Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

232. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-19 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede den 17. september 2018 at igangsætte ny planlægning for Sunds Sø Camping og Søgaarden i Sunds, herunder give mulighed for etablering af fem tæt-lav boliger langs Åvej, selvbetjent campingplads til autocampere samt hotelvirksomhed i form af hytter.

 

Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan 21.E7.2 for campingplads, bolig- , erhvervs- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds, som giver mulighed for en udvikling af området, hvor Sunds Sø Camping ligger og Søgaarden ligger i dag.   

 

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, publikumsorienteret erhverv, herunder restauration, hotel bl.a. i form af hytter, selskabslokaler, campingplads og boliger, som enten kan opføres som tæt/lav eller åben/lav-bebyggelse.

 

Forslag til lokalplan 21.E7.2 for campingplads, bolig-, erhvervs- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Sunds, direkte til Sunds Sø. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Sunds Sø, Øst for lokalplanområdet er et areal med skovbeplantning

og et tidligere sommerhusområde, som er overgået til helårsbeboelse. Mod syd er lokalplanområdet afgrænset af Åvej og mod vest af et boligområde.

 

Forslag til lokalplan 21.E7.2 omfatter matriklerne 2l, 2m, 2es og 2et Sunds by, Sunds samt litra 7000k og udgør et areal på ca. 37.400 m2.

 

Den vestlige del af lokalplanområdet anvendes i dag til ”Søgården”, som er restauration og selskabslokaler med tilhørende parkeringsplads og grønt friareal. Den nordlige del af lokalplanområdet er et offentlig grønt areal kaldet ”Strandparken”. Strandparken er et af de offentligt tilgængelige grønne områder til Sunds Sø. Den østlige del af lokalplanområdet har været anvendt til Sunds Sø Campingplads indtil ultimo 2017, men benyttes ikke længere som campingplads.

  

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 21.E7.2 (bilag 1) boliger, campingplads, restauration, selskabslokaler, rekreativt område samt hotel med mulighed for etablering af hytter.

Lokalplanområdet er inddelt i fem delområder (I,II,IIIA, IIIB og IV).

Lokalplankortet, som bl.a. viser placering af delormåder.

 

Delområde I, som er arealet langs Åvej, må anvendes til boliger, enten som tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen vurderet, at det kan være hensigtsmæssigt, at der også gives mulighed for etablering af åben-lav bebyggelse, hvilket er i tråd med den eksisterende bebyggelsesstruktur langs Åvej. 

 

I forbindelse med den politiske behandling af sagen om ny planlægning for Sunds Sø Camping vedtog Byplanudvalget, at der kun må etableres fem boliger langs Åvej. Derfor stiller lokalplanen krav om, at der maksimalt må etableres fem boliger inden for delområdet. Boligerne i delområdet I har udkørsel til vejen A-B. Lokalplanen giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin inden for delområde I  

 

Delområde II kan anvendes til campingplads, hvor der må opstilles telte, campingvogne og autocampere og der er mulighed for opførelse af fællesfaciliteter, campinghytter og campingværelser.

 

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget vurderet disponeringen af lokalplanområdets anvendelser, herunder placeringen af campingpladsen, som en selvbetjent autocamperplads, samt placering af området til hytter til hotelfunktion. Forvaltningen vurderer, at området til hytter og campingplads bedst kan vejbetjenes via den samme interne stikvej, og at området med hytter bør placeres i sammenhæng med, og inden for samme delområde som Søgaarden. Forvaltningen gør opmærksom på, at delområde II har samme størrelse arealmæssigt som i det ansøgte materiale.

 

Delområde III A kan anvendes til publikumsorienteret erhverv, herunder restauration, selskabslokaler, hotel samt parkering. Til et hotel i delområde III A, kan der i delområde III B etableres overnatningsfaciliteter i form af hotelhytter med fællesfaciliteter.

 

Lokalplanen fastsætter en maksimal bygningshøjde på 5,5 meter og størrelse på de enkelte hytter på 45 m2 i delområde II og III, som svarer til de maksimale størrelser, som er fastsat i ”Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelser af campingpladser.” Dette er for at sikre en arkitektonisk ensartet bebygelse, såfremt der bliver etableret hytter i både delområde II og III.

 

Delområde IV skal anvendes til offentlig parkering og offentligt friareal kaldet Strandparken, hvor der kun må etableres de nødvendige bygninger til områdets anvendelse, som f.eks. omklædnings- og toiletfaciliteter.

  

Forvaltningen anbefaler, at den nye udstykning samt campingplads og hytter får adresse på Søgårdvej.

 

Søbeskyttelselseslinje

En stor del af det ansøgte område er omfattet af Naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje. Søbeskyttelseslinien har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, dvs. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. Lokalplanen giver mulighed for at der indfor søbeskyttelseslinjen kan opføres ny bebyggelse som f.eks. hotel, restaurant, hotelhytter, campinghytter, omklædingsrum, offentlige toiletter og parkering. Herning Kommune skal dispenserere fra søbeskyttelseslinjen i forbindelse med byggetillades til nybyggerier og anlæg indenfor søbeskyttelseslinjen. Miljøstyrelsen har mulighed for at ophæve eller reducere søbeskyttelseslinjen, hvis det i forbindlese med administrationen af den endeligt vedtage lokalplan, skulle vise sig hensigtsmæssigt.

 

Herning Kommuneplan

Lokalplan 21.E7.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillægget og det tilhørende lokalplanforslag vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger, da planlægningen er ledsaget af et tillæg til spildevandsplanen, som skal i offentlig høring i 8 uger. 

 

Supplerende:

Rasmus Norup kan ikke anbefale sagen til Byrådet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag 21.E7.2 for campingplads, bolig-, erhvervs- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 21.E7.2 er foreløbig vedtaget.

 

Rasmus Norup kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

  • Lokalplanforslag 21.E7.2 for campingplads, bolig-, erhvervs- og rekrativt område ved Søgårdvej i Sunds