Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

227. Foreløbig vedtagelse af tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan - Timring

Sagsnr.: 06.00.05-P16-6-20 Sagsbehandler: Jakob Damgaard Frederiksen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan - Timring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 31 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes, efter anmodning fra Herning Vand A/S, som ønsker at flytte et planlagt regnvandsbassin, samt tilrette oplandsgrænser, så de flugter med de faktiske oplandsgrænser efter første etape af kloaksepareringen i Timring.


Forvaltningen anbefaler at tillæg 31 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Med dette tillæg ændres spildevandsplanen i Timring i forhold til placering af regnvandsbassin og udløb. Endvidere tilrettes oplandsgrænser, så de flugter med de faktiske oplandsgrænser efter kloaksepareringen i Timring.


Flytning af bassin

Bassin og udløb T0102UD flyttes fra en placering øst for Birkmosevej til en placering på matr. 1ap Heden, Timring vest for Birkemosevej. Recipienten ændres ikke i forbindelse med tilretningen, og der sker ingen ændringer i forhold til næringsstofbelastning og hydraulisk påvirkning af Bolsvad Bæk.Kommende spildevandsplan

Udløb ændres for Opland T05T
Ifølge den nuværende spildevandsplan løber overfladevand i dag uforsinket fra opland T05T til Bolsvad Bæk via udløb T0501UD. Herning Vand A/S ønsker dette ændret, så overfladevand fra opland T05T fremover afleder til udløb T0102UD. Overfladevand fra opland T05T bliver dermed neddroslet og renset i et regnvandsbassin før udløb til Bolsvad Bæk og vil dermed mindske næringsstofbelastningen samt den hydrauliske belastning af recipienten.

Tilretning af oplandsgrænser, samt sammenlægning af oplandene T01T, T02T, T03T og T04T
Med dette tillæg flyttes de interne oplandsgrænser og oplandene sammenlægges til to oplande; T01T (1. etape af kloaksepareringen) og T01-1T (2. etape af kloaksepareringen). For opland T01T gælder, at oplandet udvides til at omfatte hele Timring Kirkes matrikel.

Kommende spildevandsplan


Tilretninger for opland T09T og T09T.P

Eksisterende opland T09T omdøbes til T01-2T. Afledning af regnvand herfra, vil fortsat ske via udløb T0901UD til Bolsvad bæk.


Opland T09T.P deles op i to oplande, der benævnes T01-2T.P og T01-3T.P. Overfladevand fra begge disse planoplande vil i henhold til spildevandsplanen aflede via udløb T0102UD til Bolsvad Bæk. Den vestlige del af opland T09T.P udgår som opland af spildevandplanen, da arealet i kommuneplanen er udlagt som rekreativt område.


Kommende spildevandsplan

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 31 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 Tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - Timring
  • Bilag 1.1 Oplandskort for Timring
  • Bilag 1.2 Udløbsskema for Timring
  • Bilag 1.3 Oplandsskema for Timring