Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 14. september 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

141. Pulje til landsbyfornyelse 2021 - godkendelse af tilsagn samt frigivelse af anlægsbevillinger

Sagsnr.: 01.11.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Pulje til landsbyfornyelse 2021 - godkendelse af tilsagn samt frigivelse af anlægsbevillinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Annette Niemann, Thomas Frydensbjerg, Kristina Gaardsted, Pia Colstrup

Sagsresume

På baggrund af Byplanudvalgets beslutning på udvalgsmødet den 1. februar 2021, pkt. 11 er der gennemført ansøgningsrunde til Pulje til landsbyfornyelse 2021 fra den 21. april til den 16. juni 2021, samt afholdt informationsmøde for landsbyer og relevante centerbyer (med færre end 4.000 indbyggere, jf. vilkår nedenfor).


Forvaltningen har modtaget i alt 10 ansøgninger om støtte til istandsættelse og 6 ansøgninger om støtte til nedrivning. Ansøgningerne er vurderet iht. Byfornyelsesloven og behandlet nedenfor.


Det indstilles, at der meddeles tilsagn om støtte til i alt 9 istandsættelsessager og 6 nedrivningssager jf. nedenstående anbefaling.


Der anmodes desuden om anlægsbevillinger på 2.093.000 kr. til henholdsvis udgifter til landsbyfornyelse samt tilsvarende statsrefusion i 2021.


Sagsfremstilling

Pulje til landsbyfornyelse 2021

I finanslovsaftalen for 2021 er aftalt en ekstraordinær indsats i landdistrikterne, som betyder at Herning Kommune har fået del i de i alt 261 mio. kr. til Pulje til landsbyfornyelse 2021. Herning Kommunes statslige ramme i 2021 er på 2.093.000 kr. Med aftalen hæves den statslige refusionsprocent fra 60% til 80% for tilsagn, der gives i 2021. De 80% refusion vil også gælde for den restramme, som kommunen har fra tidligere år.


Landsbypuljemidlerne kan anvendes til byfornyelsesaktiviteter i kommunens landsbyer og centerbyer med færre end 4.000 indbyggere samt i det åbne land. Det vil sige, at aktiviteter i byerne Herning, Vildbjerg og Sunds som udgangspunkt ikke er omfattet.


På Byplanudvalgets møde den 1. februar 2021, pkt. 11 blev det besluttet, at der inden for Byfornyelseslovens rammer kan gives tilskud til aktiviteter, der er omfattet af pkt.1-6 og på baggrund af frivillige aftaler:


1. Opkøb af ejendomme

 • Opkøb af nedslidte bolig- og erhvervsejendomme, med henblik på nedrivning eller bygningsfornyelse.


2. Nedrivning

 • Frivillige aftaler om nedrivning af nedslidte boliger, bygget før 1960 - tilskud kan gå op til 100%.
 • Frivillige aftaler om nedrivning af tomme erhvervsbygninger - tilskud kan gå op til 100%.
 • Tvangsnedrivning af boliger og erhvervsbygninger, der har været anvendt til ophold, hvis der samtidig kan ske kondemnering.

3. Bygningsfornyelse

 • Udlejningsboliger. Udvendig istandsættelse af nedslidte udlejningsejendomme, bygget før 1960 – tilskud kan gå op til 100%.
 • Ejerboliger. Udvendig istandsættelse, etablering af bad og energibesparende foranstaltninger på ejerboliger bygget før 1960. Tilskud maks. 50%, dog 75 %, hvis bygningen er bevaringsværdig.
 • Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. Udvendig istandsættelse, tilgængelighed for bevægelseshæmmede, energibesparende foranstaltninger. Tilskud normalt op til 50%, med mulighed for op til 100%, hvis det er nødvendigt.


4. Etablering af mindre, fælles opholdsarealer i lokalsamfund

 • Kun, hvor bygningen nedrives/er nedrevet efter byfornyelsesloven.

5. Oprydning

 • Oprydning på private beboelsesejendomme, opført før 1960. Kun hvor der kan indgås frivillig aftale.

6. Kondemnering m.v.

 • Udgifter til bygningsundersøgelser og til genhusningsudgifter.


Ansøgninger

Forvaltningen har modtaget 10 ansøgninger om støtte til istandsættelse af hhv. boliger og forsamlingshuse (eller bygninger med lignende anvendelse) samt 6 ansøgninger om støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger eller driftsbygninger.


