Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

241. Flere indvandrerkvinder i beskæftigelse. Puljefinansieret projekt

Sagsnr.: 15.00.00-A00-18-19 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Flere indvandrerkvinder i beskæftigelse. Puljefinansieret projekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet orienteres Udvalget om, at Herning Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration  om en bevilling på i alt 4.446.906 kr.

Midlerne skal anvendes til finansiering af en række initiativer, som skal bidrage til at få flere indvandrerkvinder i beskæftigelse.  

Sagsfremstilling

Herning Kommune fremsendte i juni måned en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om støtte til projektet "Styrket indsats for at få flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse".

 

SIRI har med vedlagte tilsagnsskrivelse af 14. oktober meddelt, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, 4.446.906,00 kr. Bevillingen er fordelt med 264.887,71 kr. i 2019, 1.253.371,13 kr. i 2020, 1.447.191,41 kr. i 2021 og 1.481.455,75 kr. i 2022

 

Projektet forløber i perioden fra medio oktober 2019 til 31. december 2022, og gennemføres i et tæt samarbejde med Sprogskolen Lærdansk, Herning.

  

Projektets målgrupper

Projektets primære målgruppe er job- og aktivitetsparate kvinder af anden etnisk herkomst end dansk, og som har været offentligt forsørget i min. 4 år ud af de seneste 5 år. 

 

Ved visitering til projektet lægges særligt vægt på udvælgelse af deltagere med ét eller flere af følgende karakteristika:

 

 • Job- og aktivitetsparate kvinder med længerevarende, selvoplevede helbredsmæssige udfordringer – ofte karakteriseret ved en diffus eller uafklaret sygdomsdiagnose og med manglende udsigt til et målrettet behandlingsforløb

 

 • Job- og aktivitetsparate kvinder - uden egentlige helbredsmæssige udfordringer – men med komplekse problemstillinger, som kun kan løses med en tværgående og helhedsorienteret indsats

 

Projektets sekundære målgruppe er ægtefælleforsørgede kvinder – dels udsatte og isolerede kvinder, som på grund af manglende danskkundskaber, sociale udfordringer, begrænset erhvervserfaring mv. ikke er i job – dels kvinder med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, og som enten aldrig eller kun i kortere periode har været i job efter endt uddannelse.

 

Projektets formål og indhold

Projektet har to overordnede formål:

 

 1. At få Job- og aktivitetsparate kvinder med indvandrerbaggrund enten i job, herunder småjob eller tættere på arbejdsmarkedet gennem en koordineret, tværfaglig indsats, der tilpasses individuelt til kvindens behov, forudsætninger og helbredsmæssige og sociale situation.

 

 1. At opbygge institutionel læring i kommunen, forankre de tværfaglige samarbejder (både internt i kommunen og mellem kommune, private og civilsamfundsaktører) og kompetenceudvikle medarbejdere til bedre at kunne arbejde målrettet med denne målgruppe. 

 

Der etableres en bred, tværfaglig indsats overfor målgruppen i kommunen, og indholdet forventes at bestå af hovedelementerne "Jobrettet indsats", "Opkvalificeringsindsats", "Social indsats" og "Helhedsorienteret indsats" - for nærmere beskrivelse henvises til beskrivelsen i vedlagte ansøgning.

  

Projektets organisering

Herning Kommuner organiseres som følger:

 

Styregruppen

Styregruppen har deltagelse af chefen for Social og Jobindsats, 1 afsnitsleder fra Social og Jobindsats, Jobcenterchefen, 1 afdelingsleder fra Jobcentret, 1 medarbejder fra BSK-sekretariat, 1 leder fra ”Børn og Unge” v/ Herning Kommune, 1 intern projektleder fra Herning Kommune samt 1 leder fra Lærdansk Herning.

 

Styregruppens opgaver er:

 

 • At varetage ansvaret for dialogen og den løbende forventningsafstemning med SIRI omkring projektets samlede forløb

 

 • At sikre den overordnede planlægning af projektet og afstikke rammerne for projektets udførelse

 

 • At følge projektets udvikling samt afstikke retningen for evt. ændringer

 

Projektgruppen

Projektgruppen har deltagelse af projektlederen, 2-3 medarbejdere fra Social og Integration, 2-3 medarbejdere fra Jobcentret, 2 medarbejdere fra Børn og Familie v/ Herning Kommune, 1-2 medarbejdere fra Lærdansk, Herning samt repræsentanter fra frivillige organisationer efter det konkrete behov.

 

Projektgruppens opgaver er:

 

 • At bidrage til at kvalificere indsatsen – indgå i tæt dialog med sagsbehandlere og jobkonsulenter fra andre afdelinger

 

 • At udmønte konkrete tiltag i samarbejde med interne og eksterne aktører

 

 • At bidrage med indsamling af viden til brug for projektledelsen og arbejdet i styregruppen

 

 • At medvirke ved tilrettelæggelsen af projektets fremtidige forankring

 

Projektlederen

Der ansættes en projektleder med base i Herning Kommune. Projektlederens opgaver er blandt andet at indgå i den løbende dialog med ledelsen, SIRI og den eksterne konsulent, at dagsordensætte arbejdet i projektgruppen, at varetage ansvaret for implementering, at opsamle og videreformidle til Styregruppen, at bidrage ved opsamling og evaluering samt medvirke til udarbejdelse af den afsluttende rapport.

 

Projektets forventede resultater

Det er forventningen, at 88 deltagere vil få gavn af indsatsen - dvs. at disse enten er kommet i ordinær job, har fået et småjob eller er kommet tættere på arbejdsmarkedet gennem en koordineret, tværfaglig indsats.

 

Herudover er det forventningen, at projektet bidrager til at opbygge institutionel læring, forankre tværfaglige samarbejder og kompetenceudvikle medarbejdere til bedre at kunne arbejde målrettet med denne målgruppe fremadrettet.  

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 4.446.906,00 kr. vedr. ekstern finansiering i projektperioden i 2019 - 2022 under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, heraf 264.887,71 kr. i 2019, 1.253.371,13 kr. i 2020, 1.447.191,41 kr. i 2021 og 1.481.455,75 kr. i 2022.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Ansøgning sendt til SIRI. PDF
 • Tilsagnsbrev af 14. okober 2019
 • Budget. Pdf