Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

228. Fornyelse af klimakommuneaftale

Sagsnr.: 09.00.00-P05-1-15 Sagsbehandler: Line Thastum  

Fornyelse af klimakommuneaftale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Kommune tilsluttede sig i 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Aftalen forpligtede Herning Kommune til at nedbringe CO2-udledningen fra egne aktiviteter med 3,5 % om året ind til 2015 og med 2 % om året fra 2016 - 2020.


Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 21. september pkt. 174, at klimakommuneaftalen fornys med en 2 % CO2 reduktion om året for kommunens egen virksomhed fra 2020-2025.


Danmarks Naturfredningsforening tilbyder derudover en Klimakommune Plus aftale, som rækker ud over kommunen som virksomhed, men er rettet mod borgere, virksomheder og de fysiske omgivelser.


Med henvisning til det nyligt indgåede budgetforlig, hvor Byrådet har besluttet at intensivere klima- og bæredygtighedsindsatsen, bør det overvejes, om der skal ingås en Klimakommune Plus aftale.


Forvaltningen anbefaler, at der i overensstemmelse med intentionerne i budgetforliget for 2021-22 indgås en Klimakommune Plus aftale.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har løbende arbejdet med at nedbringe CO2-udledning fra egne aktiviteter. Det er blandt andet sket gennem energirenovering, optimeret arealanvendelse i kommunale bygninger, udskiftning til hybridbiler og optimeret transport i hjemmeplejen samt udskiftning til LED i vejbelysningen.


Siden 2008 har Herning Kommune i gennemsnit reduceret CO2-udledningen fra egne aktiviteter med 2,5% om året, vi har dermed godt og vel levet op til aftalen fra 2016 - 2020. Se grafen nedenfor.At være klimakommune signalerer, at man er blandt de kommuner, der gør en aktiv klimaindsats. 72 af Danmarks 98 kommuner er i dag klimakommuner.

Som klimakommune er vi en del af et netværk, og vores klimaindsats synliggøres på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside. Klimakommuneaftalen har ind til nu ligget i tråd med og understøttet kommunens klimaindsats. Aftalen er og har været gratis at deltage i.


Ved en fornyelse af aftalen forpligter kommunen sig til minimum 2 % CO2-reduktion årligt for de kommunale aktiviteter. Det omfatter: El- og varmeforbrug, transport (herunder renovation, drift, og bybusser) samt vejbelysning. Kommunen kan selv beslutte aftalens varighed.


Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at opnå en årlig CO2-reduktion på 2 % i en årrække, hvis indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen fra kommunale aktiviteter fortsat prioriteres. Blandt andet vil et skift til udledningsfrie busser betyde en væsentlig CO2-reduktion.


Fornyelse af aftalen om klimakommune indebærer desuden, at der fortsat laves CO2-regnskab for kommunens aktiviteter, og at der årligt indberettes til Danmarks Naturfredningsforening.


Klimakommune Plus

Danmarks Naturfredningsforening tilbyder en ny mulighed, som man kan tilslutte sig: Klimakommune Plus. Dette er udviklet for at anerkende klimaarbejde i kommunerne, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er rettet mod borgere og virksomheder eller de fysiske omgivelser.


For at blive Klimakommune Plus skal kommunen igangsætte initiativer indenfor mindst to af følgende seks områder: Energirenovering, Klimatilpasning, Indkøb, Økologi, Compact of Mayors, Ansvarlig kommune (= kommuner, der frasælger deres investeringer i fossile selskaber).


Herning Kommune vil kunne leve op til Klimakommune Plus, idet vi i øjeblikket har initiativer inden for: Klimatilpasning, (Klimatilpasningsplan og indsatser), Grønne Indkøb (følger Partnerskab for offentlige grønne indkøb) og Compact of Mayors (såfremt det besluttes at blive i sammenslutningen).


Tilslutning til Klimakommune Plus indebærer, at vi skal dokumentere de indsatser, der rækker ud over kommunen som virksomhed. Klimakommune Plus er gratis at deltage i. Det er et tillæg til klimakommuneaftalen og kan ikke stå alene. Der er i dag 9 Klimakommune Plus kommuner.


FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Som Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening vil Herning Kommune også understøtte flere af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Direkte vil mål nr. 7 om vedvarende energi og mål nr. 13 om klimaindsats blive fremmet gennem de tiltag, kommunen gør for at nedbringe CO2-udledningen fra egne aktiviteter. Det kan f.eks. være energirenovering, mere LED i vejbelysningen, udledningsfrie busser eller klimavenlige indkøb.

Økonomi

Der koster ikke noget at indgå en klimakommune- eller klimakommune Plus aftale.


Der anvendes anslået 1/6 årsværk til udarbejdelse af CO2 regnskab for kommunens aktiviteter og indberetning til Danmarks Naturfredningsforening.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg til klimakommuneaftalen i form af Klimakommune Plus aftale indgås.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • DN Klimakommune rapport 2018 Herning Kommune