Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 14. september 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

147. Godkendelse af anvendelse af frihedsgrader i forbindelse med Kvalitetsrapporten på skoleområdet

Sagsnr.: 17.01.00-P00-1-21 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse af anvendelse af frihedsgrader i forbindelse med Kvalitetsrapporten på skoleområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund

Sagsresume

Den 1. juni 2021 indgik regeringen, sammen med en række partier, en aftale om håndtering af faglige udfordringer i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Aftalen indebærer en række frihedsgrader til kommuner og skoler. Herunder muligheden for at udelade kvalitetsrapport og elevplaner i skoleåret 2021-2022. Der indstilles til, at Børne- og Familieudvalget godkender, at kvalitetsrapporten på skoleområdet udelades som foreslået i den politiske aftale, mens elevplaner gøres frivillige i lighed med sidste skoleår.

Sagsfremstilling

Den 1. juni 2021 indgik regeringen sammen med en række partier en aftale om håndtering af faglige udfordringer i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Aftalen giver skolerne en række frihedsgrader. Aftalen beskriver, at skoler og kommuner kan vælge at undlade at skrive kvalitetsrapporter og elevplaner i dette skoleår.


Flere ting taler for, at kommunen gør brug af disse frihedsgrader og undlader udarbejdelsen af kvalitetsrapporten i år. Dels har hjemsendelsesperioden betydet, at de vanlige data ikke vil være fuldt til rådighed. Vi vil derfor ikke kunne følge udviklingen på resultatniveau på tilfredsstillende vis. De Nationale Test og trivselsmålingen er tilmed blevet udført under meget forskellige vilkår. Nogle elever har gennemført testen hjemmefra med hjælp fra forældre, andre tilbage i klassen. Disse store forskelle vil medføre et svært sammenligneligt datagrundlag.


Det er naturligvis afgørende, at den enkelte skoleledelse og forvaltningen sikrer, at der lokalt følges op på arbejdet med et potentielt læringstab. Hvert år afholder Centerlederen på skoleområdet læringsdialoger med skoleledelsen på alle skoler. Læringsdialogen vil uden kvalitetsrapporten blive det centrale omdrejningspunkt for drøftelsen af skolens arbejde med elevernes potentielle læringstab. Her drøftes skolernes arbejde med faglighed og trivsel med afsæt i data i en ramme, hvor datasættet kan kvalificeres og følges op med dialog. De årlige læringsdialoger mellem Centerlederen på skoleområdet og skoleledelsen på den enkelte skole er dermed ekstra vigtige i dette skoleår. Læringsdialogerne afholdes i perioden oktober til december. Børne- og Familieudvalget vil få en status på skolernes arbejde med læring og trivsel i januar 2022.


Elevplaner var frivillige under Corona-perioden. Her valgte alle skoler, enkelte undtaget, at udarbejde elevplanerne alligevel. På elevplansområdet ventes regeringen desuden at vedtage retningslinjer for forenkling og justering af elevplaner til foråret 2022.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at det godkendes, at kvalitetsrapporten på skoleområdet udelades som foreslået i den politiske aftale, mens elevplaner gøres frivillige i kommende skoleår.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.