der vil senere - i en særskilt sag - blive anmodet om frigivelse af det resterende beløb.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 4,360 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 Kloakseparering i kommunale bygninger
at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 4,706 mio. kr. i 2021 inkl. overførsler fra 2020 på samme stednr.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

146. Foreløbig vedtagelse af tillæg 39 til Herning Kommunes Spildevandsplan - Sunds

Sagsnr.: 06.00.05-P16-4-20 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 39 til Herning Kommunes Spildevandsplan - Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 39 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes, fordi der er behov for en række ændringer i Sunds. Blandt andet er der behov for nye regnvandsbassiner og flytning af eksisterende bassin samt ændret opdeling af oplande, ændringer af eksisterende oplandsafgrænsninger og nye oplandsnavne.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 39 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Herning Vand har anmodet Herning Kommune om at lave et tillæg til spildevandsplanen for Sunds. Tillægget skal bl.a. gøre det muligt at etablere flere nye regnvandsbassiner i området end den nuværende planlægning lægger op til. Ud over ændringer vedrørende regnvandsbassiner er der også brug for at lave en række andre ændringer i Sunds for at berigtige forhold, strømline nummereringen af oplande m.v.


Tillægget består af en tekstdel samt oplandskort, udløbsskemaer og oplandsskemaer (bilag 1 og bilag 1.1 – 1.3).


Tillæg 39 indeholder følgende ændringer:

Ændringer vedr. regnvandsbassiner, grøfter og vandveje

 • Placering af et nyt regnvandsbassin med to forbassiner og afløbsgrøft på matriklerne 8a, 4eæ, 4ev og 18 Sunds Præstegaard, Sunds for oplandene E29-1.P og E29-2.P (tidligere E19-2.P). Fra hovedbassinet (som er placeret på matrikel 8a Sunds Præstegaard, Sunds) afledes til Kærgård Bæk via en grøft, som skal ledes udenom den §3 mose, der findes i området. Grøften bliver ca. 1 meter bred og ca. 250 m lang (se figur 1).


  Figur 1. Foreslået placering af to forbassiner og et hovedbassin med afløb til Kærgård Bæk via grøft. Skitsen viser det tidligere opland E19-2.P, som deles i to nye oplande.
 • Placering af et nyt regnvandsbassin med tilhørende nyt udløb til Kærgård Bæk for opland E31-1.P (tidligere E16-P) på matrikel 4m og 3ay Thorup By, Sunds. Området var tidligere udlagt til nedsivning, men da nedsivningsforholdene er dårlige, udlægges området til separatkloakering med afledning af regnvand til et regnvandsbassin (se figur 2).
 • Placering af et nyt regnvandsbassin med tilhørende nyt udløb til Kærgård Bæk for opland E30-1.P (tidligere E16-P) på matrikel 1 dr Thorup By, Sunds. Området var tidligere udlagt til nedsivning, men da nedsivningsforholdene er dårlige, udlægges området til separatkloakering med afledning af regnvand til et regnvandsbassin (se figur 2).

Figur 2. Nuværende spildevandsplan til venstre og kommende spildevandsplan til højre.


 • Flytning af et planlagt regnvandsbassin fra matrikel 4o, Sønderos By, Sunds til matrikel 5an og 5ay, Sønderos By, Sunds. Opland E07-17.P (tidligere E07-2.P) skal afvande til bassinet. Nedsivningsforholdene vurderes at være gode, og Herning Vand ønsker at ændre bassinet fra et traditionelt regnvandsbassin til et nedsivningsbassin (E07NEDS1), og der etableres derfor ikke udløb fra bassinet. Det planlagte udløb E07RUL3 fjernes fra spildevandsplanen (se figur 3).


