Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

204. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til almindelig orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.


Ændringer til råd, udvalg og kommissioner:


Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 • Den demokratiske samtale
 • Dækningsafgift kommuner 2021
 • Ændring af vederlagsbekendtgørelse
 

205. Udpegning af nyt medlem til henholdsvis Børne- og Familieudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-20 Sagsbehandler: Signe Maibom Krøjgaard  

Udpegning af nyt medlem til henholdsvis Børne- og Familieudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådsmedlem Dorte West (V) anmoder om at udtræde af Børne- og Familieudvalget. Byrådsmedlem Anne Mette Bang Rasmussen (V) anmoder om at udtræde af Økonomi- og Erhvervsudvalget begge med udgangen af november 2020.


Venstre indstiller, at Anne Mette Bang Rasmussen indtræder i Børne- og Familieudvalget og at Dorte West indtræder i Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 1 december 2020.


Som følge af ændringerne indstiller Venstre også ændringer på enkelte tillidsposter.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Dorte West ønsker at udtræde af Børne- og Familieudvalget med udgangen af november 2020. Venstre har retten til at udpege det nye medlem og indstiller, at Anne Mette Bang Rasmussen indtræder i Børne- og Familieudvalget pr. 1. december 2020.


Udvalgsmedlem Anne Mette Bang Rasmussen ønsker at udtræde af Økonomi- og Erhvervsudvalget med udgangen af november 2020. Også her har Venstre retten til at udpege det nye medlem. Venstre indstiller at Dorte West indtræder i Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 1 december 2020.


Forudsat politisk godkendelse af ovenstående indstiller Venstre endvidere følgende ændringer i konstitueringen


- KL repræsentantskab - stedfortræder for borgmesteren: Dorte West udpeges i stedet for Anne Mette Bang Rasmussen


Børne- og Familieudvalget skal på førstkommende møde vælge ny udvalgsformand. I henhold til den samlede konstitueringsaftale besætter Venstre denne post, og Venstre indstiller Anne Mette Bang Rasmussen som ny formand. Fra 1. december 2020 og frem til at ny formand er valgt på møde den 9. december 2020 vil Børne- og Familieudvalgets næstformand være fungerende formand. Som følge af, at ny udvalgsformand vælges, vil følgende tillidsposter skulle besættes af ny udvalgsformand:

- Handicaprådet,

- Bestyrelsen for Herning Skolemuseum.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at byrådsmedlem Dorte West udtræder af Børne- og Familieudvalget med udgangen af november 2020
at byrådsmedlem Anne Mette Bang Rasmussen udtræder af Økonomi- og Erhvervsudvalget med udgangen af november 2020
at byrådsmedlem Anne Mette Bang Rasmussen udpeges som nyt medlem af Børne- og Familieudvalget pr. 1. december 2020
at byrådsmedlem Dorte West udpeges som nyt medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 1. december 2020
at byrådsmedlem Dorte West udpeges til KL repræsentantskab - stedfortræder for borgmesteren i stedet for Anne Mette Bang Rasmussen pr. 1. december 2020.


Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

206. Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2020

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-3-19 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2020 på det samlede kommunale område.


Samlet set forventes et merforbrug på 11,7 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 144,4 mio. kr. vedrørende anlæg, set i forhold til det korrigerede budget 2020.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2020.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020.


Driftsudgifter:


Forventet regnskab 31. august 2020 – drift:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et samlet mindreforbrug vedrørende drift på 11,7 mio. kr.


Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.


Forventet afvigelse 31. august 2020, drift – fordeling:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Beløbene under selvforvaltning og projekter vedrører decentrale institutioner eller er afsat til konkrete projekter. Mindreforbrugene forbedrer således den totale afvigelse, men bliver i overførselssammenhæng saldooverført til det kommende regnskabsår. Beløbene kan derfor principielt ikke indgå som finansieringskraft til merforbrugene på de øvrige områder.


Merforbruget på områderne udenfor rammestyring finansieres jfr. styringsprincipperne af de likvide aktiver, imens merforbruget på det rammestyrede område i udgangspunktet vil indgå i overførslerne til 2021. Merforbruget på 127,1 på områder udenfor rammestyring skal ses i sammenhæng med reguleringerne i Midtvejsreguleringen vedrørende beskæftigelsesområdet, som udgør i alt 92,2 mio. kr. Korrigeres for disse, vil merforbruget være 34,9 mio. kr.


Bemærkninger til afvigelserne vedrørende drift:

I nedenstående afsnit gennemgås afvigelserne overordnet for hvert fagudvalg. For yderligere specifikation af afvigelserne henvises til sagsfremstillingerne for de respektive fagudvalg, som er behandlet i oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 89,7 mio. kr. Mindreforbruget findes primært på Serviceområde 20 Administration, hvor der forventes et mindreforbrug på 86,5 mio. kr. Heraf kan 36 mio. kr. henføres til den generelle reserve, 30 mio. kr. vedrører ikke-forbrugte overførsler fra 2019 og 7,6 mio. kr. kan henføres til interne forsikringspuljer. Den resterende del dækker over merforbrug vedrørende barselspuljen samt opsparinger i administrationen til udviklingsprojekter, ombygninger på rådhuset mv.


Teknik- og Miljøudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. Beløbet dækker blandt andet over et merforbrug på Serviceområde 01Byggemodning på 2,5 mio. kr. - primært som følge af stigende ejendomsskatter, hvoraf 2,1 mio. kr. er overført fra 2019. Herudover et merforbrug på Serviceområde 09 Trafik på i alt 4,4 mio. kr., hvoraf akkumuleret underskud vedrørende vejafvandingsbidrag udgør 4,3 mio. kr. I afvigelsen er ligeledes indeholdt et mindreforbrug vedrørende kollektiv trafik på ca. 1,9 mio. kr. og en række små merforbrug vedrørende blandt andet vintertjeneste og belægninger. Der er mindreforbrug på Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger på 1,1 mio. kr., som primært vedrører skadedyrsbekæmpelse. Herudover et mindreforbrug på Serviceområde 07 Renovation på i alt 3,8 mio. kr., som primært skyldes merindtægter vedrørende gebyrer og salg fra genbrugspladsen og mindreudgifter til renovationsordningen, da implementering af den nye affaldsordning er udsat. På de øvrige serviceområder forventes mindre afvigelser +/-.


Byplanudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 0,261 mio. kr.


Børne- og Familieudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 30,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes ligger primært på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler og kan henføres til et allerede oparbejdet mindreforbrug i foråret, aflyste arrangementer og projekter som konsekvens af Covid 19, lavere udgifter til bygningsdrift som følge af Covid 19 samt færre børn på SFO-området end budgetteret. Hertil kommer stigende indtægter fra mellemkommunal refusion.

På Serviceområde 10 Dagtilbud for børn forventes et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr. Afvigelsen dækker over blandt andet merforbrug vedrørende dagplejen som følge af et større fald i antal børn end tidligere forudsat og et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende PAU-elever. Herudover er der på serviceområdet en del
afvigelser +/- som følge af Covid 19.


Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et merforbrug på i alt 26,6 mio. kr. Heraf vedrører 4,1 mio. kr. Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri som følge af åbning af nye pladser ved Rosenholm, objektiv finansiering af det regionale tilbud Kofoedsminde samt særlige psykiatriske pladser på sygehusene. Den resterende merudgift på 22,5 mio. kr. vedrører Serviceområde 18 Sundhed og Ældre og skyldes merforbrug på hjælpemiddelområdet, rekruttering på elevområdet samt merudgifter som følge af Covid 19.


Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 100 mio. kr., som dækker over et mindreforbrug på 24,3 mio. kr. vedrørende decentrale enheder og projekter, et lille mindreforbrug på 0,2 mio. kr. centrale konti samt et merforbrug på områder udenfor rammestyring (beskæftigelsestilskudsområdet,
budgetgaranti og aftaleområdet) på 124,5 mio. kr. Den væsentligste del af sidstnævnte vedrører et merforbrug på beskæftigelsestilskudsområdet på 87,9 mio. kr. , som vil blive reduceret med 63,8 mio. kr., der er tilført i forbindelse med Midtvejesreguleringen, men først korrigeret i budgettet efter den 31. august 2020.


Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 18,9 mio. kr. Af disse udgør 14,1 mio. kr. overførsel af uforbrugte midler fra 2019. Den resterende del vedrører midler afsat til fremtidig vedligeholdelse af svømmehal samt midler vedrørende aflyste events.


Forebyggelsesudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes periodisering vedrørende projekter under Sundhedsfremme og Forebyggelse.


Vedrørende den kommunale medfinansiering forventes der balance i 2020 som følge af, at regeringen indtil videre har fastfrosset acontobetalingerne.Overholdelse af servicedriftsrammen

I forhold til servicedriftsrammen for 2020, som er reguleret i henhold til Midtvejsreguleringen og som vil danne grundlag for en eventuel udmøntning af en regnskabssanktion, forventes aktuelt et samlet mindreforbrug på 12,1 mio. kr.

I forbindelse med Midtvejsreguleringen blev foretaget en delvis og foreløbig udmøntning på i alt 14,8 mio. kr. ud af den foreløbige Covid 19-kompensation i 2020 på 20,7 mio. kr. Den resterende del på 5,9 mio. kr. er endnu ikke udmøntet og vil derfor ved den endelige udmøntning påvirke servicedriftsrammen negativt. Dette vil dog modsvares af den omplacering i nærværende sag på 7,9 mio. kr. vedrørende finanslovstilskud til minimumsnormeringer, hvor indtægtsbudgettet flyttes fra en finansiel tilskudskonto til en driftskonto på dagtilbudsområdet.


Covid 19 - status

Herning Kommunes andel af den foreløbige Covid 19 kompensation for 2020 blev i forbindelse med Midtvejsreguleringen (ØKE 17/8-2020) udmøntet delvist til de serviceområder, der har flest decentrale enheder med direkte borgerkontakt. Fordelingen var at betragte som foreløbig, idet endelig stillingtagen skulle ske, når den samlede kompensation var kendt.


Primo oktober 2020 er indsamlet opdaterede vurderinger på den økonomiske påvirkning af Covid 19 til brug for en indberetning til KL, og på samme tidspunkt er gennemført en budgetopfølgning. Begge dele peger i retning af både lavere merudgifter i forbindelse med Covid 19 og en anden fordeling mellem serviceområder end tidligere antaget.


KL indsamler nye oplysninger fra kommunerne primo november og opfølgning på Covid 19-kompensationen i Økonomiaftalen forventes at ske ultimo november, hvorefter endelig kompensation for 2020 forventes udmeldt.


Der er iværksat en nærmere afdækning af både mer- og mindreudgifterne i Herning Kommune med henblik på at kunne forelægge en sag på decembermødet med forslag til proces vedrørende regnskabsafslutningen for 2020, som håndterer såvel endelig fordeling af Covid 19-kompensation for 2020 som behov for eventuelle tilpasninger af den vanlige praksis.Anlægsudgifter:


Forventet regnskab 31. august 2020 – anlæg:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrugBemærkninger til anlæg:

I forhold til anlægsudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 144,3 mio. kr. ift. det korrigerede budget.


Jfr. Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 2. april 2020 blev der fremrykket anlægsinvesteringer for 41,1 mio. kr. Af disse forventes ca. 34 mio. kr. brugt i 2020. Afvigelsen skyldes et mindreforbrug på projekterne vedrørende ombygning af rådhuset (2 mio. kr.), Sunds Aktiv Center (2 mio. kr.), Nordvesthallen (3 mio kr.) samt Sunds Klubhus (0,5 mio. kr.).


Afvigelserne på anlægsområdet vedrører følgende:

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et mindreforbrug på 27,4 mio. kr., som skyldes forskydninger.
 • Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 31,6 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til udgifter vedr. byggemodningsprojekter, som er udskudt til 2021.
 • Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 33,6 mio. kr., hvilket primært skyldes forskydninger mellem årene.
 • Social- og Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket skyldes forskydninger mellem årene.
 • Byplanudvalget forventer et mindreforbrug på 15 mio. kr., som skyldes henholdsvis overførsler fra 2019 samt udskudte projekter eller forskydninger mellem årene.
 • Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 31,9 mio. kr. Dette kan henføres til udskudte projekter eller forskydninger vedr. flerårige projekter.


Herudover bemærkes det, at anlægsloftet for 2020 blev suspenderet jf. aftale mellem KL og regeringen som en del af de iværksatte tiltag som følge af Covid 19 (26. marts 2020).Finansielle konti:

På de finansielle konti forventes en merudgift/mindreindtægt på 10,3 mio. kr. De primære årsager er en nedjustering af renteindtægterne, merudgift vedrørende finansiering af indefrosset grundskyld, merudgift vedrørende afdrag på lån bl.a. vedrørende fremrykkede investeringer samt mindreindtægt på vedrørende ejendomsskatter som følge af ændrede vurderinger fra SKAT.Bevillingsmæssige ændringer:

De bevillingsmæssige ændringer, der er opsamlet fra fagudvalgenes budgetopfølgningssager, fremgår af nedenstående tabeller. Tabellerne er opdelt i henholdsvis tillægsbevillinger/omplaceringer og ekstern finansiering.


For nærmere specifikation af de enkelte punkter henvises til bilag vedlagt sagen.
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 2. november 2020 besluttede udvalget, at der tilføres 13 mio. kr. til SO17 Forsørgelse og beskæftigelse, hvorefter der er taget stilling i henhold til midtvejsreguleringen.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Byrådet godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,


at der på decembermødet forelægges en sag med forslag til proces vedrørende regnskabsafslutningen for 2020, som håndterer såvel endelig fordeling af Covid 19-kompensation for 2020 som behov for eventuelle tilpasninger af den vanlige regnskabs- og overførselspraksis,


at der tilføres 13 mio. kr. til SO17 Forsørgelse og beskæftigelse til dækning af de forventede merudgifter på henholdsvis det budgetgaranterede område og aftaleområdet, hvorefter der anses at være taget stilling til bevillingsmæssige ændringer på området jfr. skitseret i Midtvejsreguleringen (ØKE 17/8-2020),


at budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 i øvrigt tages til efterretning.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 2 - Orientering om salg
 • Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 31082020
 

207. Budget 2021-2024 - godkendelse af endelige takster

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Budget 2021-2024 - godkendelse af endelige takster

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


x


Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

I forlængelse af 2. behandlingen af budget 2021-2024 forelægges opdaterede takster for 2021 til godkendelse.


Taksterne er tilpasset de ændringsforslag og tekniske korrektioner, som er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af det endelige budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

Taksterne for 2021, der principielt blev godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2021-2024 (BYR 6/10-2020, pkt. 185), var foreløbige.


På baggrund af det vedtagne budget inkl. ændringsforslag (budgetforlig) og tekniske korrektioner, er der nu foretaget opdatering af taksterne.


Takster vedrørende omsorgs- og specialtandpleje (Serviceområde 16 Børn og Familie) samt døgnforplejning på plejecentre m.v. (Serviceområde 18 Sundhed og Ældre) udmeldes fra Sundheds- og Ældreministeriet forventeligt ultimo november 2020 og vil derfor først kunne opdateres på dette tidspunkt. Administrationen anmoder om bemyndigelse til at opdatere de manglende takster, efterhånden som disse udmeldes fra ministerierne.


Samtlige borgerrettede takster gældende for Herning Kommune vil blive udmeldt jfr. vanlig praksis og desuden indgå i takstoversigten, der er en del af det trykte budget 2021-2024.


De opdaterede takster for 2021 er vedlagt som bilag til sagen.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at de opdaterede takster for 2021 i vedlagte bilag godkendes,
at administrationen bemyndiges til at opdatere de manglende takster for 2021 på Serviceområde 16 Børn og Familie og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Takstoversigt 2021
 

208. Forslag til ændring af beløbet på Herning byråds pris for frivilligt arbejde samt gavestørrelse ved foreningers mv jubilæer

Sagsnr.: 00.05.07-P24-1-20 Sagsbehandler: Inger Marie Jørgensen  

Forslag til ændring af beløbet på Herning byråds pris for frivilligt arbejde samt gavestørrelse ved foreningers mv jubilæer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x

x


Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Det indstilles, at beløb for Byrådets pris for frivilligt arbejde samt gavestørrelse ved foreningers, skolers, daginstitutioners mv jubilæer reguleres.


Sagsfremstilling

Byrådets pris for frivilligt arbejde

FN udnævnte 2001 til Internationalt Frivillighedsår, blandt andet for at styrke frivilligt arbejde inden for f.eks. det sociale, økonomiske, kulturelle, humanitær og det fredsskabende område.

I den forbindelse vedtog Herning byråd den 27. februar 2001 at oprette Herning byråds pris for frivilligt arbejde.

Det blev besluttet, at prisen skulle bestå af et kontant beløb på 5.000 kr. og et diplom.

Prisen er efterfølgende uddelt hvert år med det samme beløb, og skal derfor uddeles for 20. gang i år.


Da der ikke er sket en regulering af beløbet siden 2001 foreslås det, at beløbet til uddeling forhøjes til 10.000 kr. med virkning fra 2020.


Til sammenligning er taksten på andre priser, som Herning Kommune uddeler, følgende:

Kulturprisen: 10.000 kr.

Idrætslederprisen: 10.000 kr.

Handicapprisen: 10.000 kr.


Samtidig foreslås, at vedtægterne for Herning byråds pris for frivilligt arbejde ændres i forhold til følgende:

Pkt. 3: "indgives" erstattes med "sendes"

Pkt. 3: "til det i punkt 4 omhandlede bedømmelsesudvalg " ændres til "til bedømmelsesudvalget, beskrevet i punkt 4"

Pkt. 4: "Borgmesteren og Herning byråds til enhver tid værende gruppeformænd udgør det bedømmelsesudvalg, der bedømmer indstillingerne og uddeler prisen." ændres til "Bedømmelsesudvalget består af borgmesteren og gruppeformændene i Herning byråd. Udvalget bedømmer indstillingerne og uddeler prisen."

Pkt. 6. Beløbet ændres fra 5.000 til 10.000 kr., "påskriften" ændres til "teksten" og "indstiftet" ændres til "stiftet".


Foreninger, skoler, daginstitutioners jubilæer

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 2. marts 1992 at uddele gave til foreninger, skoler og daginstitutioner ved institutionernes jubilæer. Der lægges op til at gavestørrelsen reguleres.nuværende niveau

forslag 1

forslag 2

25 års jubilæum

2500

5000

0

40 års jubilæum

2500

5000

0

50 års jubilæum

5000

7500

7500

75 års jubilæum

7500

10000

10000

100 års jubilæum

10000

15000

15000På møde den 2. november 2020 besluttede Økonomi- og erhvervsudvalget, at regulering sker jf. sagens forslag 1 med den ændring at gave til foreningers 40 års jubilæum udgår, og at det indføres at give gave ved 125 års jubilæum på 20.000 kr.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at beløbet på Herning byråds pris for frivilligt arbejde med virkning fra 2020 forhøjes til 10.000 kr.
at de opdaterede vedtægter vedrørende Herning byråds pris for frivilligt arbejde godkendes
at gavestørrelsen til foreninger, skoler, daginstitutioner mv ved jubilæer reguleres jf sagens forslag 1 med følgende ændringer:

- gave ved 40 års jubilæum udgår og

- gave ved 125 års jubilæum indføres med gavestørrelsen 20.000 kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Vedtaegter 2020
 

209. Forslag til plan for almene boliger 2021-2024

Sagsnr.: 03.02.00-G01-4-20 Sagsbehandler: Signe Maibom Krøjgaard  

Forslag til plan for almene boliger 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Der fremsendes plan for almene boliger 2021-2024. Denne og sidste plan for almene boliger er blevet politisk behandlet forskudt fra de tidligere behandlinger, fra 2021 forventes det at behandlingen går tilbage til politisk behandling af Plan for almene boliger i juni måned.

Sagsfremstilling

I forslag til Plan for almene boliger 2021-2024 er indarbejdet en kvote på 50 ungdomsboliger i Dalgasgade 13-15, som allerede er besluttet i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget for 2021. Godkendelse af skema A dette projekt forventes at kunne ske inden årsskiftet.


Derudover har administrationen modtaget en række ansøgninger om nybyggeri. For at sikre at boligerne ikke kun løser et behov her og nu men også støtter den ønskede politiske retning for udviklingen af Herning Kommunes vil administrationen anbefale at projekterne for at komme i betragtning til kvoter skal gøre sig gældende inden for minimum to af nedenstående kriterier:

 • byggerier, der direkte understøtter en boligstrategisk eller byudviklingsmæssig retning
 • byggerier, der kommer med bæredygtige innovative bud på boliger/byggerier, der kan løfte niveauet af almene boliger i kommunen fx med tanke på bæredygtighed
 • byggerier, der løser specifikke prioriterede boligudfordringer inden for et år eller to


Følgende yderligere henvendelser lever op til to eller flere af kriterierne efter administrationens vurdering og indstilles derfor indarbejdet i plan for almene boliger, såfremt der politisk er opbakning


Følgende henvendelser lever efter administrationens vurdering op til to eller flere af kriterierne og anbefales derfor indarbejdet i Plan for almene boliger, såfremt der er politisk, opbakning:


Bo, lev og lær (tidligere SIND-projektet):

Projektet er i den allerede vedtagende plan tildelt kvote på 40. Fruehøjgaard ansøger om yderligere op til 40 kvoter til projektet, som tænkes placeret i den nordlige del af Herning by nærmere bestemt i Tingvejområdet. Baggrunden for dette ønske er bl.a. at en større andel af de almene boliger vil betyde en større anlægssum, som vil forøge mulighederne for at sikre det fællesskab mellem beboerne i boligerne, virksomheden der beskæftiger nogle af beboerne fra målgruppen og Minihøjskolen, der er det helt centrale omdrejningspunkt i tankerne for projektet. Det er administrationens vurdering, at en forøgelse af kvoten, og dermed antallet af almene boliger i projektet til 80 boliger vil være en meget betydelig udvidelse, som det for nuværende vurderes, vil overstige behovet for boliger til de primære målgrupper i området. Boligselskabet foreslår, som et tænkt eksempel, en fordeling på 30 ungdomsboliger og 50 almene familieboliger. Administrationen vurderer, at f.eks. første etape af byggeriet kan være 30 ungdomsboliger og 30 familieboliger, og projektet kan senere, såfremt der skulle vise sig behov efter ventelisterne, udvides med f.eks. yderligere 20 eller flere almene ungdomsboliger. Beliggenheden af ungdomsboliger vurderes at være god i forhold til afstanden til bymidten og uddannelsesinstitutionerne i området ved lillelundvej.


Administrationen vurderer, at projektet understøtter behovet for sætte skub i udviklingsplanen for i byomdannelsen af området ved Tingvej, og projektet rummer i sig selv, en unik og innovativ løsning i samarbejdskonstallation mellem en privat virksomhed, et boligselskab, en uddannelsesinstitution og Kommunen, med henblik på at skabe udviklende og trygge rammer, for en i forvejen vanskelig stillet gruppe unge, som har brug for et særligt trygt bomiljø og uddannelses- og jobmulighed, for at lære bedre at kunne mestre tilværelsen.


