Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

222. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 5. maj 2020 foreløbigt vedtaget lokalplan 32.B13.1 og kommuneplantillæg nr. 58 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup. Planlægningen giver mulighed for etablering af et nyt boligområde, på tidligere hvor Gjellerup Skole.


Lokalplanen har til formål at give mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt fastholde Gjellerupskolestien som en vigtig stiforbindelse i Gjellerup. I forbindelse med udformningen af lokalplanen har støjforhold fra en nærliggende virksomhed været en vigtig parameter, hvorfor der i lokalplanen er stillet krav om etablering af en støjafskærmning i 3 meters højde langs den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet.


Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 14. maj 2020 til og med den 25. juni 2020 og igen fra den 1. september 2020 til og med den 15. september 2020. Der er i hørings perioderne indkommet tre indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til planforslagene, hvoraf én indsigelse er fra 30 borgere i nærområdet.


Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 32.B13.1 endelig vedtages med ændringer i forhold til bebyggelsens udtryk i delområde Ia samt beplantning.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter den ejendom, hvor den tidligere Gjellerup Skole ligger, og er afgrænset af Ny Gjellerupvej mod øst, mod syd af Skolebakken, mod nord af et erhvervsområde og mod vest af Kirkevænget samt boliger langs Gjellerupbakken.


Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 32.B13.1 giver mulighed for at omdanne området med Gjellerup Skole til et boligområde.


Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder.

Lokalplanområdet


Delområde Ia og Ib skal anvendes til åben-lav bebyggelse.

Lokalplanen fastsætter, at der indenfor delområde Ib i den nordlige del af området kun må bygges i en etage grundet forhold omkring støj. I den resterende del af delområdet

samt i delområde Ia må der bygges i op til to etager.


Inden for delområde Ib er der krav til udstykningen for at sikre at området får et særligt udtryk, herunder en påbudt byggelinje ud til vej samt krav om, at der ikke må etableres hæk ud mod vej og at området mellem vej og bebyggelse skal fremstå grønt.


Lokalplanområdet vejbetjenes overvejende fra Skolebakken med undtagelse af mulighed for udstykning af op til to grunde ud mod Kirkevænget, som er beliggende i lokalplanens delområde Ia.


Delområde Ia er udlagt i et selvstændigt delområde for at sikre, at ny bebyggelse vil passe ind i den eksisterende husrække langs Gjellerupbakken. Lokalplanen indeholder

derfor også særlige bestemmelser for materialer i dette delområde.


Delområde II skal anvendes til grønt område, hvor der er mulighed for at etablere et regnvandsbassin eller fællesfaciliteter til områdets beboere.


I lokalplanforslaget fastholdes Gjellerupskolestien som en vigtig forbindelse for bløde trafikanter til krydsning af Ny Gjellerupvej og omlægger den vestlige del af stien, så stien får et mere direkte forløb, hvorved der gives plads til boliggrunde langs Kirkevænget.


I lokalplanforslaget fastholdes, at der fortsat skal være en grøn afgrænsning mod Ny Gjellerupvej, som afskærmer området visuelt fra vejen.


Lokalplanen fastlægger derudover, at der skal etableres en støjskærm med en højde på tre meter langs den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet før bebyggelse kan ibrugtages. Lokalplanen fastlægger, at der skal plantes træer langs støjskærmen i en ensartet rytme. De eksisterende træer kan indgå, hvis det er muligt at bevare dem.


Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 14. maj til og med den 25. juni og igen fra den 1. september til og med den 15. september. Der blev afholdt et borgermøde den 1. september i Kultursalen ved Hammerum – Gjellerup Hall’n, hvor ca. 40 borgere deltog. Der er i perioden indkommet tre indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til planforslagene, herunder en indsigelse fra 30 borgere i nærområdet, en bemærkning fra Viborg Stift og en bemærkning fra en borger, se bilag.


De indkomne indsigelser omhandler følgende emner, hvor der er gjort indsigelse mod:


  • Mulighed for bebyggelse i to etager i delområde Ia og III
  • Bebyggelsesprocent på 40% for tæt-lav bebyggelse
  • Materialevalg og udtryk i delområde Ia
  • Vejforholdene ved Gjellerupbakken og Kirkevænget, herunder adgang til delområde Ia
  • Ønske om højere beplantning samt bevaring af den eksisterende beplantning
  • Bredde på Gjellerupskolestien
  • Lokalplanområdets muligheder inden for kirkebyggelinje og kulturmiljø


De enkelte punkter er gengivet med et resume i indsigelsesnotatet, som er vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i de indkomne indsigelser, som forvaltningen vurdere kan give anledning til ændringer i lokalplanen.


Materialevalg og udtryk i delområde Ia

Lokalplanforslagets § 8.1 beskriver, hvordan bebyggelsens ydre skal fremtræde i delområde Ia. Her er det beskrevet, at ydervæggene skal fremtræde i blank mur i tegl eller som pudset. De eksisterende boligbebyggelser langs Gjellerupbakken og Kirkevænget er opført i tegl, enten som blank mur eller som pudset. Den eksisterende boligbebyggelse ved Gjellerupbakken og Kirkevænget er ca. 40-50 år gammel, og afspejler den tids byggeskik og arkitektoniske stil og mode.


Delområde Ia ligger som en huludfyldning i bymiljøet omkring Gjellerupbakken og Kirkevænget. Lokalplanforslaget afspejler ikke den byggeskik og arkitektonisk stil, som den eksisterende bebyggelse blev opført i, men snarere vor tid byggestil, som er præget af en fortolkning af funktionalisme og modernisme, som bl.a. benævnes minimalisme. Typisk opføres enfamiliehuse i denne stil helt eller delvist i to fulde etager med fladt tag. Denne byggeskik har været fremherskende i de seneste år, og meget igangværende nybyggeri ses opført i den stil. Ingen af de eksisterende huse langs Gjellerupbakken og Kirkevænget har fladt tag.


