Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

214. Godkendelse af udarbejdelse for rammeaftalen for Ensemble MidtVest 2021-2024

Sagsnr.: 20.03.05-P27-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Godkendelse af udarbejdelse for rammeaftalen for Ensemble MidtVest 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XX

X


Øvrige sagsbehandlere: Rebecca Iversen og Michelle Marie Johnsen

Sagsresume

Ensemble MidtVests (EMV) bestyrelse fremsender strategi og nøgletal til brug ved udarbejdelse af rammeaftale om drift af basisensemblet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 til godkendelse. Den endelige rammeaftale udarbejdes og godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik (SKPM) i november 2020.


Sagsfremstilling

Ensemblet har udarbejdet et strategiudkast med tilhørende nøgletal til brug for en kommende 4-årig rammeaftale for drift af EMV i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. Strategi og nøgletal er i efteråret 2020 blevet behandlet og godkendt af SKPM. Forvaltningen er sammen med EMV i løbende dialog med SKPM omkring den endelige rammeaftale, der behandles og forventeligt godkendes af SKPM i november 2020.


På baggrund af ovenstående fremlægges sagen til godkendelse som udkast for nuværende i de tre aftalekommuner, som er Herning, Holstebro og Struer. Sagen sendes ud med en indstilling om, at Herning Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, med sin rolle som tilsynsførende kommune, bemyndiges til at forhandle aftalen færdig. Godkendelsen i de tre aftalekommuner løber således parallelt med SKPMs godkendelsesproces.


På givende tidspunkt har SKPM og EMV udarbejdet en strategi med følgende overordnede målsætninger:


Formål

I overensstemmelse med SKPMs målsætning for basisensemblerne er det overordnede mål at øge antallet af kernepublikummer. Der arbejdes med dette formål gennem de tre formater:

 • Klassiske kammerkoncerter
 • Innovative og dialogbaserede koncerter som f.eks. i private hjem, boligforeninger og på uddannelsessteder
 • Unikke events og herunder to årlige kammermusikfestivaller samt koncerter, der går på tværs af kunstarter


Vision

 • Ensemblet vil engagere flest mulige i lokalområdet samt være et velkendt navn lokalt såvel som nationalt
 • Ensemblet vil gøre det klassiske repertoire nærværende for det 21. århundredes publikum
 • Ensemblet vil sikre en gensidig kulturel udveksling, og vil præsentere den danske basisensemble model i udlandet


Ud fra det overordnede formål og visionen, har ensemblet to kerneopgaver - koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling. Disse fremstilles med følgende mål:


Koncertvirksomhed

 • Ensemblet skal skabe musikoplevelser for borgerne af højeste kunstneriske kvalitet uanset opgaven samt udfolde en umiddelbart sværttilgængelig genre gennem en innovativ tilgang til repertoirevalget
 • Ensemblet skal være forandringsparate og iværksætte publikumsundersøgelser, der sikrer ensemblets relevans, samt derefter være i stand til at justere efter behov og efterspørgsel
 • Ensemblet skal sikre en balanceret geografisk fordeling, hvor både det lokale, nationale og internationale perspektiv sættes i spil - bl.a. ved lokale koncertformater og samarbejdsprojekter, nationale samarbejder med koncertsteder og kulturaktører samt international turnévirksomhed og indbringelse af verdenskendte solister til lokalområdet


Formidling og publikumsudvikling

Ensemblet vil repræsentere en musikalsk mangfoldighed og kvalitet, der bredes ud på et bredt alderssegment gennem:

 • 30 årlige skolekoncerter til elever i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, der blandt andet udbydes gennem tilbuddet "Klassisk i Klassen", som vil udrulles som en del af ensemblets overordnede skoleindsats.
 • Innovativ konceptudvikling og mindfulness koncerter målrettet unge mellem 16-25 år.
 • Talentudvikling der sikrer, at talenter i lokalområdet har mulighed for at deltage aktivt og være en del af et lokalt talentmiljø, hvilket blandt andet opnås gennem samarbejde med Holstebro Musikskole, OrkesterEfterskolen, Den Jyske Sangskole og MGK.
 • Nye formater målrettet særlige publikumssegmenter som sundhedssektoren og erhvervslivet.
 • Øget fokus på den digitale formidling med fokus på videreudvikling af den nuværende tilstedeværelse på sociale medier samt deltagelse i udviklingsarbejdet af en digital kammermusikkoncertsal.


I tilknytning til strategi og resultatmål har Ensemble MidtVest opstillet en række nøgletal, der illustrerer ensemblets nuværende virke samt den ønskede udvikling over aftaleperioden. Nøgletallene omhandler antallet af koncerter, publikumstal samt yderligere formidlingsaktiviteter. Der er i den nye aftaleperiode samlet set sket en regulering i både antallet af afholdte koncerter med hele og en del af ensemblet. Reguleringen består i færre koncerter med hele ensemblet, mens der vil afholdes markant flere med en del af ensemblet med ønsket om at være fleksibile i afprøvningen af nye koncertformater og den generelle publikumsudvikling. I alt betyder det en mindre forhøjelse i det samlede antal af afholdte koncerter i alt. Der forventes en samlet stigning i publikumsantal på 15.780 personer i forhold til den seneste aftaleperiode. Det bør dog her bemærkes, at stigningen i publikumsantal også reflekterer, at den nye aftaleperiode strækker sig over en 4-årig periode, hvor den seneste var 3-årig.

Økonomi

Det statslige tilskud udgør i den kommende aftaleperiode 5.585.654 kr. årligt (2020 priser).


Kommunernes tilskud vil i hele aftaleperioden årligt blive pris- og lønfremskrevet med KLs udmeldte fremskrivningsprocent for området (2020 tal: 2,16%).


De kommunale driftstilskud beløber sig pr. 1. januar 2021 til et samlet beløb på 2.829.317 kr. (2020 priser).


Tilskuddene fordeles således:

- Herning Kommune: 1.493.000 kr.

- Holstebro Kommune: 988.055 kr.

- Struer Kommune: 348.262 kr.


Det bør bemærkes at den vedhæftede finansieringsplan for Ensemble MidtVest er ensemblets eget foreløbige overslag.


Herning Kommunes tilskud i aftaleperioden 2021-2024 afholdes af Serviceområde 15, Kultur. Der er afsat budgetmidler til formålet.


Udover det kommunale driftstilskud bidrager Herning Kommune også med 1.000.000 kr. til Ensemble MidtVests husleje på Heart.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at forvaltningen, som den tilsynsførende kommune, bemyndiges til at forhandle aftalen på plads inden for den givne økonomiske ramme.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.