Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

226. Udmøntning af midtvejsreguleringen mv.

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-3-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Udmøntning af midtvejsreguleringen mv.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lilian Lauridsen

Sagsresume

Bevillingsmæssige ændringer som følge af midtvejsreguleringen for 2019 samt fordeling af økonomisk kompensation vedrørende lov- og cirkulæreændringer (DUT) og andre reguleringer i 2019 til serviceområderne.

Sagsfremstilling

I henhold til Økonomiaftalen for 2020 foretages der ikke i 2019 midtvejsregulering af hverken det budgetgaranterede område eller overførselsområdet. Dog udmøntes en samlet negativ regulering på i alt 12,576 mio. kr. vedrørende en række øvrige områder bestående af følgende:

 

 

Bemærkninger til reguleringerne samt de bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet nedenfor.

 

Midtvejsregulering af statstilskud og udligning samt tilskud til bekæmpelse af ensomhed

I midtvejsreguleringen indgår en positiv regulering af bloktilskuddet på i alt 3,432 mio. kr., som primært vedrører lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) og andre reguleringer i 2019 i forbindelse med økonomiaftalen. Herudover reguleres positivt med 1,5 mio. kr. vedrørende tilskud til bekæmpelse af ensomhed. Det samlede beløb på 4,932 mio. kr. indtægtsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.

 

I henhold til vanlig praksis er der i forlængelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen taget stilling til lov- og cirkulæreændringer (DUT) samt andre reguleringer med konsekvens for Herning Kommune. Beløbene er for 2020 og frem indarbejdet i det netop vedtagne budget 2020-2023.

 

Ændringer med konsekvens i 2019 udgør vedrørende DUT-sager i alt 3,726 mio. kr. og vedrørende andre reguleringer i alt 0,226 mio. kr. og er specificeret nærmere i vedlagte bilag. Her fremgår ligeledes, hvilke serviceområder ændringerne vedrører.

 

Det samlede beløb på 3,952 mio. kr. ønskes tilført de respektive serviceområder i 2019, finansieret af de likvide aktiver.

 

Modregning vedr. afståelse af forsyningsvirksomheder

I midtvejsreguleringen indgår en negativ regulering på 2,940 mio. kr. i forbindelse med ændrede regler for modregning af afståelse af forsyningsvirksomheder.

 

Beløbet er budgetlagt i 2019 og kræver derfor ingen bevillingsmæssige ændringer (BYR 6/3-2018, pkt. 67 (lukket punkt)).

 

Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft

Der er i midtvejsreguleringen indregnet en mindre negativ regulering på 0,108 mio. kr. vedrørende fordelingen af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft. Beløbet udgiftsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.

 

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2019

Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2019 udgøres af forskellen mellem en fornyet beregning af merudgiftsbehovet for 2019 og det oprindeligt beregnede merudgiftsbehov for 2019, jfr. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet for hele landet opgøres som de skønnede kommunale nettoudgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet i 2019 fratrukket grundtilskuddet. Merudgiftsbehovet fordeles på kommunerne i forhold til antallet af dagpengemodtagere opgjort i fuldtidspersoner i 2017.

 

Den negative midtvejsregulering på 2,892 mio. kr. vedrørende 2019 udgiftsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning. Efterfølgende foretages en tilsvarende korrektion på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, idet der budgetteres med en 1:1 sammenhæng mellem udgifter og det modtagne beskæftigelsestilskud.

 

Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling 

Det særlige tilskud for 2019 ydes til kommuner, hvor udviklingen i antallet af dagpengemodtagere opgjort i fuldtidspersoner i perioden 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 overstiger udviklingen i landsdelen tillagt 5 procentpoint. Samtlige kommuner bidrager til den særlige tilskudsordning i forhold til den enkelte kommunens andel af det samlede befolkningstal som opgjort af Danmarks Statistik.

 

Den negative midtvejsregulering på 0,348 mio. kr. vedrørende det særlige tilskud til kommuner med dårlig udvikling udgiftsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.

 

Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2018

Efterreguleringen for 2018 sker på baggrund af merudgiftsbehovet for 2018. Merudgiftsbehovet opgøres for den enkelte landsdel som de samlede faktiske nettoudgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet i 2018 for kommunerne i landsdelen fratrukket grundtilskuddet til disse kommuner. Inden for landsdelen fordeles merudgiftsbehovet på kommunerne i forhold til bruttoledigheden for dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (ledige og aktiverede) opgjort i fuldtidspersoner i 2016 på baggrund af registreringerne i Jobindsats.dk.

 

Efterreguleringen for 2018 er negativ og udgør 13,536 mio. kr., som udgiftsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.

 

Det kan supplerende til sagen oplyses, at regnskab 2018 udviste et merforbrug på 6,743 mio. kr. på beskæftigelsestilskudsområdet, hvormed der principielt set ikke er henlagt finansiering til reguleringen.  

Midtvejsregulering af udviklingsbidrag til regionerne

I forbindelse med forenkling af erhvervsfremmesystemet med virkning fra 2019 blev udviklingsbidraget for 2019 fastsat til 109 kr. pr. indbygger. Forskellen mellem det oprindeligt fastsatte bidrag for 2019 på 135 kr. pr. indbygger og det nye bidrag på 109 kr. pr. indbygger reguleres som en del af midtvejsreguleringen, hvor beløbet for Herning Kommunes vedkommende udgør en indtægt på 2,316 mio. kr.

 

Den positive regulering på 2,316 mio. kr.  indtægtsføres i 2019 på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.

Det kan oplyses, at beløbet har en sammenhæng med andre reguleringer i 2019 jfr. bilaget med DUT og andre reguleringer, pkt. 99, hvor der sker reduktion på 2,250 mio. kr. på området.  

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer som følge af midtvejsreguleringen på henholdsvis finansielle konti og driftskonti samt påvirkningen af de likvide aktiver i forbindelse med sagen fremgår af tabellerne nedenfor.

 

 

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der meddeles en samlet negativ tillægsbevilling på 9,636 mio. kr. i 2019 Serviceområde 29 Tilskud og udligning vedrørende midtvejsreguleringen for 2019 jfr. tabel i sagsfremstillingen. Beløbet finansieres af de likvide aktiver,

 

at der meddeles en udgiftsbevilling på -2,892 mio. kr. i 2019 til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse vedrørende midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2019. Beløbet tilgår de likvide aktiver,

 

at der meddeles udgiftsbevillinger på i alt 3,952 mio. kr. i 2019 vedrørende DUT og andre reguleringer til serviceområderne jfr. bilag. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Oversigt DUT + andre reguleringer 2019 - bilag til ØKE 4-11-2019