Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

223. Samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Herning Kommune for 2019-2022 til godkendelse

Sagsnr.: 18.20.02-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Herning Kommune for 2019-2022 til godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger oplæg til ny 4 årig samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Team Danmark til politisk godkendelse. Aftalen vedrører Herning som eliteidrætskommune for perioden 2019-2022.

Formålet er fortsat at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Herning Kommune. Aftalen beskriver fokus- og indsatsområder for prioriterede sportsgrene samt beskrivelse af værdisæt inden for talentudvikling på idrætsskoler og ungdomsuddannelser.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2007 haft samarbejdsaftale med Team Danmark vedr. Herning som eliteidrætskommune.

 

Samarbejdet støtter og udvikler elitearbejdet og talentmiljøerne lokalt i kommunen og har afstedkommet etablering af Sønderager Skole som elite idrætsskole fra 7-10 klasse samt bidraget til en øget træningskvalitet og muliggjort morgentræning på ungdomsuddannelserne.

 

Eliteidrætsarbejdet er organiseret i Herning Elite med særskilt budget under Herning Idrætsråd.

 

Af Team Danmark samarbejdsaftalen fremgår det, jf. principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004: 

 • at der skal sikres en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidræt i Herning Kommune
 • at der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere
 • at der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt og socialt
 • at der skal særligt skal varetages talentrekruttering og -udvikling
 • at der skal tilvejebringes uddannelsestilbud til talenter og eliteidrætsudøvere
 • at der skal etableres arbejdsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere

 

Aftalen beror pt. på 8 prioriterede sportsgrene, som er: Brydning, cykling, ishockey, svømning, pigefodbold, håndbold, badminton og skydning.

 

For perioden 2019-22 er der 7 prioriterede sportsgrene, som er de samme som ovennævnte på nær svømning, som ikke længere er en prioriteret sportsgren, da den ikke opfylder kriterier herfor.

 

 Herning Kommune vil i i perioden 2019-22 have særligt fokus på følgende udviklingsområder: 

 • Trænere og kombinationsansættelser
 • Talentrekruttering
 • College

 

Herning Elite samarbejder fortsat med Skolen på Sønderager (talentklasser 7-10 klasser) samt med følgende ungdomsuddannelser: 

 • Herningsholm Erhvervsskole EUD, EUX og HHX
 • Herning Gymnasium STX (eliteklasser)

 

Aftalens indhold er stemt af med Team Danmark jf. evalueringsmøde den 28. juni 2018. Aftalen samt Team Danmarks bemærkninger til samarbejdet er vedlagt som bilag.

Team Danmark værdsætter samarbejdet med Herning Kommune og ser stor værdi i det arbejde, Herning Elite og de lokale miljøer gør for at skabe gode rammer og vilkår for de lokale atleter.

Aftalen fremlægges til godkendelse i Team Danmarks bestyrelse den 19. september 2018.

 

Herning Kommune yder i 2015-2018 et årligt tilskud til eliteidrætsaktiviteter og talentudvikling på 2,442 mio.kr. jf. indgået samarbejdsaftale. Herudover yder Team Danmark et årligt tilskud på 50.000 kr.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at samarbejdsaftalen godkendes,
at der for perioden 2019-22 bevilges et årligt tilskudsbeløb på 2,442 mio. kr.,
at udgiften afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, sted nr. 375000, Herning som Team Danmark Elitekommune.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Team DK samarbejdsaftale 2019-2022
 • Team Danmarks overordnede bemærkninger til Herning Elites evalueringsrapport.docx
 • Notat - Genforhandling af samarbejdsaftaler med elitekommuner.docx