Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

233. Endelig vedtagelse af tillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af tillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 25. juni 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade samt tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Planerne giver mulighed for at udvikle området omkring Hammerum Skole til bl.a. boliger, når skolen afløses af den nye Lindbjergskole.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 27. juni til den 12. september 2019, og der er kommet tre indsigelser til lokalplanen i høringsperioden. Indsigelserne behandles med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Tillæg nr. 56 indstilles hermed til endelige vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 31.BL1.1 for et område udlagt til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget skal give mulighed for at udvikle området med boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse samt liberalt erhverv og offentlige formål.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde – 31.BL1 Blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade. Det nye rammeområde består af en del af den eksisterende ramme 31.B6 Boligområde ved gammel Hammerum Skole samt en mindre del af den eksisterende ramme 31.OF2 Offentligt område ved Hammerum Skole.

 

Derudover justerer tillægget indholdet og den geografiske afgræsning af den eksisterende ramme 31.B6, så der skabes en ny ramme - 31.B6 Boligområde nord for K. Møllers Vej. Den nye ramme giver mulighed for at etablere både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Muligheden for at etablere institutioner til børn og unge samt retningslinjen om, at bevaringsværdig bebyggelse skal søges restaureret og bevaret, udgår af rammeområde 31.B6, da rammen ikke længere omfatter bevaringsværdig bebyggelse.

 

Der sker dermed både en indholdsmæssig og geografisk ændring af rammerne.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.