Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 14. september 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

149. Orientering om omgørelsesprocent i Ankestyrelsen 2020

Sagsnr.: 27.69.52-I02-1-21 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om omgørelsesprocent i Ankestyrelsen 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Signe L. Eggers-Weber, Jonas Røge

Sagsresume

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år et Danmarkskort over kommunernes omgørelsesprocenter på socialområdet i sager påklaget til Ankestyrelsen. Danmarkskortet for 2020 er offentliggjort 25. juni 2021. Kommunalbestyrelsen skal behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

Sagsfremstilling

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.


Der er 3 Danmarkskort: Et for socialområdet generelt, et for børnehandicapområdet og et for voksenhandicapområdet.


Kortet for børnehandicapområdet og kortet for voksenhandicapområdet udgør ikke tilsammen det generelle kort, da der i det generelle kort indgår flere bestemmelser.


Socialområdet generelt

Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både børneområdet og voksenområdet. Kortet for socialområdet generelt indeholder de bestemmelser, der også indgår i de specifikke danmarkskort for henholdsvis voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet. Derudover indgår en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet.


I 2020 er omgørelsesprocenten 36,3 % på landsplan på socialområdet generelt. 9,2 % af sagerne er ændret eller ophævet, og 27,1 % er hjemvist. 63,7 % er stadfæstet. Opdeler man tallene i voksenområdet og børneområdet er omgørelsesprocenten på landsplan 32 % for voksenområdet og 42 % for børneområdet.


I forhold til Herning Kommune har Ankestyrelsen i 2020 truffet 134 afgørelser. Omgørelsesprocenten er 34 %. De omgjorte afgørelser består af 11 ændrede/ophævede sager (8 %) og 35 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (26 %). Opdeler man tallene fra Ankestyrelsen på voksenområdet og børneområdet er tallene således. På børneområdet er der behandlet 58 sager, med en omgørelsesprocent på 40 %. De omgjorte afgørelser består af 7 ændrede/ophævede sager (12 %), og 16 sager hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (28 %). På voksenområdet er der behandlet 76 sager, med en omgørelsesprocent på 30 %. De omgjort afgørelser består af 4 ændrede/ophævede sager (5 %), og 19 sager hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (25 %).


Kortet kan ses på Social- og Ældreministeriets hjemmeside: sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020


Børnehandicapområdet

Kortet specifikt for børnehandicapområdet omfatter alene følgende paragraffer i serviceloven:

  • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
  • Merudgiftsydelse § 41
  • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
  • Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45


På børnehandicapområdet i 2020 var omgørelsesprocenten på landsplan på 52 %. 15,5 % af sagerne blev ændret eller ophævet, og 36,5 % blev hjemvist. 48,0 % blev stadfæstet.


I forhold til Herning Kommune har Ankestyrelsen i 2020 truffet 36 afgørelser, der vedrører de nævnte paragraffer på børnehandicapområdet. Omgørelsesprocenten er 47 %. De omgjorte afgørelser består af 4 ændrede/ophævede sager (11 %) og 13 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (36 %).


Kortet kan ses her: sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020


Center for Børn og Forebyggelse, Børn og Unge, har i 2020 truffet over 900 afgørelser vedrørende mere end 400 børn i forhold til de omfattede paragraffer.


Voksenhandicapområdet

Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet omfatter alene følgende paragraffer i serviceloven:

  • Voksne - kontante tilskud § 95
  • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
  • Voksne - ledsageordning § 97
  • Voksne - merudgifter § 100


På voksenhandicapområdet i 2020 var omgørelsesprocenten på landsplan på 42,4 %. 7,3 % af sagerne blev ændret eller ophævet, og 35,2 % blev hjemvist. 57,5 % blev stadfæstet.


I forhold til Herning Kommune har Ankestyrelsen i 2020 truffet 4 afgørelser, der vedrører de nævnte paragraffer på voksenområdet. Omgørelsesprocenten er 25 %. De omgjorte afgørelser består af 0 ændrede/ophævede sager og 1 sag, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (25 %).


Kortet kan ses her: sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020


Sagen blev behandlet i Handicaprådets møde den 26. august 2021. Handicaprådet tog statistikken over omgørelsesprocenter til efterretning.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at statistikken over omgørelsesprocenter tages til efterretning.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.