Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

213. Vedtægtsændringer for Ensemble MidtVest

Sagsnr.: 20.03.02-P24-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Vedtægtsændringer for Ensemble MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XX

X


Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Ensemble MidtVest fremsender vedtægtsændringer til godkendelse ved Kultur- og Fritidsudvalget.


Sagsfremstilling

Ensemble MidtVest fremsender nye vedtægtsændringer i udkast til godkendelse ved Kultur- og Fritidsudvalget. Ændringerne baserer sig blandt andet på Ikast-Brande Kommunes udtræden af gruppen af ejerkommuner for Ensemble MidtVest.


Ændringerne består hovedsageligt af tilpasninger fra tidligere fire til nu tre ejerkommuner samt en række sproglige rettelser og opdateringer, så vedtægterne fremstår mere nutidige og retvisende. Dertil kommer følgende væsentlige ændringer:


§3 – Bestyrelsen:

Tidligere:

Ny:

Stk. 1

Ensemble MidtVest ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf:


4 udpeges af de fire aftalekommuner – Ikast-Brande, Herning, Holstebro og Struer, således at der vælges en repræsentant fra hver kommune.

3 udpeges af bestyrelsen med henblik på at udvide bestyrelsens faglige kompetencer på specifikke områder.

1 udpeges blandt ensemblets musikere.

1 kulturchef fra den tilsynsførende kommune.


Stk. 2

Der udpeges en suppleant for hver af bestyrelsens medlemmer.


Stk. 3

En repræsentant for Ensemblets Venner deltager som tilforordnet i bestyrelsen (uden stemmeret).


Stk. 4

De af aftalekommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer har en funktionsperiode på 4 år ad gangen, der følger den kommunale valgperiode.


De af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer har en funktionsperiode på 4 år ad gangen, forskudt 2 år af de kommunalt udpegede medlemmer.


Stk. 5

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.


Stk. 6

For afstemning og valg i bestyrelsen gælder reglerne i den til enhver tid gældende kommunale styrelseslov.


Stk. 1

Ensemble MidtVest ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf:


3 udpeges af de tre aftalekommuner – Herning, Holstebro og Struer, således at der vælges en repræsentant fra hver kommune.

4 udpeges af bestyrelsen med henblik på at supplere bestyrelsen med forskellige faglige kompetencer af relevans for ensemblet.

1 udpeges af og blandt ensemblets medarbejdere.


Stk. 2

Kulturchefen fra den tilsynsførende kommune deltager som tilforordnet i bestyrelsen (uden stemmeret).


Stk. 3

Der udpeges én suppleant for hver af de af aftalekommunerne udpegede medlemmer. Der udpeges desuden én suppleant for det af medarbejderne udpegede medlem.


Stk. 4

En repræsentant for Ensemblets Venner deltager som observatør i bestyrelsen (uden stemmeret).


Stk. 5

De af aftalekommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer har en funktionsperiode på 4 år ad gangen, der følger den kommunale valgperiode.


De af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer har en funktionsperiode på 4 år ad gangen, forskudt 2 år af de kommunalt udpegede medlemmer.


Stk. 6

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, valgt blandt de fire uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udpeger desuden en næstformand.


Stk. 7

For afstemning og valg i bestyrelsen gælder reglerne i den til enhver tid gældende kommunale styrelseslov.


Stk. 8

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.Omstrukturering af bestyrelsens sammensætning sker for at imødekomme Statens Kunstfonds ønske om, at Ensemble MidtVest lever op til kodekset for god ledelse i kulturinstitutioner. Dette betyder, at Kultur- og Fritidschefen i den hjemmehørende kommune fremadrettet sidder med i bestyrelsen som tilforordnet uden stemmeret.


Forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger til de ønskede ændringer.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at udkastet til nye vedtægter for Ensemble MidtVest godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Vedtægter Ensemble MidtVest_01.10.2020.pdf