Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

224. Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2019

Sagsnr.: 00.30.14-S00-1-19 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2019 på det samlede kommunale område.

 

Samlet set forventes ift. det korrigerede budget 2019 et merforbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende drift, et mindreforbrug på 144,9 mio. kr. vedrørende anlæg og en mindreindtægt på 17,8 mio. kr. vedrørende de finansielle konti.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2019.

 

Driftsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 – drift:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et merforbrug vedrørende den samlede drift på 5,5 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Heri indgår genbevillinger og tillægsbevillinger på i alt 30,3 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på i alt 35,8 mio. kr.

 

Styringsmæssigt har det betydning, hvilken udgiftstype afvigelserne vedrører. Fordelingen af det samlede merforbrug på 5,5 mio. kr. - set i forhold til det korrigerede budget og hermed udgangspunktet for den kommende overførselssag - fremgår af nedenstående tabel.

 

 

Forventet afvigelse 2019, drift – fordeling:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Beløbene under selvforvaltning og projekter vedrører decentrale institutioner eller er afsat til konkrete projekter. Mindreforbrugene forbedrer således den totale afvigelse, men er disponeret og kan derfor principielt ikke indgå som finansieringskraft til merforbrugene på de øvrige områder.

 

Merforbruget på områderne udenfor rammestyring finansieres jfr. styringsprincipperne af de likvide aktiver, imens merforbruget på det rammestyrede område i udgangspunktet vil indgå i overførslerne til 2020.

 

Bemærkninger til afvigelserne vedrørende drift

I nedenstående afsnit gennemgås afvigelserne overordnet for hvert fagudvalg. For yderligere specifikation af afvigelserne henvises til sagsfremstillingerne for de respektive fagudvalg, som er behandlet i oktober 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Samlet forventet mindreforbrug på 61,5 mio. kr. Heraf vedrører 3 mio. kr. forskydninger vedrørende store idrætsevents på Serviceområde 11 Idræt og Fritid. Mindreforbruget på 1 mio. kr. på Serviceområde 15 Kultur forventes overført til bymarkedsføring.

 

På Serviceområde 20 Administration forventes et mindreforbrug på 57,6 mio. kr., hvor 20 mio. kr. kan henføres til de generelle reserver, 10 mio. kr. til interne forsikringspuljer samt 20,8 mio. kr. vedr. løn- og udviklingspuljer. Den resterende del på 7 mio. kr. vedrører forsinkede projekter og fremtidige investeringer, som forventes udskudt til 2020.

 

Teknik- og Miljøudvalget

Samlet set forventes et merforbrug på 17,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et akkumuleret underskud vedrørende vejafvandingsbidrag på ca. 14,4 mio. kr. Herudover vedrører de væsentligeste afvigelser merudgifter til ejendomsskatter på byggemodningsområdet, herunder et overført merforbrug fra 2018, samt merudgifter til vedligeholdelse af tekniske installationer i kommunale ejendomme.

 

Byplanudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af en række mindre forskydninger.

 

Børne- og Familieudvalget

Samlet set forventes et merforbrug på drift på 2,4 mio. kr., primært som følge af stigende udgifter til dagpleje, privat pasning og det specialiserede område.

 

Merforbruget på dagplejen og privat pasning kompenseres af et mindreforbrug på de øvrige dagtilbud samt provenuet, som forventes ved overgangen fra fritidshjem til SFO (jf. budget 2019-22). Herudover reduceres det samlede merforbrug i 2019 af en éngangsindtægt vedrørende mellemkommunal refusion.

 

Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 30 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes blandet andet handicapområdet, hvor der er overført et merforbrug på selvforvaltningsområdet samt øgede udgifter som følge af kapacitetsmangel, øget kompleksitet samt medfinansiering af psykiatripladser. Herudover er der merudgifter på hjælpemiddelområdet, sygeplejen samt fysioterapi.

