Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 14. september 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

139. Udmøntning af Midtvejsregulering 2021 m.v.

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-20 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Udmøntning af Midtvejsregulering 2021 m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X


X

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Oversigt over midtvejsreguleringen for 2021 og bevillingsmæssige ændringer som følge af denne fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for behandling i Byrådet.


I sagen fremgår blandt andet fordeling af økonomisk kompensation vedrørende Lov- og cirkulæremæssige ændringer (DUT) og andre reguleringer i 2021 til forvaltningerne.

Sagsfremstilling

Bloktilskuddet for 2021 er endeligt opgjort til 91.517,7 mio. kr., hvilket er 500,9 mio. kr. lavere end sidste års foreløbige udmelding for 2021. Hermed sker en negativ regulering for kommunerne under ét.


I ændringen af bloktilskuddet for 2021 indgår både midtvejsregulering af overførsler og pris- og lønregulering (PL) på samlet 3,2 mia. kr., kompensation for merudgifter som følge af Covid 19 på 0,9 mia. kr., merudgifter i regi af DUT på 1,3 mia. kr. samt en række andre reguleringer.


Sammen med midtvejsreguleringen afregnes desuden særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden, endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2020 og tilskud til styrkelse af rehabilitering m.v. til sårbare ældre.


Midtvejsreguleringen for 2021 udgør således for Herning Kommune en samlet negativ regulering på 19,788 mio. kr., som kan specificeres jfr. tabellen nedenfor:Afregning af midtvejsreguleringen sker som sædvanligt i 4. kvartal 2021 med undtagelse af Covid-19 kompensationen, der afregnes allerede den 1. september 2021.


Bemærkninger til de enkelte poster i reguleringen samt de bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2021 er beskrevet nærmere nedenfor.


Ad. 1: Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT - Det Udvidede Totalbalanceprincip)

De samlede reguleringer vedrørende lov- og cirkulæreændringer (DUT) i forlængelse af økonomiaftalen udgør for Herning Kommune i alt 19,297 mio. kr. Heraf vedrører 17,253 mio. kr. lovbundne opgaver/overførsler og de resterende 2,044 mio. kr. serviceudgifter.


Administrationen har taget stilling til lov- og cirkulæreændringer med konsekvens for Herning Kommunens driftsbudget i 2021. I henhold til gældende praksis kompenseres som udgangspunkt ikke, hvis Herning Kommunes beregnede andel er mindre end 0,1 mio. kr.


For så vidt angår ændringer med konsekvens for serviceudgifterne i 2021 er der i alt 1,951 mio. kr., som skal reguleres i driftsbudgettet på forskellige serviceområder. Beløbet består af en række reguleringer +/-, som er specificeret i vedlagte bilag.


Ændringer med konsekvens for overførselsudgifterne på i alt 17,253 mio. kr. udmøntes direkte på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Beløbet består af en række reguleringer +/-, som er specificeret i vedlagte bilag.


Reguleringerne for 2022 og frem indgår som en del af budgetlægningen for 2022-2025.


Ad. 2: Midtvejsregulering af overførsler

På baggrund af midtvejsvurderingen er det i økonomiaftalen for 2022 aftalt, at der foretages en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2021. Midtvejsvurderingen er 2,8 mia. kr. under overførselsskønnet i forbindelse med økonomiaftalen 2021.


Den del af midtvejsreguleringen, der vedrører overførselsudgifterne, udgør for Herning Kommune en negativ regulering på 52,679 mio. kr. i 2021. Beløbet udmøntes direkte på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse (det budgetgaranterede område).


Supplerende kan oplyses, at reguleringen skal ses i sammenhæng med den seneste vurdering af regnskab 2021 på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, som udviser et samlet forventet mindreforbrug på kr. 52,590 mio. kr. vedrørende henholdsvis det budgetgaranterede område og aftaleområdet (BSK 17. august 2021, pkt. 53). Den seneste regnskabsvurdering er inklusiv konsekvenserne af lovændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet jfr. ovenfor. Områderne er udenfor rammestyring.


Ad. 3: Opjustering af PL-skøn i 2021

Forventningen til pris- og lønudviklingen i 2021 er opjusteret fra 1,5% til 1,6%, hvormed der som en del af midtvejsreguleringen er tilført kommunerne i alt 262,5 mio. kr. i forhold til, hvad der var indregnet i økonomiaftalen for 2021. Herning Kommmunes andel udgør 3,926 mio. kr.


Beløbet tilgår de likvide aktiver til eventuel senere stillingtagen.


Ad. 4 -12: Andre reguleringer i bloktilskudsaktstykket

I lighed med ændringer i Lov- og cirkulæreprogrammet tages efter samme principper stilling til udmøntning af andre reguleringer i bloktilskudsaktstykket.


Punkterne 4, 9 og 10 i tabellen ovenfor vedrører serviceudgifterne og udgør i alt 1,354 mio. kr.. Beløbene reguleres på driftsbudgetterne og fremgår af vedlagte bilag vedrørende lov- og cirkulæreændringer (DUT).


Punkterne 7 og 8 i tabellen ovenfor vedrører ligeledes serviceudgifter, men eftersom beløbene begge ligger under bagatelgrænsen på 0,1 mio. kr. udmøntes de ikke. Ligeledes udmøntes punkt 5 ikke, da den tidligere regulering, som punktet refererer til, ikke blev udmøntet.

