Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

223. Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-20 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan 15.C2.3 for et centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup giver mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1500 m² i Gullestrup. Lokalplanforslaget omfatter også den tidligere Gullestrup skole på Løvbakkevej og et nydeligt opført tæt-lav boligbyggeri på Nordskrænten.


Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 2. juli til den 13. august 2020. I denne periode er der indkommet en indsigelse fra beboere på Nordskrænten og en bemærkning fra Viborg Stift.


Forvaltningen vurderer, at indsigelsen og bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 15.C2.3 for offentligt område ved Løvbakkevej i Gullestrup er der indkommet én indsigelse og én bemærkning. De er vedlagt som bilag til sagen. Hovedpunkterne er refereret herunder. Forvaltningens kommentarer til punkterne er markeret med kursiv skrift.


Indsigelse af 11. august 2020 fra beboere på Nordskrænten

Beboerne ønsker, at de eksisterende træer inden for delområde I bevares. De ønsker, at træerne skal fungere som afskærmning mellem butiksområdet og de sydligste boliger på Nordskrænten. Alternativt ønsker de nyplantede træer som afskærmning.

Forvaltningen har vurderet, at det ikke vil være muligt at bevare de eksisterende træer, når der skal være mulighed for at placere en dagligvarebutik på op til 1.500 m² med tilhørende parkering. For at sikre en grøn ramme om butiksområdet i delområde I fastlægger lokalplanen, at det skal afgrænses af grønne arealer mod vest, nord og øst. Vest for butiksområdet skal der desuden plantes træer langs vejen. Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at plante træer mellem butiksområdet og boligerne, da træerne vil give skygge i de forholdsvis små haver. De eksisterende træer vil blive fældet uden for fuglenes ynglesæson for at beskytte dyrelivet.


Beboerne ønsker, at indkørslen til butiksområdet ændres, for eksempel til Ny Løvbakkevej, for at mindske trafikken.

Det vil være uhensigtsmæssigt med vejadgang til butiksområdet direkte fra Ny Løvbakkevej, da det vil blive meget tæt på krydset Gullestrupvej / Ny Løvbakkevej. Dette kryds bliver reguleret af et signalanlæg, og det vil også være uhensigtsmæssigt med vejadgang til butiksområdet så tæt på et signalanlæg. For at øge trafiksikkerheden skal vejadgange som udgangspunkt anlægges på den mindst befærdede vej og længst muligt væk fra kryds. Etableringen af flere adgange over en cykelsti vil desuden øge risikoen for ulykker med bløde trafikanter.

Vejadgang fra vejen A-B til butiksområdet skal ske så langt fra Ny Løvbakkevej som muligt for at undgå kødannelse frem til krydset med Ny Løvbakkevej.


Beboerne i de sydligste boliger på Nordskrænten spørger til, hvor langt der bliver mellem deres terrasse og støjhegnet mod butiksområdet. Der er medsendt et foto, der viser et grønt areal mellem terrasserne og en række markeringspæle / skelpæle.

Det antages, at de viste markeringspæle er placeret i skellet mellem delområde I og II. Beboerne vil derfor fortsat råde over arealet mellem terrasserne og pælene. Placering af støjskærmen er markeret på lokalplanens kortbilag 2. Der bliver cirka 10 meter mellem støjskærmen og boligernes facader.


Beboerne ønsker, at der tages hensyn til boligerne ved placering af en dagligvarebutik inden for delområde I, for eksempel ved placering af varetilkørsel. Alternativt kan dagligvarebutikken placeres et andet sted i Gullestrup.

Forvaltningen vurderer, at placeringen af en dagligvarebutik inden for lokalplanens delområde I, er god i forhold til det overordnede vejnet, stiforbindelser og synlighed. Placering af en dagligvarebutik i dette område er også en del af den nuværende lokalplan 15.C2.2 fra 2016. Det nye lokalplanforslag ændrer derfor ikke ved placeringen, men giver mulighed for at opføre en større butik for at imødekomme butikkernes efterspørgsel på at kunne bygge større forretninger.