Gødstrup

Projektet er i den allerede vedtagende plan tildelt kvote på 40. Calum, som er det private byudviklingsfirma, der forstår første etape af byggemodningen i Gødstrup, anmoder om at kvoten forhøjes til 61 almene boliger, der varierer mellem 60 og 95 kvm.


Baggrunden for dette ønske er, at der efter ansøgers vurdering er behov for at kvoten øges i forhold til udviklingen af området ved det nye Regionshospital, og det dermed forventede behov for boliger i området.


Administrationen vurderer, at det for nuværende er vanskeligt at vurdere, om behovet for almene boliger vil være opfyldt med 40 eller 61 boliger, når regionshospitalet sættes i drift om 1-1½ år. Med rimelig stor sikkerhed må det dog antages, at der vil være et behov for boliger i området når sygehuset åbner, bl.a. også fordi sygehuset bliver en, en-dog meget stor arbejdsplads, som vil tiltrække nye borgere til kommunen, hvor en almen familiebolig, for manges vedkommende kan være en oplagt ”første bolig” i Herning.


Administrationen vurderer, at projektet understøtter behovet for at sætte skub i udviklingen af den nye bydel i Gødstrup Syd ved Sygehuset. I forvejen er der en kraftig udbygning i gang med åben-lav boliger i den nordlige del af Snejbjerg, som ser ud til at fortsætte de kommende år, og en blandet og varieret bolig sammensætning i byudviklingen i området, vil både understøtte intentionerne i helhedsplanen for den nye bydel i Gødstrup, og efter alt at dømme, vil adgangen til almene boliger i området også øge interessen for at bosætte sig i bydelen. Perspektivet er på sigt, at også private investorers incitament til at fortsætte byudviklingen vil være større.


Men da det er vanskeligt at forudsige behovet præcist her og nu, er det administrationens anbefaling, at kvotetilsagnet på 40 bør fastholdes for nuværende, idet udviklingen i det private ejendomsmarked følges nøje, lige som udviklingen i ventelisterne til almene boliger følges nøje, evt. med henblik på, at kvoten ved behandlingen af et af de kommende års Plan for almene boliger, evt. suppleres med yderligere kvoter.


Der er indkommet ansøgning om kvote til opførelse af ungdomsboliger ved Møllegade ”Midtgaardgrunden” i Herning, samt ansøgning om opførelse af almene boliger på den tidligere rådhusgrund i Vildbjerg.


Administrationen vurderer ikke, at der for nuværende er behov for at opføre yderligere ungdomsboliger i Herning. Som nævnt ovenfor er der godkendt et projekt i Dalgasgade, der opføres fra 2021 og frem samt 100 ungdomsboliger i Herning +. Hertil kommer et antal ungdomsboliger i Tingvej området. Det ansøgte projekt vurderes ikke på afgørende måde at falde ind under kriterierne for opnåelse af kvote.


Den ansøgte kvote til almene boliger på rådhusgrunden i Vildbjerg vurderes ikke umiddelbart at opfylde kriterierne for tildeling af kvoter. En justering af projektet har dog ikke været drøftet med ansøger. Men et projekt på grunden kunne rumme en mulighed for en boligstrategisk og byudviklingsmæssig retning, med f.eks. en særligt bæredygtig vinkel, eller udvikling af et seniorboligfællesskab, som det kunne være interessant at boligselskaberne kunne udvikle, evt. sammen med lokale borgere. Administrationen foreslår derfor, at et projekt på rådhusgrunden i Vildbjerg udbydes med en kvote til realisering i 2022 eller senere, f.eks. med ønske om, at det etableres som et seniorboligfællesskab.


Den samlede opdaterede plan for almene boliger 2021-2024 foreslås derfor at se ud som følger inklusiv
Igangv.


PlanBeliggenhed

Betegnelse

Selskab

2020

2021

2022

2023

2024

Bemærkninger

Herning

Bo, Lev, lær

Fruehøjgård


40+20*


Bethaniagade

Herning Kommune

16Dalgasgade50


Herning+

Lejerbo100/30
Gødstrup


40Vildbjerg

gl. rådhusgrundEvt. udbud om fx seniorboligfællesskab i 2022 eller derefter

Herning

MøllegadeAfvente boligsituationen på ungdomsboliger

Familieboliger i alt16

60*

30

40Ungdomsboliger i alt
50

100
*Der er ansøgt om yderligere boliger med en procentdel almindelige familieboliger
Boliger med rød skrift er ungdomsboliger
Grøn skrift er Skæve boliger
Blå skrift er til boligsociale formål

Økonomi:


Herning Kommunes skal for de enkelte byggerier finansiere 10% som kommunalt grundkapitalindskud, der indbetales til Landsbyggefonden.
Det vurderes, at der i perioden 2020 til 2024 er afsat budgetmidler nok til finansiering af denne udgift.På mødet d. 2. november 2020 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at 4. og 5. at-punkt præciseres ved at slette "på nuværende tidspunkt".

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at den besluttede kvote på 50 ungdomsboliger i Dalgasgade 13-15 indarbejdes i planen
at en yderligere kvote på 20 familieboliger til Bo, Lev, Lær projektet besluttes og indarbejdes i planen
at der ikke på nuværende tidspunkt gives yderligere kvote i Gødstrup etape 1
at der ikke gives kvote til ungdomsboliger i Møllegade, Midtgaardgrunden
at der ikke gives kvote til konkret projekt på rådhusgrunden i Vildbjerg.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Borgerlisten kan ikke tiltræde femte at-punkt, idet Borgerlisten ønsker, at der indledes en dialog vedr. etablering af eksempelvis seniorbofællesskab eller andet på rådhusgrunden i Vildbjerg.

 

210. Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo afd. 107. Porshøj i Herning.

Sagsnr.: 03.02.00-G01-7-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo afd. 107. Porshøj i Herning.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: - Vibeke Hother, Signe Maibom Krøjgaard.

Sagsresume

Folketinget har besluttet at afsætte 30,2 mia. kroner til grøn renovering af boliger i den almene sektor frem mod 2026. Med aftalen afsættes der 18,4 mia. kr. i 2020 og 2021 til en ekstraordinær fremrykning af renoveringsindsatsen, så LBF's venteliste kan blive afviklet. I forbindelse med aktivering af venteliste-køen er det prioriteret at sikre, at der i tilknytning til renoveringerne gennemføres yderligere grønne tiltag, der oplagt kan indpasses og supplere renoveringerne.

LBF har på baggrund af folketingets beslutning meddelt boligselskabet Fællesbo, at såfremt Herning Kommune godkender det fremsendte Skema A, så har LBF godkendt den i sagen beskrevne finansiering og støtte. Der skal herefter foretages en grøn screening af projektet. Forslagene til yderligere grønne tiltag forudsættes indarbejdet i projektet indenfor de retningslinjer, som LBF fastsætter.


Boligorganisationen Fællesbo ønsker at renovere afdeling 107, Porshøj i Herning. Afdelingen består af 441 almene familieboliger fordelt på 18 ungdomsboliger og 423 familieboliger.


Boligerne er opført i 1963 og er derved over 57 år gamle. Afdelingen står i dag med et ufravigeligt renoveringsbehov, der er derfor udarbejdet en helhedsplan for afdelingen.


Planen er udarbejdet i dialog med Landsbyggefonden (LBF). Boligselskabet Fællesbo fremsendte i 2013 til Landsbyggefonden 1. version af helhedsplan for afdeling 107. I 2016 besigtigede Landsbyggefonden afdelingen, og efter løbende dialog mellem parterne fremsender LBF i 2020 en finansieringsskitse til Boligselskabet Fællesbo, som viser hvordan LBF kan støtte helhedsplanen.


Landsbyggefonden har meddelt Boligforeningen Fællesbo, at såfremt Herning Kommune godkender det fremsendte Skema A, Så har Landsbyggefonden godkendt den i sagen beskrevne finansiering og støtte.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af afdeling 107 - Porshøj.


Afdeling 107 Porshøj er beliggende i den nordlige del af Herning By, ved H.P. Hansensvej lige syd for Komponistkvarteret. Afdelingen er en af de større afdelinger i Herning Kommune bestående af 423 almene familieboliger og 18 almene ungdomsboliger. Afdelingen består af 21 bygninger fordelt med 10 boligblokke med 3 etager og 11 boligblokke med 4 etager.


Aktuelle byggefysiske udfordringer er bl.a.:

 • Kuldebroer ved alle lette facadepartier
 • skader på betonkonstruktioner, som skal udbedres. Armeringen i vigtige elementer ved altanerne er angrebet af rust.
 • I 2016 er der gemmenført betonundersøgelse af altanerne i afdelingen, undersøgelsen konkluderer at altanerne er i så dårlig stand, at det anbefales at de udskiftes i forbindelse med renoveringen.
 • Der er store gener i form af træk og kuldenedfald fra vinduespartierne.
 • Boligernes radiatorer er underdimensioneret og kan ikke levere den nødvendige varmeydelse.
 • Vinduer og udvendige døre trænger til udskiftning
 • tagisoleringen er mangelfuld, og tagbelægningen skal udskiftes
 • der er problemer med opstigning af regnvand i kælderen
 • afløbsinstallationer, faldstammer og elinstallationers skal udskiftes


I henhold til afdelingens problematikker vurderer Fællesbo, at det er nødvendigt med en gennemgribende renovering af afdelingens boliger, bygninger og udearealer.Det er ikke en mulighed at lade afdelingen fortsætte med de nuværende forhold og huslejeniveau.


Helhedsplanen er delt op i et afsnit om renoveringstiltag, et afsnit om moderniseringstiltag, et afsnit om tilgængelighedstiltag og et afsnit om tiltag vedrørende udearealer.


Helhedsplanens renoveringstiltag.


Med den ansøgte helhedsplan vil Fællesbo udføre følgende renoveringstiltag, som vil tage hånd om de ovenfor beskrevne problematikker:


 • Efterisolering af taggrum samt ny tagbeklædning (cementbaseret bølgeplade)
 • Udskiftning og efterisolering af lette facadepartier
 • Der udføres nye altangange i større dybde end eksisterende (af hensyn til etablering af tilgængelighed)
 • Nye vinduer og døre i facaden inkl. kælder (håndtering af kuldeindtræk ved vinduer i A-blokkene). Facadedøre til opgangene skiftes i B og C blokkene.
 • Håndtering af miljøfremmede stoffer i forbindelse med renoveringen (pcb, as-best, bly mv.)
 • Reparation af betonskader på altaner og søjler *
 • Ny puds på kældertrappen
 • Isolering af etagedæk på undersiden over kælder + loft
 • Istandsætning af trapperum
 • Renovering af kælder
 • Nye afløbs- og elinstallationer
 • Kloakseparering

* arbejdet er godkendt til at være omfattet af helhedsplanen, arbejdet er allerede udført, pga. forholdets kritiske natur.Helhedsplanens moderniseringstiltag.


Afdelingens boliger er i dag kendetegnet ved at have mindre badeværelser og mindre køkkener, som ligger i stor afstand til stuen. Desuden har flere af boligerne mørke entréer. Mange af boligernes kvadratmeter er placeret i fordelingsgang frem for opholdsrum.


Boligselskabet Fællesbo vurderer derfor, at der er brug for en gennemgribende renovering og modernisering af afdelingens boliger. Hensigten med helhedsplanen er at gøre boligerne mere lyse og imødekommende med større køkkener og bad. Samtidigt ønsker man at øge tilgængeligheden til 1/3 del af boligerne ved etablering af elevatorer i B og C blokkene, hvilket svarer til 10 elevatorer i alt.


I forbindelse med den planlagte helhedsplan nedlægges 24 boliger i nogle af blokkene, samtidigt tilføres der 24 boliger andre steder i forbindelse med visse lejemål der opsplittes til 2 mindre lejemål. Efter renoveringen vil der derfor fortsat være 441 lejemål i afdeling 107 Porshøj.Den foreslåede helhedsplan, sløjfer 27 etværelseslejligheder, som er placeret i dele af bygningerne, som skal give plads til elevatorer. Til gengæld er det lykkedes Fællesbo at øge antallet af toværelseslejligheder. Så helhedsplanen fastholder et betragtligt antal mindre lejligheder.


Med den ansøgte helhedsplan vil Fællesbo udføre følgende moderniseringstiltag på lejlighedsniveau:

 • Nyt rummeligt badeværelse med gulvvarme
 • Forberedelse for vaskesøjle i badeværelse
 • Nyt åbent køkken/mulighed for etablering af mere afskærmet køkken flere steder
 • Afskærmet/lukket køkken nogen steder
 • Lydisolering vertikalt og horisontalt
 • Ny entredør
 • Nye trægulve og fodlister, nye indvendige døre, maling af vægge, træværk og lofter
 • Ny balanceret ventilation samt emfang
 • Nye elinstallationer
 • Delvis udskiftning af VVS-installationer
 • Udskiftning af radiatorerne i alle lejligheder (boligernes radiatorer er underdimensionerede og kan ikke levere den nødvendige varmeydelse)
 • Ny udvidet altan (udvidet hvor det er muligt)


Helhedsplanens tilgængelighedstiltag.


Helhedsplanen lægger op til, at der etableres tilgængelige lejligheder for ældre og gangbesværede i ca. 1/3 af boligerne (144 boliger), dette gøres ved at etablere 10 elevatorer i bebyggelsen.


Helhedsplanens tiltag vedrørende udearealer.


Med den ansøgte helhedsplan vil Fællesbo udføre følgende tiltag vedrørende udearealerne.:


 • Etablering af brede strøg på tværs af bebyggelsen
 • Opholdsnicher på strøgene med mindre træer og buske
 • Nye stier/stisystemer (tilgængelighed)
 • Bedre belysning (på stier og parkeringsarealer)
 • Eksisterende buskbeplantning udtyndes
 • Omkring fælleshuset udvides det eksisterende terrasseanlæg og der laves fælles grillplads
 • Privathed & fællesskab – mulighed for skærmet ophold i det grønne
 • I den nordlige del af området etableres en mindre bakke, amfi-scene samt parkuranlæg (bakken kan anvendes som kælkebakke, tribune for den lille scene mv.) især målrettet afdelingens teenagere/unge
 • Inventar (bænke mv.) for at sikre ophold i området.
 • Legeplader, grillpladser kombineret med siddepladser tæt på og afskærmning for at etablere halvprivate og hyggelige nicher.
 • Etablering af hegn ved en del af afdelingens boliger i stueetagen
 • Parkeringspladser på nordsiden af Porsvænget
 • Forhaver udformes ens med fliseareal
 • Postkasseanlæg


Planafdelingen vurdering af helhedsplanens tiltag.


Facaderenovering.

Planafdelingen vurderer at helhedsplanens renoveringstiltag med udskiftning og efterisolering af de lette facadepartier, samt efterisolering af tagrum med ny tagbeklædning som beskrevet, er den bedste måde at renovere med hensyn til afdelingens fugt- og kuldeproblemer. Der er taget hensyn til bebyggelsens arkitektoniske enkle udtryk og søgt en bevaring af dette. Bebyggelsen fremstår i dag som en tidstypisk samlet helhed, på trods af Porsvænget der gennemskærer området. Ved bloktyperne B og C hvor der etableres tilgængelighed via elevatortårne i rødt murværk, integreres disse udtryksmæssigt i god sammenhæng med facaden.


Indretning af lejlighederne.

Planafdelingen vurderer at de nye lejlighedsindretninger generelt er løst med hensyn til at give en så optimal funktionel- og opholdsmæssig kvalitet som muligt, ud fra de eksisterende forhold. Indretningen rummer en større og tidssvarende fleksibilitet, med omplacering af køkken, større værelser- og badeværelser, ligesom lysindfaldet er forbedret. Det må dog forventes at ved udvidelse af altandybden til 1,50 m, vil der blive et forøget skyggeindfald i de underliggende lejligheder, ligesom der kan være indbliksgener til de lejligheder, der får indgangsdøre med glas ved svalegangene.

Udearealer og tilgængelighed.

For afd. 107 er det er en stor kvalitet, at de eksisterende træer er bevaret i friarealerne, da de er med til at give området karakter af en grøn sammenhængende helhed. Denne understreges fint med de skitserede tanker omkring nye opholdsarealer, der både rummer plads til mere privathed men også fællesskab. Områdets karakter og kvalitet, vil med en etablering af fartdæmpende tiltag på Porsvænget som beskrevet, medvirke til en trafikmæssig større sikkerhed for beboerne, i deres færdsel på tværs af området.


Grøn Screening.

I forbindelse med folketingets beslutning om aktivering af venteliste-køen ved LBF er det prioriteret at sikre, at der i tilknytning til renoveringerne gennemføres yderligere grønne tiltag, der oplagt kan indpasses og supplere renoveringerne.


Det er derfor en betingelse for renoveringsstøtte, at boligorganisationen gennemfører en grøn screening mv. af renoveringen. Forslagene til yderligere grønne tiltag forudsættes indarbejdet i projektet indenfor de retningslinjer, som Landsbyggefonden fastsætter. Tiltagene kan som udgangspunkt maksimalt øge anskaffelsessummen med ca. 5%, idet kompenserende besparelser er modregnet heri.


Fællesbo er i øjeblikket i gang med at foretage en grøn screening af projektet med indberetning for godkendelse hos LBF.


Fællesbo har oplyst at den grønne screening forventeligt giver mulighed for følgende energitiltag:

 • Ny mekanisk udsugning
 • Montering af solcelleanlæg
 • Efterisolering af etageadskillelse imod uopvarmet kælder
 • Efterisolering af massive ydervægge.
 • Efterisolering af tagrum


For afdelingen vil der løbende i projekterings- og udbudsfaserne op mod Skema B formentligt kunne findes flere energitiltag som ville kunne indarbejdes indtil man når loftet på de 5%. Lovgrundlaget giver mulighed for at optimere den grønne screening helt frem til indberetningen af skema B. Efter indberetningen skal der gennemføres en dialog med LBF med henblik på størrelsen og emnerne på støttemuligheden samt godkendelse.


Helhedsplanens påvirkning på huslejen i afdelingen.


Administrationen anbefaler, at helhedsplanen godkendes i sin helhed med de økonomiske konsekvenser som er beskrevet nedenfor under model 1. Administrationen og Fællesbo vurderer, at en helhedsplan eller gennemgribende renovering er påkrævet for at udbedre boligernes byggefysiske mangler og fremtidssikre afdelingen. Det skønnes ikke realistisk for afdelingen at udbedre boligerne via det almindelige vedligehold og henlæggelser.


Hvis man ikke laver en helhedsplan, så er afdelingen nødsaget til at udføre de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder over driften, hvilket betyder, at huslejen stiger uden at boligkvaliteten øges i samme grad. Renoveringen vil skulle finansieres af afdelingen selv via henlæggelser og almindelige realkreditlån uden nogen form for tilskud eller støtte fra Landsbyggefonden. Det vil betyde, at afdelingen vil få ”mindre for mere” – altså færre renoveringsarbejder i afdelingen for flere midler.


Midlerne i LBF er opsparet af lejere i almene boliger i Danmark. Boligselskabet Fællesbo ønsker derfor at anvende muligheden for at opnå støtte, fra de midler de selv har været med til at opspare.


Problemstillingen ved helhedsplaner generelt er, at der ikke gives støtte til almindelige, nødvendige forbedringer. Derimod gives der støtte til ekstraordinære tiltag som øget tilgængelighed. Det er således forholdsmæssigt dyrere for lejerne - og for Herning Kommune - at "nøjes" med det helt nødvendige.


Ud fra den økonomiske betragtning om at opnå mest mulig renovering, for den lavest mulige påvirkning af huslejen for den enkelte lejer, anbefaler administrationen at der gennemføres en helhedsplan som ansøgt.


For fuldstændighedens skyld beskrives ligeledes to alternative modeller i forbindelse med den påtænkte helhedsplan.


Model 1: Helhedsplanen godkendes i sin helhed som ansøgt

Model 2: Helhedsplanen godkendes i reduceret omfang, så kun de strengest nødvendige arbejder gennemføres (forudsætter forhandling med LBF)

Model 3: Der laves ikke en helhedsplan. Afdelingen udfører de strengest nødvendige arbejder ad hoc uden helhedsplan.


Model 1. Helhedsplan gennemføres som ansøgt.


Den samlede økonomi i den ansøgte helhedsplan er opgjort til 481.700.104 kr. inkl. moms, omkostninger og udgifter til genhusning.


Af dette beløb har Landsbyggefonden godkendt at 232.037.104 kr. kan lånefinansieres med støttede lån, hvilket medfører en reduceret husleje for lejer. Derudover bidrager LBF med kapitaltilførsel, fælles-puljetilskud, godkendelse af diverse fritagelser samt driftsstøttelån.


Det betyder at model nr. 1 har følgende konsekvenser.

 • den gennemsnitlige huslejestigning i afdelingen er 198 kr. pr. m2 om året.
 • Herning Kommunes andel af ansøgt kapitaltilførsel er 300.000 kr.
 • Herning Kommune garanterer (netto) for 152.759.000 kr.


Model 2. Renoveringsplan uden helhedsplanstiltag.


Boligselskabet Fællesbo gør opmærksom på, at model 2 ikke er drøftet og godkendt af Landsbyggefonden. Det er derfor ikke sikkert at Landsbyggefonden vil godkende en renovering som alene forholder sig til de bygningsmæssige udfordringer, og det forventes under alle omstændigheder, at det vil blive vanskeligt at få renoveringsplanen med i denne omgang, hvor der er tilført ekstra finansiering grundet Coronavirus.


Grunden forskellen på støttet og ustøttede lån, og den påvirking som det har på huslejen, så er model 2 en dyrere løsning for lejeren, samtidigt med at tiltagene som øger boligkvaliteten for lejeren ikke er med i model 2 og 3.


I model 2 er det alene de strengt nødvendige bygningsmæssige renoveringstiltag som laves.


Den samlede økonomi i model 2 ligger på ca. 238.100.000 kr. inkl. moms og omkostninger.


De nødvendige arbejder omfatter følgende: Tag (udskiftning og efterisolering), ud-skiftning og efterisolering af lette facadepartier, udskiftning af vinduer og døre, håndtering af miljøfremmede stoffer, udbedring af skader i betonkonstruktioner, udskiftning af altaner grundet betonskader, udskiftning af installationer i kældre og lejemål samt kloakseparering samt nødvendige tiltag i kælder. Der indgår ikke en renovering af udearealer i beregningen.


Model nr. 2 har følgende konsekvenser.

 • den gennemsnitlige huslejestigning i afdelingen er 271 kr. pr. m2 om året.
 • I Model 2 er der ingen kapitaltilførselssag.
 • Herning Kommune garanterer (netto) for 24.100.000 kr.*

* Det forventes at Realkreditinstituttet vil stille krav om at der skal garanteres for dele af de ustøttede lån. -Dette beløb er for nuværende ikke oplyst.


Model 3. Der laves ikke en helhedsplan, Afdelingen udfører de nødvendige arbejder ad hoc uden helhedsplan.


Hvis der ikke gennemføres en helhedsplan for afdelingen, så skal der i afdelingen stadig laves de streng nødvendige bygningsmæssige renoveringstiltag som er beskrevet ovenfor. udgiften til dette vil i model 3, blive finansieres via almindelige realkreditlån. uden støtte fra Landsbyggefonden.