  Figur 3. Nuværende spildevandsplan til venstre og kommende spildevandsplan til højre.
 • Etablering af en grøft/rørføring langs Tværmosebækken fra Skalmejeskolestien til eksisterende regnvandsbassin ved Sunds Renseanlæg. Grøften/røret skal benyttes til afledning af regnvand fra den vestlige/centrale del af Sunds. I dag løber alt overfladevand direkte i Tværmosebækken. Med indførelse af grøften/røret i spildevandsplanen vil overfladevandet i fremtiden bliver renset og forsinket inden udløb i bækken. Selve traceet til grøften/røret bliver ca. 2 meter bredt og følger Tværmosebækken i ca. 650 meter (se figur 4) .  Figur 4. Figuren viser den kommende spildevandsplan for det tekniske anlæg (blå streg) langs Tværmosebækken.
 • Bassinet, som modtager overfladevand fra opland E06, er flyttet. I forbindelse hermed er udløb E06RUL1 nedlagt og nyt udløb E06RUL2 etableret. Dette er tidligere godkendt af Herning Kommune, og spildevandsplanen rettes til i forhold til de faktiske forhold.
 • Placering af et nyt rørbassin i opland E02-1.P. Afledning fra rørbassinet sker gennem regnvandsledninger i oplande nord for opland E02-1.P til eksisterende udløb E02RUL1 til Kærgård Bæk. Rørbassinet placeres på matrikel 1v, Torup By, Sunds og bliver ikke synligt, da det placeres under jorden.
 • Det planlagte bassin ved opland E07-5 med udløb E07RUL1 tages ud af spildevandsplanen. Alt overfladevand i opland E07-5 nedsiver i dag, og planen om separatkloak fjernes. Der er dermed ikke længere behov for det planlagte regnvandsbassin (se figur 5).


  Figur 5. Nuværende spildevandsplan til venstre og kommende spildevandsplan til højre.
 • I forbindelse med planlægning af et nyt boligområde i en ny kommuneplanramme indføres et nyt opland E15.P i spildevandsplanen. Afvanding af overfladevand fra det nye opland vil ske til et nyt bassin, som placeres på matrikel nr. 3a, Sunds By, Sunds. Herning Vand foreslår, at udløb fra bassin vil ske via en grøft/rør til Sunds Sø. Såfremt afledningen sker via en grøft tilstræbes det, at forløbet bliver så kort som muligt og til mindst gene for de omkringboende (se figur 6).


  Figur 6. Nuværende spildevandsplan til venstre og kommende spildevandsplan med nyt opland E15.P til højre.


Øvrige ændringer

Herning Vand ønsker endvidere en række mindre ændringer i spildevandsplanen som listet herunder. Se bilag 1 for skema over alle ændringer.

 • En række oplande er blevet delt i to eller flere oplande, eller de har fået et nyt navn, og der er oprettet flere nye oplande.
 • Oplandsgrænserne for nogle kloakoplande er blevet rettet til, så de passer til de faktisk forhold.
 • Kloakeringsformen er ændret i enkelte oplande.
 • Befæstelsesgraden i bebyggede områder er opdateret i skemaerne. Tilsvarende er den forventede befæstelsesgrad i planlagte området gennemgået og opdateret.
 • Bassiners afløbstal og overløbshyppighed er opdateret i skemaerne.
 • Status er ændret fra plan til status i de oplande, hvor der er separeret kloak.


Recipienter for regnvand

Kærgård Bæk

Med indførelse af dette tillæg til spildevandsplanen vil afledning af regnvand fra 5 nye oplande blive udledt til Kærgård Bæk. Oplandene E29-1.P og E29-2.P (figur 1) vil udlede gennem et samlet nyt udløb til Kærgård Bæk på den vestlige side af Sunds. Regnvand fra oplandene E30-1.P og E31-1.P (figur 2) vil udlede via 2 nye udløb og opland E02-1.P vil udlede gennem et eksisterende udløb til Kærgård Bæk på den østlige side af Sunds.


I oplandene E29-1.P, E29-2.P, E30-1.P og E31-1.P bliver der etableret regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af tag- og overfladevand. Der er ikke etableret regnvandsbassin ved udløb E02RUL1, og der er dermed ingen forsinkelse og rensning af regnvandet inden udledning. Det er heller ikke muligt at etablere et regnvandsbassin på grund af begrænset plads i området, men i det nye opland er der planlagt etablering af et rørbassin til forsinkelse af oplandets overfladevand.

Miljømålet for Kærgård Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand jf. Statens Vandområdeplaner er ”god økologisk tilstand”. Tilstand og miljømål for vandløb grupperes i 5 trin: dårlig - ringe - moderat - god og høj. Etablering af de 5 nye bebyggede områder medfører øget udledning af regnvand til Kærgård Bæk. Forøget udledning af regnvand forventes dog ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af recipienten, da der etableres rørbassin og regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af den øgede mængde overfladevand. I forbindelse med ansøgningerne om udledningstilladelse skal der dog laves en vurdering af den hydrauliske kapacitet af Kærgård Bæk i forhold til merbelastningen fra de nye regnvandsbassiner.