Ved byggeri af en dagligvarebutik skal der opføres et støjhegn mellem butiksområdet i delområde I og boligerne i delområde II. Støjhegnet skal sikre, at boligerne ikke belastes af støj fra parkering, varetilkørsel og lignende. Det skal udformes, så miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i boligområder kan overholdes. Lokalplanen fastlægger desuden, at varegård skal overdækkes eller integreres i bebyggelsen. Det vil også være med til at mindske støj i forbindelse med vareindlevering.


Bemærkning af 13. august 2020 fra Viborg Stiftøvrighed

Stiftøvrigheden har haft lokalplanforslaget til udtalelse ved provsti, menighedsråd, præst og den kongelige bygningsinspektør for Viborg Stift. Den kongelige bygningsinspektør er kommet med en udtalelse som stiftet er enig i. Stiftet nedlægger ikke veto mod lokalplanforslaget, men henstiller til, at de nuværende kvaliteter omkring Gullestrup Kirke så vidt muligt bevares.


Stiftet bemærker, at det er uheldigt, at den nye bebyggelse øst for kirken er placeret, så den forstyrrer indkigget til kirken.

Den nye boligbebyggelse øst for kirken er placeret efter bestemmelserne i lokalplan 15.C2.2 fra 2016. Stiftet er ikke kommet med bemærkninger, da denne plan var i offentlig høring. I lokalplanforslagets redegørelse er påvirkningen af kulturmiljøet omkring kirken beskrevet: Bebyggelsen inden for lokalplanens område vil ikke hindre det nuværende indkig til, og udsyn fra området omkring kirken mod syd og vest. Der kan maksimalt bygges i op til 2 etager og 8,5 meter inden for lokalplanens område. Det vurderes derfor, at en realisering af lokalplanen ikke vil have en negativ indvirkning på kulturmiljøet omkring Gullestrup Kirke.

Der er bygget boliger i én etage og med ensidig taghældning med facader i lys grå tegl. Forvaltningen vurderer, at den nye bebyggelse ikke fremstår markant eller i væsentlig grad hindrer indkig til kirken. Syd for boligerne kan der placeres et centerområde med blandt andet en dagligvarebutik. Den nuværende lokalplan giver mulighed for at opføre bebyggelse i 2 etager og 8,5 meter inden for dette område. Forslag til lokalplan 15.C2.3 giver kun mulighed for at opføre bebyggelse i 1 etage og 7 meter inden for centerområdet, for at sikre udsigten over Herningsholm ådal syd for lokalplanområdet.


Den nye bebyggelse vil komme til at dominere udkig fra sognegården og kirkegården mod øst.

Lokalplanforslaget fastlægger, ligesom den nuværende lokalplan, at hegn i lokalplanområdets skel mod vest skal være lav hæk med en højde på maksimum 1,2 meter og opstammede træer, der tillader udsigt fra området og indkig til området. Forvaltningen vurderer, at denne beplantning kan markere overgangen mellem kirkens areal og de tilstødende områder, samtidig med udsigt og indkig bevares.


Den nye vej mod syd (Ny Løvbakkevej) vil forringe kirkens nuværende frie beliggenhed i landskabet.

Ny Løvbakkevej ligger ikke inden for forslag til lokalplan 15.C2.3. Linjeføringen af vejen er fastlagt i lokalplan 15.R4.2 for Holing sø. Da kirken ligger på en bakketop i forhold til Ny Løvbakkevej, vurderer forvaltningen, at vejprojektet ikke vil forringe kirkens nuværende frie beliggenhed i landskabet. Ny Løvbakkevej ligger desuden i en afgravning umiddelbart syd for kirken, og den vil derfor ikke fremstå særlig markant i landskabet set fra kirken mod syd.Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling i Byplanudvalget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 15.C2.3 for et centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 15.C2.3 er endeligt vedtaget.


Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

  • Indsigelsesdokument 15.C2.3 Centerområde Gullestrup