Den samlede økonomi i model 3 ligger på ca. 238.100.000 kr. inkl. moms og omkostninger.


De nødvendige arbejder omfatter følgende: Tag (udskiftning og efterisolering), en efterisolering af facaden, udskiftning af vinduer og døre, håndtering af miljøfremmede stoffer, udskiftning af installationer i kælder og lejemål, kloakseparering samt nødvendige tiltag i kælder. Der indgår ikke en renovering af udearealer i beregningen.


Model nr. 3 har følgende konsekvenser.

 • den gennemsnitlige huslejestigning i afdelingen er 356 kr. pr. m2 om året.
 • I Model 3 er der ingen kapitaltilførselssag.
 • I model 3 er der ingen långaranti fra Herning Kommune eller fra Landsbyggefonden.Boligselskabet og Fællesbo har lavet en beregning som viser huslejepåvirkningen ved de 3 forskellige modeller.Finansiering af helhedsplanen.


Den samlede økonomi i helhedsplanen er opgjort til 481.700.104 kr. inkl. moms, omkostninger og udgifter til genhusning.


Af de 481.700.104 kr. har Landsbyggefonden godkendt 232.037.511 kr., som kan lånefinansieres med støttede lån.

Renoveringsudgiften for den ustøttede del af helhedsplanen er opgjort til 249.662.593 kr.


Finansieringen fordeler sig som følgende:


1Gruppe 2-arbejder fremgår af Landsbyggefondens finansieringsskitse, og vedrører den andel af de ustøttede arbejder, som Landsbyggefonden støtter. Det ustøttede realkreditlån på gruppe 2-arbejder på 36.740.000 kr. er modregnet afsatte beløb i finansieringsskitsen til kapitaltilførsel, trækningsret og fællespuljetilskud.


Kapitaltilførsel.

Ifølge Landsbyggefondens kapitalskitse, skal der ske en kapitaltilførsel for at sikre huslejeniveauet. Kapitaltilførslen er den såkaldte 5-delsordning på i alt kr. 1.500.000, hvor kommunen skal bidrage med 1/5 svarende til 300.000 kr. Landsbyggefonden bidrager med 2/5-dele, FællesBo med 1/5-del og Realkreditinstitutettet med 1/5-del.


Forventet kommunal garantiramme ved Skema A op til:

§ Kommunal garantiramme på i alt kr. 152.759.000 (netto) (pga. Landsbyggefondens regaranti)


Garantistillelse til almene boliger påvirker ikke den generelle kommunale låneramme og er i almindelighed forbundet med en meget begrænset direkte risiko.


Der er ingen tegn på, at garantiforpligtigelsen i forbindelse med renoveringen af afdeling 107 Porshøj skulle udgøre en reel risiko for Herning Kommune – Der findes meget få eksempler på, at en kommunal garantistillelse nogensinde er blevet udløst, og afdelingens gode beliggenhed i Herning bestyrker administrationens forventning om, at garantien aldrig reelt vil komme i spil.

Garantistillelsen i forbindelse med etablering af/opførelse af almene boliger nedskrives løbende i forbindelse med lånenes tilbagebetaling. Det vil sige, at i takt med at boligafdelingen afdrager på de støttede lån, falder Kommunens garantistillelse tilsvarende.


Den beboerdemokratiske proces.


Helhedsplanen og dens konsekvenser er godkendt og anbefalet af de relevante dele af boligselskabet Fællesbo.


Afdelingsbestyrelsen og renoveringsudvalget i afd. 107 har på et møde godkendt helhedsplanen og indstillet denne til Boligselskabet Fællesbos organisationsbestyrelse. Organisationsbestyrelsen har efterfølgende godkendt og anbefalet helhedsplanen. Afdelingen har den 22. oktober 2020 afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde. På mødet blev helhedsplanen vedtaget med stemmerne 230 stemmer for og 40 Stemmer imod 2 stemmer var ugyldige.


Bemærkning om tom institutionsbygning. Galaxen.


Som en del af afd. 107 ligger der en tom bygning, der tidligere har været udlejet til Herning Kommune, lejemålet blev opsagt af Herning Kommune, da man samlede institutionen Galaxen i nybyggede kommunale bygninger. Boligselskabet Fællesbo er i dialog med en lokal dagligevarebutik, om de skulle ønske at overtage bygningen, da forhandlinger med dagligvarebutikken ikke er endelig, så indgår bygningen ikke i helhedsplanen, men Landsbyggefonden har tilkendegivet, at de er villige til at tage den med, på et senere tidspunkt.

Økonomi

Den ansøgte helhedsplan medfører en kommunal garantistillelse på 116.019.000 kr.


Kommunens andel af kapitaltilførsel 300.000 kr.


De 300.000 kr. kan finansieres af Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender (Indskud i Landsbyggefonden).

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at helhedsplanen for afd. 107 Porshøj til en samlet anlægssum på 481.700.593 mio. kr. godkendes,


at den kommunale kapitaltilførsel på 300.000 kr. godkendes,


at den kommunale kapitaltilførsel på 300.000 kr.
finansieres af Serviceområde 26 Udlån, langfristet tilgodehavende, indskud i Landsbyggefonden.


at den kommunale garantistillelse på 152.759.000 kr. godkendes,
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

211. Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo Afd. 16 Sjællandsparken, Herning

Sagsnr.: 03.02.00-G01-3-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo Afd. 16 Sjællandsparken, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: - Vibeke Hother, Signe Maibom Krøjgaard.

Sagsresume

Folketinget har besluttet at afsætte 30,2 mia. kroner til grøn renovering af boliger i den almene sektor frem mod 2026. Med aftalen afsættes der 18,4 mia. kr. i 2020 og 2021 til en ekstraordinær fremrykning af renoveringsindsatsen, så LBF's venteliste kan blive afviklet. I forbindelse med aktivering af venteliste-køen er det prioriteret at sikre, at der i tilknytning til renoveringerne gennemføres yderligere grønne tiltag, der oplagt kan indpasses og supplere renoveringerne.

LBF har på baggrund af folketingets beslutning meddelt boligselskabet Fællesbo, at såfremt Herning Kommune godkender det fremsendte Skema A, så har LBF godkendt den i sagen beskrevne finansiering og støtte. Der skal herefter foretages en grøn screening af projektet. Forslagene til yderligere grønne tiltag forudsættes indarbejdet i projektet indenfor de retningslinjer, som LBF fastsætter.


Boligorganisationen Fællesbo ønsker at renovere afdeling 16, Sjællandsparken i Herning. Afdelingen består af 89 almene familieboliger.


Boligerne er opført i 1958, og er derved over 62 år gamle. Afdelingen står i dag med et ufravigeligt renoveringsbehov, der er derfor udarbejdet en helhedsplan for afdelingen.


Planen er udarbejdet i dialog med Landsbyggefonden (LBF). Boligselskabet Fællesbo fremsendte i 2013 til Landsbyggefonden 1. version af helhedsplan for afdeling 16. I 2014 besigtigede Landsbyggefonden afdelingen, og efter løbende dialog mellem parterne fremsender LBF i 2020 en finansieringsskitse til Boligselskabet Fællesbo, som viser hvordan Landsbyggefonden kan støtte helhedsplanen.


Landsbyggefonden har meddelt Boligforeningen Fællesbo, at såfremt Herning Kommune godkender det fremsendte Skema A, Så har Landsbyggefonden godkendt den i sagen beskrevne finansiering og støtte.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af afdeling 16 - Sjællandsparken.


Afdeling 16 Sjællandsparken er beliggende centralt i Herning By, ved H.C. Ørstedsvej og Sjællandsgade. Afdelingen består af 89 almene familieboliger. Afdelingen består af 5 bygninger med 3-4 etager og kælder.


Afdelingen byggefysiske udfordringer er opgjort til:

 • Klimaskærmen skal skiftes,
 • restlevetiden på de galvaniserede bindere er nedsat, de skal skiftes. Facaden skal efterisoleres for at kunne håndtere kuldebrosproblematikkerne
 • Tagbelægningen skal skiftes og taget skal efterisoleres.
 • Ventilationsstandarden i boligerne er yderst ringe, og foregår alene ved naturligt aftræk. hvilket resulterer i indeklimaproblemer.
 • Alle indvendige installationer er udslidte og skal skiftes.
 • Vinduer og døre er nedslidte og udtjente.
 • Der er ikke udført fugtspærre / kuldebrosisolering i false omkring vinduer og udvendige døre, hvilket medvirker til et stort energiforbrug og dårligt indeklima.


I henhold til afdelingens problematikker vurderer Fællesbo, at det er nødvendigt med en gennemgribende renovering af afdelingens boliger, bygninger og udearealer. Det er ikke en mulighed at lade afdelingen fortsætte med de nuværende forhold og huslejeniveau.


Helhedsplanen er delt op i et afsnit om renoveringstiltag, et afsnit om moderniseringstiltag, et afsnit om tilgængelighedstiltag og et afsnit om tiltag vedrørende udearealer.


Helhedsplanens renoveringstiltag.


Med den ansøgte helhedsplan vil Fællesbo udføre følgende renoveringstiltag, som vil tage hånd om de ovenfor beskrevne problematikker:


 • Udskiftning af tag, efterisolering af taggrum
 • Ny skalmur og efterisolering af facaden
 • Kældertrapperne udskiftes i forbindelse med facaderenoveringen
 • Nye vinduer og døre i facaden (inkl. kælder). Lydruder i blok E ved indgangs-siden (mod Sjællandsgade)
 • Postkasseanlæg og dørtelefon
 • Maling af trapperum
 • Isolering etagedæk over kælder inkl. forskalling til loft.
 • Renovering af kælder, herunder installationer
 • Kloakseparering
 • Nye afløbs-, VVS- og elinstallationer
 • Håndtering af miljøfremmede stoffer (pcb, asbest, bly mv.) i forbindelse med renoveringenHelhedsplanens moderniseringstiltag.


Afdelingens boliger er i dag kendetegnet ved at have små badeværelser og køkkener samt mørke entréer. Mange af boligernes kvadratmeter er placeret i fordelingsgang frem for opholdsrum.


Vurderingen er derfor, at der er brug for en gennemgribende renovering og modernisering af afdelingens boliger. Hensigten med helhedsplanen er at gøre boligerne mere lyse og imødekommende med større køkkener og bad. samtidigt ønsker man at øge tilgængeligheden til 1/3 del af boligerne ved etablering af elevatorer hvilket betyder at 24 af boligerne bliver med elevator, hvis den ansøgte helhedsplan gennemføres.


I forbindelse med den planlagte helhedsplan nedlægges 9 boliger. Efter renoveringen vil der derfor være 80 lejemål i afdeling 16 Sjællandsparken.


Nedenfor følger en oversigt med antallet af boliger fordelt på antal rum inden og efter renoveringen.Med den ansøgte helhedsplan vil Fællesbo udføre følgende moderniseringstiltag på lejlighedsniveau:


 • Nyt rummeligt badeværelse med gulvvarme
 • Forberedelse for vaskesøjle i badeværelse
 • Nyt åbent køkken/mulighed for afskærmet køkken flere steder
 • Forberedelse for opvaskemaskine
 • Lydisolering vertikalt og horisontalt
 • Ny entredør
 • Nye trægulve og fodlister, nye indvendige døre, maling af vægge, træværk og lofter
 • Nye el- og VVS-installationer
 • Ny balanceret ventilation samt emfang
 • Ny udvidet altan/terrasse hvor det er muligt
 • Terrasserne i stueplan vil blive omlagt, således at disse bliver tilpasset de nye lejlighedsplaner + fysisk afskærmning fra havesiden i form af beplantning


Helhedsplanens tiltag vedrørende tilgængelighed.


Helhedsplanen lægger op til, at der etableres tilgængelige lejligheder for ældre og gangbesværede i ca. 1/3 af boligerne (24 boliger), dette gøres ved at etablere 2 elevatorer i bebyggelsen.


Helhedsplanens tiltag vedrørende udearealer.


Med den ansøgte helhedsplan vil Fællesbo udføre følgende tiltag vedrørende udearealerne.:

 • Det grønne område er disponeret med cirkulære rum, der indeholder forskellige funktioner (træer og buske som er med til at skabe rum i det ellers åbne grønne område).
 • Nye opholdsarealer, nyetablerede stier
 • Bedre belysning
 • Flere parkeringspladser
 • Petanquebane, ny sandkasse, inventar (borde/bænke)
 • Molokker
 • Renovering af garager
 • Etablering af en bred kældertrappe ved de to eksisterende kældertrapper mod nord.
 • Der er planlagt hæk mod H. C. Ørsteds Vej, som fysisk adskillelse ud til vejen


Planafdelingens vurdering af helhedsplanens tiltag.


Facaderenovering.

Planafdelingen vurderer at helhedsplanens renoveringstiltag i store træk som beskrevet, er den bedste måde at renovere for afdelingens fugt- og kuldeproblemer.
Bebyggelsen fremstår i dag enkelt og tidstypisk, i rødt murværk, med horisontale vinduesbånd.
Der er i renoveringsforslaget dog valgt en facadebeklædning som skalmur i mørkt varmt murværk, hvilket med tanke på byggeriets opførelsestidspunkt ikke harmonerer. Det kan bringe beskueren i tvivl om bygningens alder. Et valg af en tidstypisk murstensfarve (rød) vil derimod bidrage til en understregning af datidens almene etageboligbyggeris byggeskik.


Indretning af lejlighederne.

Planafdelingen vurderer, at de nye lejlighedsindretninger generelt er løst med hensyn til at give en så optimal funktionel- og opholdsmæssig kvalitet som muligt, ud fra de eksisterende forhold. Indretningen rummer en større og tidssvarende fleksibilitet, med omplacering af køkken og mulighed for afskærmning heraf. Der er skabt større værelser- og badeværelser, ligesom lysindfaldet er forbedret.


Udearealer og tilgængelighed.

For afd. 16 er det er en stor kvalitet, at de eksisterende træer er bevaret i friarealerne, da de er med til at give området karakter. Udearealerne er bearbejdet med opholdsnicher i det ellers åbne grønne område, hvilket understreges ved beplantning af forskellige buske og træer, ligesom der også er skabt rum til leg og andre rekreative ophold.
I forbindelse med tilgængeligheden ved etablering af elevatortårne ved de respektive boligblokke skal det sikres, at der er afsat tilstrækkeligt manøvreringsareal i forhold til adgangsvej og parkering.


Grøn Screening.


I forbindelse med folketingets beslutning om aktivering af venteliste-køen ved LBF er det prioriteret at sikre, at der i tilknytning til renoveringerne gennemføres yderligere grønne tiltag, der oplagt kan indpasses og supplere renoveringerne.


Det er derfor en betingelse for renoveringsstøtte, at boligorganisationen gennemfører en grøn screening mv. af renoveringen. Forslagene til yderligere grønne tiltag forudsættes indarbejdet i projektet indenfor de retningslinjer, som Landsbyggefonden fastsætter. Tiltagene kan som udgangspunkt maksimalt øge anskaffelsessummen med ca. 5%, idet kompenserende besparelser er modregnet heri.


Fællesbo er i øjeblikket i gang med at foretage en grøn screening af projektet med indberetning for godkendelse hos LBF.


Fællesbo har oplyst at den indledende screening af afdelingen er gennemført og det giver anledning til følgende energitiltag:

 • Nye brugsvandscirkulationspumper
 • Efterisolering af brugsvandsrør
 • Montage af solselleanlæg
 • Efterisolering af varmerør
 • Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder
 • isolering af loftsrum.


For afdelingen vil der løbende i projekterings- og udbudsfaserne op mod Skema B formentligt kunne findes flere energitiltag som ville kunne indarbejdes indtil man når loftet på de 5%. Lovgrundlaget giver mulighed for at optimere den grønne screening helt frem til indberetningen af skema B. Efter indberetningen skal der gennemføres en dialog med LBF med henblik på størrelsen og emnerne på støttemuligheden samt godkendelse.


Helhedsplanens påvirkning på huslejen i afdelingen.


Administrationen anbefaler, at helhedsplanen godkendes i sin helhed med de økonomiske konsekvenser som er beskrevet nedenfor under model 1. Administrationen og Fællesbo vurderer, at en helhedsplan eller gennemgribende renovering er påkrævet for at udbedre boligernes byggefysiske mangler og fremtidssikre afdelingen. Det skønnes ikke realistisk for afdelingen at udbedre boligerne via det almindelige vedligehold og henlæggelser.


Hvis man ikke laver en helhedsplan, så er afdelingen nødsaget til at udføre de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder over driften, hvilket betyder, at huslejen stiger uden at boligkvaliteten øges i samme grad. Renoveringen vil skulle finansieres af afdelingen selv via henlæggelser og almindelige realkreditlån uden nogen form for tilskud eller støtte fra Landsbyggefonden. Det vil betyde, at afdelingen vil få ”mindre for mere” – altså færre renoveringsarbejder i afdelingen for flere midler.


Midlerne i LBF er opsparet af lejere i almene boliger i Danmark. Boligselskabet Fællesbo ønsker derfor at anvende muligheden for at opnå støtte, fra de midler de selv har været med til at opspare.


Problemstillingen ved helhedsplaner generelt er, at der ikke gives støtte til almindelige, nødvendige forbedringer. Derimod gives der støtte til ekstraordinære tiltag som øget tilgængelighed. Det er således forholdsmæssigt dyrere for lejerne - og for Herning Kommune - at "nøjes" med det helt nødvendige.


Ud fra den økonomiske betragtning om at opnå mest mulig renovering, for den lavest mulige påvirkning af huslejen for den enkelte lejer, anbefaler administrationen at der gennemføres en helhedsplan som ansøgt.


For fuldstændighedens skyld beskrives ligeledes to alternative modeller i forbindelse med den påtænkte helhedsplan.


Model 1: Helhedsplanen godkendes i sin helhed som ansøgt

Model 2: Helhedsplanen godkendes i reduceret omfang, så kun de strengest nødvendige arbejder gennemføres (forudsætter forhandling med LBF)

Model 3: Der laves ikke en helhedsplan. Afdelingen udfører de strengest nødvendige arbejder ad hoc uden helhedsplan.


Model 1. Helhedsplan gennemføres som ansøgt.


Den samlede økonomi i den ansøgte helhedsplan er opgjort til 106.300.854 kr. inkl. moms, omkostninger og udgifter til genhusning.


Af dette beløb har Landsbyggefonden godkendt at 46.637.020 kr. kan lånefinansieres med støttede lån, hvilket medfører en reduceret husleje for lejer. Derudover bidrager LBF med kapitaltilførsel, fælles-puljetilskud, godkendelse af diverse fritagelser samt driftsstøttelån.


Det betyder at model nr. 1 har følgende konsekvenser.

 • den gennemsnitlige huslejestigning i afdelingen er 117 kr. pr. m2 om året.
 • Herning Kommunes andel af ansøgt kapitaltilførsel er 150.000 kr.
 • Herning Kommune garanterer (netto) for 30.189.000 kr.


Model 2. Renoveringsplan uden helhedsplanstiltag.


Boligselskabet Fællesbo gør opmærksom på, at model 2 ikke er drøftet og godkendt af Landsbyggefonden. Det er derfor ikke sikkert at Landsbyggefonden vil godkende en renovering som alene forholder sig til de bygningsmæssige udfordringer, og det forventes under alle omstændigheder, at det vil blive vanskeligt at få renoveringsplanen med i denne omgang, hvor der er tilført ekstra finansiering grundet Coronavirus.


Grunden forskellen på støttet og ustøttede lån, og den påvirking som det har på huslejen, så er model 2 en dyrere løsning for lejeren, samtidigt med at tiltagene som øger boligkvaliteten for lejeren ikke er med i model 2 og 3.


I model 2 er det alene de strengt nødvendige bygningsmæssige renoveringstiltag som laves.


Den samlede økonomi i model 2 ligger på ca. 64.500.000 kr. inkl. moms og omkostninger.


De nødvendige arbejder omfatter følgende: Tag (udskiftning og efterisolering), en efterisolering af facaden, udskiftning af vinduer og døre, håndtering af miljøfremmede stoffer, udskiftning af installationer i kælder og lejemål, kloakseparering samt nødvendige tiltag i kælder. Der indgår ikke en renovering af udearealer i beregningen.


Model nr. 2 har følgende konsekvenser.

 • den gennemsnitlige huslejestigning i afdelingen er 335 kr. pr. m2 om året.
 • I Model 2 er der ingen kapitaltilførselssag.
 • Herning Kommune garanterer (netto) for 16.270.000 kr.*

* Det forventes at Realkreditinstituttet vil stille krav om at der skal garanteres for dele af de ustøttede lån. -Dette beløb er for nuværende ikke oplyst.


Model 3. Der laves ikke en helhedsplan, Afdelingen udfører de nødvendige arbejder ad hoc uden helhedsplan.


Hvis der ikke gennemføres en helhedsplan for afdelingen, så skal der i afdelingen stadig laves de streng nødvendige bygningsmæssige renoveringstiltag som er beskrevet ovenfor. udgiften til dette vil i model 3, blive finansieres via almindelige realkreditlån. uden støtte fra Landsbyggefonden.


Den samlede økonomi i model 3 ligger på ca. 64.500.000 kr. inkl. moms og omkostninger.


De nødvendige arbejder omfatter følgende: Tag (udskiftning og efterisolering), en efterisolering af facaden, udskiftning af vinduer og døre, håndtering af miljøfremmede stoffer, udskiftning af installationer i kælder og lejemål, kloakseparering samt nødvendige tiltag i kælder. Der indgår ikke en renovering af udearealer i beregningen.


Model nr. 3 har følgende konsekvenser.

 • den gennemsnitlige huslejestigning i afdelingen er 509 kr. pr. m2 om året.
 • I Model 3 er der ingen kapitaltilførselssag.
 • I model 3 er der ingen långaranti fra Herning Kommune eller fra Landsbyggefonden.Boligselskabet og Fællesbo har lavet en beregning som viser huslejepåvirkningen ved de 3 forskellige modeller.Finansiering af helhedsplanen.


Den samlede økonomi i helhedsplanen er opgjort til 106.300.854 kr. inkl. moms, omkostninger og udgifter til genhusning.


Af de 106.300.854 kr. har Landsbyggefonden godkendt 46.637.020 kr., som kan lånefinansieres med støttede lån.

Renoveringsudgiften for den ustøttede del af helhedsplanen er opgjort til 59.663.834 kr.


Finansieringen fordeler sig som følgende:1Gruppe 2-arbejder fremgår af Landsbyggefondens finansieringsskitse, og vedrører den

andel af de ustøttede arbejder, som Landsbyggefonden støtter. Det ustøttede realkreditlån på

gruppe 2-arbejder på 6.870.000 kr. er modregnet afsatte beløb i finansieringsskitsen til

kapitaltilførsel, trækningsret og fællespuljetilskud.


Kapitaltilførsel.