Der er foretaget en overordnet vurdering af ansøgningerne i forhold til, om Byfornyelseslovens krav er opfyldt. Nogle af de ansøgninger, der opfylder Byfornyelsesloven krav til støtte mangler oplysninger om f.eks. ejer/lejerstatus, yderligere økonomiske oplysninger mv., som skal indhentes forud for et endeligt tilsagn.


Anbefaling

Det anbefales, at der gives foreløbigt tilsagn i henhold til nedenstående, og at forvaltningen bemyndiges til at give endeligt tilsagn på den baggrund, når evt. supplerende oplysninger til ansøgningerne er indhentet.

Det anbefales, at ansøgningerne om støtte til istandsættelse af bevaringsværdige ejendomme (bevaringsværdi 1-4) meddeles tilsagn om støtte på 75% af det ansøgte beløb, og at øvrige ansøgninger om støtte til istandsættelse samt ansøgninger om støtte til nedrivning meddeles tilsagn om støtte på 50% af de ansøgte beløb. Dette er den generelle anbefaling og i tråd med Herning Kommunes hidtidige praksis på området.


I henhold til Byfornyelsesloven kan der dog gives tilsagn om støtte på op til 100 % ved nedriviningsager samt ved istandsættelse af forsamlinghuse, hvis det er nødvendigt.

Ved nedrivningssager, hvor der gives 100 % i støtte, skal en evt. værdistigning modregnes tilskuddet. Værdistigningen fastsættes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af handelsværdien på afslutningstidspunktet.


Ansøgninger om støtte til istandsættelse

Se Bilag A (fotos, istandsættelsesansøgninger).


Ejendom

Anvendelse

Opførelsesår

Aktivitet/projekt

Krav iht. Byfornylsesloven

Ansøgt beløb (inkl. moms)

Anbefalet, maksimal støtte (inkl. moms)

Procentvis støtte

Søndergade 1. Sdr. Felding

Bolig (udlejning)

1914

Istandsættelse af facade, indgangsparti mv.

Opfyldt

150.000 kr.

112.500 kr.

75%

Bredgade 78, Haderup

Forsamlingshus el. lign

1960

Udskiftning af tag

Opfyldt

1.074.500 kr.

537.250 kr.

50%

Møllevænget 19, Kibæk

Forsamlingshus el. lign.

1900

Udskiftning af tag

Opfyldt

557.500 kr.

418.125 kr.

75%

Halkjærvej 8, Ørnhøj

Forsamlingshus el. lign.

1977

Ny adgangstrappe (tilgængelighed)

Opfyldt

136.469 kr.

68.235 kr.

50%

Vestervænget 2, Ørnhøj

Bolig

1935

Udskiftning af tag, indgangsparti mv.

Opfyldt

350.000 kr.

175.000 kr.

50%

Voulundgårdvej 21, Herning

Staldbygning

1906

Udskiftning af tag

*Ikke opfyldt

355.250 kr.

0

0

Troldbjergvej 12, Simmelkær

Forsamlinghus el. lign.

1945

Uskiftning af tag på tilbygning

Opfyldt

171.032 kr.

85.516 kr.

50%

Nøvlingholmvej 4, Vildbjerg

Bolig

1822

Uskiftning af tag (stråtag)

Opfyldt

520.000 kr.

390.000 kr.

75%

Brandevej 4, Fasterholt

Forsamlingshus el. lign.

1953

Udskiftning af tag

Opfyldt

1.232.519 kr. *(eks. moms)

616.260 kr. *(eks. moms)

50%

Grønlundvej 34, Fasterholt

Bolig (udlejning)

1913

Istandsættelse af facade mv.

Opfyldt

300.000 kr.

150.000 kr.

50%

I alt

4.847.270kr.

2.552.886 kr.*Voulundgårdvej 21 opfylder ikke Byfornyelseslovens krav om, at den pågældende ejendom/bygning skal være i anvendelse til bolig (udbygninger, stalde mv. er ikke omfattet).


*Ved forsamlingshuse og lign. anvendelse, der er momsregistreret skal støtten tildeles eks. moms.


Ansøgninger om støtte til nedrivning

Se Bilag B (sagsnotater, nedrivningsansøgninger).