Sunds Sø

Den naturlige recipient for regnvand fra det nye opland E15.P er Sunds Sø. I oplandet vil der blive etableret et nyt bassin til rensning og forsinkelse af overfladevand. Udledning fra regnvandsbassinet vil ske via en grøft/rør ned til Sunds Sø. Grøften/røret optages i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg, som Herning Vand skal drifte og vedligeholde. Sunds Sø har ”høj økologisk tilstand”. Etablering af et nyt boligområde medfører øget udledning af regnvand til Sunds Sø. Forøget udledning af regnvand forventes dog ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af søen, da der etableres regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af den øgede mængde overfladevand. I forbindelse med ansøgning om udledningstilladelse skal der dog laves en nærmere vurdering i forhold til merbelastningen fra det nye regnvandsbassin.


Tværmosebækken

Overfladevand fra en stor del af den centrale og vestlige del af Sunds ledes i dag direkte i Tværmosebækken uden rensning og forsinkelse. For at sikre, at overfladevandet fremover bliver renset og forsinket, skal der etableres en grøft eller et rør til at lede overfladevand fra eksisterende områder samt fra nye oplande til regnvandsbassinet, som er etableret ved Sunds Renseanlæg. Grøften optages i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg, som Herning Vand skal drifte og vedligeholde. Efter rensning i regnvandsbassinet vil overfladevandet blive ledt ud i Tværmosebækken. I og med at regnvandet fremover bliver forsinket og renset i regnvandsbassin, forventes det, at der vil ske en forbedring i forhold til den hydrauliske belastning og et fald i næringsstofbelastningen af Tværmosebækken. Den nedre del af Tværmosebækken har ”god økologisk tilstand”. Den øvre del er ikke miljømålsat.


Generelt

Specifikke vilkår vedrørende placering og udformning af grøfter og nye bassiner vil blive fastlagt i de konkrete tilladelser, der skal meddeles, når planerne i dette tillæg skal realiseres. Der vil også blive stillet vilkår om indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne og vilkår om afløbsvandføring.


Grøfter der optages i spildevandsplanen som spildevandstekniske anlæg, skal driftes og vedligeholdes af Herning Vand. Generelt anlægges og udformes grøfter under hensyntagen til beskyttede naturområder, topografi og andre lokale hensyn, evt. med et snoet forløb.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 39 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.


Dorte West deltog ikke i sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 39 til Herning Kommunes spildevandsplan er foreløbig vedtaget.


Dorte West deltog ikke i sagens behandling.


1. viceborgmester, Anne Mette Bang Rasmussen, ledede sagens behandling.

Bilag

 • Bilag 1 Tillæg 39 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - Sunds
 • Bilag 1.1 Kortbilag Sunds
 • Bilag 1.2 Udløbsskema Sunds
 • Bilag 1.3 Oplandsskema Sunds
 

147. Godkendelse af anvendelse af frihedsgrader i forbindelse med Kvalitetsrapporten på skoleområdet

Sagsnr.: 17.01.00-P00-1-21 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse af anvendelse af frihedsgrader i forbindelse med Kvalitetsrapporten på skoleområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund

Sagsresume

Den 1. juni 2021 indgik regeringen, sammen med en række partier, en aftale om håndtering af faglige udfordringer i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Aftalen indebærer en række frihedsgrader til kommuner og skoler. Herunder muligheden for at udelade kvalitetsrapport og elevplaner i skoleåret 2021-2022. Der indstilles til, at Børne- og Familieudvalget godkender, at kvalitetsrapporten på skoleområdet udelades som foreslået i den politiske aftale, mens elevplaner gøres frivillige i lighed med sidste skoleår.

Sagsfremstilling

Den 1. juni 2021 indgik regeringen sammen med en række partier en aftale om håndtering af faglige udfordringer i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Aftalen giver skolerne en række frihedsgrader. Aftalen beskriver, at skoler og kommuner kan vælge at undlade at skrive kvalitetsrapporter og elevplaner i dette skoleår.


Flere ting taler for, at kommunen gør brug af disse frihedsgrader og undlader udarbejdelsen af kvalitetsrapporten i år. Dels har hjemsendelsesperioden betydet, at de vanlige data ikke vil være fuldt til rådighed. Vi vil derfor ikke kunne følge udviklingen på resultatniveau på tilfredsstillende vis. De Nationale Test og trivselsmålingen er tilmed blevet udført under meget forskellige vilkår. Nogle elever har gennemført testen hjemmefra med hjælp fra forældre, andre tilbage i klassen. Disse store forskelle vil medføre et svært sammenligneligt datagrundlag.


