Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

216. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 100 for Herning+

Sagsnr.: 01.02.15-P16-11-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 100 for Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Regionshospitalet i Herning flytter til det nybyggede hospital i Gødstrup i 2021. Det frigiver et stort areal umiddelbart nord for Herning bymidte til nye formål. Arealet er i Herning Kommuneplan 2017 - 2028 udlagt til blandede byformål i form af boliger og erhverv samt offentlige, kulturelle og rekreative formål.


Der er udarbejdet et forslag til en lokalplan for den centrale og nordlige del af sygehusgrunden samt tillæg nr. 100 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. Planforslagene har været i offentlig høring i foråret og sommeren 2020.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 100 åbnede mulighed for at bygge et højhus på op til 25 etager og 78 meter på sygehusgrunden. Køberen af sygehusgrunden ønsker ikke længere at bygge så højt et hus. Det anbefales derfor, at kommuneplanen kommer til at give mulighed for at bygge et højhus på maksimalt 16 etager og 55 meter på sygehusgrunden.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 100 til Herning Kommmuneplan 2017 - 2028 har sammen med forslag til lokalplan 12.BL5.3 været i offentlig høring fra den 12. marts til den 4. juni 2020 og igen fra den 1. juli til den 13. august 2020. I forbindelse med den sidste høringsperiode blev der holdt et offentligt borgermøde, hvor planforslagene blev præsenteret. I de offentlige høringer er der indkommet 34 indsigelser og bemærkninger til planforslagene. Indsigelser og bemærkninger er kommenteret og behandlet under sagen om den endelig vedtagelse af lokalplan 12.BL5.3 for Herning+.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 100 blev udarbejdet for at sikre, at forslag til lokalplan 12.BL5.3 for Herning+ var i overensstemmelse med kommmuneplanen. Kommunplantillægget havde følgende ændringer i forhold til den gældende kommuneplanramme:

  • Mulighed for at bygge et højhus på 25 etager og 78 meter i stedet for 15 etager og 55 meter
  • Mulighed for et bredere udvalg af butikker ved at øge størrelsen for udvalgsvarebutikker fra 75 m² til 100m².
  • Overførsel af et par mindre arealer mellem kommuneplanramme 12.B12 og 12.BL5, så afgrænsningen af kommuneplanramme 12.BL5 bliver sammenfaldende med afgrænsningen af den byggeretsgivende lokalplan 12.BL5.3 for Herning+.


Der har i den offentlige høring ikke været indsigelser til de to sidst nævnte ændringer. Størstedelen af indsigelserne til planforslagene er fra borgere, der ikke ønsker et højhus på op til 25 etager og 78 meter højde på Herning+. Bygherren har tilkendegivet, at han gerne vil gå tilbage til kommuneplanens oprindelige rammer med et højhus på maksimum 55 meter.


På den baggrund indstiller forvaltningen, at kommuneplanrammen giver mulighed for at bygge én tårnbygning i tilknytning til områdets centrale plads på 12-16 etager + tagterrasse, og med en maksimal højde på 55 meter.


Der er i forbindelse med forslag til lokalplan nr 12.BL5.3 og kommuneplantillæg nr. 100 udarbejdet en miljørapport. På baggrund af den offentlige høring er der i forbindelse med den endelig vedtagelse af planerne udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den er vedhæftet som bilag til denne sag. Den sammenfattende redegørelse beskriver:

  • Hvordan miljøhensynet er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
  • Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
  • Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 100 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 til endeligt vedtages med følgende ændring:
at der inden for kommuneplanramme 12.BL5.3 for for blandet bolig- og erhvervsområde ved Møllegade, Overgade og Skolegade (Herning+) er mulighed for at bygge én tårnbygning i tilknytning til områdets centrale plads på minimum 12 etager og maksimum 16 etager + tagterrasse og med en maksimal højde på 55 meter.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 100 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

  • Sammenfattende redegørelse Herning Plus byggeretsgivende lokalplan_12.BL5.3 og kp-tillæg nr. 100