Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

230. Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekter for ny varmestue og Herberg på Bethaniagade

Sagsnr.: 82.00.00-Ø00-8-16 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekter for ny varmestue og Herberg på Bethaniagade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Malene Bomholt, Mariane Nannerup, Jan Märcher, Pia Colstrup og Anna Stokholm

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 11. september 2019, punkt 83, projektgrundlaget for ny varmestue, herberg og skæve boliger og senest er programoplæg godkendt på udvalgsmødet den 1. april 2020, punkt 38.


Der er den 19. august 2020 indsendt ansøgning om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (Skæve Boliger) til Ministeriet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

På investeringsoversigten er der på serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri, afsat 10,070 mio. kr. i 2021 til Skæve Boliger. Anmodning om frigivelse af anlægsbeløbet for de skæve boliger afventer Ministeriets godkendelse af tilskud til Skæve Boliger. Der vil blive fremsendt særskildt sag, når der foreligger en afgørelse.


Placering af genhusningen af varmestue og herberg er afklaret og bliver placeret på Markedspladsen i Herning midtby. Byplanudvalget behandlede sagen den 10. august 2020, punkt 99. Byplanudvalget har på mødet givet dispensation til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 13.BL2.1 i op til tre år, så det er muligt at genhuse Varmestuen og Herberget i pavilloner på Markedspladsen, mens der bygges nyt i Bethaniagade.


Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb for årene 2020 og 2021 på i alt 22,903 mio. kr. til ny Varmestue og Herberg.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der på serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri afsat 2,095 mio. kr. i 2020 og 20,608 mio. kr. i 2021 til Varmestue og Herberg i Bethaniagade.


Det afsatte beløb for 2020 på 2,095 mio. kr. forventes anvendt til de rådgivere, som arbejder på sagen og det arbejde, der har tilknytning til nedrivning af eksisterende bygning i Bethaniagade, samt udgifter til genhusning på Markedspladsen.


Administrationen er på nuværende tidspunkt i dialog med pavillonleverandøren omkring myndighedsbehandling og afklaring af projektomfang. Udgifterne til rådgivere, nedrivning og genhusning igangsættes i oktober 2020. Byggeriet af Varmestuen og Herberget forventes igangsat primo 2021.


Projektet omfatter:

Jf. vedlagte programoplæg er her kort skitseret, hvad byggeriet indeholder;


Varmestue

Der afsættes ca. 411 netto m2 til varmestue, hvor der tages udgangspunkt i følgende faciliteter:

 • Opholdsrum
 • Køkken
 • Køle- og fryserum
 • Vaskeri
 • Handikaptoilet med bad
 • Toiletter
 • Værksted til pedel
 • Depotrum
 • Rengøringsrum
 • Toiletter
 • Kontorer og faciliteter til personale


Blå Kors modtager løbende fødevarer fra private virksomheder eller privatpersoner. Fødevarerne opbevares og anvendes i varmestuens køkken, og er således med til at holde driftsomkostningerne nede. Der er derfor brug for, at der etableres et køle- og fryserum, hvor det skal undersøges, om eksisterende inventar med fordel kan genanvendes.


Herberg

Der afsættes ca. 85 netto m2 til herberg, hvor der tages udgangspunkt i følgende faciliteter:

 • 6 værelser
 • Toilet og baderum
 • Rengørings- og depotrum
 • Elevator


Se endvidere tilhørende bilag: Programoplæg og dispositionsforslag.


Tidsplan

Hovedpunkterne i tids- og procesplanen for det videre arbejde er følgende:


Byggeri

Udarbejdelse af programoplæg

Marts 2020

Politisk behandling af programoplæg i SOS

1. april 2020

Rådgiver udbud

April - maj 2020Projektering/udarbejdelse af udbud inkl. politisk behandling

Juni - januar 2021

Udbud inkl. bedømmelse

Februar - marts 2021

Politisk behandling

Marts - april 2021

Byggestart

Maj 2021

Aflevering til SOS/indflytning

Maj - juni 2022


Nedrivning Eksisterende bygninger Bethaniagade 26-30

Miljøundersøgelser

Februar - marts 2020

Nedrivningstilladelse

Marts - maj 2020

Udbud nedrivning

Marts - juni 2020

Miljøsanering oprensning af grund

Oktober - november 2020

Nedrivning

December 2020 - februar 2021


Genhusning

Afklaring af pavillonbehov

Marts 2020

Politisk behandling/ myndighedsbehandling

April - juni 2020

Leje af pavillon

August 2020

Opsætning af pavillon

September 2020

Indflygning i pavillon

Oktober 2020

Demontering/nedtagning pavillon

Juni 2022


Social og Sundhedsudvalget blev på mødet den 22. januar 2020, punkt 1, orienteret om ansøgning til Statens Kunstfond, fra puljen for Kunst i det offentlige rum.

Statens Kunstfond har godkendt ansøgningen og der er bevilliget 200.000 kr. til kunst i projektet under betingelse af medfinansiering fra Herning Kommune. Det bevilligede beløb skal dække udarbejdelse af skitse, afholdelse af honorar til kunstner samt realisering af kunstprojektet. Projektet ny Varmestue og Herberg i Bethaniagade bidrager til realiseringen med i alt 200.000 kr. Billedkunstner Thomas Poulsen er valgt til projektet og udarbejdelsen af kunstprojektet sker i samarbejde med rådgivere. Der skal ved projektets afslutning aflægges regnskab overfor Statens Kunstfond.

Økonomi

Udgifterne til rådgivere, nedrivning og genhusning finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,095 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 542 096 01 Varmestue.

Udgifterne til opførelse af ny Varmestue og Herberg finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 20,608 mio. kr. i 2021 på samme stednr. Herudover ansøges der om rådighedsbeløb til indtægter i 2020 og anlægsindtægtsbevilling til tilskud fra Statens Kunstfond på 0,200 mio. kr. og samtidig om forhøjelse af anlægsbevilling til udgifter på 0,200 mio. kr. til samme formål og på samme stednr.Drift

Fremtidig drift af Blå Kors Varmestue og Herberg:

Administrationen arbejder sammen med Blå Kors på udarbejdelse af forslag til en ny samarbejdsaftale. Forslaget forelægges Social- og Sundhedsudvalget på et efterfølgende møde.


Fastfrosset underskud:

Ved afslutningen af regnskabsåret 2016 blev det konstateret, at Blå Kors Varmestue havde oparbejdet et underskud gennem de seneste år på ca. 2 mio. kr. For at understøtte mulighederne for fastholdelse af Varmestuens serviceniveau, blev der truffet aftale i Forligskredsen om at fastfryse det oparbejdede underskud i 5 år.


Underskuddet er således overført til 2022, og udgør 2,222 mio. kr. i 2020-pl på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri. I perioden 2017-22 har Blå Kors Varmestue formået at skabe balance i den løbende drift. Det anses dog ikke for sandsynligt, at den fastfrosne gæld på 2,222 mio. kr. på noget tidspunkt kan indhentes ved et tilsvarende mindre forbrug.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling på 22,903 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 542 096 01 Varmestue. Rådighedsbeløb til udgifter forhøjes med 0,2 mio. kr. i 2020 på samme stednr.,


at anlægsudgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,095 mio. kr. i 2020 og 20,608 mio. kr. i 2021 på samme stednr.,


at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. i 2020 på samme stednr. til tilskud fra Statens Kunstfond. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Programoplæg Bethaniagade 26-30 18.03.2020
 • 20200910 DISPOSITIONSFORSLAG