Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

238. Høringssvar til Midttrafiks budget 2020 - Kollektiv trafik

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Høringssvar til Midttrafiks budget 2020 - Kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Midttrafik har den 23. september 2019 fremsendt forslag til budget 2020 i politisk høring hos bestillerne.

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2019 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at Midttrafiks forslag til budget 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2020 på busdriften i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget, som er vedlagt som bilag, omfatter udgifter og indtægter i forbindelse drift af 9 bybusruter, 2 ruter til uddannelsessteder, 2 lokalruter, 2 uddannelsesruter og 27 skolebusruter under Serviceområde 09 Trafik.

 

Budgetforslaget omfatter også handicapkørsel, men denne del af budgettet hører ikke under Serviceområde 09 Trafik, og behandles derfor ikke i denne sag.

 

På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2020 i Midttrafiks bestyrelse den 13. december 2019.

 

Midttrafik har i maj måned 2019 udsendt budgetoplæg til administrativ høring. På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune, er der foretaget justeringer i materialet. Justeringerne er indarbejdet i dette budgetforslag.

 

Forudsætninger for budgetforslag 2020 er følgende:

 

Udgifter

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.

 

Busdriften reguleres med udgangspunkt i regnskab 2018 efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8%. Det skal bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset pga. udsving i brændstofpriser. I 2020 vil underskuddet fra 2018 på 464.000 kr. blive afregnet.

  

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2019 med 2,8% og fordelt på baggrund af køreplantimer.  

 

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2020 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2018 med indregning af kendte ændringer. 

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for busdriften på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:

 

Herning Kommunes budget for busdrift i 2020

42.468.000

Midttrafiks forslag til budget 2020:

 

Udgifter:

 

Busdrift

51.682.000

Rejsekort

  1.334.000

Trafikselskabet

   3.371.000

Regnskab 2018 til afregning

      464.000

I alt

56.851.000

Indtægter:

-14.310.000

Total netto

42.541.000

Forskel

- 73.000

  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Midttrafiks forslag til budget 2020 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Budget busdrift i 2020 for Herning Kommune