Ifølge Landsbyggefondens kapitalskitse, skal der ske en kapitaltilførsel for at sikre huslejeniveauet. Kapitaltilførslen er den såkaldte 5-delsordning på i alt kr. 750.000, hvor kommunen skal bidrage med 1/5 svarende til 150.000 kr. Landsbyggefonden bidrager med 2/5-dele, FællesBo med 1/5-del og Realkreditinstitutettet med 1/5-del.


Forventet kommunal garantiramme ved Skema A op til:

§ Kommunal garantiramme på i alt kr. 30.189.000 (netto) (pga. Landsbyggefondens regaranti)


Garantistillelse til almene boliger påvirker ikke den generelle kommunale låneramme og er i almindelighed forbundet med en meget begrænset direkte risiko.


Der er ingen tegn på, at garantiforpligtigelsen i forbindelse med renoveringen af afdeling 16 Sjællandsparken skulle udgøre en reel risiko for Herning Kommune – Der findes meget få eksempler på, at en kommunal garantistillelse nogensinde er blevet udløst, og afdelingens gode beliggenhed i Herning bestyrker administrationens forventning om, at garantien aldrig reelt vil komme i spil.


Garantistillelsen i forbindelse med etablering af/opførelse af almene boliger nedskrives løbende i forbindelse med lånenes tilbagebetaling. Det vil sige, at i takt med at boligafdelingen afdrager på de støttede lån, falder Kommunens garantistillelse tilsvarende.


Den beboerdemokratiske proces.


Helhedsplanen og dens konsekvenser er godkendt og anbefalet af de relevante dele af boligselskabet Fællesbo.


Afdelingsbestyrelsen i afd. 16. har på et møde den 29. april 2020 godkendt helhedsplanen og indstillet denne til Boligselskabet Fællesbos organisationsbestyrelse. Organisationsbestyrelsen har efterfølgende godkendt og anbefalet helhedsplanen. Afdeling 16 har den 29. september afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde. På mødet blev helhedsplanen godkendt af beboerne med stemmerne 63 stemte for helhedsplanen og 20 stemte imod og en stemte blank.

Økonomi

Den ansøgte helhedsplan medfører en kommunal garantistillelse på netto 30.189.000 kr.


Kommunens andel af kapitaltilførsel 150.000 kr.


De 150.000 kr. kan finansieres af Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender (Indskud i Landsbyggefonden).

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at helhedsplanen for afd. 16 Sjællandsparken til en samlet anlægssum på 106.300.854 kr. godkendes,


at den kommunale kapitaltilførsel på 150.000 kr. godkendes,


at den kommunale kapitaltilførsel på 150.000 kr.
finansieres af Serviceområde 26 Udlån, langfristet tilgodehavende, indskud i Landsbyggefonden.


at den kommunale garantistillelse for støttede lån på 30.189.000 kr. godkendes,


Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

212. Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo afd. 106, Sønderager, Herning

Sagsnr.: 03.02.00-G01-6-13 Sagsbehandler: Vibeke Hother  

Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo afd. 106, Sønderager, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: - Peter Vallentin og Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Folketinget har besluttet at afsætte 30,2 mia. kr. til grøn renovering af boliger i den almene sektor frem mod 2026. Med aftalen afsættes der 18,4 mia. kr. i 2020 og 2021 til en ekstraordinær fremrykning af renoveringsindsatsen, så Landsbyggefondens (LBF) venteliste kan blive afviklet. I forbindelse med aktivering af venteliste-køen er det prioriteret at sikre, at der i tilknytning til renoveringerne gennemføres yderligere grønne tiltag, der oplagt kan indpasses og supplere renoveringerne. Foreslagene til yderligere grønne tiltag forudsættes indarbejdet i projektet indenfor de retningslinjer, som er fastsat af LBF.


Boligselskabet Fællesbo ønsker at renovere afdeling 106, Sønderager i Herning. Afdelingen består af 285 familieboliger.


Boligerne er opført i 1967 og selvom afdelingen igennem årene har henlagt midler til løbende vedligehold, står står afdelingen i dag med et ufravigeligt renoveringsbehov. Der er udarbejdet en fysisk helhedsplan for afdelingen, hvor det er vurderet nødvendigt med en gennemgribende renovering af afdelingens boliger, bygninger og udearealer.


Planen er udarbejdet i dialog med LBF. Fællesbo sendte første version af helhedsplanen for afd. 106 til LBF og Herning Kommune i 2013. I 2016 besigtigede LBF afdelingen, og efter løbende dialog mellem parterne har LBF i 2020 sendt en finansieringsskitse til Fællesbo, som viser hvordan LBF kan støtte helhedsplanen.


LBF har meddelt Fællesbo, at såfremt Herning Kommune godkender det fremsendte Skema A, så har LBF godkendt den i sagen beskrevne finansiering og støtte.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af afd.106 - Sønderager.

Afdeling 106 er beliggende på Sønderager i Herning og består af i alt 285 familieboliger. Afdelingen består af 9 etageblokke med kælder, stue, 1. sal, 2. sal og 3. sal, samt 4 svalegangsblokke med kælder, stue, 1. sal og 2. sal.


Aktuelle byggefysiske udfordringer er:


 • Altankonstruktionen, der er sammenstøbt direkte ind i etagedækket, giver kraftige kuldebroer ind i boligerne ved stuegulvet tæt på altandøren.
 • Der er også konstateret skimmel i de lukkede altaner. Skimmelen er opstået på grund af kraftig vandindtrængning i altanlukninger. Altanlukninger skal ændres så fugttilførslen stoppes.
 • Der er konstateret skimmel i enkelte lejligheder.
 • Der er mange tegn på tæringer af vandinstallationerne, og der er flere steder udskiftet ledninger, der var helt gennemtæret.
 • Store støjgener – både mellem boligskel og i kraft af trafikstøj
 • Optrængning af kulde fra kælderen, hvilket giver kolde gulve i flere boliger.
 • I badeværelser og køkken er der dårlige ventilationsforhold med mekanisk ventilation af ældre dato.
 • Vinduer er nedslidte og udtjente.
 • Hovedparten af el- og VVS-installationerne er fra opførelsestidspunktet og er yderst utidssvarende.
 • Eternittagene er udskiftet i forbindelse med tidligere renovering, men de fremstår med accelererende skader, og en udskiftning er påkrævet.
 • Der er store og omfattende skader indvendig og udvendig på p-kælderen, som kræver opretning.
 • Badeværelser er små og meget utidssvarende med synlige rør og installationer fra 1960’erne.


I henhold til afdelingens problematikker vurderes det derfor nødvendigt med en gennemgribende renovering af afdelingens boliger, bygninger og udearealer, hvorfor der er udarbejdet en fysisk helhedsplan for afdelingen. I forbindelse med renoveringen opgraderes boligerne samtidig til gældende boligstandard, således at boligens husleje og kvalitet stemmer overens.


Helhedsplanen er delt op i et afsnit om tilgængelighedstiltag, et afsnit om renoveringstiltag på bygningsniveau, et afsnit om renoverings- og moderniseringstiltag på boligniveau og et afsnit om tiltag vedrørende udearealer.


Helhedsplanenes tilgængelighedstiltag


Med den ansøgte helhedsplan ønsker Fællesbo, at adgangen til ca. 1/3 af boligerne øges i forhold til tilgængelighed. Dette gøres ved at etablere 10 elevatorer i afdelingen.


Helhedsplanens renoveringstiltag på bygningsniveau


Med den ansøgte helhedsplan vil Fællesbo udføre følgende renoveringstiltag på bygningsniveau:


 • Efterisolering af taggrum samt ny tagbeklædning (B9 inkl. lægter) – udhæng males
 • Indblæsning af isolering i syd-gavlene
 • Nye vinduer i gavle og indgangsfacaden + nye vinduespartier ved terras-se/altan
 • Isolering af etagedæk på undersiden over kælder + loft
 • Renovering af trapperum
 • Håndtering af miljøfremmede stoffer i forbindelse med renoveringen (pcb, as-best, bly mv.)
 • Udvidelse af altangange i forbindelse med etablering af tilgængelighed
 • Udbedring af skader i P-kælder
 • Renovering af kælder, herunder installationer
 • Kloakseparering


Helhedsplanens renoverings- og moderniseringstiltag på boligniveau


Afdelingens boliger er i dag kendetegnet ved at have mindre badeværelser og mindre køkkener, som ligger i stor afstand til stuen. Desuden har flere af boligerne mørke entréer. Mange af boligernes kvadratmeter er placeret i fordelingsgang frem for opholdsrum. Fællesbo ønsker med denne helhedsplan at gøre boligerne mere lyse og imødekommende med større køkkener og bad.


I forbindelse med den planlagte helhedsplan vil afdelingens boliger ændre sig i størrelse og indretning. I den forbindelse nedlægges 9 lejemål og der vil således efter renoveringen være 276 lejemål i afdelingen.


Oversigt med antallet af boliger fordelt på antal rum inden og efter renoveringen:Den foreslåede helhedsplan fjerner alle 1-værelses lejlighederne og reducerer antallet af 3- og 4-værelseslejligheder. Det bemærkes at 12 af de 3-værelses lejligheder, der udgår er store lejligheder på 109 m2. Derudover udgår 12 store 2-værelses boliger på 86 m2, således at det er prioriteret at sikre 36 mindre 2-værelses lejligheder på mellem 65 og 67 m2.


I det oprindelige oplæg fra Fællesbo var fordelingen af boliger anderledes, men efter ønske fra beboerdemokratiet, er der ændret i planerne med henblik på at sikre flere mindre lejligheder i afdelingen. Fællesbo vurderer, at boligfordelingen nu i højere grad modsvarer efterspørgslen. De konkrete ændringer som følge heraf indarbejdes i projektet efterfølgende. Fællesbo har oplyst, at de ikke forventer at det vil påvirke den samlede anskaffelsessum i projektet, idet der er forhold i projektet de evt. kan nedjustere, hvis der bliver behov for det. Det bliver en samlet vurdering i forhold til Skema B. Fællesbo oplyser, at ændringen skal indarbejdes sådan, at det ikke får betydning for huslejestigningen.


Med den ansøgte helhedsplan vil Fællesbo udføre følgende tiltag på boligniveau:


 • Nyt rummeligt badeværelse med gulvvarme
 • Forberedelse for vaskesøjle i badeværelse
 • Nyt åbent køkken med emfang og forberedelse for opvaskemaskine
 • Mulighed for afskærmet køkken nogen steder i A1 og A2-blokkene
 • Lydisolering vertikalt og horisontalt
 • Ny entredør
 • Nye trægulve og fodlister, nye indvendige døre, maling af vægge, træværk og lofter
 • Ny balanceret ventilation samt emfang
 • Nye elinstallationer
 • Ny balanceret ventilation
 • Nye VVS-installationer
 • Ny udvidet altan/terrasse


Helhedsplanens tiltag vedrørende udearealer


Med den ansøgte helhedsplan vil Fællesbo udføre følgende tiltag i afdelingens udearealer:


 • Etableres der brede strøg i nord/syd- og øst/vestgående retning
 • De oprindelige gårdrum, etableres med nye stisystemer, der gør det nemmere at færdes på kryds og tværs
 • Etablering af mindre gårdrum, der tildeles hver sin funktion. Ophold/grill, små-børnsleg, sansehaver med vand og blomster og forskellige øvrige aktiviteter
 • De eksisterende træer i området bevares
 • Beplantning: Buske, træer mv. med fokus på frugtbuske (herunder frugtlund), græsser samt farvespil
 • Bedre belysning (på stier og parkeringsarealer)
 • Privathed & fællesskab – mulighed for skærmet ophold i det grønne
 • Hegn langs private haver
 • Inventer til aktiviteter: småbørnslegeplads, minigolf, bordtennis, skak mv.
 • Porttelefoner
 • Renovering af garager i terræn
 • Opgradering af fælleshus med foldevæg og produktionskøkken
 • Postkasseanlæg


Grøn Screening


I forbindelse med folketingets beslutning om aktivering af venteliste-køen ved LBF er det prioriteret at sikre, at der i tilknytning til renoveringerne gennemføres yderligere grønne tiltag, der oplagt kan indpasses og supplere renoveringerne.


Det er derfor en betingelse for renoveringsstøtte, at boligorganisationen gennemfører en grøn screening mv. af renoveringen. Forslagene til yderligere grønne tiltag forudsættes indarbejdet i projektet indenfor de retningslinjer, som Landsbyggefonden fastsætter. Tiltagene kan som udgangspunkt maksimalt øge anskaffelsessummen med ca. 5 %, idet kompenserende besparelser er modregnet heri.


Fællesbo har oplyst, at den indledende screening af afdelingen er gennemført, og den giver i første omgang anledning til følgende energitiltag:


 • Nye brugsvandscirkulationspumper
 • Efterisolering af brugsvandsrør
 • Montage af Solcelleanlæg
 • Efterisolering af varmrør
 • Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder
 • Isolering af loftsrum


Der pågår på nuværende tidspunkt forhandling med Landsbyggefonden om hvilke konkrete tiltag, der kan indgå i helhedsplanen.


For afdelingen vil der løbende i projekterings- og udbudsfaserne op mod Skema B formentligt kunne findes flere energitiltag som ville kunne indarbejdes indtil man når loftet på de 5 %. Lovgrundlaget giver mulighed for at optimere den grønne screening helt frem til indberetningen af skema B. Efter indberetningen skal der gennemføres en dialog med LBF med henblik på størrelsen og emnerne på støttemuligheden samt godkendelse.


Helhedsplanens påvirkning på huslejen i afdelingen


Administrationen anbefaler, at helhedsplanen godkendes i sin helhed som ansøgt med de økonomiske konsekvenser som er beskrevet nedenfor under model 1. Administrationen og Fællesbo vurderer, at en helhedsplan eller gennemgribende renovering er påkrævet for at udbedre boligernes byggefysiske mangler og fremtidssikre afdelingen. Det skønnes ikke realistisk for afdelingen at udbedre boligerne via almindelige vedligehold og henlæggelser.


Hvis man ikke laver en helhedsplan, så er afdelingen nødsaget til at udføre de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder over driften, hvilket betyder, at huslejen stiger uden at boligkvaliteten øges i samme grad. Renoveringen vil skulle finansieres af afdelingen selv via henlæggelser og almindelige realkreditlån uden nogen form for tilskud eller støtte fra LBF. Det vil betyde, at afdelingen vil få ”mindre for mere” – altså færre renoveringsarbejder i afdelingen for flere midler.


Midlerne i LBF er opsparet af lejere i almene boliger i Danmark. Fællesbo ønsker derfor at anvende muligheden for at opnå støtte, fra de midler de selv har været med til at opspare.


Problemstillingen ved helhedsplaner generelt er, at der ikke gives støtte til almindelige og nødvendige forbedringer. Derimod gives der støtte til ekstraordinære tiltag som øget tilgængelighed. Det er således forholdsmæssigt dyrere for lejerne – og for Herning Kommune – at ”nøjes” med det helt nødvendige.


Ud fra en økonomisk betragtning om at opnå mest mulig renovering, for den lavest mulige påvirkning af huslejen for den enkelte ejer, anbefaler administrationen at der gennemføres en helhedsplan som ansøgt.


For fuldstændighedens skyld beskrives ligeledes to alternative modeller i forbindelse med den påtænkte helhedsplan.


Model 1: Helhedsplanen godkendes i sin helhed som ansøgt

Model 2: Helhedsplanen godkendes i reduceret omfang, så kun de strengest nødvendige arbejder gennemføres (forudsætter forhandling med LBF)

Model 3: Afdelingen udfører de strengest nødvendige arbejder ad hoc uden en helhedsplan.


Model 1. Helhedsplanen godkendes i sin helhed som ansøgt


Den samlede økonomi i helhedsplanen er opgjort til 345.690.066 kr. inkl. moms, omkostninger og udgifter til genhusning.


Af dette beløb har LBF godkendt at 167.506.013 kr. kan lånefinansieres med støttede lån, hvilket medfører en reduceret husleje for lejerne. Derudover bidrager LBF med kapitaltilførsel, fæl-lespuljetilskud, godkendelse af diverse fritagelser samt driftsstøttelån.


Model 1 har følgende konsekvenser:

 • Den gennemsnitlige huslejestigning i afdelingen er 148 kr. pr. m2 om året.
 • Herning Kommunes andel af kapitaltilførslen er 200.000 kr.
 • Herning Kommune garanterer (netto) for 115.153.007 kr


Model 2. Helhedsplanen godkendes i reduceret omfang, så kun de strengest nødvendige arbejder gennemføres


Fællesbo gør opmærksom på at model 2 ikke er drøftet med og godkendt af LBF. Det er derfor ikke sikkert at LBF vil godkende en renovering som alene forholder sig til de bygningsmæssige udfordringer, og det forventes under alle omstændigheder, at det ville blive vanskeligt at få renoveringsplanen med i denne omgang.


I model 2 er det alene de strengest nødvendige bygningsmæssige renoveringstiltag som laves.


Den samlede økonomi i model 2 ligger på knap 140.000.000 kr. inkl. moms og omkostninger (er indeksreguleret til 2020 K2). Hvis vi forholder os til hvilke opretningsarbejder LBF støtter i den foreliggende helhedsplan, vil den udgift LBF evt. kunne støtte beløbe sig til godt 14,3 mio. kr. inkl. moms og omkostninger. Der vil ikke blive afsat økonomi til genhusning i denne model. I denne løsning kan vi ikke forvente, at LBF bidrager med kapitaltilførsel samt fælles-puljetilskud. Der vil højst sandsynlig også kun forekomme driftsstøttelån i et begrænset omfang.


De nødvendige arbejder omfatter følgende: Tag (udskiftning og efterisolering), efterisolering af gavle, udskiftning af vinduer, håndtering af miljøfremmede stoffer, udskiftning af altanlukninger grundet skader, udskiftning af installationer i kældre og lejemål, nødvendige tiltag i kælder, kloakseparering, udbedring af skader i P-kælder. Der indgår ikke en renovering af udearealer i beregningen.


Model 2 har følgende konsekvenser:

 • Den gennemsnitlige huslejestigning i afdelingen er 230 kr. pr. m2 om året.
 • Ingen kapitaltilførsel
 • Herning Kommune garanterer (netto) for de støttede lån for 7.145.000 kr.*


*Det forventes endvidere at realkreditinstituttet vil stille krav om, at der skal garanteres for dele af de ustøttede lån. Dette beløb er for nuværende ikke oplyst.


Model 3. Afdelingen udfører de strengest nødvendige arbejder ad hoc uden en helhedsplan.


Hvis ikke der gennemføres en helhedsplan for afdelingen, så skal afdelingen stadig lave de strengt nødvendige bygningsmæssige renoveringstiltag som er beskrevet ovenfor. Udgiften til dette vil i model 3 blive finansieret via almindelige realkreditlån uden støtte fra Landsbyggefonden.


Den samlede økonomi i model 3 ligger på knap 140.000.000 kr. inkl. moms og omkostninger (er indeksreguleret til 2020 K2).


Model 3 har følgende konsekvenser:

 • Den gennemsnitlige huslejestigning i afdelingen er 264 kr. pr. m2 om året
 • Ingen kapitaltilførsel
 • Ingen lånegaranti for støttede lån


Det forventes dog at realkreditinstituttet vil stille krav om, at der skal garanteres for dele af de ustøttede lån. Dette beløb er for nuværende ikke oplyst.


Fællesbo har lavet en beregning som viser huslejepåvirkningen ved de tre forskellige modeller, hvor det illustreres at model 2 og 3 er dyrere løsninger for lejeren, samtidig med at tiltagene som øger boligkvaliteten for lejeren ikke er med i model 2 og 3.Arkitektonisk vurdering af helhedsplanen

Administrationen vurderer, at helhedsplanens renoveringstiltag i store træk som beskrevet, er den bedste måde at renovere for afdelingens fugt- og kuldeproblemer, ligeledes tiltag i p-kælder, med hensyn til etablering af dræn m.v. Bebyggelsen fremstår i dag til dels intakt i sit udtryk af et tidstypisk boligblokbyggeri fra tresserne, dog med tydelig aflæselig facaderenovering med pladebeklædning i halvfemserne. Det er i det viste renoveringsforslag, Blok A, lykkedes at forstærke de horisontale bånd i facadeudtrykket mod øst, samtidig med at den oprindelige vinduesrytme stort set er fastholdt, på trods af indvendige funktionsændringer af rumopdelingen i lejlighederne. Renoveringen af vest facaderne giver boligblokkene en stærk vertikal opdeling og facadernes udtryk fremstår harmonisk. Forslag Blok B, nyt facadeudtryk mod syd, viser altaner der fastholder de horisontale bånd og samtidig bringer liv i facaden hvor disse vinkler.


Administrationen vurderer, at de nye lejlighedsindretninger generelt er løst med hensyn til at give en så optimal funktionel- og opholdsmæssig kvalitet som muligt, ud fra de eksisterende forhold. Indretningen rummer en større og tidssvarende kvalitet, med omplacering af køkken samt større badeværelser og til dels større værelser. Der er ligeledes skabt forbedrede lysindfald i lejlighederne. Det anbefales dog at der generelt arbejdes med en løsning hvor opholdsrum og køkken er mere adskilt / giver mulighed for adskillelse.


Det er en stor kvalitet at de eksisterende træer i området bevares. De har en anseelig størrelse og de bidrager i høj grad også til områdets særlige grønne miljø, som skyggegivende og visuelt rumskabende. Det er lykkedes at etablere mulighederne for mindre intime opholdsarealer, både med hensyn til fællesskab, men også en mere privat sfære, hvor beboerne kan færdes på tværs imellem de enkelte boligblokke under trygge forhold. Beplantningen med frugtbuske- og træer er et positivt tilslag, i forhold til at inddrage beboerne til samling om fælles høst og med mulighed for tilberedning af denne i det beskrevne eksisterende fælleshus. Fælleshuset beskrives blandt andet med forbedring af køkkenfaciliteter, og yderligere fleksibilitet af rumopdeling til forskellige fælles / private aktiviteter, hvilket er positivt i forhold til beboernes behov.


Den beboerdemokratiske proces


Helhedsplanen og dens konsekvenser er godkendt og anbefalet af de relevante dele af boligselskabet Fællesbo.


Den beboerdemokratiske proces i afdeling 106 blev indledt med et informationsmøde den 22. september 2020, efterfulgt af en spørgedag den 1. oktober 2020. Helhedsplanen var herefter til afstemning på på et ekstraordinært afdelingsmøde den 8. oktober 2020, hvor helhedsplanen blev vedtaget med stemmerne; ja:168, nej: 34, ugyldige: 4 og blanke: 1.


Økonomiske nøgletal for helhedsplanen


Gruppe 2-arbejder fremgår af Landsbyggefondens finansieringsskitse, og vedrører den andel af de ustøttede arbejder, som Landsbyggefonden støtter. Det ustøttede realkreditlån på gruppe 2-arbejder på 31.400.000 kr. er modregnet afsatte beløb i finansieringsskitsen til kapitaltilførsel, trækningsret og fællespuljetilskud.

Økonomi

Ifølge LBFs kapitalskitse, skal der ske en kapitaltilførsel for at sikre huslejeniveauet. Kapitaltilførslen er den såkaldte 5-delsordning på i alt kr. 1.000.000, hvor kommunen skal bidrage med 1/5 svarende til 200.000 kr. LBF bidrager med 2/5-dele, FællesBo med 1/5-del og Realkredit med 1/5-del.


