Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

236. Forskønnelsespuljen - Nye projekter, status og frigivelse af projektmidler for 2019

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Nye projekter, status og frigivelse af projektmidler for 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 19. marts 2018 (punkt 59) prioriteret midler til forskønnelse i kommunes centerbyer, omegnsbyer og landsbyer. Nærværende sag er en status på projekterne samt forslag til nye projekter.

 

Forskønnelsesmidlerne for 2019 på 2,040 mio. kr. søges frigivet i sagen.

Sagsfremstilling

Følgende forskønnelsesmidler blev afsat til projekter på Byplanudvalgets møde den 19. marts 2018:

 

Tallene er opdateret i forhold til investeringsoversigten for 2019 og 2020 

 

Der er på Byplanudvalgets møde den 17. september 2018 (punkt 167) afsat 66.100 kr. til et legepladsprojekt i Høgild. Den 18. marts 2019 (punkt 46) blev der afsat 130.000 kr. til forskønnelse af Ørre med beplantning i vejbede og vejtræer ved ankomsten til byen.

 

Samlet er der indtil nu prioriteret 196.100 kr. til forskønnelse i kommunes landsbyer.

 

Projektmidlerne for 2017 og 2018 er frigivet.

 

Sunds:

Sunds borgerforening har ansøgt om et digitalt skilt centralt i byen. Der er udarbejdet skitseprojekt for renovering af Torvet i krydset Sunds Hovedgade og Teglgårdvej. Projektet er godkendt af borgerforeningen og projektet financieres af anlægsprojektet for områdefornyelse i Sunds. Projektet er i overensstemmelse med ønskerne i områdefornyelsen.

 

På Torvet ud mod hovedgaden står der i dag et ældre skilt, hvor der kan sættes information om arrangemnter o.l. i byen. I stedet for dette skilt ansøges om et digitalt skilt.

 

Borgerforeningen har undersøgt mulighederne for et skilt og har vedlagt et tilbud. Det valgte skilt har ingen driftudgifter ud over elforbruget.

 

Byplanudvalget skal tage stilling til om der kan bevilges forskønnelsesmidler til digitalt skilt. Flere centerbyer har vist interesseret for et digitalt skilt, men der er hidtil ikke ansøgt om digitaleskilte da det har været svært for centerbyerne at finde midler til driften. Forskønnelsespuljen kan ikke give midler til drift da puljen er en anlægspulje.

 

Der er i sagen fra den 19. marts 2018 afsat 0,540 mio. kr. i 2019 til "anlægsprojekter som ikke er afsat til konkrete projekter". Forvaltningen anbefaler at projektmidlerne prioriteres herfra.

 

Økonomi: 125.000 kr. til etablering af skilt og installation af strøm.

 

Landsbyerne:

 

Haunstrup:

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Haunstrup om et beplantningsprojekt på et areal, hvor de tidligere har ansøgt om en større jernskulptur.

 

Økonomi: 36.000 kr.

 

Stakroge:

Forvaltningen har modtaget forespørgsel på forskønnelse af hovedgaden i Stakroge.

Herning Kommunes vejafdeling er i gang med at lægge ny asfalt og sætte nye kantsten på strækningen. Der fjernes helleanlæg og vejen gøres til en 2 minus 1-vej, hermed sikres de bløde trafikanter. Ved ankomsten til byen laves der hævede flader med ny belysning, som markerer ankomsten til Stakroge. Ved ankomsterne til byen foreslås nye træer sammen med de hævede flader. Træerne foreslås også plantet andre steder på strækningen, f.eks. ved den tidligere dagligvarebutik, hvor der er et mindre hjørne, som kan forskønnes med træer og en bænk til ophold.

Vejprojektet og forskønnelsen er udarbejdet i samarbejde med en borgergruppe i byen.

 

Økonomi: 130.000 kr.

 

Status på prioriterede projekter:

Der er udarbejdet bilag med en status på projekter, der er afsat forskønnelsesmidler til.

 

Der er en diaglog igang med en borgergruppe om udforming af forskønnelsesprojekt på Nr. Bredgade/Solbakken i Kibæk. Borgergruppen har et ønske om hævede flader flere steder på trækningen. Det er forvaltningens vurdering, at de ønsker borgergruppen har, ikke kan rummes indenfor formålet med Forskønnelsespuljen. Dilemmaet er, at der ikke er trafikale eller trafiksikkerhedsmæssige argumnter for etablering af hævede flader på strækningen af Nr. Bredgade og Solbakken. På Byplanudvalgmødet den 12. august 2019 (punkt 117) blev et projekt med træer langs hele strækningen godkendt. Såfremt projket fra Borgerne i Kibæk ønskes imødekommet, anbefaler administrationen, at projektet genneføres som en del af områdefornyelsesprojektet, således at det økonomisk og praktisk bliver en del af det sammenhængende forskønnelsprojekt i Kibæk.

 

Kommende projekter:

Der er følgende forskønnelsesmidler i investeringsoversigten. Midlerne er endnu ikke prioriteret til projekter:

 

 

Sinding:

I Sinding er der ønske om forskønnelse af Sinding Hovedgade. Herning Vand går i efteråret 2020 i gang med en kloakrenovering i hovedgaden. Sinding Hovedgade har for år tilbage ligget på hovedvejen til Holstebro, men siden landevejen og nu senest med motorvejen uden om byen, er det meget brede landevejsforlæb gennem byen ikke tilpasset landsbyskalaen i Sinding. Forvaltningen vurderer, at der er meget gode muligheder for at udarbejde et projekt i samarbejde med en borgergruppe i byen, som kan give hovedgaden nye bymæssige kvaliteter. Der kan foreligge et skitseprojekt i foråret 2020.

 

Supplerende til sagsfremstillingen har Byplanudvalget tiltrådt, dog således at Byplanudvalget ikke ønsker at forskønnelsesmidler skal bruges til vejprojekt, ligesom de ikke skal bruges til digitale skærme.

 

Ligeledes skal der udarbejdes skitseprojekt i Fasterholdt.

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 2,040 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 til forskønnelse i center, omegns- og landsbyer.

 

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,040 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 Forskønnelse i center, omegns- og landsbyer,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 2,040 mio. kr. i 2019 på samme stednr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Torvet i Sunds
  • Projekt i Haunstrup
  • Projekt i Stakroge
  • Status på Forskønnelsesprojekter 21. oktober 2019