Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

225. Budget 2020-2023 - godkendelse af opdaterede takster

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Budget 2020-2023 - godkendelse af opdaterede takster

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forlængelse af 2. behandlingen af budget 2020-2023 forelægges opdaterede takster for 2020 til godkendelse.

 

Taksterne er tilpasset de ændringsforslag og tekniske korrektioner, som er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af det endelige budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Taksterne for 2020, der principielt blev godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2020-2023 (BYR 8/10-2019, pkt. 208), var foreløbige.

 

På baggrund af det vedtagne budget inkl. ændringsforslag (budgetforlig) og tekniske korrektioner, er der nu foretaget opdatering af taksterne.

 

Takster vedrørende omsorgs- og specialtandpleje (Serviceområde 16 Børn og Familie) samt døgnforplejning på plejecentre m.v. (Serviceområde 18 Sundhed og Ældre) udmeldes fra Sundheds- og Ældreministeriet forventeligt ultimo november 2019, og vil derfor først kunne opdateres på dette tidspunkt. Herudover fastsættes flere af taksterne under Serviceområde 20 Administration ligeledes af andre instanser og udmeldes først sidst på året. Administrationen anmoder i den forbindelse om bemyndigelse til at opdatere de manglende takster, efterhånden som disse udmeldes fra ministerierne.

 

Samtlige borgerrettede takster gældende for Herning Kommune vil blive udmeldt jfr. vanlig praksis og desuden indgå i takstoversigten, der er en del af det trykte budget 2020-2023.

 

De opdaterede takster for 2020 er vedlagt som bilag til sagen.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at de opdaterede takster for 2020 jfr. bilag godkendes,

 

at administrationen bemyndiges til at opdatere de manglende takster for 2020 på Serviceområde 16 Børn og Familie, Serviceområde 18 Sundhed og Ældre samt Serviceområde 20 Administration.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Samlede takster- opdaterede pba. vedtaget budget