Forventet kommunal garantiramme på i alt (netto) 115.153.007 kr.

Garantistillelse til almene boliger påvirker ikke den generelle kommunale låneramme og er i almindelighed forbundet med en meget begrænset risiko.


Der er ingen rimelige tegn på at garantiforpligtelsen i forbindelse med renovering af afdeling 106 Sønderager skulle udgøre en reel risiko for Herning Kommune. Der findes meget få eksempler på, at en kommunal garantistillelse nogensinde er blevet udløst, og afdelingens gode beliggenhed i Herning bestyrker administrationens forventning om, at garantien aldrig reelt vil komme i spil.


Garantistillelsen i forbindelse med etablering af/opførelse af almene boliger nedskrives løbende i forbindelse med lånenes tilbagebetaling. Det vil sige, at i takt med at boligafdelingen afdrager på de støttede lån, falder kommunens garantistillelse tilsvarende.


Med vedtagelsen af den ønskede helhedsplan, vil det samlet set betyde en garantiforpligtelse på (netto) 115.153.007 kr. samt en udgift til kapitaltilførsel på 200.000 for Herning Kommune. Udgiften kan finansieres af Serviceområde 26 - Udllån, langfristede tilgodehavender (indskud i Landsbyggefonden).

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at den ansøgte helhedsplan for afd. 106 Sønderager med en samlet anlægsramme på 345.690.066 kr. godkendes,


at den kommunale kapitaltilførsel på 200.000 kr. godkendes,


at den kommunale kapitaltilførsel finansieres af Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender (Indskud i Landsbyggefonden) og


at den samlede garantistillelse for støttede og ustøttede lån, hvoraf Herning Kommunes anden er svarende til (netto) 115.153.007 kr., godkendes
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

213. Vedtægtsændringer for Ensemble MidtVest

Sagsnr.: 20.03.02-P24-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Vedtægtsændringer for Ensemble MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XX

X


Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Ensemble MidtVest fremsender vedtægtsændringer til godkendelse ved Kultur- og Fritidsudvalget.


Sagsfremstilling

Ensemble MidtVest fremsender nye vedtægtsændringer i udkast til godkendelse ved Kultur- og Fritidsudvalget. Ændringerne baserer sig blandt andet på Ikast-Brande Kommunes udtræden af gruppen af ejerkommuner for Ensemble MidtVest.


Ændringerne består hovedsageligt af tilpasninger fra tidligere fire til nu tre ejerkommuner samt en række sproglige rettelser og opdateringer, så vedtægterne fremstår mere nutidige og retvisende. Dertil kommer følgende væsentlige ændringer:


§3 – Bestyrelsen:

Tidligere:

Ny:

Stk. 1

Ensemble MidtVest ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf:


4 udpeges af de fire aftalekommuner – Ikast-Brande, Herning, Holstebro og Struer, således at der vælges en repræsentant fra hver kommune.

3 udpeges af bestyrelsen med henblik på at udvide bestyrelsens faglige kompetencer på specifikke områder.

1 udpeges blandt ensemblets musikere.

1 kulturchef fra den tilsynsførende kommune.


Stk. 2

Der udpeges en suppleant for hver af bestyrelsens medlemmer.


Stk. 3

En repræsentant for Ensemblets Venner deltager som tilforordnet i bestyrelsen (uden stemmeret).


Stk. 4

De af aftalekommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer har en funktionsperiode på 4 år ad gangen, der følger den kommunale valgperiode.


De af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer har en funktionsperiode på 4 år ad gangen, forskudt 2 år af de kommunalt udpegede medlemmer.


Stk. 5

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.


Stk. 6

For afstemning og valg i bestyrelsen gælder reglerne i den til enhver tid gældende kommunale styrelseslov.


Stk. 1

Ensemble MidtVest ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf:


3 udpeges af de tre aftalekommuner – Herning, Holstebro og Struer, således at der vælges en repræsentant fra hver kommune.

4 udpeges af bestyrelsen med henblik på at supplere bestyrelsen med forskellige faglige kompetencer af relevans for ensemblet.

1 udpeges af og blandt ensemblets medarbejdere.


Stk. 2

Kulturchefen fra den tilsynsførende kommune deltager som tilforordnet i bestyrelsen (uden stemmeret).


Stk. 3

Der udpeges én suppleant for hver af de af aftalekommunerne udpegede medlemmer. Der udpeges desuden én suppleant for det af medarbejderne udpegede medlem.


Stk. 4

En repræsentant for Ensemblets Venner deltager som observatør i bestyrelsen (uden stemmeret).


Stk. 5

De af aftalekommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer har en funktionsperiode på 4 år ad gangen, der følger den kommunale valgperiode.


De af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer har en funktionsperiode på 4 år ad gangen, forskudt 2 år af de kommunalt udpegede medlemmer.


Stk. 6

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, valgt blandt de fire uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udpeger desuden en næstformand.


Stk. 7

For afstemning og valg i bestyrelsen gælder reglerne i den til enhver tid gældende kommunale styrelseslov.


Stk. 8

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.Omstrukturering af bestyrelsens sammensætning sker for at imødekomme Statens Kunstfonds ønske om, at Ensemble MidtVest lever op til kodekset for god ledelse i kulturinstitutioner. Dette betyder, at Kultur- og Fritidschefen i den hjemmehørende kommune fremadrettet sidder med i bestyrelsen som tilforordnet uden stemmeret.


Forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger til de ønskede ændringer.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at udkastet til nye vedtægter for Ensemble MidtVest godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Vedtægter Ensemble MidtVest_01.10.2020.pdf
 

214. Godkendelse af udarbejdelse for rammeaftalen for Ensemble MidtVest 2021-2024

Sagsnr.: 20.03.05-P27-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Godkendelse af udarbejdelse for rammeaftalen for Ensemble MidtVest 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XX

X


Øvrige sagsbehandlere: Rebecca Iversen og Michelle Marie Johnsen

Sagsresume

Ensemble MidtVests (EMV) bestyrelse fremsender strategi og nøgletal til brug ved udarbejdelse af rammeaftale om drift af basisensemblet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 til godkendelse. Den endelige rammeaftale udarbejdes og godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik (SKPM) i november 2020.


Sagsfremstilling

Ensemblet har udarbejdet et strategiudkast med tilhørende nøgletal til brug for en kommende 4-årig rammeaftale for drift af EMV i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. Strategi og nøgletal er i efteråret 2020 blevet behandlet og godkendt af SKPM. Forvaltningen er sammen med EMV i løbende dialog med SKPM omkring den endelige rammeaftale, der behandles og forventeligt godkendes af SKPM i november 2020.


På baggrund af ovenstående fremlægges sagen til godkendelse som udkast for nuværende i de tre aftalekommuner, som er Herning, Holstebro og Struer. Sagen sendes ud med en indstilling om, at Herning Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, med sin rolle som tilsynsførende kommune, bemyndiges til at forhandle aftalen færdig. Godkendelsen i de tre aftalekommuner løber således parallelt med SKPMs godkendelsesproces.


På givende tidspunkt har SKPM og EMV udarbejdet en strategi med følgende overordnede målsætninger:


Formål

I overensstemmelse med SKPMs målsætning for basisensemblerne er det overordnede mål at øge antallet af kernepublikummer. Der arbejdes med dette formål gennem de tre formater:

 • Klassiske kammerkoncerter
 • Innovative og dialogbaserede koncerter som f.eks. i private hjem, boligforeninger og på uddannelsessteder
 • Unikke events og herunder to årlige kammermusikfestivaller samt koncerter, der går på tværs af kunstarter


Vision

 • Ensemblet vil engagere flest mulige i lokalområdet samt være et velkendt navn lokalt såvel som nationalt
 • Ensemblet vil gøre det klassiske repertoire nærværende for det 21. århundredes publikum
 • Ensemblet vil sikre en gensidig kulturel udveksling, og vil præsentere den danske basisensemble model i udlandet


Ud fra det overordnede formål og visionen, har ensemblet to kerneopgaver - koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling. Disse fremstilles med følgende mål:


Koncertvirksomhed

 • Ensemblet skal skabe musikoplevelser for borgerne af højeste kunstneriske kvalitet uanset opgaven samt udfolde en umiddelbart sværttilgængelig genre gennem en innovativ tilgang til repertoirevalget
 • Ensemblet skal være forandringsparate og iværksætte publikumsundersøgelser, der sikrer ensemblets relevans, samt derefter være i stand til at justere efter behov og efterspørgsel
 • Ensemblet skal sikre en balanceret geografisk fordeling, hvor både det lokale, nationale og internationale perspektiv sættes i spil - bl.a. ved lokale koncertformater og samarbejdsprojekter, nationale samarbejder med koncertsteder og kulturaktører samt international turnévirksomhed og indbringelse af verdenskendte solister til lokalområdet


Formidling og publikumsudvikling

Ensemblet vil repræsentere en musikalsk mangfoldighed og kvalitet, der bredes ud på et bredt alderssegment gennem:

 • 30 årlige skolekoncerter til elever i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, der blandt andet udbydes gennem tilbuddet "Klassisk i Klassen", som vil udrulles som en del af ensemblets overordnede skoleindsats.
 • Innovativ konceptudvikling og mindfulness koncerter målrettet unge mellem 16-25 år.
 • Talentudvikling der sikrer, at talenter i lokalområdet har mulighed for at deltage aktivt og være en del af et lokalt talentmiljø, hvilket blandt andet opnås gennem samarbejde med Holstebro Musikskole, OrkesterEfterskolen, Den Jyske Sangskole og MGK.
 • Nye formater målrettet særlige publikumssegmenter som sundhedssektoren og erhvervslivet.
 • Øget fokus på den digitale formidling med fokus på videreudvikling af den nuværende tilstedeværelse på sociale medier samt deltagelse i udviklingsarbejdet af en digital kammermusikkoncertsal.


I tilknytning til strategi og resultatmål har Ensemble MidtVest opstillet en række nøgletal, der illustrerer ensemblets nuværende virke samt den ønskede udvikling over aftaleperioden. Nøgletallene omhandler antallet af koncerter, publikumstal samt yderligere formidlingsaktiviteter. Der er i den nye aftaleperiode samlet set sket en regulering i både antallet af afholdte koncerter med hele og en del af ensemblet. Reguleringen består i færre koncerter med hele ensemblet, mens der vil afholdes markant flere med en del af ensemblet med ønsket om at være fleksibile i afprøvningen af nye koncertformater og den generelle publikumsudvikling. I alt betyder det en mindre forhøjelse i det samlede antal af afholdte koncerter i alt. Der forventes en samlet stigning i publikumsantal på 15.780 personer i forhold til den seneste aftaleperiode. Det bør dog her bemærkes, at stigningen i publikumsantal også reflekterer, at den nye aftaleperiode strækker sig over en 4-årig periode, hvor den seneste var 3-årig.

Økonomi

Det statslige tilskud udgør i den kommende aftaleperiode 5.585.654 kr. årligt (2020 priser).


Kommunernes tilskud vil i hele aftaleperioden årligt blive pris- og lønfremskrevet med KLs udmeldte fremskrivningsprocent for området (2020 tal: 2,16%).


De kommunale driftstilskud beløber sig pr. 1. januar 2021 til et samlet beløb på 2.829.317 kr. (2020 priser).


Tilskuddene fordeles således:

- Herning Kommune: 1.493.000 kr.

- Holstebro Kommune: 988.055 kr.

- Struer Kommune: 348.262 kr.


Det bør bemærkes at den vedhæftede finansieringsplan for Ensemble MidtVest er ensemblets eget foreløbige overslag.


Herning Kommunes tilskud i aftaleperioden 2021-2024 afholdes af Serviceområde 15, Kultur. Der er afsat budgetmidler til formålet.


Udover det kommunale driftstilskud bidrager Herning Kommune også med 1.000.000 kr. til Ensemble MidtVests husleje på Heart.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at forvaltningen, som den tilsynsførende kommune, bemyndiges til at forhandle aftalen på plads inden for den givne økonomiske ramme.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

215. Foreningen Fermatens vedtægtsændringer

Sagsnr.: 20.03.12-P24-1-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Foreningen Fermatens vedtægtsændringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


xx

x


Øvrige sagsbehandlere: Rebecca Iversen og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender ændrede vedtægter til godkendelse.


Sagsfremstilling

Fermaten har fremsendt nye vedtægter til godkendelse hos Herning Kommune.


Herning Kommune er tilsynsførende myndighed for det regionale spillested, og skal jf. gældende vedtægter godkende vedtægtsændringer efter, at disse er godkendt på Fermatens generalforsamling.

Fermatens generalforsamling har godkendt de nye vedtægter på deres ordinære, online, generalforsamling den 26. maj 2020.

Jf. gældende vedtægter skal generalforsamlingen godkende ændringer i vedtægter med 2/3 flertal, hvilket er opfyldt.


Der er følgende ændringer fra de gældende vedtægter til de nye vedtægter:


Tilføjelse til § 4, Medlemskab

Ny paragraf tilføjes:

§ 4.3 Fermatens frivillige er efter endt prøveperiode automatisk medlem af foreningen.


Ændringer til § 14, Institutionsregnskab

Tidligere § 14.2: Inden 10. januar skal regnskabsmaterialet være afleveret til revisor, som udfærdiger regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Revisionen foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor.


Den tidligere paragraf erstattes af en ny § 14.2: Regnskabsmateriale afleveres til revisor, som udfærdiger regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Revisionen foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor.


Til orientering har Byrådet i Herning Kommune senest godkendt vedtægter fra Fermaten på møde 18. december 2018.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at vedtægterne godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Vedtægter for Foreningen Fermaten 2020
 

216. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 100 for Herning+

Sagsnr.: 01.02.15-P16-11-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 100 for Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Regionshospitalet i Herning flytter til det nybyggede hospital i Gødstrup i 2021. Det frigiver et stort areal umiddelbart nord for Herning bymidte til nye formål. Arealet er i Herning Kommuneplan 2017 - 2028 udlagt til blandede byformål i form af boliger og erhverv samt offentlige, kulturelle og rekreative formål.


Der er udarbejdet et forslag til en lokalplan for den centrale og nordlige del af sygehusgrunden samt tillæg nr. 100 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. Planforslagene har været i offentlig høring i foråret og sommeren 2020.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 100 åbnede mulighed for at bygge et højhus på op til 25 etager og 78 meter på sygehusgrunden. Køberen af sygehusgrunden ønsker ikke længere at bygge så højt et hus. Det anbefales derfor, at kommuneplanen kommer til at give mulighed for at bygge et højhus på maksimalt 16 etager og 55 meter på sygehusgrunden.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 100 til Herning Kommmuneplan 2017 - 2028 har sammen med forslag til lokalplan 12.BL5.3 været i offentlig høring fra den 12. marts til den 4. juni 2020 og igen fra den 1. juli til den 13. august 2020. I forbindelse med den sidste høringsperiode blev der holdt et offentligt borgermøde, hvor planforslagene blev præsenteret. I de offentlige høringer er der indkommet 34 indsigelser og bemærkninger til planforslagene. Indsigelser og bemærkninger er kommenteret og behandlet under sagen om den endelig vedtagelse af lokalplan 12.BL5.3 for Herning+.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 100 blev udarbejdet for at sikre, at forslag til lokalplan 12.BL5.3 for Herning+ var i overensstemmelse med kommmuneplanen. Kommunplantillægget havde følgende ændringer i forhold til den gældende kommuneplanramme:

 • Mulighed for at bygge et højhus på 25 etager og 78 meter i stedet for 15 etager og 55 meter
 • Mulighed for et bredere udvalg af butikker ved at øge størrelsen for udvalgsvarebutikker fra 75 m² til 100m².
 • Overførsel af et par mindre arealer mellem kommuneplanramme 12.B12 og 12.BL5, så afgrænsningen af kommuneplanramme 12.BL5 bliver sammenfaldende med afgrænsningen af den byggeretsgivende lokalplan 12.BL5.3 for Herning+.


Der har i den offentlige høring ikke været indsigelser til de to sidst nævnte ændringer. Størstedelen af indsigelserne til planforslagene er fra borgere, der ikke ønsker et højhus på op til 25 etager og 78 meter højde på Herning+. Bygherren har tilkendegivet, at han gerne vil gå tilbage til kommuneplanens oprindelige rammer med et højhus på maksimum 55 meter.


På den baggrund indstiller forvaltningen, at kommuneplanrammen giver mulighed for at bygge én tårnbygning i tilknytning til områdets centrale plads på 12-16 etager + tagterrasse, og med en maksimal højde på 55 meter.


Der er i forbindelse med forslag til lokalplan nr 12.BL5.3 og kommuneplantillæg nr. 100 udarbejdet en miljørapport. På baggrund af den offentlige høring er der i forbindelse med den endelig vedtagelse af planerne udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den er vedhæftet som bilag til denne sag. Den sammenfattende redegørelse beskriver:

 • Hvordan miljøhensynet er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
 • Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
 • Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 100 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 til endeligt vedtages med følgende ændring:
at der inden for kommuneplanramme 12.BL5.3 for for blandet bolig- og erhvervsområde ved Møllegade, Overgade og Skolegade (Herning+) er mulighed for at bygge én tårnbygning i tilknytning til områdets centrale plads på minimum 12 etager og maksimum 16 etager + tagterrasse og med en maksimal højde på 55 meter.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 100 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 • Sammenfattende redegørelse Herning Plus byggeretsgivende lokalplan_12.BL5.3 og kp-tillæg nr. 100
 

217. Endelig vedtagelse af lokalplan for Herning+

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-19 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 19. oktober 2020 at udsætte sagen med henblik på bearbejdning af højhusets arkitektoniske udtryk. Opdateret tegningsmateriale er vedlagt som bilag til sagen.


Herning Byråd besluttede i december 2018 at sælge godt halvdelen af det nuværende hospital i Herning bymidte til byudvikling på grundlag af en rammelokalplan for området. For at give mulighed for at realisere købers projekt for området er der udarbejdet forslag til en byggeretsgivende lokalplan 12.BL5.3 for Herning+.


Lokalplanforslaget har sammen med tillæg nr. 100 til Herning Kommuneplan med tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport været i offentlig høring af to omgange i foråret og sommeren 2020. Der er indkommet 34 indsigelser og bemærkninger til planforslagene. De handler primært om lokalplanforslagets mulighed for at bygge et højhus på op til 25 etager og 78 meter på sygehusgrunden.


På baggrund af indsigelsene anbefaler forvaltningen, at der ved den endelige vedtagelse af lokalplanen foretages ændringer af lokalplanen i forhold til:

 • Højhusets højde, placering og udformning
 • Fordeling af byggeretter i området
 • Udformning af ny bebyggelse i områdets nordvestlige del (Delområde III)


Desuden skal Byplanudvalget tage stilling til, om der skal gives mulighed for træ-aluvinduer i den bevaringsværdige og særlige bevaringsværdige bebyggelse


Sagsfremstilling

Baggrund

Regionshospitalet i Herning flytter til det nybyggede hospital i Gødstrup i 2021. Herning Kommune har købt sygehusgrunden i bymidten og sælger den videre til byudvikling. I sommeren 2018 vedtog Herning Kommune en rammelokalplan for den centrale og nordlige del af sygehusgrunden. Rammelokalplanen fastlægger den overordnede struktur og anvendelse for området.


Herning Kommune har i efteråret 2018 udbudt størstedelen af rammelokalplanens område til salg. For at kunne realisere det valgte tilbud på grunden, skal der vedtages en byggeretsgivende lokalplan for området. Med udgangspunkt i rammelokalplanen, det valgte tilbud og helhedsplanens principper, er der udarbejdet et forslag til en byggeretsgivende lokalplan for et areal på cirka 67.000 m² af sygehusgrunden.


Lokalplanforslaget giver mulighed for at udvikle området til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse samt offentlige formål. Området skal omdannes til et levende og aktivt bymiljø. De kulturhistorisk og arkitektonisk bevaringsværdige bygninger, gårdrum og beplantninger sikres samtidig med, at der også bliver mulighed for nyt byggeri.


For at sikre et grønt og attraktivt byområde fastlægger lokalplanforslaget detaljerede bestemmelser for friarealer, beplantning og byggeriets arkitektur.


Offentlig høring

Lokalplanforslaget har sammen med kommuneplantillæg nr. 100 været i offentlig høring fra den 12. marts til den 4. juni 2020 og igen fra den 1. juli til den 13. august. Høringsperioden blev i første omgang forlænget og derefter genoptaget for at give mulighed for at afvikle et offentligt borgermøde efter de gældende Covid-19 retningslinjer. Den 2. juli 2020 blev der afholdt et borgermøde på Herning isstadion. Planforslagene og den tilhørende miljøkonsekvensrapport blev præsenteret. Der var cirka 80 deltagere i mødet.


I høringsperioderne er der indkommet i alt 34 indsigelser og bemærkninger. Alle indsigelser og bemærkninger er vedhæftet som bilag til sagen som en del af det samlede indsigelsesnotat. I indsigelsnotatet er alle bemærkninger og indsigelser oplistet og gennemgået tematisk. Indsigelserne og bemærkninger handler om:


 • Højhuset
 • Det øvrige byggeris højde, udformning og udseende
 • Kulturmiljø / bymiljø
 • Bevaring af eksisterende bebyggelse samt vinduer i bevaringsværdig og særlig bevaringsværdig bebyggelse
 • Fordeling af byggeret
 • Anvendelse af de enkelte delområder, herunder ønske om mulighed for plejehjem samt placering af dagligvarebuik
 • Miljøpåvirkninger i både anlægs- og driftfasen, herunder trafik
 • Ejerforhold for det centrale byrum "Plusset"
 • Antallet af almene boliger


Herunder er de indsigelser og bemærkninger, som forvaltningen vurderer, Byrådet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen skal forholdes sig til, opsummeret.


Udvikling af sygehusgrunden til et nyt byområde

En del borgere tilkendegiver, at de ser omdannelsen af sygehusgrunden til et nyt byområde som et godt projekt og et aktiv for Herning.


Veto fra Forsvaret

Højhuset i lokalplanforslaget er placeret inden for "line of sight" af Flyvevåbenets radarer i Karup. Bygherre har fået udarbejdet en rapport, der kortlægger projekets påvirkning af radaren. På baggrund af rapporten har Forsvaret ophævet vetoet med krav om at:

 • Højhuset må maksimalt være 55 meter højt
 • Højhuset skal have den placering og geometri som rapporten er udarbejdet efter.

Det vil ikke på et senere tidspunkt være muligt at dispensere til bestemmelserne om højde og placering af højhuset.


Højhus

Størstedelen af indsigelserne handler om planforslagets mulighed for at bygge et højhus på op til 25 etager og 78 meter. Borgerne gør indsigelse mod højhuset med følgende argumenter:

 • Det passer ikke ind i området.
 • Det påvirker omgivelserne negativt i forhold til skygge, indblik, vind og reflektioner.
 • Et højhus er ikke bæredygtigt,
 • Det foreslåede højhus vurderes ikke at være i overensstemmelser med Herning Kommunes højhuspolitik.