 

Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 46,8 mio. kr., som består af flere elementer. For det første et merforbrug på servicedriftsudgifter på 5,4 mio. kr., som primært vedrører forsorgshjem, hjemløseteam, bostøtte og STU. For det andet et merforbrug på 20,4 mio. kr. på det budgetgaranterede område, som vedrører førtidspension og ledighedsydelse. For det tredje et merforbrug på aftaleområdet (DUT) på 5.5 mio. kr., som vedrører fleksjob, sygedagpenge og boligstøtte. For det fjerde et merforbrug på 15 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskudsområdet, hvor de væsentligste afvigelser er i forhold til dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til en overførsel fra 2018 på 16,1 mio. kr., hvoraf 6,3 mio. kr. er prioriteret i 2019. De resterende 9,8 mio. kr. vedrører midler til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg, decentrale kulturinstitutioner samt forenings- og idrætshalsområdet.

 

Forebyggelsesudvalget

På Forebyggelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug i 2019 på 18,5 mio. kr., som kan henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Som følge af usikkerhed i datagrundlaget for det kommunale udgiftsniveau er acontobetalingerne fastfrosset i 2019. Sundhedsdatastyrelsens acontoberegninger er imidlertid lavet ud fra en forudsætning om, at kommunerne først kunne nå at få decemberregningen for 2018 med i 2019-regnskabet. I Herning kommune er alle 2018-afregninger registreret i 2018, hvilket er årsagen til, at der opstår et mindreforbrug i 2019 i forhold til budgettet. Der er således tale om en forskydning. Regeringen har i september besluttet at fastholde fastfrysningen i 2020, så kommunerne igen er sikret budgetsikkerhed i 2020.

 

Bemærkninger til det samlede forventede regnskab vedrørende drift

Driftsudgifterne i det kommunale budget har forskellig karakter både styringsmæssigt - såvel internt som i relation til økonomiaftalen - og i forhold til finansiering. Tabellen nedenfor viser den samlede driftsafvigelse både i forhold til det korrigerede og det oprindelige budget, opdelt på henholdsvis servicedriftsudgifter og øvrige udgifter.

 

Specifikation af forventet afvigelse 2019 – drift:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

I forhold til servicedriftsrammen, som er identisk med det oprindelige budget 2019 og som vil danne grundlag for en eventuel udmøntning af en regnskabssanktion, forventes aktuelt et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr.

 

På de øvrige udgiftsområder forventes et samlet merforbrug på 30,3 mio. kr., hvor de væsentligste afvigelser vedrører beskæftigelsesområdet (budgetgaranti, øvrige overførsler og forsikrede ledige) samt den aktivitetsbestemte medfinansiering.

 

Mindreforbruget vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes jfr. bemærkning under Forebyggelsesudvalget at skulle anvendes til dækning af efterreguleringer vedrørende 2019, som forfalder i 2020.

 

 

Anlægsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 – anlæg:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Bemærkninger til anlæg

I forhold til anlægsudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 145 mio. kr., som primært vedrører følgende:

  • Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 47,7 mio. kr. Afvigelsen vedrører NIDO-projektet med 20 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, 10,5 mio. kr. vedr. jordforsyningsområdet samt opsparing til større renoveringsarbejder vedrørende administrationsbygninger.
  • Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 13,8 mio. kr., som primært vedrører byggemodning.
  • Byplanudvalget forventer et mindreforbrug på 17,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes overførsel fra 2018 på ca. 14 mio. kr. Overførslen består af udskudte projekter eller forskydninger mellem årene.
  • Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som primært skyldes periodisering.
  • Social- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 17 mio. kr. Den væsentligste årsag er en tidsmæssig forskydning vedrørende udvidelsen af Rosenholm.
  • Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 46,3 mio. kr., som skyldes udskudte projekter og forskydninger vedrørende flerårige projekter.

 

Finansielle konti

På de finansielle konti forventes en mindreindtægt på 17,8 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig med mindreindtægt på skatteområdet på 6,2 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskat, lavere lånoptagelse på 12,8 mio. kr. vedrørende ældreboligbyggeriet Rosenholm, merindtægt på 4,2 mio. kr. som følge af ny overgangsordning vedrørende opdatering af aldersbetinget udgiftsbehov samt lavere renteindtægter på 3 mio. kr.

 

 

Bevillingsmæssige ændringer

De bevillingsmæssige ændringer, der er opsamlet fra fagudvalgenes budgetopfølgningssager, fremgår af nedenstående tabel. For nærmere specifikation af de enkelte punkter henvises til bilag 1 vedlagt sagen.

 

   

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,

  

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 i øvrigt tages til efterretning
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 31-10-2019
  • Bilag 2 - Orientering om salg siden 17.06.19