Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

231. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 96 for campingplads, erhvervs- og boligområde ved Søgaardvej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-19 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 96 for campingplads, erhvervs- og boligområde ved Søgaardvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede den 17. september 2018 at igangsætte ny planlægning for Sunds Sø Campingplads og Søgaarden i Sunds, herunder mulighed for etablering af fem tæt-lav boliger langs Åvej, selvbetjent campingplads til autocampere samt hotelvirksomhed i form af hytter.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen for campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område er der udarbejdet tillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 96 for erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 21.E7.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår afgrænsning af rammeområdet, anvendelse, de bebyggelsesregulerende bestemmelser og zoneforhold. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag 1).

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028 udlægger tre nye rammeområder til henholdsvis et boligområde, 21.B19, et rekreativt område, 21.R2 og et erhvervsområde, 21.E6, og der sker ændringer i tre rammeområder, herunder 21.E7, 21.R1 og 21.B2.

 

 

Forslag til ny afgrænsning af kommuneplanrammerne 21.E7, 21.R1, 21.B2, 21.B19, 21.R2 og 21.E6.

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.B19 – Boligområde ved Søgårdvej, som tidligere var en del af kommuneplanramme 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø. Kommuneplanramme 21.B19 fastlægger rammens anvendelse til at være boligområde, hvor bebyggelsen skal have karakter af at være tæt-lav – og åben-lav bebyggelsen. De tilhørende retningslinjer for bebyggelsesforhold, parkering og opholdsareal svarer til de almindelige retningslinjer for et boligområde. Derudover giver kommuneplanrammen mulighed for etablering af regnvandsbassin.

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.R2 – Rekreativt område ved Sunds Sø, som tidligere var en del af kommuneplan 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø. Årsagen er, at der udlægges en ny kommuneplanramme 21.E6, hvorfor den eksisterende kommuneplanramme deles op i to.

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.E6 – Erhvervsområde ved Søgårdvej, som fastsætter anvendelsen til at være hotel og der kan etableres hytter som hotelfunktion i tilknytning til Søgaarden.

 

Med kommuneplantillægget sker der en ændring i afgrænsning af 21.E7 – Erhvervsområde syd for Sunds Sø (Søgården), 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø og 21.B2 – Boligområde øst for Sunds Hovedgade, som følge af udlægning af nye kommuneplanrammer, herunder  ændringer i områdets anvendelser.

 

I kommuneplanramme 21.E7 gives der mulighed for etablering af hotel samt at der kan etableres hytter som hotelfunktion i tilknytning til Søgaarden, som bl.a. vil kunne tjene Søgaarden med overnatningsfaciliteter ved selskaber på Søgaarden.

 

Kommuneplantillægget specificerer, at det rekreative formål i kommuneplanramme 21.R1 skal være campingplads, som kan anvendes til opstilling af telte, campingvogne og autocampere samt etablering af campinghytter og -værelser. Kommuneplanrammen fastsætter bygningshøjden til 5,5 meter og maksimal bebyggelse på 800 m2, som er i tråd med områdets anvendelse.

 

Forslag til kommuneplantillægget og det tilhørende lokalplanforslag vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger, da planlægningen er ledsaget af et tillæg til spildevandsplanen, som skal i offentlig høring i 8 uger. 

 

Supplerende:

Rasmus Norup kan ikke anbefale sagen til Byrådet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 96 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

 

Rasmus Norup kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

  • 191015_KPT_96_Sunds Sø Camping