Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

215. Foreningen Fermatens vedtægtsændringer

Sagsnr.: 20.03.12-P24-1-20 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Foreningen Fermatens vedtægtsændringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


xx

x


Øvrige sagsbehandlere: Rebecca Iversen og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Foreningen Fermaten fremsender ændrede vedtægter til godkendelse.


Sagsfremstilling

Fermaten har fremsendt nye vedtægter til godkendelse hos Herning Kommune.


Herning Kommune er tilsynsførende myndighed for det regionale spillested, og skal jf. gældende vedtægter godkende vedtægtsændringer efter, at disse er godkendt på Fermatens generalforsamling.

Fermatens generalforsamling har godkendt de nye vedtægter på deres ordinære, online, generalforsamling den 26. maj 2020.

Jf. gældende vedtægter skal generalforsamlingen godkende ændringer i vedtægter med 2/3 flertal, hvilket er opfyldt.


Der er følgende ændringer fra de gældende vedtægter til de nye vedtægter:


Tilføjelse til § 4, Medlemskab

Ny paragraf tilføjes:

§ 4.3 Fermatens frivillige er efter endt prøveperiode automatisk medlem af foreningen.


Ændringer til § 14, Institutionsregnskab

Tidligere § 14.2: Inden 10. januar skal regnskabsmaterialet være afleveret til revisor, som udfærdiger regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Revisionen foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor.


Den tidligere paragraf erstattes af en ny § 14.2: Regnskabsmateriale afleveres til revisor, som udfærdiger regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Revisionen foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor.


Til orientering har Byrådet i Herning Kommune senest godkendt vedtægter fra Fermaten på møde 18. december 2018.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at vedtægterne godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Vedtægter for Foreningen Fermaten 2020