Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

207. Budget 2021-2024 - godkendelse af endelige takster

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Budget 2021-2024 - godkendelse af endelige takster

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


x


Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

I forlængelse af 2. behandlingen af budget 2021-2024 forelægges opdaterede takster for 2021 til godkendelse.


Taksterne er tilpasset de ændringsforslag og tekniske korrektioner, som er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af det endelige budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

Taksterne for 2021, der principielt blev godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2021-2024 (BYR 6/10-2020, pkt. 185), var foreløbige.


På baggrund af det vedtagne budget inkl. ændringsforslag (budgetforlig) og tekniske korrektioner, er der nu foretaget opdatering af taksterne.


Takster vedrørende omsorgs- og specialtandpleje (Serviceområde 16 Børn og Familie) samt døgnforplejning på plejecentre m.v. (Serviceområde 18 Sundhed og Ældre) udmeldes fra Sundheds- og Ældreministeriet forventeligt ultimo november 2020 og vil derfor først kunne opdateres på dette tidspunkt. Administrationen anmoder om bemyndigelse til at opdatere de manglende takster, efterhånden som disse udmeldes fra ministerierne.


Samtlige borgerrettede takster gældende for Herning Kommune vil blive udmeldt jfr. vanlig praksis og desuden indgå i takstoversigten, der er en del af det trykte budget 2021-2024.


De opdaterede takster for 2021 er vedlagt som bilag til sagen.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at de opdaterede takster for 2021 i vedlagte bilag godkendes,
at administrationen bemyndiges til at opdatere de manglende takster for 2021 på Serviceområde 16 Børn og Familie og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Takstoversigt 2021