Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

206. Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2020

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-3-19 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2020 på det samlede kommunale område.


Samlet set forventes et merforbrug på 11,7 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 144,4 mio. kr. vedrørende anlæg, set i forhold til det korrigerede budget 2020.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2020.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020.


Driftsudgifter:


Forventet regnskab 31. august 2020 – drift:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et samlet mindreforbrug vedrørende drift på 11,7 mio. kr.


Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.


Forventet afvigelse 31. august 2020, drift – fordeling:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Beløbene under selvforvaltning og projekter vedrører decentrale institutioner eller er afsat til konkrete projekter. Mindreforbrugene forbedrer således den totale afvigelse, men bliver i overførselssammenhæng saldooverført til det kommende regnskabsår. Beløbene kan derfor principielt ikke indgå som finansieringskraft til merforbrugene på de øvrige områder.


Merforbruget på områderne udenfor rammestyring finansieres jfr. styringsprincipperne af de likvide aktiver, imens merforbruget på det rammestyrede område i udgangspunktet vil indgå i overførslerne til 2021. Merforbruget på 127,1 på områder udenfor rammestyring skal ses i sammenhæng med reguleringerne i Midtvejsreguleringen vedrørende beskæftigelsesområdet, som udgør i alt 92,2 mio. kr. Korrigeres for disse, vil merforbruget være 34,9 mio. kr.


Bemærkninger til afvigelserne vedrørende drift:

I nedenstående afsnit gennemgås afvigelserne overordnet for hvert fagudvalg. For yderligere specifikation af afvigelserne henvises til sagsfremstillingerne for de respektive fagudvalg, som er behandlet i oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 89,7 mio. kr. Mindreforbruget findes primært på Serviceområde 20 Administration, hvor der forventes et mindreforbrug på 86,5 mio. kr. Heraf kan 36 mio. kr. henføres til den generelle reserve, 30 mio. kr. vedrører ikke-forbrugte overførsler fra 2019 og 7,6 mio. kr. kan henføres til interne forsikringspuljer. Den resterende del dækker over merforbrug vedrørende barselspuljen samt opsparinger i administrationen til udviklingsprojekter, ombygninger på rådhuset mv.


Teknik- og Miljøudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. Beløbet dækker blandt andet over et merforbrug på Serviceområde 01Byggemodning på 2,5 mio. kr. - primært som følge af stigende ejendomsskatter, hvoraf 2,1 mio. kr. er overført fra 2019. Herudover et merforbrug på Serviceområde 09 Trafik på i alt 4,4 mio. kr., hvoraf akkumuleret underskud vedrørende vejafvandingsbidrag udgør 4,3 mio. kr. I afvigelsen er ligeledes indeholdt et mindreforbrug vedrørende kollektiv trafik på ca. 1,9 mio. kr. og en række små merforbrug vedrørende blandt andet vintertjeneste og belægninger. Der er mindreforbrug på Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger på 1,1 mio. kr., som primært vedrører skadedyrsbekæmpelse. Herudover et mindreforbrug på Serviceområde 07 Renovation på i alt 3,8 mio. kr., som primært skyldes merindtægter vedrørende gebyrer og salg fra genbrugspladsen og mindreudgifter til renovationsordningen, da implementering af den nye affaldsordning er udsat. På de øvrige serviceområder forventes mindre afvigelser +/-.


Byplanudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 0,261 mio. kr.


Børne- og Familieudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 30,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes ligger primært på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler og kan henføres til et allerede oparbejdet mindreforbrug i foråret, aflyste arrangementer og projekter som konsekvens af Covid 19, lavere udgifter til bygningsdrift som følge af Covid 19 samt færre børn på SFO-området end budgetteret. Hertil kommer stigende indtægter fra mellemkommunal refusion.

På Serviceområde 10 Dagtilbud for børn forventes et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr. Afvigelsen dækker over blandt andet merforbrug vedrørende dagplejen som følge af et større fald i antal børn end tidligere forudsat og et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende PAU-elever. Herudover er der på serviceområdet en del
afvigelser +/- som følge af Covid 19.


Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et merforbrug på i alt 26,6 mio. kr. Heraf vedrører 4,1 mio. kr. Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri som følge af åbning af nye pladser ved Rosenholm, objektiv finansiering af det regionale tilbud Kofoedsminde samt særlige psykiatriske pladser på sygehusene. Den resterende merudgift på 22,5 mio. kr. vedrører Serviceområde 18 Sundhed og Ældre og skyldes merforbrug på hjælpemiddelområdet, rekruttering på elevområdet samt merudgifter som følge af Covid 19.


Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 100 mio. kr., som dækker over et mindreforbrug på 24,3 mio. kr. vedrørende decentrale enheder og projekter, et lille mindreforbrug på 0,2 mio. kr. centrale konti samt et merforbrug på områder udenfor rammestyring (beskæftigelsestilskudsområdet,
budgetgaranti og aftaleområdet) på 124,5 mio. kr. Den væsentligste del af sidstnævnte vedrører et merforbrug på beskæftigelsestilskudsområdet på 87,9 mio. kr. , som vil blive reduceret med 63,8 mio. kr., der er tilført i forbindelse med Midtvejesreguleringen, men først korrigeret i budgettet efter den 31. august 2020.


Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 18,9 mio. kr. Af disse udgør 14,1 mio. kr. overførsel af uforbrugte midler fra 2019. Den resterende del vedrører midler afsat til fremtidig vedligeholdelse af svømmehal samt midler vedrørende aflyste events.


Forebyggelsesudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes periodisering vedrørende projekter under Sundhedsfremme og Forebyggelse.


