Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

243. Etablering af yderligere19 vuggestuepladser i Molevitten, Herning

Sagsnr.: 28.09.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Etablering af yderligere19 vuggestuepladser i Molevitten, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bibi Salskov Olesen, Antonio Barahona

Sagsresume

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets behandling af sag nr. 94, 21. august 2019, "Analyse af dagpleje- og vuggestuekapacitet i udvalgte distrikter" samt ansøgning fra Molevitten, Herning, ansøges om frigivelse af anlægsmidler til etablering af 19 vuggestuepladser i Molevittens afdeling Trekløver ved Vestervangsskolen.

Sagsfremstilling

Der er behov for flere vuggestuepladser i Herning vest. Det fremgik af analysen, som Børne- og Familieudvalget behandlede på mødet 21. august 2019. Molevitten har et ønske om tilbyde flere vuggestuepladser. Dels fordi forældre efterspørger det, og dels for at have en sammenhængende "fødekæde" til Vestervangsskolen.

 

Molevitten er en selvejende institution, og institutionen ejer selv ejendommen Trekløver. Det vil sige, at bygningsændringerne/-forbedringerne efterfølgende tilgår den selvejende institution. Lokalerne, som skal anvendes til vuggestue, er beregnet til børnehavebørn. Børnehavebørnene er flyttet til Paletten, hvor der er plads, efter fritidshjemsbørnene er flyttet til skolens SFO. Det betyder, at lokalerne, som før rummede børnehavebørn, skal ombygges, og der skal installeres hæve/sænkeborde og toiletter målrettet vuggestuebørn samt etableres krybberum og legepladsfaciliteter mm. Institutionen har indhentet priser på bygningstilpasningerne og ansøger om 803.000 kr. Molevitten har fået byggetilladelse til projektet. 

Økonomi

Finansieringen på 803.000 kr. forslås taget fra anlægsbevillingen til Udvidelse/ændring af pladskapacitet, sted nr. 513099 02. Der er ca. 1,8 mio. kr. i puljen pr. 1. oktober 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at Molevitten, Herning, etablerer 19 vuggestuepladser
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 803.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr. i 2019
at beløbet finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet i 2019

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning om udvidelse af vuggestue