Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

235. Godkendelse af belysningsprojekt på Torvet

Sagsnr.: 05.05.06-P20-4-19 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Godkendelse af belysningsprojekt på Torvet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

I forbindelse med etableringen af Torvet i 1996 blev der udarbejdet et helt unikt og specielt tilpasset lysprojekt til hele området. Torvet har siden indvielsen gennemgået en stor udvikling i indretning og funktion, og belysningen er ikke længere tidssvarende til Torvets nuværende funktioner. Lamperne er gået ud flere steder, og kan ikke erstattes af nye, da modellerne er udgået, og ikke kan skaffes mere. Der anmodes derfor om, at etablere et nyt samlet belysningsprojekt for Torvet med udgangspunkt i områdets nye funktioner og indretning. Det beskrevne forslag som overslag vurderet til ca.1.400.000 kr.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til belysningsprojektet.

 

Anlægsudgiften finansieres med i alt 721.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekter med lignende formål, som er henholdsvis 100.000 kr. afsat til skitseprojekter på Torvet og i Bethaniagade, afsatte projektudviklingsmidler på 306.000 kr. i 2019 samt 315.000 kr. af ikke disponerede anlægsmidler afsat til Herning C. Den resterende anlægsudgift finansieres af uforbrugt anlægsbevilling til byfornyelse på 679.000 kr. netto.  

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med etableringen af Torvet i 1996 blev der udviklet et nyt og anderledes lysprojekt med bl.a. en lampetype kaldet "Barcelona" med inspiration fra de sydeuropæiske torve og pladser. Torvet har gennem årene gennemgået en stor udvikling i indretning og funktion, og belysningen er derfor ikke tilpasset til de nuværende funktioner og mange forskellige typer af arrangementer. Der er for flere år siden flyttet og ændret i den oprindelige opstilling af lamperne for at skabe mere plads på Torvet, og i 2019 er Torvet blevet renoveret med nye bede ved springvandene og ved indgangen til Rådhuset samt flytning af skulpturen, Seated Woman. Der er ligeledes planlagt en ny legeplads i Torvets østlige side som etableres til starten af 2020.

 

Lamperne er i det seneste år gået ud flere steder, og kan ikke erstattes af nye, da modellerne er udgået og ikke kan skaffes mere. Amaturerne og masterne som står på Torvet i dag er generelt nedslidte, og kan ikke understøtte et nyt system med nye amaturer. De lave master som i dag står ved træerne er ligeledes gemt i trækronerne, og spreder derfor ikke meget lys. Det er derfor nødvendigt med et nyt lysprojekt, så Torvet som minimum har en god grundbelysning. Der er flere borgere og erhvervsdrivende, som har påpeget at Torvet allerede nu er meget mørkt, som ikke giver en god oplevelse at Hernings mest centrale plads.

 

Nyt lysprojekt / grundbelysning

Teknik og Miljø og By, Erhverv og Kultur har i samarbejde med Verdo udarbejdet et forslag til et nyt tilpasset lysprojekt til Torvet. Forslaget indeholder en grundbelysning med 10-11 meter høje master placeret i princippet som på vedhæftede skitse. Disse lamper giver en god og jævn grundbelysning på hele pladsen, og har en opstilling som passer til de arrangementer og nye funktioner som Torvet har fået. Der arbejdes med 11 nye koniske master, som placeres hvor det giver den bedste belysning, og ikke nødvendigvis på de præcis samme placeringer masterne står i dag. Masterne placeres dog stadig i linjer for at give den bedste grundbelysning på pladsen, og for at kunne oplyse nye tiltag som placeringen af Seated Woman, nye bede og den kommende legeplads. Det er uvist om de eksisterende fundamenterne kan bruges til nye master, men det må forventes, at der skal laves nye fundamenter til masterne.

 

I Torvets østlige side placeres en ny række af høje master på 10-11 meter (erstatning for eksisterende lave master ved træer), som trækkes længere ud på Torvet. Det er for at skabe en bedre sammenhæng mellem de andre høje master på tværs af Torvet, og for at undgå at masterne står ned i udeserverings-området, hvor der ligeledes skal være en ”blød” belysning fra butikker/cafe samt fra up-lights.  

 

Grundbelysningen i områderne under gangbroen og ud på den første del at parkeringsarealet i Bethaniagade, skal udskiftes med nye lave master på 5-6 meter i nogenlunde samme placeringer som i dag. Dette vil give en godt oplyst adgang fra parkeringspladsen til Torvet.

 

Alle master bestykkes med amaturer som kan vinkles mod de områder der skal lyses op, og principperne for denne lyssætning kan allerede ses i de nyrenoverede gågader Bredgade og Søndergade.

 

 

Up-light og effektbelysning

Projektet indeholder up-light på alle træer som giver en blød stemningsbelysning og fremhæver træerne. Det skal vurderes om Seated Woman skal belyses med up-ligt eller om den skal belyses med et spot fra den nærmeste mast. Det skal nærmere undersøges hvordan beslysningen kan fremhæve værkets kunstneriske kvaliteter.

 

Der foreslås en effektbelysning ved bedene, og det foreslås at lyset indbygges under de nye bænke. Effektbelysningen må gerne sætte fokus på hovedforbindelsen gennem Torvet op mod kirken. Der kan ligeledes indbygges belysning i bænkene ved bedene foran hovedindgangen, som kan give bænkene en flot glød. Der foreslås endvidere en effektbelysning ved gennemgangen til parkeringspladsen bag Rådhuset. Yderligere effektbelysning kan overvejes til gangbroerne ved Bethaninagade og parkeringspaldsen bag den tidligere retsbygning, eller andre tiltag på Torvet.   


Supplerende til sagsfremstillingen har Byplanudvalget bedt forvaltningen undersøge, om delvis og lejlighedsvis overdækning kan inkluderes inden for rammen.

Økonomi

Anlægsudgiften på 1.400.000 kr. finansieres med i alt 721.000 kr. af afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekter med lignende formål, som er henholdsvis 100.000 kr. i 2019 tidligere frigivet til skitseprojekter på Torvet og i Bethaniagade på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 03, afsatte projektudviklingsmidler på 306.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 samt 315.000 kr. i 2019 af ikke disponerede midler til Herning C på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223046 Herning C.

 

Den resterende anlægsudgift finansieres af uforbrugte rådighedsbeløb frigivet til byfornyelse på 1.272.000 kr. til udgifter samt 593.000 kr. til indtægter, netto 679.000 kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015087 Bygningsfornyelse 2012-2015.

 

Driftsudgifter i forbindelse med belysningsprojektet afholdes indenfor driftsbudgettet på Serviceområde 20 Administration, Herning Torv.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at der igangsættes udvikling af et nyt belysningsprojekt for Torvet,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1.400.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, nyt stednr.,
at anlægsudgiften finansieres med 100.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 03 Projektudvikling 2018. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende med 100.000 kr. på samme stednr.
at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på 306.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 Projektudviklingsmidler,
at anlægsudgiften finansieres af ikke disponerede midler til Herning C med 315.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223046. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende med 315.000 kr. på samme stednr.,
at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb til henholdsvis udgifter med 1.272.000 kr. og indtægter med 593.000 kr., netto 679.000 kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015087 Bygningsfornyelse 2012-2015. Anlægsbevillinger til udgifter og indtægter nedskrives tilsvarende med henholdsvis 1.272.000 kr. og 593.000 kr. på samme stednr. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

  • Lysprojekt skitse_september 2019