På grund af modstanden mod et højhus på 25 etager har bygherren tilkendegivet ønske om at gå tilbage til rammelokalplanens oprindelige mulighed for et højhus på maksimalt 55 meter. Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen ændres, så dette ønske imødekommes.

Bygherre har udarbejdet et revideret forslag til et højhus på 16 etager og 55 meter. De foreløbige tegninger er vedhæftet som bilag til sagen. For at give mulighed for at opføre dette projekt skal lokalplanforslagets bestemmelser om placering af byggefeltet for højhuset samt højhusets facader ændres. Forvaltningen vurderer, at der er tale om mindre ændringer, der kan foretages ved den endelige vedtagelse af en lokalplan, uden en fornyet høring.


I det reviderede projekt fra bygherren, for et højhus på 16 etager, er der indrettet en offentlig tilgængelig tagterrasse med udsigt mod vest, syd og øst. Tre naboer til sygehusgrunden ønsker ikke en offentlig funktion på højhusets øverste etage. Mod nord er der blandt andet udsigt til Løvbakkerne, Gullestrup, Fuglsang og Holing søer.


I lokalplanforslaget er der krav om en offentlig tilgængelig funktion på højhusets øverste etage, som skal give mulighed for udsigt 360 grader. Administrationen anbefaler at denne mulighed fastholdes således at der skal etableres tagterrasse som foreslået af bygherre, og en udsigtsplatform på taget af 16'ende etage, hvor der bliver mulighed for 360 graders udsigt fra højhusets øverste etage, som en attraktion for byens borgere, gæster og turister. Det betyder dermed også, at det anbefales, at kravet om offentlig adgang til tagterrasse og udsigtsplatform skal fastholdes i lokalplanen. Lokalplanen skal i så fald give mulighed for en tagterrasse som en 17'ende etage, men indenfor den maksimale højde på 55 meter.


Fordeling af byggeret

Som en konsekvens af reduktionen af højden på højhuset ønsker bygherren en samlet reduktion af byggeretten på 400 m² samt en mindre omfordeling af byggeretten mellem de enkelte delområder og byggefelter. Forvaltningen anbefaler, at de ønskede ændringer til byggeretten imødekommes ved den endelige vedtagelse af lokalplanen, da der samlet set er tale om en reduktion samt ubetydelige ændringer af fordelingen af byggeretten mellem delområderne. Indsigelsesnotatet indeholder kortmateriale med en oversigt over fordeling af byggeretten i lokalplanforslaget og med de foreslåede ændringer.


Anvendelse af delområde III og VI

Bygherre har ønske om, at der bliver mulighed for at anvende delområde III og VI til visse offentlige formål som for eksempel plejehjem.

Forvaltningen kan ikke anbefale dette, da det både vurderes at være en væsentlig ændring af lokalplanforslaget, som vil betyde genfremlæggelse, og samtidig vil stride mod visionen om at skabe en levende, ungdommelig og aktiv bydel på Herning+.

Anvendelsen af delområderne er fastlagt i lokalplanens § 3.17 og 3.22. Her fremgår det, at delområde III må anvendes til etageboliger, publikumsorienterede funktioner mod torvearealet samt dagligvarebutik og erhverv i byggefelt b.

Delområde VI må anvendes til boligbebyggelse i form af etageboliger eller tæt-lav bebyggelse.

En ændring i bestemmelserne om anvendelse betragtes som en væsentlig ændring, der ikke kan foretages ved den endelige vedtagelse af et lokalplanforslag, uden at der gennemføres en fornyet høring. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke ændres i bestemmelserne for delområdernes anvendelse.


Bevaringsværdige kulturmiljøer og bygninger

Lokalplanforslaget udpeger en række bevaringsværdige og særligt bevaringsværdige bygninger for at sikre arkitektur- og kulturarven på sygehusgrunden. Lokalplanforslaget indeholder en række bestemmelser om istandsættelse af bevaringsværdige og særligt bevaringsværdige bygninger, herunder at vinduer skal udføres i hvidmalet træ. Byplanudvalget har på udvalgsmødet den 2. juni 2020 (pkt. 84) tilkendegivet, at den gamle del af sygehuset ønskes udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø i kommuneplanen.


Bygherre ønsker mulighed for at anvende træ-alu vinduer i den bevaringsværdige og særligt bevaringsværdige bebyggelse, benævnt A,B,C. Ønsket om træ-aluvinduer begrundes først og fremmest med at vedligeholdelsesudgifterne er lavere end ved traditionelle trævinduer med koblede rammer, kitfalse med videre.


Ovennævnte træ-alu vinduestype har i overflader og detaljernes proportioner dog ikke den samme stoflighed og æstetik, som de oprindelige trævinduer har, og vil dermed ikke på samme måde kunne være en del af ”fortællingen” om de særligt bevaringsværdige bygningers originalitet og identitet i arkitektonisk og kulturhistorisk forstand.


Træ-alu vinduer kan dog geometrisk udformes således, at de i forhold til de oprindelige trævinduers grundlæggende proportioner, det vil sige opdelingen med lod- og tværposter, sprosser og ruder, kan udformes således at bygningens overordnede arkitektoniske udtryk kan fremstå tro mod det originale byggeri på en harmonisk måde, i forhold til proportionerne i huset, herunder ”rytmen” mellem murværk og vinduer, recesser, gesimser og øvrige murværksdetaljer. Det vurderes, at det først og fremmest vil være når man ser træ-alu vinduerne på kort afstand, at forskellen i det arkitektoniske udtryk mellem originale trævinduer og træ-alu vinduer fremstår tydeligst. Da der er tale om bevaringsværdig - og særligt bevaringsværdig bebyggelse, foreslås det, at der efter normal praksis ved lokalplanbestemmelser for bevaringsvædig bebyggelse, efter særlig godkendelse og på særlige vilkår kan godkendes træ-alu vinduer, jfr. indstillingen.


Udformning af byggeri inden for delområde III

En borger er kommet med en række ændringsforslag til at sikre arkitektonisk kvalitet inden for lokalplanens delområde III (Den nordvestlige del området). Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at det sikres, at bygningerne maksimalt springer én etage af gangen ved varieret bygningshøjde, og at overgangen mellem tag og facade markeres arkitektonisk.


Townhouses ved Skolegade

Naboerne nord for lokalplanforslagets delområde IX, hvor der er mulighed "townhouses" i tre etager langs Skolegade, ønsker højde og dybde på byggeri for townhouses reduceret. Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslagets mulighed for byggeri fastholdes, da det ellers ikke vil være muligt at opføre townhouses i tre etager.


Miljørapport og sammenfattende redegørelse

Miljørapport og sammenfattende redegørelse

Der er i forbindelse med forslag til lokalplan nr 12.BL5.3 og kommuneplantillæg nr. 100 udarbejdet en miljørapport. På baggrund af den offentlige høring er der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den er vedhæftet som bilag til denne sag. Den sammenfattende redegørelse beskriver:

 • Hvordan miljøhensynet er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
 • Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
 • Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 12.BL5.3 for blandet bolig- og erhversområde ved Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade i Herning (Herning+) indstilles til endelig vedtagelse med følgende ændringer:


at § 7.4 ændres fra:

"Der kan inden for delområde II, III, IV V, VI, VII, VIII og IX opføres i alt 58.500 m² bebyggelse..."

til

"Der kan inden for delområde II, III, IV V, VI, VII, VIII og IX opføres i alt 58.100 m² bebyggelse..."


at § 7.6 ændres fra:

"Inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt må der opføres en base / arkade med en højde på maksimalt 1 etage og 7 meter. Inden for det på kortbilag 2 viste "byggefelt til højhus" (byggefelt m) må der opføres et højhus med en højde på minimum 22 og maksimum 25 etager. Bygningen skal have en højde på minimum 70 og maksimum 78 meter."

til

"Inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt må der opføres en base som en arkade med en højde på maksimalt 1 etage og 7 meter. Inden for det på kortbilag 2 viste "byggefelt til højhus" (byggefelt m) må der opføres et højhus med en højde på minimum 12 og maksimum 16 etager + tagterrasse. Bygningen skal have en højde på minimum 48 og maksimum 55 meter."


at § 7.7

"Der kan inden for det på kortbilag 2 viste "byggefelt" og "byggefelt til højhus" opføres i alt 9.050 m² bebyggelse"

til

"Der kan inden for det på kortbilag 2 viste "byggefelt" og "byggefelt til højhus" opføres i alt 7.050 m² bebyggelse"


at § 7.10 ændres fra:

"Der kan inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter opføres bebyggelse med en højde på minimum 2 etager og maksimum 4 etager samt mulighed for en kælderetage. Bebyggelsen må have en højde på maksimum 16 meter og minimum 6,5 meter. Facadebebyggelse mod Møllegade, Gl. Landevej og delområde i skal dog have en højde på minimum 3 etager og 9 meter mod henholdsvis Møllegade, Gl. Landevej og delområde I."

til:

"Der kan inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter opføres bebyggelse med en højde på minimum 2 etager og maksimum 4 etager samt mulighed for en kælderetage. Facadehøjden må kun springe med én etage ad gangen. Bebyggelsen må have en højde på maksimum 16 meter og minimum 6,5 meter. Facadebebyggelse mod Møllegade, Gl. Landevej og delområde i skal dog have en højde på minimum 3 etager og 9 meter mod henholdsvis Møllegade, Gl. Landevej og delområde I.


at § 7.17 ændres fra:

"Der kan inden for delområde III opføres i alt 25.148 m² bebyggelse.

Byggeretten er fordelt i de på kortbilag 2 viste byggefelter på følgende måde:

Byggefelt a: 7.500 m²

Byggefelt b: 3.508 m²

Byggefelt c: 5,780 m²

Byggefelt d: 3.760 m²

Byggefelt e: 4.600 m²"

til

"Der kan inden for delområde III opføres i alt 26.030 m² bebyggelse.

Byggeretten er fordelt i de på kortbilag 2 viste byggefelter på følgende måde:

Byggefelt a: 7.500 m²

Byggefelt b: 4.250m²

Byggefelt c: 5,780 m²

Byggefelt d: 3.760 m²

Byggefelt e: 4.740 m²"


at § 7.22 ændres fra:

"Inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter med bevaringsværdig bebyggelse og særlig bevaringsværdig bebyggelse er der en byggeret på i alt 8.152 m² bebyggelse. Derudover kan byggefelt g forbindelse med byggefelt f og h med en arkade, jf. § 8.77.

Byggeretten er fordelt i de på kortbilag 2 viste byggefelter på følgende måde:

Byggefelt f: 5.500 m²

Byggefelt g: 943 m²

Byggefelt h: 1.494 m²

Byggefelt i: 215 m²"

til

"Inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter med bevaringsværdig bebyggelse og særlig bevaringsværdig bebyggelse er der en byggeret på i alt 8.870 m² bebyggelse. Derudover kan byggefelt g forbindelse med byggefelt f og h med en arkade, jf. § 8.77.

Byggeretten er fordelt i de på kortbilag 2 viste byggefelter på følgende måde:

Byggefelt f: 6.250 m²

Byggefelt g: 925 m²

Byggefelt h: 1.480 m²

Byggefelt i: 215 m²"


at der tilføjes en ny bestemmelse til § 8:


"Tårnbebyggelsen i delområde II kan fremstå som sammensat af tre volumener. Hvert volumen kan mod toppen afsluttes med en skrå afskæring. Proportionering, sammensætning og udformning af volumenerne skal tilsammen få tårnbebyggelsen til at fremstå slank og harmonisk i sit udtryk."


at § 8.17 ændres fra:

"Bebyggelse inden for delområde II skal opføres i en lys tegl med en varm farvetone som det gennemgående materiale. Teglstenene skal fremstå blødstrøgne. Fugerne mellem teglstenene skal fremstå i samme nuane som teglstenene. Facadematerialet skal være det samme for den tilbagetrukne facade og den øvrige facade. Indadvente flunker/sider på altaner og terrasser og bagsiden af søjler kan dog fremstå i beton fra 1. sal og opefter. Herudover kan mindre partier - maksimalt 20% af facaden - udføres i et andet materiale som tombak, zink, kobber, træ, stål og aluminium. Dertil kommer vinduespartier, der må fremstå i glas, træ og aluminium"

til

Bebyggelse inden for delområde II skal opføres i tegl med en varm farvetone som det gennemgående materiale. Teglen må ikke være mørkere end de røde teglsten i den bevaringsværdige bebyggelse i delområde IV, og inden for hvert volumen må der kun være mindre nuanceforskelle i farven mellem de enkelte sten. Mellem de enkelte volumener må der kun være mindre farveforskelle mellem teglene. Teglens farver skal tilsammen give tårnbebyggelsen et harmonisk udtryk. Teglstenene skal fremstå blødstrøgne. Fugerne mellem teglstenene skal fremstå i samme nuance som teglstenene. På mindre partier af facaden kan der anvendes en mørkere fugefarve, for eksempel i recesser. Facadematerialet skal være det samme for den tilbagetrukne facade og den øvrige facade. Herudover kan mindre partier – maksimalt 20 % af facaden - udføres i et andet materiale som tombak, kobber, stål og træ. Alle mindre partier skal udføres i samme materiale. Dertil kommer vinduespartier, der må fremstå i glas, træ og aluminium.


at § 8.19, § 8.20 og § 8.21 udgår af lokalplanen


at § 8.25 ændres fra:

"Bygningen skal i stueplan omgives af en åben arkade. Arkadens søjlerytme og proportioner skal fremstå som en forlængelse af de overliggende etagers rytme. Arkaden skal fremstå som husets base og skal derfor være højere end de øvrige etager. Arkadens proportioner og detaljering skal formidle overgangen mellem den offentlige plads i delområde I og højhusets skala."

til

Bygningen skal i stueplan suppleres med en åben arkade. Der skal som minimum være en arkade på hele facaden mod syd og på den sydligste halvdel af facaden mod vest. Arkadens søjlerytme og proportioner skal fremstå som en forlængelse af de overliggende etagers rytme. Arkaden skal fremstå som husets base og skal derfor være højere end de øvrige etager. Arkadens proportioner og detaljering skal formidle overgangen mellem den offentlige plads i delområde I og højhusets skala.


at der tilføjes en ny bestemmelse til § 8, der gælder for delområde III:

"Overgangen mellem tag og facade skal markeres med en gesims, et udhæng eller et lignende arkitektoniske element, der i form, farve eller materiale adskiller sig fra den øvrige facade. Tagrender og lignende skal fremstå som en del af markeringen af overgangen mellem tag og facade."


at § 8.71 Ændres fra: Vinduer, terrassedøre, altandøre o.l. skal udføres i hvidmalet træ med en størrelse, udformning og opdeling, der svarer til de oprindelige vinduer og vindueshuller,

til

"Vinduer, terrassedøre, altandøre o.l. skal udføres i hvidmalet træ med en størrelse, udformning og opdeling, der svarer til de oprindelige vinduer og vindueshuller jfr. bilag D. Der kan efter særlig godkendelse isættes træ-alu vinduer i den særligt bevaringsværdige bebyggelse, benævnt A, B og C, og bevaringsværdige bebyggelse benævnt D, E og G, dog kun således at husets oprindelige arkitektonske udtryk sikres og styrkes, ved at vinduernes proportioner, herunder placering af lod- og tværposter, sprosseopdeling, rudeformater og disse elementers dimensionering ligner og harmonerer med bygningernes oprindelige vinduesudfomning."


at §8.75 udgår som konsekvens af at terrassedøre og altandøre foreslås omfattet af § 8.71


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 12.BL5.3 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 • Samlet indsigelsesnotat 12.BL5.3 Herning+_27102020
 • Højhus Herning+_opdaterede tegninger_29102020
 • Sammenfattende redegørelse Herning Plus byggeretsgivende lokalplan_12.BL5.3 og kp-tillæg nr. 100
 

218. §25-tilladelse til etablering af højhus på Herning+ i Herning

Sagsnr.: 01.16.00-P16-9-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

§25-tilladelse til etablering af højhus på Herning+ i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XX


X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der har været udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for højhuset på Herning+ i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslag nr. 12.BL5.3 og kommuneplantillæg nr. 100 for området ved Herning+. Miljøkonsekvensrapporten har haft til formål at belyse de potentielle miljøpåvirkninger ved etablering af et højhus på op til 78 meter.


Miljøkonsekvensrapporten har sammen med planforslagene været i offentlig høring fra den 12. marts til den 4. juni 2020 og igen fra den 1. juli til den 13. august 2020.


Miljøkonsekvensrapporten ligger til grund for udstedelsen af den konkrete §25-tilladelse til byggeriet. På baggrund af den offentlige høring er byggeriets højde reduceret til 55 meter. Den konkrete tilladelse er derfor tilpasset dette. Efter den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 12.BL5.3 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade i Herning kan der udstedes §25-tilladelse til det konkrete byggeri.


Forvaltningen anbefaler, at der udstedes §25-tilladelse til det konkrete byggeri.

Sagsfremstilling

Miljøkonsekvensrapporten for et højhus på Herning+ havde til formål at belyse potentielle miljøpåvirkninger ved et projekt som omfatter nedrivning af den eksisterende bebyggelse, etablering af et højhus på op til 25 etager og 78 meters højde med boliger, erhverv i stueetagen, overdækket forplads og parkering i en tilhørende P-kælder.


Miljøkonsekvensrapporten har sammen med planforslagene været i offentlig høring fra den 12. marts til den 4. juni 2020 og igen fra den 1. juli til den 13. august 2020. Høringsperioden blev i første omgang forlænget og derefter genoptaget for at give mulighed for at afvikle et offentligt borgermøde efter de gældende Covid-19 retningslinjer. I perioden er der indkommet 34 bemærkninger og indsigelser til miljøkonsekvensraporten, lokalplan nr. 12.BL5.1 og kommuneplantilæg nr. 100.


Behandling af de indkommende bemærkninger og indsigelser findes under dagsordenspunktet for forslag til lokalplan nr.12.BL5.3.


Samtidig med miljøkonsekvensrapporten var der fremlagt udkast til §25-tilladelse. §25-tilladelsen omhandler de vilkår, som ikke kan stilles gennem den tilhørende lokalplan nr. 12.BL5.3. §25-tilladelsen forudsætter, at lokalplanen og kommuneplantillægget bliver endeligt vedtaget.


På baggrund af de indkommende bemærkninger er der sket en reduction af højden på højhuset i lokalplanforslag nr. 12.BL5.3. Dette betyder ligeledes en projekttilpasning af projeket i forhold til den fremlagte miljøkonsekvensrapport og udkast til §25-tilladelse. Tilladelsen tilpasses derfor så den maksimale bygningshøjde, der gives mulighed for, er 55 meter, se bilag. Derudover giver de indkomne bemærkninger og indsigelser ikke anledning til ændring af §25-tilladelsen.


Udkast til §25-tilladelsen indeholder derudover vilkår til sikring af et acceptabelt vindmiljø på pladsen syd for højhuset, krav til kørsel under anlægsarbejdet samt forbud mod permanent grundvandssænkning.


Ændringen af den totale bygningshøjde, til nu 55 meter, ændrer ikke på de fastsatte krav i §25-tilladelsen om at sikre et acceptabelt vindmiljø på pladsen syd for højhuset.


Det ændrede udkast til §25-tilladelsen skal sendes i partshøring hos de berørte parter forud for, at tilladelsen kan gives. Dette foretages på bagrund af den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 12.BL5.3 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade i Herning.


Forvaltningen anbefaler, at der udstedes §25-tilladelse til det konkrete byggeri.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at der udstedes §25-tilladelse til det konkrete byggeri.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • UDKAST §25-tilladelse for højhus på Herning+
 

219. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 93 for Herningsholmskolen

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 93 for Herningsholmskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tillæg nr. 93 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er udarbejdet for at lokalplan 12.OF9.1 for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning er i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget har sammen med lokalplanforslaget været i offentlig høring fra den 2. juli 2020 til den 10. september 2020. Der er indkommet 8 bemærkninger og indsigelser til planforslagene Forvaltningen vurderer, at bemærkninger og indsigelser ikke bør give anledning til ændringer af kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 93 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 omfatter rammeområderne 12.OF9 for offentligt område ved Herningsholmskolen og 12.B21 for boligområde ved Sjællandsgade.


For at sikre, at lokalplan 12.OF9.1 for Herningsholmskolen er i overensstemmelse med kommuneplanen, indeholder kommuneplantillæg nr. 93 følgende ændringer for rammeområde 12.OF9 for offentligt område ved Herningsholmskolen.

 • Bygningshøjden øges fra 2 til 4 etager samt fra 8,5 m til 16 m
 • Der kan etableres vejadgang fra både Sjællandsgade, Holbækvej og Kalundborgvej
 • Der skal minimum etableres 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal
 • Mulighed for at opføre pedelbolig fjernes


Desuden overføres boligen på Sjællandsgade 82 fra det offentlige område 12.OF9 til boligområde 12.B21 for boligområde ved Sjællandsgade.


De indkomne bemærkninger og indsigelser til planforslagene er behandlet på sagen om endelig vedtagelse af lokalplan 12.OF9.1 for Herningsholmskolen. Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger og indsigelser ikke bør give anledning til ændringer af kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 93 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 endeligt vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 93 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.


Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

 

220. Endelig vedtagelse af lokalplan for Herningsholmskolen på Sjællandsgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Herningsholmskolen på Sjællandsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan 12.OF9.1 for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning har sammen med tillæg nr. 93 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 været i offentlig høring fra den 2. juli til den 10. september 2020. Planforslagene giver mulighed for at opføre nye bygninger til Herningsholmskolen på Sjællandsgade i Herning i op til 4 etager og 16 meters højde. I den offentlige høring er der indkommet 8 bemærkninger og indsigelser til planforslagene.


Indsigelserne til lokalplanforslagets bestemmelser handler om højden på det kommende byggeri samt beplantning og natur.


Forvaltningen anbefaler, at der tilføjes en bestemmelse til lokalplanen, der reducerer indkig til haverne nord for Herningsholmskolen.


Der er desuden indkommet en række bemærkninger, der ikke kan indarbejdes i lokalplanens bestemmelser, men som er relevante for det videre arbejde med projektet. Disse bemærkninger handler om trafik, bæredygtighed, udendørs læringsrum / friarealer, håndtering af overfladevand samt borgernes indragelse i / orientering om den videre proces. Forvaltningen anbefaler, at Byplanudvalget tager bemærkningerne til efterretning, og at de herefter videregives til projektgruppen, som har ansvaret for byggeriet.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2019 besluttede Herning Byråd at afsætte penge til en ny Herningsholmskole. Herningsholmskolen er opført i 1954 som en såkaldt funktionsopdelt skole. Den nuværende skolebygning er utidssvarende, og der er ønske om en ny og moderne midtbyskole med nutidige læringsmiljøer.


Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan 12.OF9.1 for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning, som giver mulighed for et nyt byggeri på Herningsholmskolens nuværende arealer i op til 4 etager og 16 meters højde. Den 4. etage må kun benyttes som tagterrasse. For at sikre en bedre trafikafvikling omkring skolen giver lokalplanforslaget mulighed for en ny vejadgang fra Sjællandsgade. Lokalplanforslaget sikrer også en grøn ramme om byggeriet, blandt andet ved bevaring af et skovbælte mod øst. Derudover indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om parkering og stiforbindelser samt byggeriets omfang og udseende.


