Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

209. Forslag til plan for almene boliger 2021-2024

Sagsnr.: 03.02.00-G01-4-20 Sagsbehandler: Signe Maibom Krøjgaard  

Forslag til plan for almene boliger 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Der fremsendes plan for almene boliger 2021-2024. Denne og sidste plan for almene boliger er blevet politisk behandlet forskudt fra de tidligere behandlinger, fra 2021 forventes det at behandlingen går tilbage til politisk behandling af Plan for almene boliger i juni måned.

Sagsfremstilling

I forslag til Plan for almene boliger 2021-2024 er indarbejdet en kvote på 50 ungdomsboliger i Dalgasgade 13-15, som allerede er besluttet i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget for 2021. Godkendelse af skema A dette projekt forventes at kunne ske inden årsskiftet.


Derudover har administrationen modtaget en række ansøgninger om nybyggeri. For at sikre at boligerne ikke kun løser et behov her og nu men også støtter den ønskede politiske retning for udviklingen af Herning Kommunes vil administrationen anbefale at projekterne for at komme i betragtning til kvoter skal gøre sig gældende inden for minimum to af nedenstående kriterier:

  • byggerier, der direkte understøtter en boligstrategisk eller byudviklingsmæssig retning
  • byggerier, der kommer med bæredygtige innovative bud på boliger/byggerier, der kan løfte niveauet af almene boliger i kommunen fx med tanke på bæredygtighed
  • byggerier, der løser specifikke prioriterede boligudfordringer inden for et år eller to


Følgende yderligere henvendelser lever op til to eller flere af kriterierne efter administrationens vurdering og indstilles derfor indarbejdet i plan for almene boliger, såfremt der politisk er opbakning


Følgende henvendelser lever efter administrationens vurdering op til to eller flere af kriterierne og anbefales derfor indarbejdet i Plan for almene boliger, såfremt der er politisk, opbakning:


Bo, lev og lær (tidligere SIND-projektet):

Projektet er i den allerede vedtagende plan tildelt kvote på 40. Fruehøjgaard ansøger om yderligere op til 40 kvoter til projektet, som tænkes placeret i den nordlige del af Herning by nærmere bestemt i Tingvejområdet. Baggrunden for dette ønske er bl.a. at en større andel af de almene boliger vil betyde en større anlægssum, som vil forøge mulighederne for at sikre det fællesskab mellem beboerne i boligerne, virksomheden der beskæftiger nogle af beboerne fra målgruppen og Minihøjskolen, der er det helt centrale omdrejningspunkt i tankerne for projektet. Det er administrationens vurdering, at en forøgelse af kvoten, og dermed antallet af almene boliger i projektet til 80 boliger vil være en meget betydelig udvidelse, som det for nuværende vurderes, vil overstige behovet for boliger til de primære målgrupper i området. Boligselskabet foreslår, som et tænkt eksempel, en fordeling på 30 ungdomsboliger og 50 almene familieboliger. Administrationen vurderer, at f.eks. første etape af byggeriet kan være 30 ungdomsboliger og 30 familieboliger, og projektet kan senere, såfremt der skulle vise sig behov efter ventelisterne, udvides med f.eks. yderligere 20 eller flere almene ungdomsboliger. Beliggenheden af ungdomsboliger vurderes at være god i forhold til afstanden til bymidten og uddannelsesinstitutionerne i området ved lillelundvej.


Administrationen vurderer, at projektet understøtter behovet for sætte skub i udviklingsplanen for i byomdannelsen af området ved Tingvej, og projektet rummer i sig selv, en unik og innovativ løsning i samarbejdskonstallation mellem en privat virksomhed, et boligselskab, en uddannelsesinstitution og Kommunen, med henblik på at skabe udviklende og trygge rammer, for en i forvejen vanskelig stillet gruppe unge, som har brug for et særligt trygt bomiljø og uddannelses- og jobmulighed, for at lære bedre at kunne mestre tilværelsen.


Gødstrup

Projektet er i den allerede vedtagende plan tildelt kvote på 40. Calum, som er det private byudviklingsfirma, der forstår første etape af byggemodningen i Gødstrup, anmoder om at kvoten forhøjes til 61 almene boliger, der varierer mellem 60 og 95 kvm.


Baggrunden for dette ønske er, at der efter ansøgers vurdering er behov for at kvoten øges i forhold til udviklingen af området ved det nye Regionshospital, og det dermed forventede behov for boliger i området.


Administrationen vurderer, at det for nuværende er vanskeligt at vurdere, om behovet for almene boliger vil være opfyldt med 40 eller 61 boliger, når regionshospitalet sættes i drift om 1-1½ år. Med rimelig stor sikkerhed må det dog antages, at der vil være et behov for boliger i området når sygehuset åbner, bl.a. også fordi sygehuset bliver en, en-dog meget stor arbejdsplads, som vil tiltrække nye borgere til kommunen, hvor en almen familiebolig, for manges vedkommende kan være en oplagt ”første bolig” i Herning.


