Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 14. september 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

138. 1. behandling af budget 2022-2025

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-21 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

1. behandling af budget 2022-2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


x


Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forslag til budget 2022-2025 for Herning Kommune fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for Byrådets 1. behandling den 14. september 2021.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2022-2025 fremgår af vedlagte resultatopgørelse, som har afsæt i det forslag, der blev omdelt og gennemgået på Byrådets budgetkonference den 23. august 2021.


Resultatopgørelsen er suppleret med de ændringer, som er besluttet i Forligskredsen jfr. "Tillægsaftale til Herning Kommunes budgetforlig 2021-2022".


Tillægsaftalen indebærer følgende ændringer med konsekvens for budgetforslaget:

 • Ekstra penge til at understøtte minimumsnormeringerne med 3 mio. kr. i 2022 og frem.
 • Afhjælpning af stigende udgiftspres på Social- og Sundhedsudvalgets område med 5 mio. kr. i 2022 og frem.
 • Pulje til fremme af elladestandere og intensiveret arbejde med DK2020 med 1 mio. kr. i 2022 og frem.
 • Pulje til Kultur- og Fritidsudvalget til imødegåelse af øgede driftsudgifter i haller og på idrætsanlæg med 0,5 mio. kr. i 2022 og frem.
 • Pulje til øget rengøringsniveau efter Covid 19 med 4 mio. kr. i årene 2022-2025.
 • Afledt drift til stigende antal plejeboliger på SO 18 Sundhed og Ældre med 22,6 mio. kr. i 2025.
 • Nulstilling af pulje til øgede udgifter vedrørende Covid 19, som var indarbejdet med 5 mio. kr., i 2022 og frem.

Herudover er siden budgetkonferencen foretaget enkelte tekniske justeringer vedrørende pris- og lønregulering, låneoptagelse m.v.


Budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 er udarbejdet med afsæt i det budgetgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 og herudover følgende forudsætninger vedrørende skatteindtægter:


 • Skatteprocent på 24,9 (uændret)
 • Grundskyldspromille på 5,73 for produktionsjord samt 20,53 for øvrige ejendomme (uændret)


Kirkeskatteprocenten fastsættes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Lønmodtagernes Feriemidler - finansiering:

Finansiering af bidrag til Lønmodtagernes Feriemidler i 2022 og frem er i budgetforslaget finansieret via en indtil videre uudmøntet pulje, idet der afventes afklaring omkring mulighed for lånefinansiering. Når afklaring foreligger, vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling.


Tekniske korrektioner - udeståender:

Der skal gøres opmærksom på, at der i det foreliggende budgetforslag udestår enkelte tekniske korrektioner, som primært vedrører:


 • Demografi vedrørende folkeskoler og SFO, som først kan beregnes efter 5. september 2021, hvor de nye elevtal foreligger.
 • Mulige ændringer til indtægtssiden som følge af opdatering af KL´s tilskuds- og udligningsmodel primo september. Modellen opdateres med forventningerne i nyeste økonomiske redegørelse fra Finansministeriet.


Korrektionerne indgår i 2. behandlingen af budgettet.


Frist for ændringsforslag:

Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 20. september 2021, kl. 12.00.


Ændringsforslag skal afleveres til Direktionens Stab.


Budgetforslaget for 2022-2025 udarbejdes i elektronisk form og vedhæftes til Byrådets medlemmer til Byrådsmødet den 14. september 2021.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at forslag til budget 2022 og overslagsår 2023-2025 godkendes og overgår til 2. behandling,


at frist for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 20. september 2021, kl. 12.00.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Borgerlisten kunne ikke tiltræde budgetforliget og fremlægger sit eget forslag.

Bilag

 • Resultatopgørelse 1. Behandling - Budget 2022-2025
 • Samlet materiale til 1. behandling