Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

242. Mosaikken - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 82.06.01-G01-1-19 Sagsbehandler: Susanne Haaning Rasmussen  

Mosaikken - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jens Bech Vestergaard, Anna Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd har i forbindelse med budget 2018 - 2021 afsat midler til udvidelse af Mosaikken på Ringkøbingvej, Herning.

 

Mosaikken indeholder i dag 18 pladser og udbygges med 8 pladser.

 

Mosaikken er en del af Herning Kommunes tilbud til unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret og ADHD.  Mosaikken er indrettet med egne torumsboliger med tilhørende fællesarealer. Der er tre sammenhængende huse, hvor der bor seks borgere i hvert hus.

 

Arbejdsgruppen for udvidelse af Mosaikken har udarbejdet et programoplæg og været involveret i arbejdet omkring udbuddet af anlægsopgaven.

 

Byggeopgaven har været i udbud, og der har været afholdt licitation.

 

På baggrund af nævnte har Administrationen udarbejdet forslag til skema A og Skema B til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en tilbygning på ca. 790 m² til den eksisterende bygning på Ringkøbingvej. Den nye tilbygning indeholder 8 torumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

 

Fire af de otte boliger er indrettet med placering af aktivitetsrum mellem boligerne for at tilgodese beboernes behov.

  

Byggeprojektet har været udbudt i hovedentreprise. Tildelingskriteriet har været ”Laveste pris”. Administrationen har vurderet, at anlægsprojektets størrelse er vurderet egnet til denne udbudsform. Udbudsformen har været interessant for mindre og mellem store håndværksvirksomheder i området.

 

Licitationen blev afholdt d. 27. juni 2019 og Skibbild Entreprise AS var den billigste entreprenør blandt fem firmaer, som afgav tilbud på opgaven.

 

Satsen for grundkapitalindskud er fra Transport- og Boligministeriet 10%.

  

Tidsplan: 

Hovedtidsplan: 

Politisk behandling af projektet i Social- og Sundhedsudvalget den 23. oktober 2019

Politisk behandling af projektet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019

Politisk behandling af projektet i Byrådet den 12. november 2019

 

Byggestart ultimo november 2019

Mangeludbedring medio december 2020

Aflevering af byggeriet til Social- og Sundhedsudvalget den 5. januar 2021

Ibrugtagning den 12. januar 2021.  

Økonomi

Skema A og B:

På baggrund af Administrationens vurdering og de indkomne priser på byggeriet, er der udarbejdet et skema A samt et tilhørende skema B for byggeriet.

 

 

 

Investeringsoversigt Budget 2020:

 

 

 

Det skal bemærkes, at tallene for boligdelen i skema A og B er inkl. moms.

 

Det medfører følgende ændringer i rådighedsbeløb:

 

 

 

Konklusion på skemaerne:

For boligdelen er der en mindreudgift på 0,334 mio. kr. og på servicedelen en mindreudgift på 0,027 mio. kr.

I alt en mindreudgift for Herning Kommune på 0,361 mio. kr.

Boligdelen bliver 0,419 mio. kr. lavere end beløbet medtaget i investeringsoversigten. Finansieringsdelen nedsættes med mindre lån på 0,369 mio. kr. og forhøjes med beboerindskud på 0,284 mio. kr. Servicearealer bliver netto 0,027 mio. kr. lavere end beløbet medtaget i investeringsoversigten.

 

Husleje:

Huslejeniveauet er beregnet til ca. 969 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på 5.973 kr. pr. bolig i 2020. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 175 kr. pr. m² årligt eller 1.079 kr. pr. måned pr. bolig. Huslejeniveuaet for de nye boliger i 2020 svarer til niveauet for eksisterende boliger på Mosaikken, dog er de eksisterende boliger på 80 m² og de nye boliger er på 74 m².

 

Afledt drift:

Udgifter til afledt drift afholdes inden for rammen på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at

skema A og skema B for Mosaikken - Udvidelse godkendes. Herunder at den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 14,184 mio. kr. inkl. moms og for servicedelen 6,057 mio. kr. inkl. moms,

 

at

der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, sted nr. 019099 01 02 Udvidelse af Mosaikken, boligdel med 14,184 mio. kr. i udgift i 2020. Der oprettes nyt sted nr. til boligdelen,

 

at

der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, sted nr. 018099 01 02 Udvidelse af Mosaikken, servicedel med 4,852 mio. kr. i udgift i 2020. Der oprettes nyt sted nr. til servicedelen,

 

at

der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, sted nr. 018099 01 02 Udvidelse af Mosaikken, servicedel med 0,320 mio. kr. i indtægt (servicearealtilskud) i 2020. Der oprettes nyt sted nr. til servicearealtilskud,

 

at

bevillingen på serviceområde 28 optagne lån samt serviceområde 24, finansforskydninger vedrørende beboerindskud tilrettes i overensstemmelse med forslag til ændringer i rådighedsbeløb jf. skema i dagsordentekstens.

 

at

ændringer til rådighedsbeløb vedr. boligdel, servicedel og servicearealtilskud tilrettes administrativt beløbene i skema B,

 

at

netto mindreudgiften på 0,361 mio. kr. tilgår de likvide reserver,

 

at

omkostninger i byggeperioden finansieres via optagelse af byggekredit,

 

at

den årlige husleje for boligerne på 969 kr. pr. m², svarende til en månedlig husleje på 5.973 kr. pr. bolig (ekskl. forbrugsafgifter) godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige regnskab foreligger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.