Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

237. Evaluering og udbud af stadepladser til madboder, ændring af takster

Sagsnr.: 05.14.00-A21-1-17 Sagsbehandler: Marius Reese  

Evaluering og udbud af stadepladser til madboder, ændring af takster

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på møde den 27. november 2018 placering af stadeplader til madboder i gågadesystemet. Det blev samtidig besluttet, at placering og åbningstider skal evalueres inden udgangen af 2019.

 

I forbindelse med sagen om placeringen af madboderne blev det også drøftet, at de enkelte stadepladser skal i udbud. Administrationen har udarbejdet et forslag til udbudsform samt kriterier for et eventuelt udbud af stadepladser til madboder.

 

De gældende takster for stadepladser på f.eks. Tinghuspladsen er ikke ændret siden Brug Byen! trådte i kraft, hvorfor det kan overvejes, om taksterne skal justeres.

Sagsfremstilling

Madboder og stadepladser

I bymidten er der udpeget 5 permanente steder, jfr bilag 1, hvor der kan placeres mad- og serveringsboder, to på Tinghuspladsen, én ved Aksel Diderichsens Plads, én i Bredgade og én på Poulsens Plads. De udpegede steder har nu været i i brug i knap et år, og i henhold til Byplanudvalgets beslutning i november sidste år, skal placering og åbningstider evalueres.

 

Generelt har der været tilfredshed med placeringerne. Dog blev den ene stadeplads på Tinghuspladsen rykket længere mod øst på baggrund af en henvendelse fra nogle beboere, som følte sig generet af støj fra boden. Siden har der ikke været klager over denne placering. Placeringen af en madbod på Poulsens plads har givet anledning til klager fra en restauratør i Smallegade, som finder at madboden spærrer for kundestrømmen til dennes pizzarestaurant i Smallegade. Stadepladslejeren har fået påbud og påtaler om at sikre kabler, der krydser gaden, så fodgængere ikke kan falde i dem. Efter at dette er blevet påtalt et par gange, har forholdene omkring serveringsvognen opfyldt de stillede krav. Efterfølgende har administrationen og politiet besigtiget forholdene omkring stadepladsen, men ingen af gangene har der været anledning til at påtale forhold vedr. overholdelse af vilkårne over for ejeren.

 

Placeringen har i starten givet anledning til et par klager fra beboere over støj og uro. Administrationen skal bemærke, at den konkrete placering kan være uhensigtsmæssig i forhold til færdslen i gaden, i de sene natte- og tidlige morgentimer i wekenderne, særligt når der er mange mennesker i byen. Det vurderes imidlertid ikke at være muligt at placere en serveringsvogn andre steder på Poulsens Plads, uden at den vil være til større gene for de omkringboende eller færdslen.

 

Alternativet vurderes derfor at være, at der ikke placeres en serveringsbod på Poulsens Plads. Når renoveringen af Bredgade vest er afsluttet, kan det eventuelt som et forsøg, i en afgræset periode, undersøges om der kan placeres en madbod i denne del af gågadesystemet.

 

De øvrige placeringer af madboder eller tidspunkterne, hvor de har været benyttet, har ikke givet anledning til klager eller påtaler vedr overholdelse af vilkårne.

 

Åbningstiderne for madboder har ikke givet anledning til problemer. I forhold til eventuelle nye takster, generelt for stadepladser, bør det specificeres, at åbningtiden for stadepladser i dagtimerne er 10.00-18.00 og nat 23.00-05.00. I dissse tidsrum skal boderne, som i dag holde åbent 80% af tiden. I tidsrummet 18.00-23.00 foreslås det at madboderne kan holde åbent. I tidsrummet 05.00-10.00 skal der være lukket. Kun madboder som har dag og nat godkendelse skal ikke fjernes fra pladsen udenfor åbningstid.

 

Udbud

De 5 placeringsmuligheder til madboder har alle været udlejet siden ordningen trådte i kraft. Dog har pladsen ved Aksel Diderichsens Plads kun været udlejet i forbindelse med enkelte arrangementer på Torvet. Alle pladserne er udlejet tidbegrænset frem til årsskiftet.

