Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

224. Frigivelse af anlægsbevilling til signalreguleret kryds ved Holing

Sagsnr.: 05.01.02-P20-9-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til signalreguleret kryds ved Holing

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. afsat til anlæggelse af et signalreguleret kryds på Gullestrupvej ved Holing syd for rundkørslen ved Vesterholmvej.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til etablering af et signalreguleret kryds i forbindelse med forlægningen af Brændgårdvej.


Med henblik på at sikre en god og effektiv trafikafvikling i området omkring Sportscenter Herning i Holing, er der udarbejdet et projekt for en sydlig forlægning af Brændgårdvejs tilslutning til Gullestrupvej, som vist på nedenstående tegning.Det nye kryds på Gullestrupvej udformes med svingbaner og signalanlæg for dermed at opnå en effektiv og sikker trafikafvikling, hvor fremkommeligheden for bybusserne også er prioriteret.

Den nordligste del af nuværende Brændgårdvej fjernes.


Der etableres en dobbeltrettet cykelsti langs Gullestrupvej og enkeltrettede cykelstier langs Brændgårdvej, således at der skabes en sikker stiforbindelse mellem Lillelund Engpark og Holing-området.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223035 ''Holing lyskryds''.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2020 til Serviceområdet 09 Trafik, stednr. 223035 "Holing lyskryds"


at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2020 på samme stednr.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.