Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 14. september 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

140. Strategi for produktion af vedvarende energi

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-21 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Strategi for produktion af vedvarende energi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Anders Meinhard Hallund

Sagsresume

I den gældende kommuneplan for Herning Kommune er det indskrevet, at kommunens energiforbrug skal være 100 % forsynet af vedvarende energi i 2050. For at kunne opfylde den målsætning er det en forudsætning, at der produceres og forbruges mere vedvarende energi i kommunen.


Derfor blev det i budgetforliget 2020 besluttet at lave en strategi for produktion af vedvarende energi, der skal virke for at Herning Kommune bliver selvforsynende med vedvarende energi. Desuden skal strategien sikre at der foretages en samlet planlægning for vedvarende energianlæg i modsætning til enkelt sagsbehandling.

Sagsfremstilling

Status på vedvarende energi i Herning Kommune

Ifølge den seneste opgørelse af det samlede energiforbrug i Herning Kommune, udgjorde andelen af vedvarende energi produceret i Herning Kommune 50,4 % dog 52 % hvis el-import af vedvarende nergi medregnes. Der er derfor et behov for at producere mere vedvarende energi i kommunen, hvis kommunens energiforbrug skal være dækket af 100 % vedvarende energi.


Figur 1: Andel vedvarende energi (Global); VE-andelen i det udvidede endelige energiforbrug (EU’s beregningsmåde). Beregnet ud fra mængden af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede endelige energiforbrug.


Den vedvarende energi der produceres i Herning Kommune, kommer fra kilderne biomasse, vindenergi, solenergi, biogas, jordvarme, geotermi og vandkraft.


Figur 2: Vedvarende energikilder der producerer energi i Herning Kommune


Da kommunen oplever stor interesse for at opstille vindmøller og solcelleanlæg, forventes det at omstillingen til vedvarende energi i Herning Kommune primært kommer til at ske via de to energikilder. Herning Kommune har også interesse i, at omstillingen sker med større bidrag fra andre relevante teknologier.


Strategi for produktion af vedvarende energi

Byplanudvalget drøftede 2. juni 2020 et forslag fra forvaltningen om at udarbejde en strategi for produktion af vedvarende energi. Her blev det besluttet, at der skal fastsættes et ambitiøst og realistisk måltal for produktion af vedvarende energi, og at Byplanudvalget er positive overfor flere vindmøller og solceller, hvor der kan skabes lokal opbakning til projekterne.


Solcelleanlæg og vindmøller optager meget areal og påvirker omgivelserne betydeligt, og der er mange hensyn, der skal tages højde for og indarbejdes i planlægningen. Det strategiske arbejde med vedvarende energi skal sikre en samlet fysisk planlægning af anlæg til produktion af vedvarende energi. En samlet planlægning vil give Herning Kommune mulighed for, at sikre den bedst mulige sammensætning af projekter med afvejning af de mange hensyn, der skal tages. Det er forvaltningens vurdering, at denne fremgangsmåde vil skabe de bedste forudsætninger for lokal opbakning og ejerskab, hvilket er en forudsætning for at et projekt kan vedtages.


Figur 3: Hensyn der skal tages, når der planlægges for vedvarende energianlæg.


I forhold til de beskrevne hensyn i ovenstående figur har forvaltningen en forventning om, at der kan laves en afvejning af disse hensyn i forbindelse med den senere konkrete behandling af projekter, men at der også kan være projekter hvor der skal prioriteres imellem hensynene. Det kan for eksempel være muligheden for placering af vindmøller i skov, inden for landskabsudpegninger eller vindmøller på over 150 meter, hvor staten er myndighed. For solceller skal det vurderes om disse kan opstilles på kulstofholdige jorde (lavbundsarealer), i sammenhæng til landskabsudpegninger. For projekter generelt skal det vurders om disse kan placeres i nærheden af byer, og om disse må medvirke til at fastlægge byvækstgrænser, for eksempel for landsbyer.


Målsætninger

  • at der i kommunen skal kunne produceres vedvarende energi til at dække kommunens samlede energiforbrug.
  • at el- og varmeforsyningen i 2030 er 100 % forsynet af vedvarende energi produceret i Herning Kommune.


