Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

239. Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter, Haderup Å og Råsted Lilleå

Sagsnr.: 06.02.03-P20-29-19 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter, Haderup Å og Råsted Lilleå

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup

Sagsresume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats med hensyn til vandløbsrestaurering i form af udlægning af groft materiale i Haderup Å (Haderis Å) og Råsted Lilleå.

 

Herning Kommune ønsker i den forbindelse af iværksætte forundersøgelser ved de to vandløb, med henblik på at få afklaret mulighederne for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekterne.

 

Forundersøgelserne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 232.500 kr. til forundersøgelsen i Haderup Å og 343.462 kr. til forundersøgelsen i Råsted Lilleå. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevillinger til gennemførelse af forundersøgelserne ved Haderup Å og Råsted Lilleå.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m.

 

Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Forud for gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekterne skal der gennemføres forundersøgelser med henblik på at få afklaret mulighederne for gennemførelse af projekterne.

 

Kommunen kan søge tilskud til forundersøgelse samt gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, herunder detailprojektering samt udbud og kontrahering med entreprenør. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

 

Forundersøgelse i Haderup Å og Råsted Lilleå

Herning Kommune ønsker at gennemføre tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelser, med henblik på at afklare mulighederne for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekter i henholdsvis Haderup Å og Råsted Lilleå samt belyse, hvorvidt projekterne er omkostningseffektive jf. Fiskeristyrelsens kriterier for tilskud til kommunal vandløbsrestaurering.

 

Forundersøgelserne skal beskrive projekterne, herunder hvordan projekterne bidrager til at fremme formålet med restaureringen: God økologisk tilstand i vandområderne. Forundersøgelserne opdeles i to faser. I første fase gennemføres selve den tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelse. Såfremt projekterne viser sig at være omkostningseffektive fortsættes til fase 2 med detailprojektering og udbud og kontrahering med entreprenør.

 

Projektområdet ved Haderup Å ligger i den nordlige del af Herning Kommune syd for Haderup (se nedenstående kort). Gindeskov Bæk løber sammen med Barslund Bæk og bliver til Staulund Å, som længere nedstrøms skifter navn til Haderup Å (Haderis Å). Haderup Å systemet løber ud i Karup Å, som afvander til Limfjorden.

 

 

Projektområdet ved Råsted Lilleå ligger i den nord-vestlige del af Herning Kommune nordvest for Sørvad og Ørnhøj (se nedenstående kort). Råsted Lilleå løber til Storå, som afvander til Nissum Fjord.

 

 

 

Økonomi

Haderup Å

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgelse på i alt 232.500 kr. til et vandløbsrestaureringsprojektet i Haderup Å. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale, udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde i alt 233.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Haderup Å.

 

Råsted Lilleå

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgelse på i alt 343.462 kr. til et vandløbsrestaureringsprojekt i Råsted Lilleå. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale, udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde i alt 343.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Råsted Lilleå.

 

Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2020.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

atder til projektet i Haderup Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 233.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Haderup Å, forundersøgelse

 

at der til projektet i Haderup Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 233.000 kr. i2019 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Haderup Å, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet

 

atder til projektet i Råsted Lilleå meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 343.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Råsted Lilleå, forundersøgelse

 

at der til projektet i Råsted Lilleå meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 343.000 kr. i2019 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Råsted Lilleå, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.