Lokalplanforslaget har været i offentlig høring sammen med tillæg nr. 93 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. I forbindelse med den offentlige høring blev der afholdt et borgermøde torsdag den 3. september 2020 på Herningsholmskolen. Formand for Byplanudvalget Ulrik Hyldgaard og repræsentanter fra forvaltningen deltog i mødet sammen med cirka 40 naboer og øvrige borgere. Lokalplanforslagets hovedpunkter samt de forventede løsninger for afvikling af trafikken blev præsenteret på mødet.


I den offentlige høring er der indkommet 8 bemærkninger og indsigelser til planforslagene fra naboer omkring skolen. Indsigelserne er samlet i et indsigelsesnotat. Indsigelsernes hovedpunkter er også opsummeret og kommenteret i indsigelsesnotatet. Notatet er vedlagt som bilag til sagen.


Tre af indsigelserne kommer fra beboere på Jeppe Aakjærs Vej nord for lokalplanens område. De ønsker blandt andet, at byggefelterne reduceres mod nord og / eller højden på det kommende byggeri reduceres for at undgå indbliks- og skyggegener i deres sydvendte haver.


Der er udarbejdet skyggestudier for lokalplanforslagets byggefelter. Skyggestudiener viser, at haverne nord for området ikke vil blive væsentligt påvirket af skygge fra et nyt byggeri inden for lokalplanforslagets byggefelter. Både fordi der midt på sommeren ikke vil være skygge fra byggefelterne, og fordi det nye byggeri ikke vil fylde byggefelterne ud i deres fulde højde og længde. Byggefelterne er forholdsvis store og rummelige for at give fleksibilitet ved projekteringen af byggeriet og skyggegenerne vil derfor blive mindre end vist på diagrammerne.


Forvaltningen vurderer, at der ikke vil være væsentlige indkigsgener inde fra et kommende byggeri til haverne nord for Herningsholmskolen. For at undgå indkigsgener fra tagarealerne, der kan anvendes til friarealer, boldbaner og lignende, kan der tilføjes en bestemmelse til lokalplanen, der sikrer, at afskærmning / værn på tagterrasser rykkes minimum 3 meter tilbage fra facaden, så det ikke er muligt at se lige ned langs bygningens facade. Forvaltningen foreslår derfor, at det tilføjes til lokalplanens § 8:

”Afskærmning af tagterrasser, boldbaner, legeareal og lignende på bygningens tag skal placeres minimum 3 meter tilbagetrukket fra bygningens facade”


To af indsigelserne handler om skovbæltet i den østlige del af lokalplanens område. En nabo øst for skovbæltet ønsker mulighed for at fælde eller beskære de store træer, mens en nabo syd for skovbæltet er bekymret for et kommende byggeris påvirkning af dyre- og plantelivet i skovbæltet.

Forvaltningen vurderer, at de store træer skal bevares, da de har den største værdi - også naturmæssigt. Det er muligt at beskære grene, der går ind over private haver, efter dialog med Herning Kommune. Forvaltningen vurderer, at lokalplanens bestemmelser om bevaring af skovbæltet sikrer, at dyre- og plantelivet ikke påvirkes væsentligt ved nyt byggeri.


Bemærkningernes og indsigelsernes øvrige punkter handler om emner, der ikke kan reguleres i lokalplanens bestemmelser. Det drejer sig om:

 • Trafik - af- og pålæsning på Holbækvej, indtil ny af- og påsætning fra Sjællandsgade er etableret
 • Trafik - risiko for vibrationer, der skader omkringliggende bygninger ved nedrivning og tunge transporter
 • Overfladevand - ønske om fokus på, at friarealerne bliver brugbare året rundt, og at vand fra skolens områder ikke løber ind til naboerne
 • Friarealer - ønske om gode, udendørs læringsrum samt mulighed for at, friarealer også kan anvendes i fritiden. Flere beboere nord for skolens område ønsker, at der fortsat skal være friareler mellem deres haver og byggeriet
 • Fokus på bæredygtighed - blandt andet ved bevaring af eksisterende bebyggelse
 • Ønske om orientering / inddragelse af naboer i den videre proces.


Forvaltningen anbefaler, at Byplanudvalget tager bemærkningerne til efterretning og at de herefter videregives til projektgruppen som har ansvar for byggeriet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 12.OF9.1 for Herningsholmskolen endeligt vedtages
at det tilføjes til lokalplanens § 8 om bebyggelsens udformning og fremtræden:

”Afskærmning af tagterrasser, boldbaner, legeareal og lignende på bygningens tag skal placeres minimum 3 meter fra bygningens facade”

at Byplanudvalget tager naboernes bemærkninger om trafik, bæredygtighed, udendørs læringsrum, overfladevand og borgerinddragelse i den videre proces til efterretning og videregiver dem til projektgruppen med ansvar for byggeriet.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 12.OF9.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.


Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 • Samlet indsigelsesnotat 12.OF9.1 Herningsholmskolen
 

221. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 58 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 58 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. maj 2020 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 32.B13.1 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup.


Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 14. maj 2020 til og med den 25. juni 2020 og igen fra den 1. september 2020 til og med 15. september 2020 grundet covid-19-situationen, og ønsket om at afholde et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring. Der er i perioden indkommet tre indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til planforslagene, herunder en indsigelse fra 30 borgere i nærområdet.


Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 58 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 32.B13.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bl.a. krav om, at det skal være en blanding af tæt-lav og åben-lav bebyggelse, bebyggelsesprocent og parkeringskrav til tæt-lav boligbebyggelse samt udpegningen af grøn struktur. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028.


Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028 ændrer i eksisterende kommuneplanramme 32.B13, hvor det specificeres, at den maksimale bebyggelsesprocent

for tæt-lav bebyggelse er 40 og parkeringskravet til tæt-lav bebyggelse er 1½ parkeringsplads pr. bolig, hvilket er i tråd med de almindelige retningslinjer for tæt-lav bebyggelse.


Derudover et det foreslået ændret i kommuneplanrammen, at bebyggelsen kan være en kombination af tæt-lav og åben-lav karakter, samt udpegningen af grøn struktur.


Afgrænsning af kommuneplanramme 32.B13


Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 har været i offentlig høring i perioden fra den 14. maj til og med den 25. juni og igen fra den 1. september til og med den 15. september. Der blev afholdt et borgermøde den 1. september i Kultursalen ved Hammerum – Gjellerup Hall’n, hvor ca. 40 borgere deltog. Der er i offentlighedsperioderne indkommet tre indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til planforslagene, herunder en indsigelse fra 30 borgere i nærområdet, se bilag.


Der er enkelte af punkterne i indsigelserne og bemærkninger, som vedrører kommuneplantillægget, herunder mulighed for at bygge i to etager og i 8,5 meters højde samt bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelsen.


Forvaltningen har behandlet alle de indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i et indsigelsesnotat til både kommuneplantillægget og lokalplanforslaget, som er vedlagt sagen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de ovennævnte indsigelser ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget, da etageantal og bebyggelsesprocent følger de generelle bestemmelser i byggeloven, hvor man som grundejer normalt kan forvente, at kunne bygge i to etager i 8,5 meters højde, med en bebyggelsesprocent på 30 for åben-lav bebyggelse (Lokalplanen angiver 30%, men kommuneplanrammen angiver faktisk 35), og efter normal praksis 40% for tæt-lav bebyggelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.


Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 • Indsigelsesnotat_LP_32.B13 og KPT 58 - Boligområde ved Skolebakken i Gjellerup
 

222. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. maj 2020 foreløbigt vedtaget lokalplan 32.B13.1 og kommuneplantillæg nr. 58 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup. Planlægningen giver mulighed for etablering af et nyt boligområde, på tidligere hvor Gjellerup Skole.


Lokalplanen har til formål at give mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt fastholde Gjellerupskolestien som en vigtig stiforbindelse i Gjellerup. I forbindelse med udformningen af lokalplanen har støjforhold fra en nærliggende virksomhed været en vigtig parameter, hvorfor der i lokalplanen er stillet krav om etablering af en støjafskærmning i 3 meters højde langs den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet.


Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 14. maj 2020 til og med den 25. juni 2020 og igen fra den 1. september 2020 til og med den 15. september 2020. Der er i hørings perioderne indkommet tre indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til planforslagene, hvoraf én indsigelse er fra 30 borgere i nærområdet.


Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 32.B13.1 endelig vedtages med ændringer i forhold til bebyggelsens udtryk i delområde Ia samt beplantning.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter den ejendom, hvor den tidligere Gjellerup Skole ligger, og er afgrænset af Ny Gjellerupvej mod øst, mod syd af Skolebakken, mod nord af et erhvervsområde og mod vest af Kirkevænget samt boliger langs Gjellerupbakken.


Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 32.B13.1 giver mulighed for at omdanne området med Gjellerup Skole til et boligområde.


Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder.

Lokalplanområdet


Delområde Ia og Ib skal anvendes til åben-lav bebyggelse.

Lokalplanen fastsætter, at der indenfor delområde Ib i den nordlige del af området kun må bygges i en etage grundet forhold omkring støj. I den resterende del af delområdet

samt i delområde Ia må der bygges i op til to etager.


Inden for delområde Ib er der krav til udstykningen for at sikre at området får et særligt udtryk, herunder en påbudt byggelinje ud til vej samt krav om, at der ikke må etableres hæk ud mod vej og at området mellem vej og bebyggelse skal fremstå grønt.


Lokalplanområdet vejbetjenes overvejende fra Skolebakken med undtagelse af mulighed for udstykning af op til to grunde ud mod Kirkevænget, som er beliggende i lokalplanens delområde Ia.


Delområde Ia er udlagt i et selvstændigt delområde for at sikre, at ny bebyggelse vil passe ind i den eksisterende husrække langs Gjellerupbakken. Lokalplanen indeholder

derfor også særlige bestemmelser for materialer i dette delområde.


Delområde II skal anvendes til grønt område, hvor der er mulighed for at etablere et regnvandsbassin eller fællesfaciliteter til områdets beboere.


I lokalplanforslaget fastholdes Gjellerupskolestien som en vigtig forbindelse for bløde trafikanter til krydsning af Ny Gjellerupvej og omlægger den vestlige del af stien, så stien får et mere direkte forløb, hvorved der gives plads til boliggrunde langs Kirkevænget.


I lokalplanforslaget fastholdes, at der fortsat skal være en grøn afgrænsning mod Ny Gjellerupvej, som afskærmer området visuelt fra vejen.


Lokalplanen fastlægger derudover, at der skal etableres en støjskærm med en højde på tre meter langs den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet før bebyggelse kan ibrugtages. Lokalplanen fastlægger, at der skal plantes træer langs støjskærmen i en ensartet rytme. De eksisterende træer kan indgå, hvis det er muligt at bevare dem.


Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 14. maj til og med den 25. juni og igen fra den 1. september til og med den 15. september. Der blev afholdt et borgermøde den 1. september i Kultursalen ved Hammerum – Gjellerup Hall’n, hvor ca. 40 borgere deltog. Der er i perioden indkommet tre indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til planforslagene, herunder en indsigelse fra 30 borgere i nærområdet, en bemærkning fra Viborg Stift og en bemærkning fra en borger, se bilag.


De indkomne indsigelser omhandler følgende emner, hvor der er gjort indsigelse mod:


 • Mulighed for bebyggelse i to etager i delområde Ia og III
 • Bebyggelsesprocent på 40% for tæt-lav bebyggelse
 • Materialevalg og udtryk i delområde Ia
 • Vejforholdene ved Gjellerupbakken og Kirkevænget, herunder adgang til delområde Ia
 • Ønske om højere beplantning samt bevaring af den eksisterende beplantning
 • Bredde på Gjellerupskolestien
 • Lokalplanområdets muligheder inden for kirkebyggelinje og kulturmiljø


De enkelte punkter er gengivet med et resume i indsigelsesnotatet, som er vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i de indkomne indsigelser, som forvaltningen vurdere kan give anledning til ændringer i lokalplanen.


Materialevalg og udtryk i delområde Ia

Lokalplanforslagets § 8.1 beskriver, hvordan bebyggelsens ydre skal fremtræde i delområde Ia. Her er det beskrevet, at ydervæggene skal fremtræde i blank mur i tegl eller som pudset. De eksisterende boligbebyggelser langs Gjellerupbakken og Kirkevænget er opført i tegl, enten som blank mur eller som pudset. Den eksisterende boligbebyggelse ved Gjellerupbakken og Kirkevænget er ca. 40-50 år gammel, og afspejler den tids byggeskik og arkitektoniske stil og mode.


Delområde Ia ligger som en huludfyldning i bymiljøet omkring Gjellerupbakken og Kirkevænget. Lokalplanforslaget afspejler ikke den byggeskik og arkitektonisk stil, som den eksisterende bebyggelse blev opført i, men snarere vor tid byggestil, som er præget af en fortolkning af funktionalisme og modernisme, som bl.a. benævnes minimalisme. Typisk opføres enfamiliehuse i denne stil helt eller delvist i to fulde etager med fladt tag. Denne byggeskik har været fremherskende i de seneste år, og meget igangværende nybyggeri ses opført i den stil. Ingen af de eksisterende huse langs Gjellerupbakken og Kirkevænget har fladt tag.


Forvaltningen anbefaler derfor, at det overvejes, om der i lokalplanens bestemmelser skal tilføjes, at bebyggelse indenfor delområde Ia skal forsynes med et ligesidet sadeltag med hældning på mellem 20 og 45 grader, dog således at bygninger ikke må udføres med valm. Dvs. at der ikke er mulighed for at etablere bebyggelse med fladt tag, ensidigt taghældning eller tag med valm i delområde Ia, eller om lokalplanforslagets bestemmelser skal fastholdes.


Beplantning

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er det fundet nødvendigt, at der skal opføres en støjafskærmning langs hele den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet. En indsiger ønsker, at den eksisterende beplantning langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning skal bevares og at ny beplantning skal være høj langs den nordlige afgrænsning. For at få plads til støjafskærmning er det ikke muligt at bevare al den eksisterende beplantning, hvorfor lokalplanen giver mulighed for at den eksisterende beplantning kan indgå i trærækken, som lokalplanen stiller krav om skal etableres.


Forvaltningen anbefaler, at der i lokalplanens bestemmelser om beplantning tilføjes en beskrivelse af karakteren af træerne i trærækken som høje træer, hvorfor de vil have større mulighed for at afskærme visuelt. Forvaltningen anbefaler endvidere, at der i samme bestemmelse sikres, at træerne plantes med en vis størrelse og det er den samme træsort, som plantes i hele trærækken.


Lokalplanområdets muligheder inden for kirkebyggelinje og kulturmiljø

Viborg Stift har fremsendt en udtalelse fra den kgl. bygningsinspektør til lokalplanforslaget, som omhandler lokalplanområdets muligheder inden for kirkebyggelinje og kulturmiljø ved Gjellerup Kirke, herunder mulighed for at bygge i to etager, tæt-lav bebyggelse og den tilhørende bebyggelsesprocent på 40.


Forvaltningen kan oplyse, at lokalplanforslaget tager hensyn til områdets beliggenhed inden for kirkebyggelinjen ved, at lokalplanen ikke giver mulighed for at bygge højere end 8,5 meter. Kirkebyggelinjen er stort set sammenfaldende med afgrænsningen af kulturmiljøet omkring Gjellerup Kirke. Forvaltningen kan endvidere oplyse, at afgrænsningen af denne lokalplan ikke støder op til digerne eller går parallelt med digerne, som omkranser Gjellerup Kirke med kirkegården. Forvaltningen anbefaler dog, at Byplanudvalget tager stilling til, om taget i delområde Ia skal udføres som sadeltag med ligesidet taghældning, hvilket får ny bebyggelse til at virke lettere end bebyggelse med to fulde etager og fladt tag.


Neden for er gengivet et kort resume af de indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, som forvaltningen vurderer, ikke giver anledning til ændringer.


Mulighed for at bygge i to etager og bebyggelsesprocent på 40 for tæt-lav bebyggelse

To af de indkomne indsigelser og bemærkninger omhandler mulighed for at bygge i to etager og en bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse på 40, som begge bemærkninger mener er for højt i området.


Forvaltningen vurderer, at de ovennævnte forhold/bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen, da etageantal og bebyggelsesprocent følger de generelle bestemmelser i byggeloven, hvor man som grundejer normalt kan forvente at kunne bygge i to etager i 8,5 meters højde. Forvaltningen kan endvidere oplyse, at en bebyggelsesprocent på 40 for tæt-lav bebyggelse er efter normal praksis.


Vejforholdene ved Gjellerupbakken og Kirkevænget, herunder adgang til delområde Ia

To af de indkomne indsigelser og bemærkninger omhandler vejforholdene ved Gjellerupbakken og Kirkevænget, herunder adgang til de fremtidige boliger i delområde Ia.


Forvaltningen kan oplyse, at vejene Gjellerupbakken og Kirkevænget ligger uden for lokalplanområdet, hvorfor lokalplanen ikke kan regulere disse forhold. I forbindelse med udstykningen af delområde Ia vil adgangen/overkørslen til delområdet blive fastlagt.


Bredde på Gjellerupskolestien

En indsigelse omhandler, at bredden på Gjellerupskolestien skal have en bredde på minimum 6 meter, hvilket svarer til bredden på stien i dag.


Lokalplanen foreskriver, at stien minimum skal være tre meter bred, hvilket er minimumsbredden på en fælles cykel- og gangsti. Dette hindrer ikke i, at stien fremadrettet kan være bredere end de tre meter, som lokalplanen beskriver som minimum.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag 32.B13.1 endelig vedtages med følgende ændringer:
at der tilføjes en ny bestemmelse i §8: ” I delområde Ia skal bebyggelse forsynes med et ligesidet saddeltag med hældning på mellem 20 og 45 grader. Bygninger må ikke udføres med valm.”
at der i lokalplanens §11.6 tilføjes: ”Træerne i trærækken skal have karakter af at være høje træer, som f.eks. acer, navr, avnbøg eller bøg. Det skal være den samme træsort, som plantes i hele trærækken. Træerne skal ved plantetidspunktet have en størrelse på 16-18 centimeter i stammeomkreds i en meters højde.”


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 32.B13.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.


Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 • Indsigelsesnotat_LP_32.B13 og KPT 58 - Boligområde ved Skolebakken i Gjellerup
 

223. Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-20 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan 15.C2.3 for et centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup giver mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1500 m² i Gullestrup. Lokalplanforslaget omfatter også den tidligere Gullestrup skole på Løvbakkevej og et nydeligt opført tæt-lav boligbyggeri på Nordskrænten.


Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 2. juli til den 13. august 2020. I denne periode er der indkommet en indsigelse fra beboere på Nordskrænten og en bemærkning fra Viborg Stift.


Forvaltningen vurderer, at indsigelsen og bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 15.C2.3 for offentligt område ved Løvbakkevej i Gullestrup er der indkommet én indsigelse og én bemærkning. De er vedlagt som bilag til sagen. Hovedpunkterne er refereret herunder. Forvaltningens kommentarer til punkterne er markeret med kursiv skrift.


Indsigelse af 11. august 2020 fra beboere på Nordskrænten

Beboerne ønsker, at de eksisterende træer inden for delområde I bevares. De ønsker, at træerne skal fungere som afskærmning mellem butiksområdet og de sydligste boliger på Nordskrænten. Alternativt ønsker de nyplantede træer som afskærmning.

Forvaltningen har vurderet, at det ikke vil være muligt at bevare de eksisterende træer, når der skal være mulighed for at placere en dagligvarebutik på op til 1.500 m² med tilhørende parkering. For at sikre en grøn ramme om butiksområdet i delområde I fastlægger lokalplanen, at det skal afgrænses af grønne arealer mod vest, nord og øst. Vest for butiksområdet skal der desuden plantes træer langs vejen. Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at plante træer mellem butiksområdet og boligerne, da træerne vil give skygge i de forholdsvis små haver. De eksisterende træer vil blive fældet uden for fuglenes ynglesæson for at beskytte dyrelivet.


Beboerne ønsker, at indkørslen til butiksområdet ændres, for eksempel til Ny Løvbakkevej, for at mindske trafikken.

Det vil være uhensigtsmæssigt med vejadgang til butiksområdet direkte fra Ny Løvbakkevej, da det vil blive meget tæt på krydset Gullestrupvej / Ny Løvbakkevej. Dette kryds bliver reguleret af et signalanlæg, og det vil også være uhensigtsmæssigt med vejadgang til butiksområdet så tæt på et signalanlæg. For at øge trafiksikkerheden skal vejadgange som udgangspunkt anlægges på den mindst befærdede vej og længst muligt væk fra kryds. Etableringen af flere adgange over en cykelsti vil desuden øge risikoen for ulykker med bløde trafikanter.

Vejadgang fra vejen A-B til butiksområdet skal ske så langt fra Ny Løvbakkevej som muligt for at undgå kødannelse frem til krydset med Ny Løvbakkevej.


Beboerne i de sydligste boliger på Nordskrænten spørger til, hvor langt der bliver mellem deres terrasse og støjhegnet mod butiksområdet. Der er medsendt et foto, der viser et grønt areal mellem terrasserne og en række markeringspæle / skelpæle.

Det antages, at de viste markeringspæle er placeret i skellet mellem delområde I og II. Beboerne vil derfor fortsat råde over arealet mellem terrasserne og pælene. Placering af støjskærmen er markeret på lokalplanens kortbilag 2. Der bliver cirka 10 meter mellem støjskærmen og boligernes facader.


Beboerne ønsker, at der tages hensyn til boligerne ved placering af en dagligvarebutik inden for delområde I, for eksempel ved placering af varetilkørsel. Alternativt kan dagligvarebutikken placeres et andet sted i Gullestrup.

Forvaltningen vurderer, at placeringen af en dagligvarebutik inden for lokalplanens delområde I, er god i forhold til det overordnede vejnet, stiforbindelser og synlighed. Placering af en dagligvarebutik i dette område er også en del af den nuværende lokalplan 15.C2.2 fra 2016. Det nye lokalplanforslag ændrer derfor ikke ved placeringen, men giver mulighed for at opføre en større butik for at imødekomme butikkernes efterspørgsel på at kunne bygge større forretninger.

Ved byggeri af en dagligvarebutik skal der opføres et støjhegn mellem butiksområdet i delområde I og boligerne i delområde II. Støjhegnet skal sikre, at boligerne ikke belastes af støj fra parkering, varetilkørsel og lignende. Det skal udformes, så miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i boligområder kan overholdes. Lokalplanen fastlægger desuden, at varegård skal overdækkes eller integreres i bebyggelsen. Det vil også være med til at mindske støj i forbindelse med vareindlevering.


Bemærkning af 13. august 2020 fra Viborg Stiftøvrighed

Stiftøvrigheden har haft lokalplanforslaget til udtalelse ved provsti, menighedsråd, præst og den kongelige bygningsinspektør for Viborg Stift. Den kongelige bygningsinspektør er kommet med en udtalelse som stiftet er enig i. Stiftet nedlægger ikke veto mod lokalplanforslaget, men henstiller til, at de nuværende kvaliteter omkring Gullestrup Kirke så vidt muligt bevares.