 

Adminstrationen anbefaler, at pladserne fremover udbydes for en periode af f.eks. 5 år. I bilag A er givet konkrete forslag til, hvordan udbuddet kan ske, herunder udbudsvikår og kriterier for udvælgelse af stadepladslejere.

 

Det anbefales, at standardvilkårene skal indeholde skærpelse af kravene til sikring af f.eks. ledninger, rengøring og renholdelse omkring stadepladsen, overholdelse af åbningstider, herunder at pladsen skal være i brug min 80% af den åbningstid, der er på den enkelte stadeplads.

 

I udbudsbetingelserne anbefales endvidere, at der fremover også stilles krav til designet af madboderne, så de falder naturligt og harmonisk ind i bybilledet. Det anbefales, at der fastsættes en maks. størrelse på 10 m2 for den enkelte stadeplads eller serveringsbod, inkl.overdækninger, serveringsborde o.l., dog således at der kan ansøges om en større stadeplads, mod en højere betaling for stadepladsen jfr. nedenfor.

 

Alternativt til at udbyde stadepladserne er at der oprettes en venteliste, hvor potentielle lejere kontakes når der bliver en ledig stadeplads, som ved udlejning af stadepladser til markedshandel.

 

Takster

De gældende takster fremgår af bilag B. Det vurderes, at taksterne i dag, i forhold til omfanget af stadepladser i bymidten, både de permanete stadepladser på markedsdage, permanente madboder og lejlighedsvise stadepladser, forekommer bureaukratiske og indviklede. Adminstrationen foreslår, at der gennemføres en kraftig forenkling, således at der fremover opkræves en årlig leje pr. halve døgn på 5.000,- kr. ekskl. moms. for en stadeplads på 10 m2. Hertil opkræves en leje på 5,- kr. ekskl. moms pr. m2 ud over 10 m2. Det bemærkes, at alle stadepladser i princippet kan forsynes med strøm, som derfor er inkl. i lejen.

 

Lejen for en stadeplads i dag, som er på 9 m2 vil dermed blive forøget fra 1.900 kr. årligt til 5.000 kr. årligt eksl. moms. Stadepladser som udlejes til madboder, der udlejes i både dag-, aften- og nattetimerne, koster derfor det dobbelte.

 

Herning Kommunes takster ligger i dag lidt under gennemsnittet i forhold til de kommuners takster, der er undersøgt, men en direkte sammenligning er meget vanskelig, da stadepladsernes pris, størrelse, tidsrum og beliggenhed varierer meget. Med den foreslåede stigning vurderes det, at taksterne i Herning kommer til at ligge lidt over gennemsnittet blandt de undersøgte kommuner. Det bemærkes, at nogle kommuner ikke opkræver betaling for stadepladser.

 

Baggrunden for et ønske om at hæve taksterne er, at der fra forskellig side har været kritik af, at visse varetyper, som forhandles fra f.eks. en madbod eller en stadeplads på markedsdage på Tinghuspladsen, er i direkte konkurrence med "faste" butikker i gågaderne, hvorfor en meget lav stadepladsleje opfattes som ulige konkurrence.

 

Det må imidlertid også konstateres, at netop markeder, flere gange om ugen, i høj grad bidrager til et interessant, varieret og spændende byliv, som trækker gæster og kunder til byen.


Supplerende til sagsfremstillingen godkender Byplanudvalget placeringen af madboder, jfr. Bilag 1, dog således at beslutningen om placeringen på Poulsens Plads afventer yderligere møder om sagen.

Stadepladser sættes ikke i udbud, men tilbydes på de vilkår, der gælder i dag.

Forslag til takster anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

Indtægter fra stadepladser indeholdes i det afsatte driftsbudget på Serviceområde 20 Administration.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til takster som beskrevet for stadepladsudlejning i Herning Bymidte godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Bilag A Forslag til udbudsvilkår
  • Bilag B Oversigt over pølsevogne i midtbyen
  • Bilag C prisliste for gadesalg og stadepladser