Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

229. Udflytning fra Skolen på Sønderager

Sagsnr.: 17.01.04-A00-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Udflytning fra Skolen på Sønderager

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Skolen på Sønderager i Herning huser i dag både kommunens 10. klasser, de særlige talentklasser og cirka 120 elever i særlige autismeklasser. Disse klasser flyttes ud efter følgende model:

  • 10. klasserne flyttes til Herningsholm Erhvervsskole pr. 1. august 2019
  • Talentklasserne flyttes til et nybyggeri i Holing i 2020/2021 og fra 1. august 2019 tilknyttes klasserne Brændgårdskolen som anneksskole.
  • Autismeklasserne flyttes til Holtbjerg pr. 1. august 2019

 

Det indstilles til Børne- og Familieudvalget, at ovennævnte udflytning fra Skolen på Sønderager sendes til høring og annonceres i henhold til gældende bestemmelser om nedlæggelse af skoler.

Sagsfremstilling

10. klasse

Med forventning om vedtagelse af budget 2019 med beslutning om udlicitering af 10. klasses flyttes 10. klasserne til Herningsholm Erhvervsskole. En række kommuner har haft succes med at omlægge 10. klasses-tilbuddet, så skoleåret reelt fungerer som starten på de unges ungdomsuddannelse. Målet er blandt andet at fremme målsætningen om flere unge på de erhvervsfaglige grunduddannelser. Det nye 10. klasses-tilbud skal samarbejde med, og bygge bro til, alle ungdomsuddannelser. Ændringen af 10. klasse sker pr. 1. august 2019.

 

Da der er tale om nedlæggelse af et folkeskoletilbud, følges reglerne vedrørede nedlæggelse af en folkeskole. I bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole er fastsat nærmere regler om høring og tidsfrister:

 

Af Folkeskolelovens § 24 fremgår, at endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

 

Efter første byrådsbehandling er der en høringsfrist på 8 uger til fremsættelse af indsigelser med forslaget, regnet fra datoen for offentliggørelsen. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter udløbet af fristen for indsigelser. Det vil sige tidligst 12 uger efter forslagets offentliggørelse.

 

Første behandling:

Børne- og Familieudvalg den 26. september 2018

Byråd den 9. oktober 2018

 

Høring (8 uger) perioden 11. oktober til 6. december 2018

Hvis indsigelser (4 uger) perioden 6. december 2018 til 3. januar 2019

 

Anden behandling:

Børne- og Familieudvalg i januar 2019

Byråd i februar 2019

 

Offentliggørelsen skal som minimum ske på kommunens og de pågældende skolers hjemmesider. Forslaget skal samtidig sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

 

Talentklasser

Talentklasserne, som i øjeblikket har cirka 200 elever inden for idræt, sang, musik og drama, får i fremtiden hjemme i et nybyggeri i Holing, som skal ses i sammenhæng med den fortsatte udvikling af Sportscenter Herning. Talentklasserne skal være et anneks af Brændgårdskolen. Talentklasserne vil fortsat have til huse på Skolen på Sønderager frem til det nye byggeri ved Holing står færdigt. Pr. 1. august 2019 tilknyttes klassernes Brændgårdskolen.

 

Autismeklasser

De cirka 120 elever i autismeklasserne på Skolen på Sønderager flyttes til Holtbjerg, hvor Åmoseskolen i forvejen har et specialiseret tilbud til børn med autisme. Øget synergi, pædagogiske fællesnævnere, fælles kompetenceudvikling og fleksibilitet mellem de enkelte tilbud er nogle af de fordele, budgetforligspartierne ønsker at opnå. Samtidig vil eleverne kunne drage nytte af dagligt samvær med 0.-6. klasses-eleverne på den kommende bydelsskole på Holtbjerg.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at den beskrevne udflytning fra Skolen på Sønderager sendes til høring og annonceres i henhold til gældende bestemmelser, idet

 

at pr. 01. august 2019 har autismeklasserne fælles ledelse med Åmoseskolen / det vil sige ledes autismeklasserne af skolelederen på Åmoseskolen,

 

at med hensyn til autismeklassernes flytning til Holtbjergskolen pr. 01. augsut 2019 er der mulighed for en flydende overgang indtil udgangen af 2019. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Lone Nielsen (udenfor parti) og Anne Marie Christensen (udenfor parti) kan ikke tiltræde indstillingen, dog således at begge kan tiltræde, at 10. klasse flyttes til Herningsholm Erhvervsskole.