Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

234. Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 25. juni 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade samt tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Planerne giver mulighed for at udvikle området omkring Hammerum Skole til bl.a. boliger, når skolen afløses af den nye Lindbjergskole.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 27. juni til den 12. september 2019, og der er kommet tre indsigelser i høringsperioden. Der er desuden afholdt et orienterende borgermøde om planerne i høringsperioden.

 

Lokalplanen indstilles til endelige vedtagelse med de nedenfor, anførte ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse, liberalt erhverv samt offentlige formål. Området disponeres i fire delområder, hvoraf de tre delområder rummer byggemuligheder og det fjerde delområde udlægges til rekreativt areal.

 

Delområde I udlægges til boliger i form af åben-lav eller tæt/lav bebyggelse. Bebyggelse kan opføres i op til to etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

Delområde II udlægges til boliger i form af tæt-lav eller etagebebyggelse. Der kan desuden etableres offentlige formål. Ny bebyggelse kan opføres i op til tre etager med en maksimal højde på 12 meter.

Delområde III udlægges til liberalt erhverv og offentlige formål. Der kan desuden indrettes boliger i den bevaringsværdige bygning. Bebyggelse kan opføres i op til tre etager med en maksimal hjøde på 12 meter.

Delområde IV udlægges til rekreativt areal og regnvandsbassin.

 

Der kan etableres vejadgang til lokalplanområdets delområde II, III og IV fra Ny Gjellerupvej mod vest og til delområde I og IV fra K. Møllers Vej mod nord/øst. Der må ikke etableres gennemkørende veje, der forbinder Ny Gjellerupvej og K. Møllers Vej. Der skal desuden etableres stiforbindelse, der forbinder den eksisterende sti fra Gjellerup mod nord med lokalplanområdet og K. Møllers Vej.

Områdets eksisterende grønne præg søges fastholdt med lokalplanen bl.a. i form af beplatningsbælte mod det eksisterende boligområde mod nord, grøn støjvold mod vest samt udpegning af bevaringsværdige træer og haveanlæg.

 

Med lokalplanen stilles krav om, at den oprindelige skolebygning fra 1908, der har høj bevaringsværdi samt dele af skolebygningen med middel bevaringsværdi skal bevares. De øvrige, eksisterende bygninger i lokalplanområdet, der har middel bevaringsværdi, kan nedrives.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 27. juni til den 12. september 2019. Der er kommet tre indsigelser i høringsperioden. Indsigelserne vedører primært trafikale forhold, etagehøjder samt beplantning. Indsigelserne og behandlingen af indsigelserne fremgår af indsigelsesdokumentet (bilag).

 

På baggrund af indsigelserne indstilles lokalplanen til endelig vedtagelse med følgende ændringer: 

  • At muligheden for at etablere tre individuelle vejadgange fra K. Møllers Vej i delområde I udgår af lokalplanen, og at delområde I dermed kun vejbetjenes med én vejadgang fra K. Møllers Vej som angivet på lokalplanens kortbilag 2. Lokalplanens redegørelse og kortbilag tilrettes i henhold til dette.
  • At lokalplanens §11.4 ændres til "Der skal etableres beplantningsbælte med en bredde på minimum 12 meter i princippet som vist på kortbilag 2", og lokalplanens kortbilag tilrettes i henhold til dette.
  • At lokalplanen tilføjes ny § 11.5 "Der skal etableres underbeplantning som en del af det på kortbilag 2 viste beplantningsbælte". Lokalplanens redegørelse tilføjes, at fastsættelsen af plantevalget sker, når den pågældende grundejerforening skal etablere underbeplantningen. Her kan Herning Kommune være behjælpelig med vejledning.

  

På baggrund af beregninger for risiko for oversvømmelse, der er foretaget i høringsperioden, indstilles lokalplanen desuden til vedtagelse med følgende ændringer: 

  • At redegørelsens afsnit omhandlende klimatilpasning tilføjes, at der skal være opmærksomhed på, at få vandet ledt væk fra ejendommene mod vejene med henblik på at bruge vejen som vandveje.
  • At lokalplanen tilføjes ny §4.4 "Veje i området skal kunne lede ovefladevand bort, f.eks. ved hjælp af forhøjede kantsten".

 

Det anbefales iøvrigt, at der indarbejdes en afstandszone i form af en byggelinje på 5 meter mellem lokalplanens plantebælte i delområde I og ny bebyggelse. Afstandszonen er praktisk i forhold til nedfald mv. og i forhold til at skabe afstand mellem de to bebyggelser.

På den baggrund indstilles lokalplanen til endelige vedtagelse med følgende ændringer:

  • At redegørelsens afsnit omhandlende grønne områder, landskab og beplantning tilføjes, at der mellem beplantningsbæltet og den nye bebyggelse i delområde I udlægges en 5 meter bred afstandszone i form af en byggelinje.
  • At lokalplanens bestemmelser tilføjes ny § 7.4 "Bebyggelse skal opføres syd for den på kortbilag 2 viste byggelinje", og lokalplanens kortbilag tilrettes i henhold til dette. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 31.BL1.3 for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade endeligt vedtages med de nedenfor, anførte ændringer;
at muligheden for at etablere tre individuelle vejadgange fra K. Møllers Vej i delområde I udgår af lokalplanen, og at delområde I dermed kun vejbetjenes med én vejadgang fra K. Møllers Vej som angivet på lokalplanens kortbilag 2. Lokalplanens redegørelse og kortbilag tilrettes i henhold til dette,
at lokalplanens §11.4 ændres til "Der skal etableres beplantningsbælte med en bredde på minimum 12 meter i princippet som vist på kortbilag 2", og lokalplanens kortbilag tilrettes i henhold til dette,
at lokalplanen tilføjes ny § 11.5 "Der skal etableres underbeplantning som en del af det på kortbilag 2 viste beplantningsbælte". Lokalplanens redegørelse tilføjes, at fastsættelsen af plantevalget sker, når den pågældende grundejerforening skal etablere underbeplantningen,
at redegørelsens afsnit omhandlende klimatilpasning tilføjes, at der skal være opmærksomhed på, at få vandet ledt væk fra ejendommene mod vejene med henblik på at bruge vejen som vandveje,
at lokalplanen tilføjes ny §4.4 "Veje i området skal kunne lede ovefladevand bort, f.eks. ved hjælp af forhøjede kantsten,
at redegørelsens afsnit omhandlende grønne områder, landskab og beplantning tilføjes, at der mellem beplantningsbæltet og den nye bebyggelse i delområde I udlægges en 5 meter bred afstandszone i form af en byggelinje, og
at lokalplanens bestemmelser tilføjes ny § 7.4 "Bebyggelse skal opføres syd for den på kortbilag 2 viste byggelinje", og lokalplanens kortbilag tilrettes i henhold til dette.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 31.BL1.3 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

  • Indsigelsesdokument_bilag_BYP 21102019