Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

227. Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsnr.: 27.00.00-A00-18-17 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 x

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet) har på møde 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR anbefaler, at udkastet godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.  

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

 

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og Regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

 

KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

 

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

 

I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og Regionen fokus på følgende tre udviklingsområder:

•  Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen

•  Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme

•  Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

 

Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen.

 

Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

De 19 kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:

•  Taksterne kan ikke stige i perioden

•  Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden

•  Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode

•  Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019

 

Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de administrative procedurer ved takstberegning, opsigelsesvarsler med videre.

 

Bilag til rammeaftalen er tilgængelige på hjemmesiden:

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020

 

Høring

Udkast til Rammeaftale 2019-20 har været i høring i Handicaprådet. Rådet har ikke afgivet høringssvar.

 

Beskæftigelsesudvalget har behandlet sagen i møde den 12. september.

Social- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen i møde den 19. september.

Børne- og Familieudvalget har behandlet sagen i møde den 26. september. 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget indstiller,

at

udkast til Rammeaftale 2019-20 inkl. bilag på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes.

 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Udkast til Rammeaftale 2019-20.pdf