Det er naturligvis afgørende, at den enkelte skoleledelse og forvaltningen sikrer, at der lokalt følges op på arbejdet med et potentielt læringstab. Hvert år afholder Centerlederen på skoleområdet læringsdialoger med skoleledelsen på alle skoler. Læringsdialogen vil uden kvalitetsrapporten blive det centrale omdrejningspunkt for drøftelsen af skolens arbejde med elevernes potentielle læringstab. Her drøftes skolernes arbejde med faglighed og trivsel med afsæt i data i en ramme, hvor datasættet kan kvalificeres og følges op med dialog. De årlige læringsdialoger mellem Centerlederen på skoleområdet og skoleledelsen på den enkelte skole er dermed ekstra vigtige i dette skoleår. Læringsdialogerne afholdes i perioden oktober til december. Børne- og Familieudvalget vil få en status på skolernes arbejde med læring og trivsel i januar 2022.


Elevplaner var frivillige under Corona-perioden. Her valgte alle skoler, enkelte undtaget, at udarbejde elevplanerne alligevel. På elevplansområdet ventes regeringen desuden at vedtage retningslinjer for forenkling og justering af elevplaner til foråret 2022.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at det godkendes, at kvalitetsrapporten på skoleområdet udelades som foreslået i den politiske aftale, mens elevplaner gøres frivillige i kommende skoleår.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

148. Godkendelse af udgiftsbevilling vedr. midler til håndtering af faglige udfordringer hos elever

Sagsnr.: 00.01.00-P20-3-21 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af udgiftsbevilling vedr. midler til håndtering af faglige udfordringer hos elever

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Anne Winther Wiwe, Jytte Grønkjær Jensen og Katrine Korsgaard Jensen

Sagsresume

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har som følge af COVID-19 indgået aftale den 1. juni 2021 om en yderligere opsamlende indsats i efteråret 2021. På den baggrund har Herning Kommune modtaget 1,237 mio. kr. Tilskuddet skal benyttes til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen.


Der anmodes om godkendelse af udgiftsbevilling på 1,237 mio. kr. samt godkendelse af forslag til fordeling af tilskuddet jf. aftalen af 1. juni 2021.

Sagsfremstilling

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en yderligere aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Med aftalen er der afsat en ramme på yderligere 295 mio. kr., hvoraf 83 mio. kr. tilgår kommunerne til fagligt løft (se bilag 1). Herning Kommune tildeles heraf 1,237 mio. kr. (se bilag 2). Midlerne skal benyttes inden udgangen af 2021. Samtidig forlænges fristen for anvendelsen af tilskuddet til lokale indsatser fra aftalen af 18. februar 2021 ligeledes til udgangen af 2021.


Udover en forlængelse af fristen for anvendelsen af tidligere tilskud har aftalepartierne også besluttet at videreføre en del af de frihedsgrader, som skolerne har haft i skoleåret 2020/2021, til også at gælde skoleåret 2021/2022. Konkret skal skolerne have mulighed for:


1) Ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter.

2) At fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i.

3) At konvertere al understøttende undervisning i det kommende skoleår med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen (fx tolærerordninger).


Forvaltningen foreslår, at de 1,237 mio. kr. fordeles efter elevtal. I fordelingen tæller følgende med: almene grundskoler, UngHerning, Herningsholm Erhvervsskole (10. klasserne), specialklasser og Valdemarskolen. Se bilag 3 for den konkrete fordeling af midlerne.

Økonomi

Tilskuddet på 1,237 mio. kr. skal anvendes inden udgangen af 2021. Midlerne overføres til kommunerne i forlængelse af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet på bloktilskudsaktstykket for 2022.


Der vil blive fulgt op på det tildelte tilskud i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2023. Der stilles i den forbindelse ikke krav om udarbejdelse af regnskaber eller særlige redegørelser.


Der anmodes om en udgiftsbevilling på 1,237 mio. kr. til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler i 2021 til dækning af udgifterne. Udgiftsbevillingen finansieres af likvide midler, idet beløbet på 1,237 mio. kr. i 2021 er tilgået kommunen via bloktilskudsaktstykket og medtages i midtvejsreguleringssagen for 2021.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der godkendes en udgiftsbevilling på 1,237 mio. kr. samt forslag til fordeling af midlerne til håndtering af faglige udfordringer for elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser
at der meddeles udgiftsbevilling på 1,237 mio. kr. til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler i 2021 til afholdelse af udgiften til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel
at udgiftsbevillingen finansieres af likvide midler, idet beløbet på 1,237 mio. kr. er tilgået kommunen via bloktilskudsaktstykket.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1_Orienteringsbrev til kommunalbestyrelser
 • Bilag 2_Fordeling af tilskud til håndtering af faglige udfordringer for elever
 • Bilag 3_Fordeling af midler til fagligt løft i Herning Kommune
 

149. Orientering om omgørelsesprocent i Ankestyrelsen 2020

Sagsnr.: 27.69.52-I02-1-21 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om omgørelsesprocent i Ankestyrelsen 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Signe L. Eggers-Weber, Jonas Røge

Sagsresume

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år et Danmarkskort over kommunernes omgørelsesprocenter på socialområdet i sager påklaget til Ankestyrelsen. Danmarkskortet for 2020 er offentliggjort 25. juni 2021. Kommunalbestyrelsen skal behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

Sagsfremstilling

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.


