Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

225. Køb af jord til vejformål, Park Allé/ Pugdalvej i Vildbjerg

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-17 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Køb af jord til vejformål, Park Allé/ Pugdalvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med etablering af signalanlægget på Park Allé/Pugdalvej har der været behov for at erhverve et mindre areal på tre ud af fire hjørner i krydset.


Punktet er tidligere behandlet på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. maj 2020, pkt. 192, med beslutning om at igangsætte indhentning af frivillige aftaler.


Forvaltningen anbefaler, at jordkøbet godkendes.

Sagsfremstilling

Alle lodsejere har indgået en frivillig aftale om afståelse af jord til vejformål. Dokumentation er vedlagt som bilag. Jordprisen er aftalt til 55 kr. pr. m2 og Herning Kommune afholder alle udgifter forbundet med sagen, herunder landinspektør, skøde og tinglysningsafgift.

Økonomi

Udgiften til jordkøb bliver sammenlagt på 1.760 kr. og afholdes af anlægsbevillingen til Pugdalsvejs forlængelse.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at jordkøbet godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.