Forvaltningen anbefaler derfor, at det overvejes, om der i lokalplanens bestemmelser skal tilføjes, at bebyggelse indenfor delområde Ia skal forsynes med et ligesidet sadeltag med hældning på mellem 20 og 45 grader, dog således at bygninger ikke må udføres med valm. Dvs. at der ikke er mulighed for at etablere bebyggelse med fladt tag, ensidigt taghældning eller tag med valm i delområde Ia, eller om lokalplanforslagets bestemmelser skal fastholdes.


Beplantning

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er det fundet nødvendigt, at der skal opføres en støjafskærmning langs hele den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet. En indsiger ønsker, at den eksisterende beplantning langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning skal bevares og at ny beplantning skal være høj langs den nordlige afgrænsning. For at få plads til støjafskærmning er det ikke muligt at bevare al den eksisterende beplantning, hvorfor lokalplanen giver mulighed for at den eksisterende beplantning kan indgå i trærækken, som lokalplanen stiller krav om skal etableres.


Forvaltningen anbefaler, at der i lokalplanens bestemmelser om beplantning tilføjes en beskrivelse af karakteren af træerne i trærækken som høje træer, hvorfor de vil have større mulighed for at afskærme visuelt. Forvaltningen anbefaler endvidere, at der i samme bestemmelse sikres, at træerne plantes med en vis størrelse og det er den samme træsort, som plantes i hele trærækken.


Lokalplanområdets muligheder inden for kirkebyggelinje og kulturmiljø

Viborg Stift har fremsendt en udtalelse fra den kgl. bygningsinspektør til lokalplanforslaget, som omhandler lokalplanområdets muligheder inden for kirkebyggelinje og kulturmiljø ved Gjellerup Kirke, herunder mulighed for at bygge i to etager, tæt-lav bebyggelse og den tilhørende bebyggelsesprocent på 40.


Forvaltningen kan oplyse, at lokalplanforslaget tager hensyn til områdets beliggenhed inden for kirkebyggelinjen ved, at lokalplanen ikke giver mulighed for at bygge højere end 8,5 meter. Kirkebyggelinjen er stort set sammenfaldende med afgrænsningen af kulturmiljøet omkring Gjellerup Kirke. Forvaltningen kan endvidere oplyse, at afgrænsningen af denne lokalplan ikke støder op til digerne eller går parallelt med digerne, som omkranser Gjellerup Kirke med kirkegården. Forvaltningen anbefaler dog, at Byplanudvalget tager stilling til, om taget i delområde Ia skal udføres som sadeltag med ligesidet taghældning, hvilket får ny bebyggelse til at virke lettere end bebyggelse med to fulde etager og fladt tag.


Neden for er gengivet et kort resume af de indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, som forvaltningen vurderer, ikke giver anledning til ændringer.


Mulighed for at bygge i to etager og bebyggelsesprocent på 40 for tæt-lav bebyggelse

To af de indkomne indsigelser og bemærkninger omhandler mulighed for at bygge i to etager og en bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse på 40, som begge bemærkninger mener er for højt i området.


Forvaltningen vurderer, at de ovennævnte forhold/bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen, da etageantal og bebyggelsesprocent følger de generelle bestemmelser i byggeloven, hvor man som grundejer normalt kan forvente at kunne bygge i to etager i 8,5 meters højde. Forvaltningen kan endvidere oplyse, at en bebyggelsesprocent på 40 for tæt-lav bebyggelse er efter normal praksis.


Vejforholdene ved Gjellerupbakken og Kirkevænget, herunder adgang til delområde Ia

To af de indkomne indsigelser og bemærkninger omhandler vejforholdene ved Gjellerupbakken og Kirkevænget, herunder adgang til de fremtidige boliger i delområde Ia.


Forvaltningen kan oplyse, at vejene Gjellerupbakken og Kirkevænget ligger uden for lokalplanområdet, hvorfor lokalplanen ikke kan regulere disse forhold. I forbindelse med udstykningen af delområde Ia vil adgangen/overkørslen til delområdet blive fastlagt.


Bredde på Gjellerupskolestien

En indsigelse omhandler, at bredden på Gjellerupskolestien skal have en bredde på minimum 6 meter, hvilket svarer til bredden på stien i dag.


Lokalplanen foreskriver, at stien minimum skal være tre meter bred, hvilket er minimumsbredden på en fælles cykel- og gangsti. Dette hindrer ikke i, at stien fremadrettet kan være bredere end de tre meter, som lokalplanen beskriver som minimum.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag 32.B13.1 endelig vedtages med følgende ændringer:
at der tilføjes en ny bestemmelse i §8: ” I delområde Ia skal bebyggelse forsynes med et ligesidet saddeltag med hældning på mellem 20 og 45 grader. Bygninger må ikke udføres med valm.”
at der i lokalplanens §11.6 tilføjes: ”Træerne i trærækken skal have karakter af at være høje træer, som f.eks. acer, navr, avnbøg eller bøg. Det skal være den samme træsort, som plantes i hele trærækken. Træerne skal ved plantetidspunktet have en størrelse på 16-18 centimeter i stammeomkreds i en meters højde.”


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 32.B13.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.


Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

  • Indsigelsesnotat_LP_32.B13 og KPT 58 - Boligområde ved Skolebakken i Gjellerup