Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

230. Foreløbig vedtagelse af lokaplan nr. 14.T12.1 for Transformerstation syd for Dronningens Boulevard ved Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokaplan nr. 14.T12.1 for Transformerstation syd for Dronningens Boulevard ved Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

For at give mulighed for etablering af ny transformerstation er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 14.T12.1 for transformerstation syd for Dronningens Boulevard ved Herning.

 

Der er behov for større transformerkapacitet på grund af udbygning med vedvarende energi i området samt tilslutning af to nye felter til Banedanmark, til forsyning af Banedanmarks kørestrømsanlæg, når strækningen Vejle-Struer skal elektrificeres i 2024.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål, at sikre mulighed for etablering af ny højspændingsstation mellem Herning og Snejbjerg. Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til tekniske formål i form af højspændingsstation med tilhørende bygningsanlæg og tekniske installationer. Desuden er det lokalplanens formål at sikre, at anlægget skærmes med beplantning for at mindske de landskabelige påvirkninger.

 

Figur 1 - Lokalplanområdet

 

Lokalplanområdet er beliggende mellem Herning og Snejbjerg. Lokalplanområdet er begrænset af Dronningens Boulevard mod nordvest og Mørupvej (privat fællesvej) mod nordøst. Mod syd er lokalplanområdet afgrænset af et levende hegn.

 

I den sydøstlige del af lokalplanområdet er der en luftledning. Luftledningen kobles sammen med højspændingsstationen. Luftledningen nord for stationen fjernes.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen foreløbigt vedtages. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 14.T12.1 for transformerstaion syd for Dronningens Boulevard ved Herning foreløbigt vedtaget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 14.T12.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Lokalplan 14.T12.1 Transformerstation syd for Dronningens Boulevard ved Herning - Politisk behandling