Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

228. Fremskyndelse af fusion af Hammerum Skole og Gjellerupskolen

Sagsnr.: 17.01.04-G00-2-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Fremskyndelse af fusion af Hammerum Skole og Gjellerupskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Forliget den 20. maj 2014 om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune indeholdt tiltag for bygning af ny skole i Hammerum - Gjellerup området. På Byrådets møde den 21. juni 2016 (sag nr. 197) blev byggeprogram for den nye skole vedtaget. Skolen, der har fået navnet Lindbjergskolen skal stå færdig 1. januar 2020 og erstatte Hammerum Skole og Gjellerupskolen.

 

Det er imidlertid et ønske fra de to skoler og deres skolebestyrelser, at der foretages en total sammenlægning af skolerne fra 1. august 2019, så skolen kan fungere som "Lindbjergskolen" fordelt på to matrikler i 5 måneder, indtil den nye skole står færdig 1. januar 2020.  

Sagsfremstilling

Skolebestyrelserne på Hammerum Skole og Gjellerupskolen foreslår i deres ansøgning, at de to skoler formelt lukkes ved udgangen af skoleåret 2018-2019, og at Lindbjergskolen opstår som en skole på to matriker fra 1. august 2019 frem til 1. januar 2020, hvor den fysiske flytning finder sted, og de to matrikler Hammerum Skole og Gjellerupskolen fraflyttes.

 

En administrativ sammenlægning af de to skoler til Lindbjergskolen med virkning fra 1. august 2019 vil betyde, at Lindbjergskolen vil få ét institutionsnummer, én skolebestyrelse, én ledelse og fungere på to matrikler indtil flytning.

 

Fusion med virkning fra starten af det nye skoleår 2019/2020 vil gøre, at skolen vil komme lettere fra start organisatorisk, administrativt og pædagogisk. Det vil fremme kommunikation og samarbejde mellem personalet på de to nuværende skoler, at de får en fælles platform fra starten af nyt skoleår. Det vil også danne grundlag for en bedre planlægning og forberedelse af skoleåret i forbindelse med fagfordeling, rekruttering m.m., når skolen kan ses som en enhed fra august.

 

Ledelsen til Lindbjergskolen er udpeget, og der er allerede fuld gang i samarbejdet på tværs mellem skolebestyrelser, personale, elever og forældre.

 

Børne- og Familieudvalget har på møde den 13. september 2017 godkendt, at skolebestyrelserne på Hammerum Skole og Gjellerupskolen sammenlægges, når Lindbjergskolen åbner. Såfremt sammenlægningen gennemføres vil de to skolebestyrelser smelte sammen til en bestyrelse fra 1. august 2019.

 

Folkeskoleloven lægger op til, at ændringer skal have virkning fra starten af et skoleår. Af Folkeskolelovens § 24 fremgår, at endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

 

I bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole, er fastsat nærmere regler om høring og tidsfrister:

Efter første byrådsbehandling er der en høringsfrist på 8 uger til fremsættelse af indsigelser med forslaget, regnet fra datoen for offentliggørelsen. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter udløbet af fristen for indsigelser. Det vil sige tidligst 12 uger efter forslagets offentliggørelse.

 

Første behandling:

Børne- og Familieudvalg den 26. september 2018

Byråd den 9. oktober 2018

 

Høring (8 uger) perioden 11. oktober til 6. december 2018

Hvis indsigelser (4 uger) perioden 6. december 2018 til 3. januar 2019

 

Anden behandling:

Børne- og Familieudvalg i januar 2019

Byråd i februar 2019

 

Offentliggørelsen skal som minimum ske på kommunens og de pågældende skolers hjemmesider. Forslaget skal samtidig sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at sammenlægning med virkning 1. august 2019 sendes til høring og annonceres i henhold til gældende bestemmelser.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning om sammenlægning af Hammerum Skole og Gjellerupskolen