Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

226. Indtægtsbevilling til puljemidler til bonusvenner til borgere med demens

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling til puljemidler til bonusvenner til borgere med demens

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

X

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Birthe Lodahl Haxholm, Maria Laibach Halskov

Sagsresume

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 594.000 kr. til projektet ”Fleksibel afløsning af yngre og ældre med demens”.

Sagsfremstilling

Projektet er et samarbejde mellem Herning Kommune og Ældresagen i Herning. Puljemidlerne skal gå til, at omkring 20 hjemmeboende borgere med demens tildeles en fast bonusven, som kan aflaste deres pårørende et antal gange om ugen - op til 4 timer ad gangen. Afløsningen kan ske både på hverdage og i weekender. En bonusven er en frivillig person, der er uddannet i at kommunikere med og danne relationer med mennesker med demens. For dem er der fokus på at skabe værdige stunder, som kan give livskvalitet og trivsel hos borgeren med demens.

 

Målgruppen for ordningen med en fast bonusven er hjemmeboende borgere med demens, som ikke kan varetage egne behov, være alene eller forblive i hjemmet og hvor deres pårørende har brug for afløsning, så de kan komme til frisør, lægen eller deltage i familiearrangementer eller fritidsinteresser. Der kan også være tale om borgere med demens, som ikke trives inden for de almindelige dagtilbuds rammer med mange stimuli og gruppeaktiviteter. De har i stedet brug for individuelle aktiviteter i trygge omgivelser, hvor der ikke er så mange ting at skulle forholde sig til – herunder relationer til en større gruppe.

 

De frivillige bonusvenner oplæres i at indgå i relationer med mennesker med demens på Herning Kommunes daghjem, hvor fagpersoner og andre frivillige og pårørende vil være sparringspartnere for bonusvennerne. Som en del af projektet oprettes et netværk for bonusvenner til mennesker med demens.

 

Rekruttering af de frivillige bonusvenner sker i et samarbejde mellem demensteam, daghjemskoordinatorer, aktivitetskoordinatorer og Ældresagen.

 

Indholdet i projektet forberedes i løbet af efteråret 2018 - herunder rekruttering og uddannelse af bonusvenner. Det bliver muligt at få en bonusven i eget hjem fra omkring den 1. januar 2019. Ordningen løber indtil udgangen af november 2019.  

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at

der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 261.360 kr. i 2018 og 332.640 i 2019 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Social- og Sundhedsudvalget anmoder Administrationen om at fremlægge evaluering af projektet inden projektets udløb – medio 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.