Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 13. november 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

234. Tilskud til etablering af NIDO

Sagsnr.: 24.10.11-G01-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Tilskud til etablering af NIDO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune bevilligede den 16. maj 2017, pkt. 104 5 mio. kr. til etablering af NIDO Danmark. Den samlede anlægsramme for NIDO Danmark er knap 143 mio. kr.

 

På nuværende tidspunkt er fundet finansiering for 100 mio. kr. Det er således nødvendigt at finde yderligere 43 mio. kr. Med henvisning til gruppeformændenes møde den 26. oktober indstilles det, at Herning Kommune medfinansierer med yderligere 15 mio. kr. til etableringen af NIDO Danmark for at sikre etableringen. 

Sagsfremstilling

NIDO | danmark, som etableres i sammenhæng med DNV-Gødstrup, har til formål at forske og udvikle sundhedsfaglige løsninger, herunder også inden for den kommunale sektor.

 

Det forventes, at NIDO | danmark på grund af den forskningsmæssige aktivitet også vil have en gunstig indflydelse på tiltrækningen af højtuddannet arbejdskraft til lokalområdet. Herudover vil aktiviteterne understøtte udviklingen på den del af det sundhedsfaglige område som kommunen har ansvaret for.

 

Som det blev oplyst for byrådet i 2017 kan aktiviteten være med til at sikre, at DNV Gødstrup kan rekruttere de nødvendige speciallæger, hvilket understøtter ambitionen om, at der skal være universitetsspecialer på Gødstrup. Samtidigt vil det have en positiv virkning på, at der også kan laves medicinske konferencer i Herning, hvilket igen er positivt for erhvervsturismen.

 

I forbindelse med byrådsbehandlingen i maj 2017 blev det oplyst var der indsamlet i alt 1 mio. kr. blandt de øvrige kommuner i DNV Gødstrups dækningsområde. Dette tal er nu 2 mio. kr. Herning Kommune bevilgede på daværende tidspunkt 5 mio. kr.

 

De seneste tre år har Hospitalsenheden Vest arbejdet intensivt med at skabe forudsætningerne for etableringen af NIDO | danmark. Centret skal være etableret, når hospitalet forventes taget i brug medio 2020.

 

Det er en helt afgørende forudsætning for, at NIDO | danmark kan realiseres, at den økonomiske finansiering tilvejebringes. Med det formål har der været taget kontakt til relevante fonde og privatpersoner. Pr. medio oktober har denne fundraising afstedkommet, at der ved bidrag fra Region Midtjylland, kommuner, fonde og privatpersoner er tilvejebragt en finansiering på 100 mio.kr.

 

Med henblik at tilvejebringe den resterende nødvendige finansiering har et tæt samarbejde mellem Hospitalsenheden Vest, Herning Kommune og Region Midtjylland resulteret i nedenstående samlede finansieringsmodel  for NIDO | danmark i Gødstrup. 

 

Finansieringskilde

Beløb (mio. kr.)

 

Finansiering per medio oktober

 

100

Hospitalsenheden Vest

20

Region Midtjylland

5

Radiokemi

2,8

Herning Kommune

 (Under forudsætning af bevilling)

15

Finansiering i alt

142,8

 

Hermed er den nødvendige finansiering til realisering af anlægsprojektet med funktioner som beskrevet i byggeprogrammet og udbudsmaterialet sikret, og der etableres et fuldt funktionelt NIDO | danmark i Gødstrup.

 

Da NIDO | danmark er placeret i Herning Kommune, og da det forventeligt er Herning Kommune, som vil høste de væsentligste gevinster kommunalt set, synes det relevant, at Herning Kommune finansierer de manglende 15 mio. kr.

 

Region Midt har på sit møde den 31. oktober tilsluttet sig foranstående.  

Økonomi

Herning Kommunes medfinansiering på 15 mio. kr. finansieres af Udviklingsfonden i 2018.

 

I budgetopfølgningssagen pr. 31.08.2018 i særskilt sag på samme dagsorden flyttes de 5 mio. kr. tidligere afsat til NIDO Danmark fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet på Serviceområde 20 Administration.

 

Der anmodes således om en samlet anlægsudgiftsbevilling på 20 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration til NIDO Danmark i 2018.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 20 mio. kr. samt rådighedsbeløb på 15 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 20 Administration, nyt stednr. til etablering af NIDO | Danmark som beskrevet i dagsordensteksten,

 

at anlægsudgiften på 20 mio. kr. delvist finansieres med 5 mio. kr. afsat på samme stednr. i 2018,

 

at anlægsudgiften på 20 mio. kr. delvist finansieres med 15 mio. kr. af Udviklingsfonden i 2018.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.