Stiftet bemærker, at det er uheldigt, at den nye bebyggelse øst for kirken er placeret, så den forstyrrer indkigget til kirken.

Den nye boligbebyggelse øst for kirken er placeret efter bestemmelserne i lokalplan 15.C2.2 fra 2016. Stiftet er ikke kommet med bemærkninger, da denne plan var i offentlig høring. I lokalplanforslagets redegørelse er påvirkningen af kulturmiljøet omkring kirken beskrevet: Bebyggelsen inden for lokalplanens område vil ikke hindre det nuværende indkig til, og udsyn fra området omkring kirken mod syd og vest. Der kan maksimalt bygges i op til 2 etager og 8,5 meter inden for lokalplanens område. Det vurderes derfor, at en realisering af lokalplanen ikke vil have en negativ indvirkning på kulturmiljøet omkring Gullestrup Kirke.

Der er bygget boliger i én etage og med ensidig taghældning med facader i lys grå tegl. Forvaltningen vurderer, at den nye bebyggelse ikke fremstår markant eller i væsentlig grad hindrer indkig til kirken. Syd for boligerne kan der placeres et centerområde med blandt andet en dagligvarebutik. Den nuværende lokalplan giver mulighed for at opføre bebyggelse i 2 etager og 8,5 meter inden for dette område. Forslag til lokalplan 15.C2.3 giver kun mulighed for at opføre bebyggelse i 1 etage og 7 meter inden for centerområdet, for at sikre udsigten over Herningsholm ådal syd for lokalplanområdet.


Den nye bebyggelse vil komme til at dominere udkig fra sognegården og kirkegården mod øst.

Lokalplanforslaget fastlægger, ligesom den nuværende lokalplan, at hegn i lokalplanområdets skel mod vest skal være lav hæk med en højde på maksimum 1,2 meter og opstammede træer, der tillader udsigt fra området og indkig til området. Forvaltningen vurderer, at denne beplantning kan markere overgangen mellem kirkens areal og de tilstødende områder, samtidig med udsigt og indkig bevares.


Den nye vej mod syd (Ny Løvbakkevej) vil forringe kirkens nuværende frie beliggenhed i landskabet.

Ny Løvbakkevej ligger ikke inden for forslag til lokalplan 15.C2.3. Linjeføringen af vejen er fastlagt i lokalplan 15.R4.2 for Holing sø. Da kirken ligger på en bakketop i forhold til Ny Løvbakkevej, vurderer forvaltningen, at vejprojektet ikke vil forringe kirkens nuværende frie beliggenhed i landskabet. Ny Løvbakkevej ligger desuden i en afgravning umiddelbart syd for kirken, og den vil derfor ikke fremstå særlig markant i landskabet set fra kirken mod syd.Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling i Byplanudvalget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 15.C2.3 for et centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 15.C2.3 er endeligt vedtaget.


Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

 • Indsigelsesdokument 15.C2.3 Centerområde Gullestrup
 

224. Frigivelse af anlægsbevilling til signalreguleret kryds ved Holing

Sagsnr.: 05.01.02-P20-9-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til signalreguleret kryds ved Holing

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. afsat til anlæggelse af et signalreguleret kryds på Gullestrupvej ved Holing syd for rundkørslen ved Vesterholmvej.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til etablering af et signalreguleret kryds i forbindelse med forlægningen af Brændgårdvej.


Med henblik på at sikre en god og effektiv trafikafvikling i området omkring Sportscenter Herning i Holing, er der udarbejdet et projekt for en sydlig forlægning af Brændgårdvejs tilslutning til Gullestrupvej, som vist på nedenstående tegning.Det nye kryds på Gullestrupvej udformes med svingbaner og signalanlæg for dermed at opnå en effektiv og sikker trafikafvikling, hvor fremkommeligheden for bybusserne også er prioriteret.

Den nordligste del af nuværende Brændgårdvej fjernes.


Der etableres en dobbeltrettet cykelsti langs Gullestrupvej og enkeltrettede cykelstier langs Brændgårdvej, således at der skabes en sikker stiforbindelse mellem Lillelund Engpark og Holing-området.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223035 ''Holing lyskryds''.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2020 til Serviceområdet 09 Trafik, stednr. 223035 "Holing lyskryds"


at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2020 på samme stednr.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

225. Køb af jord til vejformål, Park Allé/ Pugdalvej i Vildbjerg

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-17 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Køb af jord til vejformål, Park Allé/ Pugdalvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med etablering af signalanlægget på Park Allé/Pugdalvej har der været behov for at erhverve et mindre areal på tre ud af fire hjørner i krydset.


Punktet er tidligere behandlet på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. maj 2020, pkt. 192, med beslutning om at igangsætte indhentning af frivillige aftaler.


Forvaltningen anbefaler, at jordkøbet godkendes.

Sagsfremstilling

Alle lodsejere har indgået en frivillig aftale om afståelse af jord til vejformål. Dokumentation er vedlagt som bilag. Jordprisen er aftalt til 55 kr. pr. m2 og Herning Kommune afholder alle udgifter forbundet med sagen, herunder landinspektør, skøde og tinglysningsafgift.

Økonomi

Udgiften til jordkøb bliver sammenlagt på 1.760 kr. og afholdes af anlægsbevillingen til Pugdalsvejs forlængelse.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at jordkøbet godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

226. Køb af gadelysanlæg i Sdr. Felding

Sagsnr.: 05.01.12-P27-1-14 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Køb af gadelysanlæg i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Sdr. Felding Gadelys tilbyder et salg af gadelysanlægget i Sdr. Felding til Herning Kommune for 65.000 kr.


Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune køber gadelysanlægget i Sdr. Felding.

Sagsfremstilling

Sdr. Felding Gadelys har tilkendegivet et ønske om at sælge gadelysanlægget i Sdr. Felding til Herning Kommune for 65.000 kr. Et køb er tidligere behandlet på byrådsmøder den 15. november 2016, pkt. 305 og den 7. marts 2017, pkt. 71.


Gadelysanlægget omfatter ca. 650 lampesteder, som generelt er i rimelig stand.


Såfremt Herning Kommune overtager gadelyset, vil anlægget komme til at indgå i drifts- og renoveringsaftalen med Verdo, som omfatter ca. 23.000 enheder, og dermed vil gadelysanlægget i Sdr. Felding på sigt få samme serviceniveau, som det øvrige gadelys i Herning Kommune.


Overdragelsen forventes at være gældende fra 1. januar 2021.

Økonomi

Udgiften til købet kan afholdes inden for det nuværende budget til drift af gadelys. Overdragelsen af gadelysanlægget forventes at give en mindre driftsbesparelse på grund af stordriftsfordel.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Herning Kommune køber gadelysanlægget i Sdr. Felding for 65.000 kr.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

227. Foreløbig vedtagelse af tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan - Timring

Sagsnr.: 06.00.05-P16-6-20 Sagsbehandler: Jakob Damgaard Frederiksen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan - Timring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 31 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes, efter anmodning fra Herning Vand A/S, som ønsker at flytte et planlagt regnvandsbassin, samt tilrette oplandsgrænser, så de flugter med de faktiske oplandsgrænser efter første etape af kloaksepareringen i Timring.


Forvaltningen anbefaler at tillæg 31 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Med dette tillæg ændres spildevandsplanen i Timring i forhold til placering af regnvandsbassin og udløb. Endvidere tilrettes oplandsgrænser, så de flugter med de faktiske oplandsgrænser efter kloaksepareringen i Timring.


Flytning af bassin

Bassin og udløb T0102UD flyttes fra en placering øst for Birkmosevej til en placering på matr. 1ap Heden, Timring vest for Birkemosevej. Recipienten ændres ikke i forbindelse med tilretningen, og der sker ingen ændringer i forhold til næringsstofbelastning og hydraulisk påvirkning af Bolsvad Bæk.Kommende spildevandsplan

Udløb ændres for Opland T05T
Ifølge den nuværende spildevandsplan løber overfladevand i dag uforsinket fra opland T05T til Bolsvad Bæk via udløb T0501UD. Herning Vand A/S ønsker dette ændret, så overfladevand fra opland T05T fremover afleder til udløb T0102UD. Overfladevand fra opland T05T bliver dermed neddroslet og renset i et regnvandsbassin før udløb til Bolsvad Bæk og vil dermed mindske næringsstofbelastningen samt den hydrauliske belastning af recipienten.

Tilretning af oplandsgrænser, samt sammenlægning af oplandene T01T, T02T, T03T og T04T
Med dette tillæg flyttes de interne oplandsgrænser og oplandene sammenlægges til to oplande; T01T (1. etape af kloaksepareringen) og T01-1T (2. etape af kloaksepareringen). For opland T01T gælder, at oplandet udvides til at omfatte hele Timring Kirkes matrikel.

Kommende spildevandsplan


Tilretninger for opland T09T og T09T.P

Eksisterende opland T09T omdøbes til T01-2T. Afledning af regnvand herfra, vil fortsat ske via udløb T0901UD til Bolsvad bæk.


Opland T09T.P deles op i to oplande, der benævnes T01-2T.P og T01-3T.P. Overfladevand fra begge disse planoplande vil i henhold til spildevandsplanen aflede via udløb T0102UD til Bolsvad Bæk. Den vestlige del af opland T09T.P udgår som opland af spildevandplanen, da arealet i kommuneplanen er udlagt som rekreativt område.


Kommende spildevandsplan

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 31 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 Tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - Timring
 • Bilag 1.1 Oplandskort for Timring
 • Bilag 1.2 Udløbsskema for Timring
 • Bilag 1.3 Oplandsskema for Timring
 

228. Fornyelse af klimakommuneaftale

Sagsnr.: 09.00.00-P05-1-15 Sagsbehandler: Line Thastum  

Fornyelse af klimakommuneaftale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Kommune tilsluttede sig i 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Aftalen forpligtede Herning Kommune til at nedbringe CO2-udledningen fra egne aktiviteter med 3,5 % om året ind til 2015 og med 2 % om året fra 2016 - 2020.


Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 21. september pkt. 174, at klimakommuneaftalen fornys med en 2 % CO2 reduktion om året for kommunens egen virksomhed fra 2020-2025.


Danmarks Naturfredningsforening tilbyder derudover en Klimakommune Plus aftale, som rækker ud over kommunen som virksomhed, men er rettet mod borgere, virksomheder og de fysiske omgivelser.


Med henvisning til det nyligt indgåede budgetforlig, hvor Byrådet har besluttet at intensivere klima- og bæredygtighedsindsatsen, bør det overvejes, om der skal ingås en Klimakommune Plus aftale.


Forvaltningen anbefaler, at der i overensstemmelse med intentionerne i budgetforliget for 2021-22 indgås en Klimakommune Plus aftale.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har løbende arbejdet med at nedbringe CO2-udledning fra egne aktiviteter. Det er blandt andet sket gennem energirenovering, optimeret arealanvendelse i kommunale bygninger, udskiftning til hybridbiler og optimeret transport i hjemmeplejen samt udskiftning til LED i vejbelysningen.


Siden 2008 har Herning Kommune i gennemsnit reduceret CO2-udledningen fra egne aktiviteter med 2,5% om året, vi har dermed godt og vel levet op til aftalen fra 2016 - 2020. Se grafen nedenfor.At være klimakommune signalerer, at man er blandt de kommuner, der gør en aktiv klimaindsats. 72 af Danmarks 98 kommuner er i dag klimakommuner.

Som klimakommune er vi en del af et netværk, og vores klimaindsats synliggøres på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside. Klimakommuneaftalen har ind til nu ligget i tråd med og understøttet kommunens klimaindsats. Aftalen er og har været gratis at deltage i.


Ved en fornyelse af aftalen forpligter kommunen sig til minimum 2 % CO2-reduktion årligt for de kommunale aktiviteter. Det omfatter: El- og varmeforbrug, transport (herunder renovation, drift, og bybusser) samt vejbelysning. Kommunen kan selv beslutte aftalens varighed.


Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at opnå en årlig CO2-reduktion på 2 % i en årrække, hvis indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen fra kommunale aktiviteter fortsat prioriteres. Blandt andet vil et skift til udledningsfrie busser betyde en væsentlig CO2-reduktion.


Fornyelse af aftalen om klimakommune indebærer desuden, at der fortsat laves CO2-regnskab for kommunens aktiviteter, og at der årligt indberettes til Danmarks Naturfredningsforening.


Klimakommune Plus

Danmarks Naturfredningsforening tilbyder en ny mulighed, som man kan tilslutte sig: Klimakommune Plus. Dette er udviklet for at anerkende klimaarbejde i kommunerne, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er rettet mod borgere og virksomheder eller de fysiske omgivelser.


For at blive Klimakommune Plus skal kommunen igangsætte initiativer indenfor mindst to af følgende seks områder: Energirenovering, Klimatilpasning, Indkøb, Økologi, Compact of Mayors, Ansvarlig kommune (= kommuner, der frasælger deres investeringer i fossile selskaber).


Herning Kommune vil kunne leve op til Klimakommune Plus, idet vi i øjeblikket har initiativer inden for: Klimatilpasning, (Klimatilpasningsplan og indsatser), Grønne Indkøb (følger Partnerskab for offentlige grønne indkøb) og Compact of Mayors (såfremt det besluttes at blive i sammenslutningen).


Tilslutning til Klimakommune Plus indebærer, at vi skal dokumentere de indsatser, der rækker ud over kommunen som virksomhed. Klimakommune Plus er gratis at deltage i. Det er et tillæg til klimakommuneaftalen og kan ikke stå alene. Der er i dag 9 Klimakommune Plus kommuner.


FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Som Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening vil Herning Kommune også understøtte flere af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Direkte vil mål nr. 7 om vedvarende energi og mål nr. 13 om klimaindsats blive fremmet gennem de tiltag, kommunen gør for at nedbringe CO2-udledningen fra egne aktiviteter. Det kan f.eks. være energirenovering, mere LED i vejbelysningen, udledningsfrie busser eller klimavenlige indkøb.

Økonomi

Der koster ikke noget at indgå en klimakommune- eller klimakommune Plus aftale.


Der anvendes anslået 1/6 årsværk til udarbejdelse af CO2 regnskab for kommunens aktiviteter og indberetning til Danmarks Naturfredningsforening.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg til klimakommuneaftalen i form af Klimakommune Plus aftale indgås.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • DN Klimakommune rapport 2018 Herning Kommune
 

229. Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsnr.: 27.00.00-A00-25-19 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

X

X
X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet) har 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde og anbefaler, at udkastet samt afrapporteringen på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og Region.


Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede social- og undervisningsområde.


KKR Midtjylland har på møde den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at rammeaftalen samt afrapportering på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.


Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.


I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og Regionen fokus på to fælles udviklingsområder:

- Den nære psykiatri

- Borgere med komplekse udfordringer


Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.


Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og Regionen en fireårig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum to procent i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i den kommende rammeaftale.


Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger indgår som bilag til rammeaftalen.


Udkast til Rammeaftale 2021-22 samt afrapporteringer på de centrale udmeldinger findes på hjemmesiden: https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2021-22


Høring

Udkast til Rammeaftale 2021-22 har været i høring i Handicaprådet med høringsfrist 15. oktober 2020. Handicaprådet har besluttet ikke at afgive høringssvar.Beskæftigelsesudvalget har behandlet sagen 20. oktober 2020. Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen 21. oktober 2020.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at udkast til Rammeaftale 2021-22 og afrapporteringen på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Udkast til Rammeaftale 2021-22
 

230. Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekter for ny varmestue og Herberg på Bethaniagade

Sagsnr.: 82.00.00-Ø00-8-16 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekter for ny varmestue og Herberg på Bethaniagade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Malene Bomholt, Mariane Nannerup, Jan Märcher, Pia Colstrup og Anna Stokholm

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 11. september 2019, punkt 83, projektgrundlaget for ny varmestue, herberg og skæve boliger og senest er programoplæg godkendt på udvalgsmødet den 1. april 2020, punkt 38.


Der er den 19. august 2020 indsendt ansøgning om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (Skæve Boliger) til Ministeriet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

På investeringsoversigten er der på serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri, afsat 10,070 mio. kr. i 2021 til Skæve Boliger. Anmodning om frigivelse af anlægsbeløbet for de skæve boliger afventer Ministeriets godkendelse af tilskud til Skæve Boliger. Der vil blive fremsendt særskildt sag, når der foreligger en afgørelse.


Placering af genhusningen af varmestue og herberg er afklaret og bliver placeret på Markedspladsen i Herning midtby. Byplanudvalget behandlede sagen den 10. august 2020, punkt 99. Byplanudvalget har på mødet givet dispensation til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 13.BL2.1 i op til tre år, så det er muligt at genhuse Varmestuen og Herberget i pavilloner på Markedspladsen, mens der bygges nyt i Bethaniagade.


Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb for årene 2020 og 2021 på i alt 22,903 mio. kr. til ny Varmestue og Herberg.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der på serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri afsat 2,095 mio. kr. i 2020 og 20,608 mio. kr. i 2021 til Varmestue og Herberg i Bethaniagade.


Det afsatte beløb for 2020 på 2,095 mio. kr. forventes anvendt til de rådgivere, som arbejder på sagen og det arbejde, der har tilknytning til nedrivning af eksisterende bygning i Bethaniagade, samt udgifter til genhusning på Markedspladsen.


Administrationen er på nuværende tidspunkt i dialog med pavillonleverandøren omkring myndighedsbehandling og afklaring af projektomfang. Udgifterne til rådgivere, nedrivning og genhusning igangsættes i oktober 2020. Byggeriet af Varmestuen og Herberget forventes igangsat primo 2021.


Projektet omfatter:

Jf. vedlagte programoplæg er her kort skitseret, hvad byggeriet indeholder;


Varmestue

Der afsættes ca. 411 netto m2 til varmestue, hvor der tages udgangspunkt i følgende faciliteter:

 • Opholdsrum
 • Køkken
 • Køle- og fryserum
 • Vaskeri
 • Handikaptoilet med bad
 • Toiletter
 • Værksted til pedel
 • Depotrum
 • Rengøringsrum
 • Toiletter
 • Kontorer og faciliteter til personale


Blå Kors modtager løbende fødevarer fra private virksomheder eller privatpersoner. Fødevarerne opbevares og anvendes i varmestuens køkken, og er således med til at holde driftsomkostningerne nede. Der er derfor brug for, at der etableres et køle- og fryserum, hvor det skal undersøges, om eksisterende inventar med fordel kan genanvendes.


Herberg

Der afsættes ca. 85 netto m2 til herberg, hvor der tages udgangspunkt i følgende faciliteter:

 • 6 værelser
 • Toilet og baderum
 • Rengørings- og depotrum
 • Elevator


Se endvidere tilhørende bilag: Programoplæg og dispositionsforslag.


Tidsplan

Hovedpunkterne i tids- og procesplanen for det videre arbejde er følgende:


Byggeri

Udarbejdelse af programoplæg

Marts 2020

Politisk behandling af programoplæg i SOS

1. april 2020

Rådgiver udbud

April - maj 2020Projektering/udarbejdelse af udbud inkl. politisk behandling

Juni - januar 2021

Udbud inkl. bedømmelse

Februar - marts 2021

Politisk behandling

Marts - april 2021

Byggestart

Maj 2021

Aflevering til SOS/indflytning

Maj - juni 2022


Nedrivning Eksisterende bygninger Bethaniagade 26-30

Miljøundersøgelser

Februar - marts 2020

Nedrivningstilladelse

Marts - maj 2020

Udbud nedrivning

Marts - juni 2020

Miljøsanering oprensning af grund

Oktober - november 2020

Nedrivning

December 2020 - februar 2021


Genhusning

Afklaring af pavillonbehov

Marts 2020

Politisk behandling/ myndighedsbehandling

April - juni 2020

Leje af pavillon

August 2020

Opsætning af pavillon

September 2020

Indflygning i pavillon

Oktober 2020

Demontering/nedtagning pavillon

Juni 2022


Social og Sundhedsudvalget blev på mødet den 22. januar 2020, punkt 1, orienteret om ansøgning til Statens Kunstfond, fra puljen for Kunst i det offentlige rum.

Statens Kunstfond har godkendt ansøgningen og der er bevilliget 200.000 kr. til kunst i projektet under betingelse af medfinansiering fra Herning Kommune. Det bevilligede beløb skal dække udarbejdelse af skitse, afholdelse af honorar til kunstner samt realisering af kunstprojektet. Projektet ny Varmestue og Herberg i Bethaniagade bidrager til realiseringen med i alt 200.000 kr. Billedkunstner Thomas Poulsen er valgt til projektet og udarbejdelsen af kunstprojektet sker i samarbejde med rådgivere. Der skal ved projektets afslutning aflægges regnskab overfor Statens Kunstfond.

Økonomi

Udgifterne til rådgivere, nedrivning og genhusning finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,095 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 542 096 01 Varmestue.

Udgifterne til opførelse af ny Varmestue og Herberg finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 20,608 mio. kr. i 2021 på samme stednr. Herudover ansøges der om rådighedsbeløb til indtægter i 2020 og anlægsindtægtsbevilling til tilskud fra Statens Kunstfond på 0,200 mio. kr. og samtidig om forhøjelse af anlægsbevilling til udgifter på 0,200 mio. kr. til samme formål og på samme stednr.Drift

Fremtidig drift af Blå Kors Varmestue og Herberg:

Administrationen arbejder sammen med Blå Kors på udarbejdelse af forslag til en ny samarbejdsaftale. Forslaget forelægges Social- og Sundhedsudvalget på et efterfølgende møde.


Fastfrosset underskud:

Ved afslutningen af regnskabsåret 2016 blev det konstateret, at Blå Kors Varmestue havde oparbejdet et underskud gennem de seneste år på ca. 2 mio. kr. For at understøtte mulighederne for fastholdelse af Varmestuens serviceniveau, blev der truffet aftale i Forligskredsen om at fastfryse det oparbejdede underskud i 5 år.


Underskuddet er således overført til 2022, og udgør 2,222 mio. kr. i 2020-pl på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri. I perioden 2017-22 har Blå Kors Varmestue formået at skabe balance i den løbende drift. Det anses dog ikke for sandsynligt, at den fastfrosne gæld på 2,222 mio. kr. på noget tidspunkt kan indhentes ved et tilsvarende mindre forbrug.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling på 22,903 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 542 096 01 Varmestue. Rådighedsbeløb til udgifter forhøjes med 0,2 mio. kr. i 2020 på samme stednr.,


at anlægsudgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,095 mio. kr. i 2020 og 20,608 mio. kr. i 2021 på samme stednr.,


at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. i 2020 på samme stednr. til tilskud fra Statens Kunstfond. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Programoplæg Bethaniagade 26-30 18.03.2020
 • 20200910 DISPOSITIONSFORSLAG
 

231. Frigivelse af anlægsbevilling til køb af jord til vejformål, Brændgårdvej, Herning

Sagsnr.: 05.01.02-P20-9-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til køb af jord til vejformål, Brændgårdvej, Herning

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.