Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 14. september 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

148. Godkendelse af udgiftsbevilling vedr. midler til håndtering af faglige udfordringer hos elever

Sagsnr.: 00.01.00-P20-3-21 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af udgiftsbevilling vedr. midler til håndtering af faglige udfordringer hos elever

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Anne Winther Wiwe, Jytte Grønkjær Jensen og Katrine Korsgaard Jensen

Sagsresume

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har som følge af COVID-19 indgået aftale den 1. juni 2021 om en yderligere opsamlende indsats i efteråret 2021. På den baggrund har Herning Kommune modtaget 1,237 mio. kr. Tilskuddet skal benyttes til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen.


Der anmodes om godkendelse af udgiftsbevilling på 1,237 mio. kr. samt godkendelse af forslag til fordeling af tilskuddet jf. aftalen af 1. juni 2021.

Sagsfremstilling

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en yderligere aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Med aftalen er der afsat en ramme på yderligere 295 mio. kr., hvoraf 83 mio. kr. tilgår kommunerne til fagligt løft (se bilag 1). Herning Kommune tildeles heraf 1,237 mio. kr. (se bilag 2). Midlerne skal benyttes inden udgangen af 2021. Samtidig forlænges fristen for anvendelsen af tilskuddet til lokale indsatser fra aftalen af 18. februar 2021 ligeledes til udgangen af 2021.


Udover en forlængelse af fristen for anvendelsen af tidligere tilskud har aftalepartierne også besluttet at videreføre en del af de frihedsgrader, som skolerne har haft i skoleåret 2020/2021, til også at gælde skoleåret 2021/2022. Konkret skal skolerne have mulighed for:


1) Ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter.

2) At fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i.

3) At konvertere al understøttende undervisning i det kommende skoleår med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen (fx tolærerordninger).


Forvaltningen foreslår, at de 1,237 mio. kr. fordeles efter elevtal. I fordelingen tæller følgende med: almene grundskoler, UngHerning, Herningsholm Erhvervsskole (10. klasserne), specialklasser og Valdemarskolen. Se bilag 3 for den konkrete fordeling af midlerne.

Økonomi

Tilskuddet på 1,237 mio. kr. skal anvendes inden udgangen af 2021. Midlerne overføres til kommunerne i forlængelse af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet på bloktilskudsaktstykket for 2022.


Der vil blive fulgt op på det tildelte tilskud i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2023. Der stilles i den forbindelse ikke krav om udarbejdelse af regnskaber eller særlige redegørelser.


Der anmodes om en udgiftsbevilling på 1,237 mio. kr. til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler i 2021 til dækning af udgifterne. Udgiftsbevillingen finansieres af likvide midler, idet beløbet på 1,237 mio. kr. i 2021 er tilgået kommunen via bloktilskudsaktstykket og medtages i midtvejsreguleringssagen for 2021.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der godkendes en udgiftsbevilling på 1,237 mio. kr. samt forslag til fordeling af midlerne til håndtering af faglige udfordringer for elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser
at der meddeles udgiftsbevilling på 1,237 mio. kr. til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler i 2021 til afholdelse af udgiften til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel
at udgiftsbevillingen finansieres af likvide midler, idet beløbet på 1,237 mio. kr. er tilgået kommunen via bloktilskudsaktstykket.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1_Orienteringsbrev til kommunalbestyrelser
  • Bilag 2_Fordeling af tilskud til håndtering af faglige udfordringer for elever
  • Bilag 3_Fordeling af midler til fagligt løft i Herning Kommune