Der er 3 Danmarkskort: Et for socialområdet generelt, et for børnehandicapområdet og et for voksenhandicapområdet.


Kortet for børnehandicapområdet og kortet for voksenhandicapområdet udgør ikke tilsammen det generelle kort, da der i det generelle kort indgår flere bestemmelser.


Socialområdet generelt

Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både børneområdet og voksenområdet. Kortet for socialområdet generelt indeholder de bestemmelser, der også indgår i de specifikke danmarkskort for henholdsvis voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet. Derudover indgår en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet.


I 2020 er omgørelsesprocenten 36,3 % på landsplan på socialområdet generelt. 9,2 % af sagerne er ændret eller ophævet, og 27,1 % er hjemvist. 63,7 % er stadfæstet. Opdeler man tallene i voksenområdet og børneområdet er omgørelsesprocenten på landsplan 32 % for voksenområdet og 42 % for børneområdet.


I forhold til Herning Kommune har Ankestyrelsen i 2020 truffet 134 afgørelser. Omgørelsesprocenten er 34 %. De omgjorte afgørelser består af 11 ændrede/ophævede sager (8 %) og 35 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (26 %). Opdeler man tallene fra Ankestyrelsen på voksenområdet og børneområdet er tallene således. På børneområdet er der behandlet 58 sager, med en omgørelsesprocent på 40 %. De omgjorte afgørelser består af 7 ændrede/ophævede sager (12 %), og 16 sager hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (28 %). På voksenområdet er der behandlet 76 sager, med en omgørelsesprocent på 30 %. De omgjort afgørelser består af 4 ændrede/ophævede sager (5 %), og 19 sager hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (25 %).


Kortet kan ses på Social- og Ældreministeriets hjemmeside: sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020


Børnehandicapområdet

Kortet specifikt for børnehandicapområdet omfatter alene følgende paragraffer i serviceloven:

 • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
 • Merudgiftsydelse § 41
 • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
 • Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45


På børnehandicapområdet i 2020 var omgørelsesprocenten på landsplan på 52 %. 15,5 % af sagerne blev ændret eller ophævet, og 36,5 % blev hjemvist. 48,0 % blev stadfæstet.


I forhold til Herning Kommune har Ankestyrelsen i 2020 truffet 36 afgørelser, der vedrører de nævnte paragraffer på børnehandicapområdet. Omgørelsesprocenten er 47 %. De omgjorte afgørelser består af 4 ændrede/ophævede sager (11 %) og 13 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (36 %).


Kortet kan ses her: sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020


Center for Børn og Forebyggelse, Børn og Unge, har i 2020 truffet over 900 afgørelser vedrørende mere end 400 børn i forhold til de omfattede paragraffer.


Voksenhandicapområdet

Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet omfatter alene følgende paragraffer i serviceloven:

 • Voksne - kontante tilskud § 95
 • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
 • Voksne - ledsageordning § 97
 • Voksne - merudgifter § 100


På voksenhandicapområdet i 2020 var omgørelsesprocenten på landsplan på 42,4 %. 7,3 % af sagerne blev ændret eller ophævet, og 35,2 % blev hjemvist. 57,5 % blev stadfæstet.


I forhold til Herning Kommune har Ankestyrelsen i 2020 truffet 4 afgørelser, der vedrører de nævnte paragraffer på voksenområdet. Omgørelsesprocenten er 25 %. De omgjorte afgørelser består af 0 ændrede/ophævede sager og 1 sag, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (25 %).


Kortet kan ses her: sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020


Sagen blev behandlet i Handicaprådets møde den 26. august 2021. Handicaprådet tog statistikken over omgørelsesprocenter til efterretning.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at statistikken over omgørelsesprocenter tages til efterretning.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

150. Ekspropriation af areal til rekreativt og håndtering af vand i område i Gødstrup

Sagsnr.: 06.01.00-G01-2-21 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation af areal til rekreativt og håndtering af vand i område i Gødstrup

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.