Ejendom

Anvendelse

Opførelsesår

Aktivitet/projekt

Krav iht. Byfornyelsesloven

Ansøgt beløb (inkl. moms)

Anbefalet, maksimal støtte

(inkl. moms)

Procentvis støtte

Gammel Landevej 11, Haderup

Tidligere erhvervsbygning

1940

Nedrivning

Opfyldt

175.000 kr.

87.500 kr.

50%

Røddingvej 7, Vildbjerg

Tidligere driftsbygninger

1928, 1916, 1979

Nedrivning

Opfyldt

174.050 kr.

87.025 kr.

50%

Skjernvej 74, Herning

Tidligere driftsbygninger

1916, 1969

Nedrivning

Opfyldt

168.750 kr.

84.375 kr.

50%

Teglværksvej 16, Haderup

Tidligere erhvervsbygning

1930

Nedrivning

Opfyldt

1.409.375 kr.

704.688 kr.

50%

Vildbjergvej 11, Sørvad

Tidligere landsbrugsbygninger

1948

Nedrivning

Opfyldt

69.146 kr.

34.573 kr.

50%

Ørnhøjvej 2, Vind

Tidligere erhvervsbygning (garageanlæg)

1959

Nedrivning

Opfyldt

112.500 kr.

56.250 kr.

50%

I alt

2.108.821 kr.

1.054.411 kr.
Økonomi

På Byrådsmøde den 21. januar 2020, pkt. 4 blev der frigivet anlægsbevillinger på henholdsvis 3.689.000 kr. til udgifter samt 2.041.000 kr. til indtægter fra statsrefusion, baseret på 60% i refusion, på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015097 Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020.


I 2021 kan Herning Kommune få yderligere 2.093.000 kr. i statsrefusion, og det er muligt at få 80% af udgifterne refunderet. Der anmodes således om en anlægsudgiftsbevilling på 2.093.000 kr. til landsbyfornyelse samt en tilsvarende anlægsindtægtsbevilling til refusion på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015097 Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020. Herning Kommunes egenfinansiering kan afholdes inden for den på stednummeret afsatte anlægsbevilling, blandt andet på grund af forhøjelse af refusionsandelen.


Med muligheden for at få 80% statsrefusion i 2021 udgør Pulje til landsbyfornyelse, efter tidligere bevilligede tilskud, i alt 4.822.000 kr. (udgifter). Heraf kan Herning Kommune få i alt 3.858.000 kr. i refusion (indtægter). Derudover er der et restbeløb på 578.000 kr. (udgifter - ingen refusion), som kan anvendes til formålet, og puljen vil dermed være på i alt 5.400.000 kr.


Det samlede ansøgte beløb til Pulje til landsbyfornyelse 2021 udgør i alt 6.956.091 kr. Det er forvaltningens anbefaling, at der meddeles tilsagn om støtte på i alt 3.607.297 kr. jf. ovennævnte.

Der er dermed, efter de anbefalede tilsagn om støtte, fortsat 1.793.000 kr. på stednr. 015097 Pulje til landsbyfornyelse 2019-2020.Lone Børlum kan ikke tiltræde Byplanudvalgets indstilling om, at der meddeles tilsagn til Søndergade 1, Sdr. Felding, Vestervænget 2, Ørnhøj sam Grønlundvej 34, Fasterholt.

Anders Madsen deltog ikke i behandlingen af punktet på Byplanudvalgets møde den 30. august 2021.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at Byplanudvalget meddeler foreløbigt tilsagn om støtte til 9 istandsættelsessager og 6 nedrivningssager iht. anbefalingen,
at forvaltningen bemyndiges til at give endeligt tilsagn på baggrund af supplerende oplysninger til ansøgningerne,
at der til statsrefusion meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2.093.000 kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015097 Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020,
at der til landsbyfornyelse meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2.093.000 kr. i 2021 på samme stednr., finansieret af statsrefusion til projektet
at alle forsamlingshuse tildeles 100% støtte til tagudskiftninger og
at der er tilkendegivet om tilsagn om udnyttelse inden 1. november 2021.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.


Tommy Tønning tog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde forbehold for sagens behandling i Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Socialdemokratiet kunne ikke tiltræde indstillingen om, at der meddeles tilsagn til Søndergade 1, Sdr. Felding og Grønlundsvej 34, Fasterholt.

Anders Madsen deltog ikke i sagens behandling.


Bilag

 • Bilag A_fotos istandsættelsesansøgninger
 • Bilag B_sagsnotater