Vedrørende den kommunale medfinansiering forventes der balance i 2020 som følge af, at regeringen indtil videre har fastfrosset acontobetalingerne.Overholdelse af servicedriftsrammen

I forhold til servicedriftsrammen for 2020, som er reguleret i henhold til Midtvejsreguleringen og som vil danne grundlag for en eventuel udmøntning af en regnskabssanktion, forventes aktuelt et samlet mindreforbrug på 12,1 mio. kr.

I forbindelse med Midtvejsreguleringen blev foretaget en delvis og foreløbig udmøntning på i alt 14,8 mio. kr. ud af den foreløbige Covid 19-kompensation i 2020 på 20,7 mio. kr. Den resterende del på 5,9 mio. kr. er endnu ikke udmøntet og vil derfor ved den endelige udmøntning påvirke servicedriftsrammen negativt. Dette vil dog modsvares af den omplacering i nærværende sag på 7,9 mio. kr. vedrørende finanslovstilskud til minimumsnormeringer, hvor indtægtsbudgettet flyttes fra en finansiel tilskudskonto til en driftskonto på dagtilbudsområdet.


Covid 19 - status

Herning Kommunes andel af den foreløbige Covid 19 kompensation for 2020 blev i forbindelse med Midtvejsreguleringen (ØKE 17/8-2020) udmøntet delvist til de serviceområder, der har flest decentrale enheder med direkte borgerkontakt. Fordelingen var at betragte som foreløbig, idet endelig stillingtagen skulle ske, når den samlede kompensation var kendt.


Primo oktober 2020 er indsamlet opdaterede vurderinger på den økonomiske påvirkning af Covid 19 til brug for en indberetning til KL, og på samme tidspunkt er gennemført en budgetopfølgning. Begge dele peger i retning af både lavere merudgifter i forbindelse med Covid 19 og en anden fordeling mellem serviceområder end tidligere antaget.


KL indsamler nye oplysninger fra kommunerne primo november og opfølgning på Covid 19-kompensationen i Økonomiaftalen forventes at ske ultimo november, hvorefter endelig kompensation for 2020 forventes udmeldt.


Der er iværksat en nærmere afdækning af både mer- og mindreudgifterne i Herning Kommune med henblik på at kunne forelægge en sag på decembermødet med forslag til proces vedrørende regnskabsafslutningen for 2020, som håndterer såvel endelig fordeling af Covid 19-kompensation for 2020 som behov for eventuelle tilpasninger af den vanlige praksis.Anlægsudgifter:


Forventet regnskab 31. august 2020 – anlæg:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrugBemærkninger til anlæg:

I forhold til anlægsudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 144,3 mio. kr. ift. det korrigerede budget.


Jfr. Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 2. april 2020 blev der fremrykket anlægsinvesteringer for 41,1 mio. kr. Af disse forventes ca. 34 mio. kr. brugt i 2020. Afvigelsen skyldes et mindreforbrug på projekterne vedrørende ombygning af rådhuset (2 mio. kr.), Sunds Aktiv Center (2 mio. kr.), Nordvesthallen (3 mio kr.) samt Sunds Klubhus (0,5 mio. kr.).


Afvigelserne på anlægsområdet vedrører følgende:

  • Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et mindreforbrug på 27,4 mio. kr., som skyldes forskydninger.
  • Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 31,6 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til udgifter vedr. byggemodningsprojekter, som er udskudt til 2021.
  • Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 33,6 mio. kr., hvilket primært skyldes forskydninger mellem årene.
  • Social- og Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket skyldes forskydninger mellem årene.
  • Byplanudvalget forventer et mindreforbrug på 15 mio. kr., som skyldes henholdsvis overførsler fra 2019 samt udskudte projekter eller forskydninger mellem årene.
  • Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 31,9 mio. kr. Dette kan henføres til udskudte projekter eller forskydninger vedr. flerårige projekter.


Herudover bemærkes det, at anlægsloftet for 2020 blev suspenderet jf. aftale mellem KL og regeringen som en del af de iværksatte tiltag som følge af Covid 19 (26. marts 2020).Finansielle konti:

På de finansielle konti forventes en merudgift/mindreindtægt på 10,3 mio. kr. De primære årsager er en nedjustering af renteindtægterne, merudgift vedrørende finansiering af indefrosset grundskyld, merudgift vedrørende afdrag på lån bl.a. vedrørende fremrykkede investeringer samt mindreindtægt på vedrørende ejendomsskatter som følge af ændrede vurderinger fra SKAT.Bevillingsmæssige ændringer:

De bevillingsmæssige ændringer, der er opsamlet fra fagudvalgenes budgetopfølgningssager, fremgår af nedenstående tabeller. Tabellerne er opdelt i henholdsvis tillægsbevillinger/omplaceringer og ekstern finansiering.


For nærmere specifikation af de enkelte punkter henvises til bilag vedlagt sagen.
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 2. november 2020 besluttede udvalget, at der tilføres 13 mio. kr. til SO17 Forsørgelse og beskæftigelse, hvorefter der er taget stilling i henhold til midtvejsreguleringen.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Byrådet godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,


at der på decembermødet forelægges en sag med forslag til proces vedrørende regnskabsafslutningen for 2020, som håndterer såvel endelig fordeling af Covid 19-kompensation for 2020 som behov for eventuelle tilpasninger af den vanlige regnskabs- og overførselspraksis,


at der tilføres 13 mio. kr. til SO17 Forsørgelse og beskæftigelse til dækning af de forventede merudgifter på henholdsvis det budgetgaranterede område og aftaleområdet, hvorefter der anses at være taget stilling til bevillingsmæssige ændringer på området jfr. skitseret i Midtvejsreguleringen (ØKE 17/8-2020),


at budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 i øvrigt tages til efterretning.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 2 - Orientering om salg
  • Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 31082020