Administrationen vurderer, at projektet understøtter behovet for at sætte skub i udviklingen af den nye bydel i Gødstrup Syd ved Sygehuset. I forvejen er der en kraftig udbygning i gang med åben-lav boliger i den nordlige del af Snejbjerg, som ser ud til at fortsætte de kommende år, og en blandet og varieret bolig sammensætning i byudviklingen i området, vil både understøtte intentionerne i helhedsplanen for den nye bydel i Gødstrup, og efter alt at dømme, vil adgangen til almene boliger i området også øge interessen for at bosætte sig i bydelen. Perspektivet er på sigt, at også private investorers incitament til at fortsætte byudviklingen vil være større.


Men da det er vanskeligt at forudsige behovet præcist her og nu, er det administrationens anbefaling, at kvotetilsagnet på 40 bør fastholdes for nuværende, idet udviklingen i det private ejendomsmarked følges nøje, lige som udviklingen i ventelisterne til almene boliger følges nøje, evt. med henblik på, at kvoten ved behandlingen af et af de kommende års Plan for almene boliger, evt. suppleres med yderligere kvoter.


Der er indkommet ansøgning om kvote til opførelse af ungdomsboliger ved Møllegade ”Midtgaardgrunden” i Herning, samt ansøgning om opførelse af almene boliger på den tidligere rådhusgrund i Vildbjerg.


Administrationen vurderer ikke, at der for nuværende er behov for at opføre yderligere ungdomsboliger i Herning. Som nævnt ovenfor er der godkendt et projekt i Dalgasgade, der opføres fra 2021 og frem samt 100 ungdomsboliger i Herning +. Hertil kommer et antal ungdomsboliger i Tingvej området. Det ansøgte projekt vurderes ikke på afgørende måde at falde ind under kriterierne for opnåelse af kvote.


Den ansøgte kvote til almene boliger på rådhusgrunden i Vildbjerg vurderes ikke umiddelbart at opfylde kriterierne for tildeling af kvoter. En justering af projektet har dog ikke været drøftet med ansøger. Men et projekt på grunden kunne rumme en mulighed for en boligstrategisk og byudviklingsmæssig retning, med f.eks. en særligt bæredygtig vinkel, eller udvikling af et seniorboligfællesskab, som det kunne være interessant at boligselskaberne kunne udvikle, evt. sammen med lokale borgere. Administrationen foreslår derfor, at et projekt på rådhusgrunden i Vildbjerg udbydes med en kvote til realisering i 2022 eller senere, f.eks. med ønske om, at det etableres som et seniorboligfællesskab.


Den samlede opdaterede plan for almene boliger 2021-2024 foreslås derfor at se ud som følger inklusiv
Igangv.


PlanBeliggenhed

Betegnelse

Selskab

2020

2021

2022

2023

2024

Bemærkninger

Herning

Bo, Lev, lær

Fruehøjgård


40+20*


Bethaniagade

Herning Kommune

16Dalgasgade50


Herning+

Lejerbo100/30
Gødstrup


40Vildbjerg

gl. rådhusgrundEvt. udbud om fx seniorboligfællesskab i 2022 eller derefter

Herning

MøllegadeAfvente boligsituationen på ungdomsboliger

Familieboliger i alt16

60*

30

40Ungdomsboliger i alt
50

100
*Der er ansøgt om yderligere boliger med en procentdel almindelige familieboliger
Boliger med rød skrift er ungdomsboliger
Grøn skrift er Skæve boliger
Blå skrift er til boligsociale formål

Økonomi:


Herning Kommunes skal for de enkelte byggerier finansiere 10% som kommunalt grundkapitalindskud, der indbetales til Landsbyggefonden.
Det vurderes, at der i perioden 2020 til 2024 er afsat budgetmidler nok til finansiering af denne udgift.På mødet d. 2. november 2020 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at 4. og 5. at-punkt præciseres ved at slette "på nuværende tidspunkt".

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at den besluttede kvote på 50 ungdomsboliger i Dalgasgade 13-15 indarbejdes i planen
at en yderligere kvote på 20 familieboliger til Bo, Lev, Lær projektet besluttes og indarbejdes i planen
at der ikke på nuværende tidspunkt gives yderligere kvote i Gødstrup etape 1
at der ikke gives kvote til ungdomsboliger i Møllegade, Midtgaardgrunden
at der ikke gives kvote til konkret projekt på rådhusgrunden i Vildbjerg.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Borgerlisten kan ikke tiltræde femte at-punkt, idet Borgerlisten ønsker, at der indledes en dialog vedr. etablering af eksempelvis seniorbofællesskab eller andet på rådhusgrunden i Vildbjerg.