Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

229. Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsnr.: 27.00.00-A00-25-19 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

X

X
X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet) har 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde og anbefaler, at udkastet samt afrapporteringen på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og Region.


Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede social- og undervisningsområde.


KKR Midtjylland har på møde den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at rammeaftalen samt afrapportering på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.


Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.


I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og Regionen fokus på to fælles udviklingsområder:

- Den nære psykiatri

- Borgere med komplekse udfordringer


Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.


Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og Regionen en fireårig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum to procent i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i den kommende rammeaftale.


Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger indgår som bilag til rammeaftalen.


Udkast til Rammeaftale 2021-22 samt afrapporteringer på de centrale udmeldinger findes på hjemmesiden: https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2021-22


Høring

Udkast til Rammeaftale 2021-22 har været i høring i Handicaprådet med høringsfrist 15. oktober 2020. Handicaprådet har besluttet ikke at afgive høringssvar.Beskæftigelsesudvalget har behandlet sagen 20. oktober 2020. Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen 21. oktober 2020.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at udkast til Rammeaftale 2021-22 og afrapporteringen på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Udkast til Rammeaftale 2021-22