Der skal produceres 1.469.445 MWh mere vedvarende energi om året, hvis kommunens samlede energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi. Det svarer til at der skal tilsluttes ca. 1936 hektarer solceller eller ca. 137 vindmøller af samme type som er opstillet ved St. Soels (3,6 MW). Tallene er beregnet på baggrund af den nyeste opgørelse af energiforbruget i Herning Kommune fra 2018. Det fremtidige energiforbrug vil naturligvis ændre sig som følge af befolkningsudvikling, produktionsudvikling og energispareinitiativer.

Opgørelsen af energiforbrug fra 2018 viser at vedvarende energi udgjorde 82,4 % af forbruget til el- og varmeforsyningen. Derved skal der opstilles ca. 354 hektarer solceller eller cirka 25 vindmøller eller en kombination af disse, for at el- og varmeforsyningen er dækket fuldstændigt af vedvarende energi.


Målsætningerne kan naturligvis opnås med bidrag fra andre vedvarende energikilder. For eksempel er der et uudnyttet potentiale for biogas produktion i Herning Kommune. Eksemplerne ved solceller og vindmøller er nævnt, da det er forvaltningens forventning, at det er de kilder der primært vil bidrage til øget produktion af vedvarende energi i Herning Kommune.

Udviklingen indenfor vedvarende energi går meget stærkt, derfor anbefaler forvaltningen at strategien revideres hvert 4. år, så det sikres at strategien er dynamisk og følger med udviklingen. Yderligere laves der en status, hver gang et nyt energiregnskab er udarbejdet for Herning Kommune. Ud fra et opdateret energiregnskab vil det være muligt at korrigere i strategien.


Særligt om transport

Transport udgør en betydelig del af energiforbruget i Herning Kommune. En større produktion af el kan ikke for nuværende overføres direkte til transportsektoren. Det vil kræve udvikling af teknologi og infrastruktur, som for eksempel flere el-biler og ladestandere, og fremskridt i power-to-X teknologi. Den udvikling ligger ikke i Herning Kommunes hænder alene, men vi kan være med til at skabe forudsætningerne. En af de forudsætninger er, at den nødvendige vedvarende energi er tilgængelig.


Særligt om biomasse

Af energiregnskabet fra 2018 fremgår det at biomasse udgør 80 % af den vedvarende energi i Herning Kommunes energiforbrug. Nationalt og internationalt diskuteres det, om afbrænding af biomasse kan regnes som CO2-neutralt og dermed som en vedvarende energikilde. For nuværende har biomasse status som vedvarende energi og medregnes derfor også som vedvarende energi i Herning Kommunes energiregnskab.


Processen

Forvaltningen foreslår at der udarbejdes et debatoplæg, som indkalder forslag til vedvarende energiprojekter, og at debatfasen derved fungerer som ansøgningsrunde. Dermed sker planlægningen for disse projekter ved en samlet proces frem for ved enkelt sagsbehandling. Ansøgningsrunden har til formål, at sikre at mindre egnede projekter ikke kommer til at spærre for projekter som i større grad kan medvirke til at opnå den samlede målsætning. Debatoplægget skal også indkalde forslag og ideer fra offentligheden til det videre planlægningsarbejde med vedvarende energi.

I forbindelse med debatoplæg og det efterfølgende arbejde med temaet, vil der være et særligt fokus på borgerinddragelse. Borgerinddragelse skal være med til at sikre lokal opbakning til de projekter der skal vedtages.

På baggrund af den indledende ansøgningsrunde forventes det, at der fremadrettet skal tages løbende stilling til nye projekter når Herning Kommune modtager disse. Dette kan ske på samme måde som ved de løbende orienteringer om status på bæredygtighedsarbejdet og medvirke til at sikre god fremdrift i realiseringen af ny vedvarende energi.

På et kommende Byplanudvalgsmøde præsenteres debatoplæg samt en samlet tidsplan for processen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at strategien for produktion af vedvarende energi tager udgangspunkt i en målsætning om, at Herning Kommune som minimum bliver selvforsynende med vedvarende energi i 2050.
at el- og varmeforsyningen i 2030 er 100 % forsynet af vedvarende energi produceret i Herning Kommune
at der indkaldes projektforslag til produktion af vedvarende energi i en ansøgningsrunde, hvor dette ligger til grund for en efterfølgende løbende behandling af indkomne projekter.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Borgerlisten kunne ikke tiltræde indstillingen, idet målet ikke må være selvforsyning i sig selv, men forsyning af vedvarende energi på den mest miljørigtige og klimavenlige måde.