Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

228. Herning Ridehals anmodning om låneoptagelse

Sagsnr.: 04.00.00-P19-2-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Ridehals anmodning om låneoptagelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Herning Ridehal beliggende Godsbanevej 4 i Herning anmoder Herning Kommune om tilladelse til låneoptagelse jf. deklaration af april 1976.

Sagsfremstilling

Herning Ridehal og Herning Rideklub er udfordret ift. bundene i de to største ridehaller, som pt. koster 100.000 kr. om året i vedligeholdelse. De nedslidte bunde forårsagede, at mange ryttere væltede under sidste stævne.

 

Jf. besigtigelse af fagspecialister er det uholdbart at lave flere lappeløsninger. Hertil kommer, at klubben mister ca. 450 stævnestarter (svarende til op til 158.000 kr.), såfremt der ikke etableres nye bunde.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter til etablering af nye flytbare fiberbunde anslået 400.000 kr. incl. moms. Årlige vedligeholdelsesomkostninger til nye bunde udgør anslået 10-20.000 kr.

 

Herning Ridehal har pt. ikke økonomisk råderum til at finansiere nye bunde og har været i positiv dialog med revisor og bank for at finde en løsning.

 

Banken er positivt indstillet på at låne ridehallen penge, mod at nuværende kassekredit i rideklubben samtidig indfries og lukkes. Rideklubben har en kassekredit med en trækningsret på op til 300.000 kr. Rentesats udgør 7,25% + 2% i provision. Dvs. at Herning Ridehal får lånetilbud på 700.000 kr. til en rentesats på 4,75%. Det samlede lån afvikles med min. 75.000 kr. om året.

 

Der er ikke hindringer for, at den selvejende institution Herning Ridehal kan optage lån udover en deklaration af april 1976, som siger at Herning Kommune skal give tilladelse hertil.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning Rideklub indgår i en konstruktion med den selvejende institution Herning Ridehal, hvor rideklubben betaler en årlig leje plus forbrugsafgifter mv. til Herning Ridehal svarende til de udgifter, der er forbundet med drift af ridehallerne.

 

Herning Rideklub tegner jf. seneste indberetning 189 medlemmer heraf 154 under 25 år. Herning Rideklub modtager et årligt lokaletilskud på ca. 700.000 kr.

 

Herning Rideklub har de senere år har været økonomisk udfordret, men har fået styr på den daglige drift og er på vej tilbage i god gænge. Klubbens budgetopfølgning pr. 1/10-2019 viser et foreløbigt overskud på 123.000 kr. Klubbens likviditet er dog fortsat presset.

 

Herning Rideklubs formueforhold jf. regnskab 2018:

 

·       Årets resultat: -373.621 kr.

·       Egenkapital: -599.878 kr.

·       Likvide beholdninger: 0 kr.

  

Herning Ridehals formueforhold jf. regnskab 2018:

 

·       Årets resultat: 93.822 kr.

·       Egenkapital: 2.169.274 kr.

·       Likvide beholdninger: 0 kr.

  

Idet anmodningen fra Herning Ridehal er kommet efter Kultur- og Fritidsudvalgets seneste møde, og idet låneoptagelsen er af hastende karakter, har formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til styrelseslovens §22, stk. 2 på udvalgets vegne afgjort sagen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at den selvejende institution Herning Ridehal gives tilladelse til optagelse af lån.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Seneste regnskab Herning Rideklub
  • Seneste regnskab Herning Ridehal