Under andre reguleringer indgår følgende tilskud til Herning Kommune, hvor udmøntning enten har været behandlet i Byrådet eller er på vej til behandling:


  • Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem kommunerne (pkt. 6 i tabellen ovenfor). Byrådet har på møde den 22. juni 2021 givet en samlet udgiftsbevilling på 2,570 mio. kr. til formålet. Den modsvarende indtægt er tilført Herning Kommune under andre reguleringer og udgør 2,549 mio. kr. Forskellen i beløbene skyldes, at bloktilskudsnøglen for 2022 ikke var kendt på tidspunktet for behandling af sagen.
    .
  • Faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel som følge af Covid-19 - forår 2021 (punkt 11 i tabellen ovenfor). Byrådet har på møde den 18. maj 2021 givet en udgiftsbevilling på 2,518 mio. kr. til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler. Den modsvarende indtægt er tilført Herning Kommune under andre reguleringer og udgør 2,451 mio. kr. Forskellen i beløbene skyldes, at bloktilskudsnøglen for 2022 ikke var kendt på tidspunktet for behandling af sagen.
  • Faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel som følge af Covid-19 - efterår 2021 (punkt 12 i tabellen ovenfor). Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har som følge af Covid-19 indgået en aftale den 1. juni 2021 om yderligere opsamlende indsats i efteråret 2021. På den baggrund modtager Herning Kommune et tilskud på 1,237 mio. kr., som skal benyttes til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen. Børne- og Familieudvalget har på møde den 18. august 2021 anmodet om en udgiftsbevilling på beløbet. Den modsvarende indtægt er tilført Herning Kommune under andre reguleringer. Sagen er videresendt til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget på indeværende dagsorden.


  • Trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge (pkt. 14 i tabellen ovenfor). Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget har i fællesskab ansøgt om en udgiftsbevilling på 0,489 mio. kr. til formålet. Den modsvarende indtægt er tilført Herning Kommune under andre reguleringer og udgør 0,480 mio. kr. med bloktilskudsnøglen for 2022. Udgiftsbevilling medtages i budgetopfølgningen pr. 30. september 2021. Forskellen i beløbene skyldes, at bloktilskudsnøglen for 2022 ikke var kendt på tidspunktet for behandling af sagen.


Ad. 13: Covid-19 kompensation

Den positive kompensation for Covid-19 på 13,584 mio. kr. er møntet på nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing. Kompensationen vedrører udgifter afholdt frem til og med 31. marts 2021 og holdes udenfor servicerammen. Kompensationen udbetales ekstraordinært pr. 1. september 2021.


Kompensationen placeres indtil videre som en pulje på Serviceområde 20 Administration til senere politisk stillingtagen og udmøntning.


Ad 15: Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling

Det særlige tilskud for 2021 ydes til kommuner, hvor udviklingen i antallet af dagpengemodtagere opgjort i fuldtidspersoner i perioden 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 overstiger udviklingen i landsdelen tillagt 5 procentpoint. Samtlige kommuner bidrager til den særlige tilskudsordning i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede befolkningstal opgjort af Danmarks Statistik, hvormed Herning Kommunes andel udgør 0,504 mio. kr. (negativ regulering).

Beløbet afregnes med de likvide aktiver.


Ad 16: Endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet 2020

Efterreguleringen for 2020 udgør for Herning Kommune en negativ regulering på 12,852 mio. kr. og sker på baggrund af merudgiftsbehovet for 2020.

Beløbet skal ses i sammenhæng med regnskabsresultatet for 2020 vedrørende beskæftigelsestilskuddet, som udviste et merforbrug på 12,005 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Budgettet er en del af Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.


Da beløbet vedrører afsluttet regnskabsår afregnes efterreguleringen med de likvide aktiver.


Ad 17: Tilskud til styrkelse af rehabilitering m.v. til sårbare ældre

Regeringen og en række partier har den 4. juni 2021 indgået aftale om en sommer- og erhvervspakke. Heri indgår midler til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og personer med handicap. Tilskuddet er fastsat til 1,224 mio. kr. i 2021.


Social- og Sundhedsudvalget har den 18. august 2021 behandlet anvendelsen af midlerne på i alt 1,224 mio. kr., som fordeles med 0,101 mio. kr. til Handicap og Psykiatri og 1,123 mio. kr. til Sundhed og Ældre. En stor del af puljemidlerne tilgår de hjemmeboende ældre, som ikke er blevet tilgodeset i tidligere trivselstiltag i forbindelse med Covid-19.

Udgiftsbevilling på i alt 1,224 mio. kr. i 2021, fordelt med 0,101 mio. kr. til Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og 1,123 mio. kr. til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, meddeles som en del af nærværende sag.

Økonomi

De samlede bevillingsmæssige konsekvenser af midtvejsreguleringen 2021 består af følgende:

  • Udgiftsbevilling vedrørende den samlede midtvejsregulering til Serviceområde 29 Tilskud og Udligning på 19,788 mio. kr. (netto) i 2021.
  • Udgifts- og indtægtsbevillinger til driftskonti i 2021 jfr. nedenstående tabel:


Midtvejsreguleringen er teknisk set en korrektion af indtægtssiden i budget 2021, hvormed den samlede negative regulering på 19,788 mio. kr. korrigeres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.


På udgiftssiden i budget 2021 sker korrektioner vedrørende de driftsmæssige konsekvenser (modposterne til indtægtssiden), som udgør i alt en negativ korrektion på 17,313 mio. kr.


Ovenstående korrektioner medfører et kassetræk på 2,475 mio. kr.


Hertil kommer de korrektioner vedrørende forskellige særtilskud og puljer vedrørende Covid 19, der har sammenhæng til midtvejsreguleringen, men som er håndteret særskilt jfr. sagsfremstillingen.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der foretages de i sagen beskrevne bevillingsmæssige ændringer for så vidt angår henholdsvis indtægter og udgifter i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021, herunder de lov- og cirkulæremæssige ændringer samt øvrige reguleringer for 2021.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • DUT og andre reguleringer 2021