Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

240. Frigivelse af anlægsbevilling til opkøb af Staulund Dambrug, Haderup

Sagsnr.: 09.02.15-A00-1-19 Sagsbehandler: Ole Damgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til opkøb af Staulund Dambrug, Haderup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt og Pia Colstrup

Sagsresume

Miljøstyrelsen har afsat midler i en særlig pulje til dambrug, med henblik på opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med ophør af dambrugsdrift. Staulund Dambrug har (med kommunens mellemkomst) ansøgt midler fra denne pulje. Med opkøbene opnås en reduktion af udledningerne af kvælstof til Skive Fjord, der vurderes at have et indsatsbehov.

 

Med opkøbet af Staulund Dambrug opnås samtidig en mulighed for at skabe fri passage for fisk og fauna i Feldborg Bæk og Haderup Å.

 

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til det ansøgte. Tilskuddet udgør købesummen på i alt 3.964.500 kr. samt tinglysningsafgiften på 1.660 kr. i alt 3.966.160 kr. Kommunen varetager håndteringen af ansøgningen og er ansvarlig for de tildelte midler, samt at sørge for, at der sker korrekt tinglysning.

 

Forvaltningen anbefaler, at opkøb af Staulund Dambrugs ret til vandindvinding tages til orientering samt, at der meddeles en anlægsbevilling på 3.967.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 04 Grønne Områder, vandløb, nyt stednr. til gennemførelse af opkøbet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har på baggrund af en henvendelse fra Staulund Dambrug søgt Miljøstyrelsen om tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med ophør af drift af Staulund Dambrug ved Haderup Å og Feldborg Bæk.

 

Miljøstyrelsen meddelte den 26. juni 2019 Herning Kommune tilsagn om tilskud til det ansøgte. Tilskuddet udgør købssummen som er: 3.964.500 kr. samt tinglysningsafgifter 1.660 kr. i alt 3.966.160 kr.

 

Tilskuddet kan udbetales til Herning Kommune, når der foreligger en tinglyst købsaftale mellem Herning Kommune og ejeren af dambruget, og når købesummen er dokumenteret udbetalt til dambrugsejeren. Købesummen og tinglysningsafgifterne svarer til tilskudsbeløbet.

 

Udbetalingen skal i henhold til tilsagn om støtte ske senest 2 år efter det meddelte tilsagn, senest den 1. juli 2021. Ejeren har ønsket at nedlægge dambrugsdriften i indeværende år.

 

Det forventes, at aftalerne kan underskrives og tinglyses senest den 31. december 2019.

 

I vandområdeplanerne 2015-2021 er der for Skive Fjord beskrevet et samlet indsatsbehov på 681,9 ton kvælstof pr. år. Herning Kommune sikrer sig med købet af vandindvindingsretten, at udledningerne til Skive Fjord reduceres med samlet 13,8 ton kvælstof pr. år. Samtidig reduceres udledningerne af fosfor med 1 ton/år og af organisk stof (BI5) med 20,5 ton/år til gavn for nedstrømsliggende vandområder i Karup Å systemet.

 

Yderligere giver opkøbet af Staulund Dambrug mulighed for, at sikre fri passage for fisk og fauna i Feldborg Bæk samt Haderup Å til gavn for åens vandrefisk (havørred og lampretter mm.). 

Økonomi

Herning Kommune har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen om tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand fra Haderup Å og Feldborg Bæk. Tilskuddet er for dambruget i alt på 3.966.160 kr. Tilskuddet består af midler fra en særlig opkøbsordning, som Miljøstyrelsen indførte med henblik på at nedbringe tilførslen af næringsstoffer (fosfor og kvælstof) til søer og kystvande samt fjernelse af fysiske spærringer i vandløbene. Der skal ikke afregnes moms af tilskuddet, da der er tale om offentlige midler.

 

Miljøstyrelsen har godkendt de fastsatte kriterier for tilskud, herunder indsatsbehovet for at nedbringe kvælstoftilledningen til Skive Fjord.

 

Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljøstyrelsen, når en aftale vedrørende afståelse af retten til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør, er indgået og tinglyst, samt når købesummen er udbetalt.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne Områder, vandløb, nyt stednr. til udgifter til opkøb af dambrugets vandindvindingsret og tinglysningsafgift på i alt 3.967.000 kr. i 2019. Udgifterne finansieres af det modtagne tilskud.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at opkøb af dambrugets ret til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør af drift tages til orientering

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3.967.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør af driften

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 3.967.000 kr. i 2019 til gennemførelse af opkøbet på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Udgiften finansieres af det modtagne tilskud.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.