Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

244. Etablering af vuggestuepladser i Børneliv, Sunds

Sagsnr.: 28.03.04-P21-2-19 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Etablering af vuggestuepladser i Børneliv, Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bibi Salskov Olesen, Antonio Barahona

Sagsresume

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets behandling af sag nr. 94, 21. august 2019, "Analyse af dagpleje- og vuggestuekapacitet i udvalgte distrikter" samt ansøgning fra Børneliv, Sunds, ansøges om frigivelse af anlægsmidler til etablering af 8 vuggestuepladser i Børnelivs afdeling i Sunds.

Sagsfremstilling

Der er behov for flere vuggestuepladser i Sunds. Det fremgik af analysen, som Børne- og Familieudvalget behandlede på mødet 21. august 2019. Børneliv har et ønske om også at tilbyde vuggestuepladser. Dels fordi forældre efterspørger det, og dels for at have en sammenhængende "fødekæde" til Sunds skole. I dag har Børneliv ikke vuggestuepladser i Sunds.

 

Børnelivs bygninger på Strandvejen, Sunds, er primært indrettet til børnehavebørn og fritidshjemsbørn. Fritidshjemsbørn er som bekendt flyttet til SFO på skolen, og der skal ske bygningsmæssige tilretninger med puslepladser, krybberum mv., og en del af legepladsen skal tilpasses vuggestuebørn. Kommunale Ejendomme og Drift har sammen med Børneliv udarbejdet et forslag for tilpasninger, som beløber sig til 380.000 kr. 

Økonomi

Finansieringen på 380.000 kr. forslås taget fra anlægsbevillingen til Udvidelse/ændring af pladskapacitet, sted nr. 513099 02. Der er ca. 1,8 mio. kr. i puljen pr. 1. oktober 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at Børneliv, Sunds, etablerer 8 vuggestuepladser
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 380.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr. i 2019
at beløbet finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet i 2019. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.