Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

230. Godkendelse af driftsoverenskomst mellem Herning Kommune og Herningsholm Erhvervsskole

Sagsnr.: 17.00.00-P21-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af driftsoverenskomst mellem Herning Kommune og Herningsholm Erhvervsskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Grindsted

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget fremgår det, at 10. klasserne flyttes til Herningsholm Erhvervsskole.

 

En række kommuner har haft succes med at omlægge 10. klasses-tilbuddet, så skoleåret reelt fungerer som starten på de unges ungdomsuddannelse. Målet er blandt andet at fremme målsætningen om flere unge på de erhvervsfaglige grunduddannelser. Det nye 10. klassestilbud skal samarbejde med, og bygge bro til, alle ungdomsuddannelser.

 

Der fremlægges udkast til driftsoverenskomst mellem Herning kommune og Herningsholm Erhvervsskole til godkendelse.

Sagsfremstilling

10. klasserne flyttes til Herningsholm Erhvervsskole. En række kommuner har haft succes med at omlægge 10. klasses-tilbuddet, så skoleåret reelt fungerer som starten på de unges ungdomsuddannelse. Målet er blandt andet at fremme målsætningen om flere unge på de erhvervsfaglige grunduddannelser. Det nye 10. klassetilbud skal samarbejde med, og bygge bro til, alle ungdomsuddannelser.

 

Ændringen af 10. klasse sker pr. 1. august 2019 og evalueres af Byrådet efter tre-fem år.

 

Da der er store udsving i antallet af elever til modtageholdet (10.M), vil der fra år til år tages stilling til placering af dette hold alt afhængig af behov.

 

I varetagelsen af undervisningen for Herning Kommunes 10. klasseelever forventes kommunens gældende politikker på området at indgå i såvel planlægningen og prioriteringen af opgaverne, således at der skabes det bedst mulige miljø for elevernes læring, trivsel og udvikling, ligesom der sikres sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor de unge.

 

Kerneopgaven skal bestå i at tilbyde undervisning til de af kommunens elever, der efter opfyldelse af 9 års undervisningspligt har brug for et 10. skoleår til at styrke deres faglige, sociale og personlige kvalifikationer for derved at opnå større sikkerhed med hensyn til valg, opfyldelse af adgangskravene og gennemførelse af ungdomsuddannelse. 10. klassestilbuddet skal være et sted, der er præget af høj faglighed, udvikling af kompetencer og færdigheder, som forbereder til videre uddannelse og afklaring gennem målrettet vejledning.

 

Der skal være en særlig opmærksomhed på et inkluderende fællesskab for unge med henblik på at styrke de unges selvværd og dannelse som forudsætning for trivsel, udvikling og læring.

 

Herningsholm Erhvervsskolen opfordres til at etablere et forældreråd i regi af 10. klasse. Tilbuddets navn foreslås at være 10 klasse Herningsholm eller lignende der starter med "10. klasse".

 

Pædagogisk tilsyn:

Herning Kommune gennemfører 2 anmeldte pædagogiske tilsyn om året. Tilsynene gennemføres af en pædagogisk konsulent fra Center for Børn og Læring sammen med en skoleleder fra en overbygningsskole. Hertil kommer en fast kadence for fælles evalueringsmøder med henblik på fortløbende udvikling af kvaliteten.

 

Herudover stiller Herningsholm Erhvervsskole sig til rådighed for en årlig orientering til Børne- og Familieudvalget.

Økonomi

Herning Kommune finansierer 10. klasseforløbet, bortset fra perioder med brobygning, hvortil Herningsholm Erhvervsskole får statstakst. Økonomien tildeles fra Herning kommune til Herningsholm Erhvervsskole efter en politisk vedtaget takst.

 

Herningsholm Erhvervsskole afholder inden for den tildelte økonomi alle udgifter til gennemførelse af 10. klassetilbuddet til herboende elever.

 

 Taksten er beregnet ud fra budget 2018 for 10. klasse på Skolen på Sønderager, inklusive udgifter til bygninger mm. Under forudsætning af, at der er 70 elever, er taksten 50.000 kr. pr. elev pr år.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at udvalget godkender udkast til driftsoverenskomst mellem Herning Kommune og Herningsholm Erhvervsskole, idet

 

at det præciseres i driftsoverenskomsten, hvilke ungdomsuddannelser, der skal brobygges til. Der arbejdes videre med at finde et passende navn til 10. klassestilbuddet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • UDKAST driftssoverenskomst